LEYDSE COURANT. 1 - A" 1807. MAANDAG N°. - ii o O. v C 5 «ij a c 'C '.j Si F .^3 5 S -5? 2 g«- DEN 13 jut r. I I N. NAPELS den 16 Juny. Gister, na het Te üeum was er groot Cirkel ten Hove. De Stads-Regeentrg wierd vervolgens aan Z. M. voorgefteld, en bood Hoogstdezelve in deze woorden haare hulde aan Sire! Het is voor O we goede Stad Napels zeer aangenaam aan Uwe Majefteit haare vreugde te kunnen uit- drukken, en dezelve geluk te wenfchen met de blyde ont- dekking der famenzweering, die ten doel had ons Land door moorden brand te verwoesten. Op de yzing, die zulk een Complot ons eerst beeft ingeboezemd is weldra het zoet genoegen gevolgd, dat wy ons door Uwe Vaderlyke zorg daar van bevryd zien." Gy hebt tevens het Koningryk van deszelfs buitenland- fche Vyanden gezuiverd. Naauwelyks hebben zy voet aan Land gezet, of zy zyn, van alle kanten omfingeld, voor altyd verdweenen. Deze laatfte buitenfpoorigheid van hunne zyde heeft den geest, die uwe Volken bezield, aan den dag gelegd. Zy hebbendoof voor de bedrieg- lyke beloften des Vreemdelingshunne eerbiedige ge- hechtheid voor Uwe Maj. behouden. Verlicht omtrent hunne waare belangen hebben zy allerlei verleiding van zich afgeftootenZy hebben gezien, dat de bellendigê zorg van Uwe Maj. niet ten doel had, dan de hervorming der flegte Wetten de volmaaking der publieke Opvoe- dingde aanmoediging van Landbouw en Kunsten in één woord, hun geluk. Gy zyt uwe Provinciën met het vertrouwen van een Huisvaderte midden zyner Kinde- rendoorgetrokken. Overal zyt gy met de gevoelens van liefde en achting ontfangen die dankbaare Kinderen voor den tederften Vader behouden. De nederlaag uwer Vyanden vereenigd zich met de verovering van Dantzig om onze algemeene vreugd te vermeerderen en zal ons m misfchien dien zo gewenschten Vreede geevenwelke i, voor uwe Volken eene nieuwe weldaad zyn zal." De Koning beeft aan de Stads-Regeering geantwoord, met zyne blydfcbap te betuigen over de blvken van gene genheid, die hy federt zyne intrede in het Koningryk zon der ophouden ontfangen heeft. Onder de uitdrukkingen van 7» M. heeft men de volgende opgemerkt:' De Vyand had gehoopt dat de Keizer, genoodzaakt om alle zyne Trouppes tot weérftand tegen de wanhopige po- gingen dezer jongde Coalitie te gebruikenzou gedwon- gen zyn gewordenom die geenenwelke hy in dit Ko- ningrvk onderhoudt, daaruit wegtenemen; maai het is aan gewoone Geesten niet gegeeven de gedachte van een uitdeekend Genie te doorgronden. In plaats van te den- ken om zyne Trouppes uit Napels op te roepen, zou de y, Keizer anderen derwaards gezonden hebben, byaldien dit 4, ware nodig geweest. Zyne bedendige genegenheid voor ons zou ons aandonds alles wat wy hem gevraagd bad- den, hebben toegedaan." Maar de hartstogten, die de Staatendommen naar hunnen ondergang vervoeren, doen ligtelyk gelooven het geen men wenscht. Wat heeft men in S.iciliën niet geloofd, zó omtrent het aantal onzer Trouppes, als omtrent de gezindheden onzer Volken? Zy wisten niet dat de Arraée deeds dezelfde en haare innerlvke derkte aanmerkelyk vermeerderd is door de kennis, die zy van de landdreek heeft opgedaan, en door de weêrkeerige hoogachting, die tusfchen haar en de Volken ontdaan is. De Sicili- aanfcbe Vesperdie zv wilden vernieuwen, is eene even zo dolle als fchandelyke misdaad. Onze Volken kennen thans hunne waare belangenen hebben onze bedoelingen Recht laaten wedervaaren. De Vyand moet voortaan af- zien van zyne drafbaare hoopnu hy den geest die Ulie- den bezield, beter kend." Z. M. fprak vervolgens met lof vati de Magidraatsperfoonen waarop Hoogstdezel ve zyn vertrouwen gedeld heeft en die zulks by deze ge- wigtige gelegenheid volkomen gebillykt hebben. DSENE MARKEN. KOPENHAGEN den 30 Juny. Gister kwamen twee Trans port-Schepen van de Engeliche Expeditie by Elzeneuraan. waar van een 24 Hnsfaaren van het Duitsch Legioen en het ander Paarden aan boord had. Zy worden onmiddelyk ge- volgt van 53 Schepen die onder anderen 1500 Husfarenen Paarden aan boord hébben, welke naar Straalzond gaan. Er liggen te Elzeneur over de tweehonderd Schependie we gens den aanhoudenden Noorden-windhunnereize nietkun- nen voortzetten. Er zyn in deze laatfle dagen geene Schepen van Konings bergen noch Memel aangekomen; ook manqueeren ons de ■nadere berigten uit dien oord, zo wel als de byzonderhe den van den Slag van Friedland, welke de bemagtiging van Koningsbergen ren gevolge gehad heeft, waar van men hier leeds de uitwerking ondervindt in het merklyk vallen der IKoorripryzen P R U I S S E N. EXTRACT uit een particuliere BRIEF van TILSITden •'19 Juny. Zie daar, waarde Vriend! thans ben ik aan de 'SGrenzen van Rusland, aan de Oevers der Niemenna een -ten uiterften verhaasten marsch van 15 dagen, geduurende -welke wy 3 Gevegtcn, en twee Veldflagen geleverd, en alle rnogclyken voorfpoedgehadhebben. De byzonderheden daar van kan ikU niet mededeelen dit zou my te verre afleiden. Ik laat zulks voorde Couranten ijver. Alles, wat ik U thans kan zeggen, is, dat de Rusfen nooit zo vreeslyk geflagen zyn. Op dit oogenblik is hunne Armée niet fterkér dan onze Voorhoede, zo veele Manfchappen heeft mén van hun gedood. Jk verzeker u dat men van hun niet veel gevan genen genomen heeft. Hun verlies in beide deze Veldila gen fefcat ik op 25 a 30.000 Man. Ik kan Gr met kennis van fprecken, want ik heb den nacht op het flagveld van Fried land doorgebragtwaarde Lyken zo opééngeiLipeld lagen nat zy n;y rot Schrsf- Lesfenaar hadden kunnen dienen, zo ik dien dog Schryfgereedfchap by my gehad had; TILSIT den 24 Juny. Hunne Majcltéirén de Keiüers van Vrankryk en Rusland zullen morgen eene perfoonlyke famenkosist hebben, om over de middelen te beraadilagen hoe de orde wederom te herflellen en aan het tegenwoor dige geilacbt rust en vrede te géven; D# Groot-Magtc balk van het Paleis Du roeij gister fc SS Si c S p 3 a IS <u Q bc cj h£ J?aj td bc C te n c -j- o 1 c CJ t— «WD Po's H w w 5 "''f)-' "73 C V. JT. "E .LT r- O - TT ^5' 1 O) L- CM QJ r h' Mo OJ O» V a_g zj g - o g -5 o 'i o S "ft!-'' H namiddag ten 3 uüren van hier vertrokken óni Keizer Alexander te gaan verwelkomen? 'F ÖL 0 -ö s- e o 'ï.2°S v s - --r's a. S ago O Öaja O Cl «■3 S g-S X2 o t-1 ai - ,)4 Dezen morgen heeft Zvne Majt. over het Corps van den Marfchalks Lannes de Revpe gehóudenen aan dè fche Curasfiers zyne tevredenheid betuigd. TILSIT den 26 Juny. GisSter middag ten een nur eene der grootfte gebeurenisfen onzes tyds plaats gehad,^- een m'ondgefprek, namelyk t'ilsfchen de Keizers van^^w Vrankryk en Rusland. Dezelve had plaats niidden in de d hj 7 Niemen^ op een Hout Vlot, waar op de Generaal van de5 g w? Artillerie LaribosfiereCommandant van de Garde - Artil- -g - lerie, twee fraaije Tenten, eene voor Hunne Majefteiten yo en eene voor hnnonderfcheiden Gevolghkd lasten opzegen Z. M. de Keizer Napoleon begaf zich naar den bever de: Niemen, verzeld van deri Groot -Hertog vati Berg. den Pfrins van Neufchatelden Marfchalk Besfieresden Groot-Mar- fchalk van 't Paleis Duroc 'èn den Groot - Stalmeester Cau ^.,/3 - 3 SKfi-a -S c-c£« c «^9 o o "r.ni'Ssa 5 s Oil 'S 5 L't'dT: wQ Q X cd 3 c o rh O f_5 O m Wrt so™ o t o1 iv_nccirv. V cm l i aioio DUI uv v,n ucu tjiuyt - utsi uvvhm bi;1—X! VJ [Tj laincourt, en ging daar aan boord van een Vaartuig't welk .5'H 2 q/~. <z ~uiS 3 o beftemd was om Hoogstdenzelven naar'tVlop te brengen g2S j »g 2 2 2"--o ,2'S S Adjudant Von Lieven begeleid. ._j Vaartuigen kwimen te gelyker tyd aan het Vloten de bei- ai c£ -1 Sf2- de Keizers gingen terftond naar,eikanderen toe en ouia zich onderling, waar op zy zich naar de Tent be Hoogstdezelven verbleeven aldaar meer dan twee upren leen, en tóen kwam het Gevolg der beide Keizers binnen, zer Alexander zeide de FranFche Militairen veel vleij Vaartuigen. De Gefchie'denis maakt wel van onderfcheiden bveenkoms; SjS'a'üïCSJ 5o r» Je "S S'5,-<5 ten van gekroonde Hoofden gewag; maar nog nimmer heeft*. F 3 in 5 Jf®4 e ^.«3 S--A F er ééne onder z.illke berrektino-en nlaars vehad_ F.nrnnawas* °l - Jï r? .F n 21 9—1 h -3 h i-wv.Hv.-a c-o er ééne onder zulke betrekkingen plaats gehad. Europa was nog nooit zoo byeen gedrongen in twee groote Masfa's, ge- -lyk thans het geval is; het is niet één Volk, dat thans te gen het andere overftaat; het gantfche Züiden treedt op 'ten ftryde tegen het gantfche Noorden van twee Waèrelddèelen, (Europa en Azia ontelbaaqe Volken worden flegts door twee Monarchen vertegenwoordigd; dezen reikten thans elkander de hand toe, en dit oogenblik befliste voor Euro pa's rust. Honderd duizenden van Strytjers üit de verfté - Waereidhoeken waren aan de Oevcys van den Stróptn getui gen van een fchouwfpel, dat aan de beide Hoofdperfoonaad- jen tot eer ftrekte, en de Aanfchouwers hunnen twist dyed 2! ij w i .S^T-E g Sha gjj; vergeetèn. Toen de KeizeTs elkander omhelsden» weergalm aCjï 2" EQs '3 c dertd beid. Geverc von nen luid ppnna.rio (Ternnr, en 111 E? „O O H dend beide Oevers van een luid, eenpaarig geroep, en iup aller harten gevoelde men den voorfmaak van den Vreede <a« Zo ontzagchelvk de gevolgen der botfing van het Zuiden H o B w<s-. 3 c v tegen h?t Noorden warenzo weldaadig zullen ^e. gevolgen 2g g"g SIS'jjjg g 5°" o .S e hunner verëeniglng zyn. De Menschheid hegft volkomen 2li 3 5 S B -g S v 5 - gezegepraald, wanneer haar welzyn en haaré rust flegts van_ 5 9? u - E. "cl'"- O. .0 ió 3 CO ia c 0rn 3 O oa o«<s5<8 a Ji W -ei; .N w -2 a oj u K f J t> O Sd w O O c N den wil van twee Menfchen afhangt, en wanneer geene Per- foonen méér ttftfchén beiden kdmén'. H Sf So 'oj e^Sc tS,40 "*-■« Even na dat merkwaardig mondgefprek kwam de Vyrstè3 S-oCt"0 3* - - - - - J3 L- n. E W> r 5i "F 9 S .5 gedeelte zyn Quarfier g''„ w 5? Tö O O t5 r.v. Niet minder aangenaam was bet heden dë vernieuwing c - - neemen. V- J H s r-1 n - c o C T?' E3 c| U "aS 0 c n ae vernieuwing c 5 S u c j S 5 5 5j. dier merkwaardige gebeürenis -te'Zïen en wel nog vermeer-vS -g «g V, jd pa jj g J r^- derd met eeri derde Soüverain; want om half één liure be- 52 4* T'g o-J o gaf Zyne Majefteit de Keizer Napoleon zich naar de Tent, «*^'6 in de Niemenwerwaards zich de Keizer Alexander, bene-5. 53 w-ols '«-«'S ir -Ut. iIJ»- 3 O «t J? M-C>C3 Oever van de Niemen. -Hoogstdèzèlve wierd aan bet Vaar- g-C: ~a tuig door- Keizer' Napoléon zalven ontvangen. Beide Mo- "9 =2^ n-J—a--- s G nareben ftegpn daarop te Paard ,- reden door de groote Straat f der Stadalwaar de Fransch Keizerlvke Garde te voet en te 55"^ paard in parade ftond, en ftegen'aan het Paleis van den-Kei- -52^ S n AM J A. U* rt F,1 1— bóo M C TT J» O n.M A 1 OO-.H .1 Imam. L (O - j T" V. v> 'H c - G «q u N zer der Franfchèn af. KeizeT Alexander nam daarop het ■K 3 c 2 e. a L Hl - - o, .2? e 2 <x> a> ^CbOb-cüi2B O (JJ '-G g rt 2 -5 >- S y o 5^S>'H SS middagmaal mét deriJFranfchen Keir.cr, benevens dén Groot- - -J S-Jsgsrë» S «t F-4"5 =- g - S5-S 7=^ 2 a .5 S S «j :5 - c'£"i "et Hertog van Berg en den Groot-Vorst Ronftantyn. D UI X 5 C, H L A LN O. -S5 BF.RLYN den 4 July. Repds den 1 dezer bmfïng de Ge 3 "S 1 0 neraal Clarke door den CourierBrfuniaJ ide tyding. dat te Cf -3 c tg T3 c .5£.t «n Tilfit den 26 Juny de Wapenftilftand riisfchen Vrankryk CI1 v 33Q0.N .'5 - 1 Prnisfcn gelloten xvas, en dat daai by onder anderen, ten 3 Z 2 9-5 .0 S S2^a aanzien der belegerde Pruisfifche Vestingen bepaald was -f S dat geene nieuwe Werken tOpgeworpen «noch de voorraad E aS >'a o 5 <y C/ J" a van Krygs- of Mondbehoefteninidezelveo vermeerderd mogt <1 gg 3* S Pfr1 worden. Alle Pruisfifche Trouppes,. die ziéti in Pom-^ 1 c.h meren bevinden moeten zich ookvolgens dezen Wapen- -b jr c c 50 ftilftand, neutraal houden. i 5 V i 5 Het fchvnt zeker, dat Hunne Majefteitende Keizers van D w J c.S u-i j Vrankryk en Rusland en de "K-Oriing van Pruisfen den 08 V w M 6 O r- **3 9,ka> x S c 9 s c - Hy.was met een pas van den Prins vac Neüfëhatel voorSsich, en begeeft zich op bevel zynes Keizers naar Altona. o *5.2; Gister namiddag wiérd hier in de Catholyké Kerk èfen'w0 - u c, plechtig Te Dettm gevierd wegens de overwimiir/g by Ffied i g landen den daarop gevolgden Wapenftilftand. Alle Ftaufche >§^0 a beampten woonden deze plechtigheid by. Na afloop der- zelve gaf de Generaal Clarke een groot Dinëf, Waarop inch oftder anderen deze cbnditie dronk: Op. cis beide ÏVapevflil, (landen, en opbel wzltyn aller Vorsten-, die den Vreede willen!. De tyding der Wapenfchorfing tusfchen Vfankryk ep Pruisfen heeft hier veel blydfcbap verwekt. Onze publieke Papieren zyn aan t ryzert, Oridér anderen blyven de Trefbrftbèhït op dezelfde wys nis te voren- iu .omlöppeii zullen het volle Crediet behouden dat zy volgens de ftaande Wetten waardig zyn. -O

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 1