LEYDSE COURANT. A*. 1807. N*. 73 V R' T D A fi P R I S S E N. DANTZIG den 3 Juny. Z. M. de Keizer en Ko ning, eergister alhier aangekomen zynde, is ter- ftond te Paard gedegen en heeft dien geheelen dag aldus doorgebragt, met over het ganfche Le gioen van het Noorden de Revue te houden. Dén volgenden dag is Zyne Majefteit weder naar het Hoofdkwar tier te Finkendein vertrokken. Men bereekent de kosten tot herdel der door het beleg befchadigde Huizen van Dantzig op 12 Millioenen. De op bevel deï'Generaals Kalkreuth gedoopte Hnizen in de Voor lieden, tot verdeediging der Vesting, worden op meer-darf 51 Millioenen gefchat. Zynde dusten opzigte der Wonin- gen een verlies van 21 Millioenen. Men lieeft geduureride het beleg geen Vleesch gegeeten, ■en tot op den 5 Juny was er nog geen Proviand aangeko men waar door het pond Vleesch nog 324 Francs kosttSj- De voorraad van Timmerhoutwelk zig in de Gragtqg.v en Havens bevindt, is zeer atnzienlyk. nc.j, GROOT - BRITTANNIEN- EXTRACT uit ie. BER1GTEN van LONDENover jHankryk en eldersj tot 11 Juny. Het Gouvernement heeft van de Kaap de Gopde Hoop Depeches ontfangen tot den 5 April, wanneer de Expeditie onder den Admiraal Murray en den Generaal Craufurd aldaar nog leggende was; zullen de zo men verzekerd, naar Rio de la Plata (levenen. Het volgend Extraft uit een Brief, door iemant' van het Leger des Generaals Cxaofurd gefchreeven, en gedateerd- aan Kaap de Goede Hooj> den 26 Maartdoet zien dat het zejve niet al te'best gefteld isdus luid het: Wyzyn den 20 dézer aan de Kaap gearriveerd, naeenen langwyligen overtogt van St. Jago af. Wy hebben yslyk geleden, naar gelang van den tyd, welke die reize heeft geduurd, die wy maar geheel niet konden denken zolang te zullen moeten zyii, vermits men op het oogenblikvan ons vertrek ons vertelde dat wy naar de Barbados be-ï ftemd waren. De meeste Schepen zyn in even zo flegteri {laat als het onzeen byna alle hebben een volflagen ge- brek aan verfche Proviliën. De Carabiniers inzonder- heid, die federt de Regeering van Koningin Elizabeth, y, nooit óVer zout water hebben gevaarenbeklagen zich bitter. De Officiers der onderfcheidene Corps morren openlyk tegen den Generaal Craufurd, dies' naar Hun zeg- gen hen had moeten waarfchuwendat zy eene lange rej- ze te doen hadden: Sedert het vertrek der Expeditie, zyn er dagelyks onaangenaame krakeelén geweest tusfchen de Officiers der Expeditie en de Commandanten der Trans- port-Schepen 1 De Admiraal Murray wis mttie Polyphe- mus, de Afried en het Fluit-Schip de KameeT, agt da- gen voor ons in de Tafel- baay aangekomen, en ftondniet weinig verwonderdons daar niet reeds te vinden. Hy heeft verfcheide geheime Conferentiën met den Generaal Craufurd; zo men gist raadpleegen zy onderling overDe- peches, door een Corvet uit Engeland 0vergebragt, en by welker doorleezing men zegt, dat de Generaal Crau- furd zeer misnoegd fcheen te zyn." Het Schip the Pompée gecommandeerd door Sir Sidney ■"Smith, is te Plymouth aangekomen met tydingén uitEgypte van een zwaar verlies door de Britfche Trouppes geleden welken van Alexandrien tegen Rofetta waren getrokken. Op idiun marsch ontmoette hun niets en zy kwamen binnen Ro fettawagtende aldaar vriendfchappelyk te worden ontvan gen doch hier in vonden zy zich zeer bedrogenwant de ■"Turken enAlbaniërs, zich in meenigte vergaderd en in «Ie Huizen verfchanst hebbendemaakten een hevig vuur op de Engelfchenwelken na een fchriklyk gevegt uit de Stad wierden gedreven, met een Vérlies'van honderd en vyftig dooden én gekwetftèn, zynde de Commandant, de Oeneraal Worship gefneuveld. De Engelfchenzegt men <-p eene vlakte, de best mooglykepofitie genomen hebbende en verdenkt zynde door Trouppes uit Alexandfiëngingen weder voorwaards wanneer er by Rofetta een gevegtplaats badwaarin de Britfche Trouppes voor de oyermagt moesten wyken, en elf honderd Man aan dooden of gekwetden be kwamen; zynde onder de laatdeh de Brigadier-Generaal Jtleadfchoon niet zwaar. De toebereidfelen tot de Expeditie riaar hét vaste Land •worden dagelyks nog yverig voortgezet; en nog voor het «inde der volgende week moet het Duitsch Legioen dat 137 duizend Man derk is, in Duins byeen trekken. 32 Transport-Schepenverfcheide Bataillons van hetzelve aan boord hebbendezyn Vrydag van Cork naar Portsmouth g»ezeild. Te Kent,en op andere Kust - Plaatzenbrengt men Transport-Schepen voor de Trouppes byeen. Zaturdag bé- vondcn er zich 60 te Deptford; óp de kleine Nore leggen «r reeds 80, en dan zal men ook nog 100 Kool - Schepen «er vervoering dér Trouppes gebruiken. Wanneer dezelve tzullen afzeilen weer men nog niet. Het Dagblad the Oracle, izegtdatzo dra men tyding van ihet vaste Land zal ont- fangen hebbende Trouppes aan boord zullen gaan Vm en de Expeditie onmiddelyk onder zeil zal gaan." Het Dagblad the Horning Chronicle fpreèkt er geheel anders «ver. Er wordtzegt men daar in, nog niets gerept van 'tvertrek der groote Expeditie. Het is uitgeft'eld tot ie -» terug komst van Lord Melville welke haare juiste be- ■n ftemming niet zal kunnen vastftellen, dan na dat hy uit Schotland terug zal gekomen zyn, alwaar zyn Lordfchap ongelukkig wordt opgehouden tot de verkiezing van Srhotfche Pairs zal afgeloopen zyn." De Heer John Hoojtham Frèregeweezen Ambasfadeur aan 't Hof van Madrid, is den 3 dezer by het klein Levee der Koningin geweest, en (laat op "zyn vertrek naar he.t vaste Land, als Gevolmagtigd Minister van Zyn Majefteit by den ning van Pruisfen. Het Dagblad the Morning Chronic'le van den 2 dezerlaat zi'ch over die benneming op eenen fchim- penden toon dus hooren: v Het Publiek zal met veel vermaak hooren cfat Lord Hutchinfon van de zending, die hy by de Arméën op het Vaste Land bekleedde, terug geroepen is, en dat de Heer Canning zyn Vriend, den Heer John Hookham Frere, tot deszelfs Opvolger bchoemd heeft."' De ongerymdheid om een Militair met zulk eene zendiug te belasten, mag wel' ts e «a 4R 0 ^",5 5 5.4 L sta a 5-as •2 rZ-5 c f DEN 19 JUS T. .j-jj ••rgd' uivlass onder de dwaasheden Van tiet onde Minifterie gerekend wor- ik 4 f.5« g s-f "2 Eg». Sfl-p Jllf trt T- o Q o 7s! ik ëg >oOfl llflSSs-ftSlïls gl s'Psl|Sg§ ïtf.Sn'o g Si M s P5 c - - tn e -0 5«o« ■^g een verflag van de magt dér wëderzydfche Légersvan den D" i. i2 waarfchynlyken-uitflag der Krygsvérrigtingën en andere r S g g S dingen, die onder zyn bereik waren; terwél een Perfoon x u-Sta k w gelyk de Heer John Hookham Frére dns ongêtwyfeld weldra 5 g - o g-u-jOcij, de goedwilligheid en vrfendrchap VadfUle Mogendheden des H 5 5 j., Vasten "Lands vérfchaBèn zal, daar tóch zyne talenten in S.8S"«.^g S fjjüg'g g het opllellen van puntdichtenliedjes en woordfpeelingen§S2rag"3 ë-g ,0 gefchikt tot fieraad der Minifterieele Papieren, zo wel be- 33 kend zyn, en daar hy zulke doötllaande blyken van be- g c -y c, -n; -S 'u T •b|.TS - S Sfw - 3 o «T3Wt)0 -Ö I - D ÏÏ'co rri O 2 e 3/3 g-S kwaamiieid gegeeven heeft iri het redetwistenten tyde der t_, 2.^ g briefwisfeling tusfchen hem eh den Prins de la Paz, welke p2 S d S 12 £'5 a doen-omhelzen. Nooitmisfchienheeft men eene juisterkeus ci ci§ 7* c »-ri TAX briefwisfeling de beide Natiën tot. die gelukkige Vreedebreuk DP a deed komenwelke Spanje de belangen van Vrankrvk heeft..«-J a c-5 3- 1 S doen-omhelzen. Nooitmisfchienheeft men eene juisterkeus d 5 tf gedaan. Ook heeft men er de gelukkigfte gevolgen vantewag- ten Een dapper, ron" nèkkig blyft ontkéhhen maal door den Generaal nooten het hoofd te bieden, om haare poütie op den regeer oever van dén Weichfel te handhaaven misfchiert wel< aanvallender wyze te" werk'te'gaan; zulk een Militair i inan van dat foört, waaraan de tegenwoordiié^inisters toen zy vöorheen die posten bekleedden, gewoon waren ?S hun, vertrouwen te fchen ken. Zo men beduclit ware, aat ZtO men peaucni.waKe, uat r ons© Bondgenooïen te zeer geneigd mögtèn zyn tot hande- g cÜO len dat zy vreedélieverder gezindheden koestetdèn dan c S "5 a V men behoord te wehfchen, wie was dan bekwaamer tbtp g q v? Ü*- j" -rtJ-L- TL. L TTi?„X^ ihH L3 ,2 H O'.gg WJ'C zulk eene zending dan de Heer Jróhn Hookham Frére -5 w w^o'o -§ n.ëeS o£ a wiens Dichterlykë Talenten de Heer Canning reeds zo dik-1 j -V ij - •O-, werf, met zo veel vrugt, gebruikt heeft? Wie kan hem<|j 2% g jpj-q. «üw weêrftkahdie U met eede hand Sübfidiënen met de an-3 6 -2 §cö -o dere Liedjes aanbiedt?" Kog| tf'"J j jj' Van een ernftiger aart zyn drie Brievengetekend Scevo-- la, agtervolgende in het zo evengemelde Dagblad the Morning Chronicle geplaatsten die een groot licht ver- ipreid hebbenover de gebeurenisdie de jongfte veran dering van Ministers te wege heeft gebragt. Men houdt -» het daar voor, dat dezelve door een dér afgegaane Ministers moeten gefchrevèn zynom de byzonderhedenwelke daar in voorkomen. Zy worden ook indedaad toegefehréeven of aan Lord Howick, of aan Lord Grenville en bevatten een Pistorisch verhaal-van alles wat nopens dié Zaak in het Ca- binet is voorgevallen, het welk bier op néder komt: i Reeds in hét begin van Februaryontfing het Gouvér: 5 g nement van den Hertog van Éedfordtoen Onder-Koning g°^ van Ierland;: eene zeer verontrustende Depeehe, welke g aanleiding gaf tot verfctieiden Cabinets-Vergaderingen. c - £D EH 2V c<c - B j £j,.M «I, >s» M S r, ÏSSKt X Z c E '5-2 '"Sco g aS'Z f3 Pd .é-topt '2 3 <u C rt M n 5J L. «"giS <D 73 n S g.s;u3 Die brief behelsdedat dé Ierféhe Roomscbgezinden op g nieuws woelden, óm de klagten door te zetten, die zy g. 32 voorleden jaar aan het Patlement hidden doen tóekómen; g-2S dat men iluikvergaderingen hield, waarin men elkander noj, het hoofd warm maakteen dat eene zeer geweldige crifis ja» te wagten ftondzo men geene wyze maatregelen' hanjfi«9 rui;;,]»» óm die voor te komen. De Hertog van Bedford ftóhd S «jH niet in voor de fustvan Ierland, dan in zo verre hy-ge-'j"^ - sfS« - rr- magtigd zon wezen, om adnde Rooihsfchgezindén formeel de fpoedige verhelping hunner grieven toe te .zeggen.'g au Na eene lange beraadflaging over het onderwerp dier -.2 wierd beiloten om aan den Onder-Koning een'-J e" J 3 ïS"? 2 «cfï S-PiS'S cSJij a> tu w -.td a O W; E 85 S c,- w C-® 5 O «•- - c3 «-OCJqj cfijïj om de ongerustheid en het misnoegen der Roomschgezin- -75 co OW 'S den te doen bedaareh door eene losfe belofte om fpnedig g - Depêche Brief te fchryven èn hem daarby fliet alléén te magtigen c" -e >.4 e "x 3 g« i r ctd B0* &g<e ?»2S >X a cü g -5-3 ïéZ «4S coWf "S -HöS -ill r C 'b£-c 6 03 hunne grieven uit dén weg te ruimen; maar door eené co£ g nku.ïJJ.g-3 >xv-g'c2'ii ftellige aankondiging, dat in afwagting van iets beters de Regeering onvefwyld eene Bill zou doen doorgaan, g "s 5 o -23*0? ftrekkende om aan de Róomfche enProteftantfche Onder JS c s ■■■c, daanen van Zyne Majefteit alle Militaire Ampfen, onder- "5, E S •srSïMI^Is-a fcheidmgen en Rangen, zonder uitzonderinggemeen «Z-f 3 3 te maaken. De Brief, in'.ftellige bewoofdingen opgeftcld; g g'g^o; Stj 'a o'-;M s Sy wierd ain.'sKonings goedkeuring onderworpen, dié zich'o, c b"CSU b g g dezelve veffcheidé keeren deed voorleezen omfchryven b -g 3 ^-5 g en uitleggen. Hierop zeide hy: Laaien die verd. deed x !3.-'c "S-W 3 •'o-s N 3 S" 3 Honden vanRoomfchen my dan toch idnmaal in ritst laa- gig ^£-S 'c' X 2 o S ?n »'3 ten. Geeft hun dit been nog aftcknaauwen. Ik zie er - 3 g g c »^e a g „.geene bedenking tegen. Maar, by Goddat moet voort-S 0 - oZ ,S»= - a aan tent,eindé hebben." r 3 g b S wS? fS a Het ontwerp van -dien Brief wierd dus op ftaande voetjjj u o-z k" a goedgekeurdvastgefteld geteekenden daags daar aan 8 S 3 N o a P v o, 2 5'2 «Pi ls a formeel aan den Hertog van Bedford afgevaardigd. De a Bill, welke de oude Ministers vervolgens aan het Parle-^ ment voordroegen, was niets dan eén gevolg van dien.Z.j „zelfden Brief, en het üitwerkfel éener plëgtigë belofte,jj-o u.x e c""0>h b s hfen weet het overige. Doch de volgende byzonderheidw o 5 .j S 5"--"eé"3 >- S a is aan ieder niet bekend. Toen men de Bill ter goed-g3 nJfBJ'S. a keuring aan Z. M. boodvoer, Hoógsfdezelve uit t de inwilliging aan de Roonischgezinden vergund zeide dat zo lang hy, de Kóning, leefde, die Duiten. QRafeals~) geen glas water van hem verkrvgen zouden;" Rouw. aangenomenter gelegenheid van-den do,odHarer 'J; Majefteit dé Kéizerin van Oostenr.yk. DeZe rohw zal 21 gH> a gw'w'aê - - - O 5U) -nP<»;vaW x-«m PM'ST dagen duureji. De eerdé 11 .dagen zal men geheel in 'c zwart gekleed zyn-; de volgende 10 dagen in 't zwart en-wit. Het marcheeren der opgefchrevenen van 1808-gaat onaf. gebroken, en naar wensch voort.-. Uit verfcheide Depar tementen heeft men bericht, dat reeds alle en uit eene menigte andere- nat het- grootst gedeelte der jonge Lieden detzelver contingent in dezen moetende uitmaken gemar cheerd zyn. Binnen weinige,weken, zal dus de.geheele op- a fcHryving van 1.808. géöi'ganifeerd kunnen zyn-, en eene Le germacht uitmakenmeer dan in ftaat om alleen onae Gre«r-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 1