LËYDSE rusland. DÜITSC HL AND. COURANT. -5 s BS s a a 07 i .5?'= S bo É?I^| A'- 1807. VrankryK. W0ENSDA8 PETERSBURG den 13 Mey. Den 10 dezer is ei«- delvk het ys der Newalos gegaan, en federt eef- gister is dé Rivier zo geheel vry van ys, dat men dezelve naar alle kanten met Schuitjes bevaaren kan. Eergister hadden wy bet eerfle Onwederverzeld van een Orcaan en van Hagelen federt gister is het weder merkelyk kouder in de lucht. Zo laat,als- de Newa, zo vroeg zyn daarentegen de zuidelvke Rivieien van Rusland los gegaan. De Wolga b. v. is tusfchen den 16 Maart en 1 April reeds geheel vry van ys, en voorKoopvaardy-SChe- pen bevaarbaar geweest. H O N G A RYE N. OFFEN den 29 Meyover VrankrykDe Turken doen ons eeh fchitterend vóorQiel zien van hunnen, aanftaan- den Veldtogt tegen de Rusfen. De voordeelen welke de laatften volgens de Courant van .Presburg zouden behaald hebben, komen integendeel uit op eene overhaaste vlugt. Wy verneemendat de Rusfifche Armee links,en regts omgetrokken zyndein de grootfte wanorde de Rivier Si- ret weder is overgegaan. Het Turkfiche Corps,: 'twelkls- maïl ontzet heeft, is te Falczi over den Pruth getrokken, en rukt nu in alleryl op Yasfy. Hoofdftad van Moldaviën Van een anderen kant is de Ayan van Rudfchuck over de Milcow gegaan, en trekt digt langs deZevenbergfche Gren zen, ten einde de Rusfen tusfchen twee vuuren te brengen. Niet alleen heeft ieder Turksch Bevelhebber te Velde Fran- fche Ingenieurs en Officiers by zichmaar in alle Ottoman- nifché'piaftfen bêVihdt zich Ook een Ffansch Militair Agent ■wien de Groote Heer-door een.Firman het recht heeft opge dragen, om het oog te hóuden over de Operatiën, en de zelve te beftuuren.u. Het Leger der Turkëb is'ilog door aanzienlyke Corpfen Oimfche Tattaaren verfterktwelke de Rusfifche Gene raal Michelfon tot zich had willen trekkendoch die zich by zyne Vyanden gevoegd hebben. WEENEN den 3 Juny. De Koningl. Hollandfche Gezant by de Ottomannifche Porte, van Dedem tot de Gelder, ts den 23 Mey te Pest in Hungaryenmet een talryk gevolg aangekomen en den 25 dito van daar voortgereist. Onze Hof-Courant van heden deeld thans weder berigten «it Turkyen mede hoofdzaaklyk behelzende: Dat de 'Rusfifche Vloot onder den Vice - Admiraal Si- niavin het Canaal van Ronftantinopolen ftreng blyft blok- „keeren, en verfcheide poogingen der Turken om het Eiland Tenedos aan de Rusfen wederte ontneetfien, mis- n lukt zyn. Dat de Groot-Vifir zich met zyn Leger te Adrianopolen bevind; dat er tusfchen den Ayan vanRud- »-fchuk, en de Turkfohe Bevelhebbers zwaare twisten ontftaan zyn; dat de Serviërs Nisfa hebben veroverd, en het gewigtigEiland Ostrof, over den mond vande Timok in den Donau bemagtigd.waar door zy op dekortfte com- municatie - Linie zyn met klein Wallachyënwaar in zich 1 icoo Rusfen bevindende gemeenfchap tusfchen Wid- p din eü Orfowa is daar tegen voor de Turken afgefneden." Dat de pofitie der Legers van den Generaal Michelfon; p het wélk van tyd tot tydin Moldaviën en Wallachyën dan p meer dan minder verfterking bekomt; over 't geheel nog altoos dezelfdejis Het Leger by Bucharest is flechts met eenige Regimenten verfterkt, en een Rusfisch Corps Cavalletie heeft de Turken, die nog in den omti-ek van Krajowa warenverftrooid en omtrent yo derzelve neef- gefabeld. Een Rusfifche aahval op de Groot-Armeni- p fche Grensvesting Kahris aan de Grenzen van GëtirgieniS i, mislukt" - Volgens foihmigen zou de bekende Fruisfifche Staats-Mf- nister Graaf von Haugwitz eeneReis doen. HAMBURG den 5 Juny(over Vfankryk"). Daar hét inneemen van Dantzig en Werchfelmundebénevèns de nederlaag der Rusfen aldaar, en de goede gezindheden van den Koning van Zweeden, aan deEngelfchen alle gegronde verwagting op het wel gelukken-eener landing aan de Óost- zèe ontnomen hébbenzo zyn eenige Corpfen der Fransch- BollandfcHé ArtiVée diar door in degeligenheid gekomen «én éte Grenz'éffrtfiuv'Hólland te naderen, ter verfterking der "bndérfichélden -CaTnpemeHt'en, -welke de Kusten van dat Koningryfc, en die der Noordzee tot aan den mond der Elbe-dekken. Doör die nieuwe Militaire fchikfcingen ver liezen wy den Generaal'Dumonceau dié morgen met èenigé Regimenten naar de Holfimdfcfie Gténzèn trekt. Dié Gene raal. met zo veel recht door de Franfchen en door zyne Landslieden geacht, 15 réèds van óuds by dé Engell'chen hekenden zyn karakter, zo welnlszyne Milifaïrfe ktlflde, verzekeren ons dat hy hén op nieuws berouw zou dóen heb ben van hunne vermetelheidzo zy in de ftreeken öhderzyn Commando eene Landing waagden. De Brieven van BerlynPiliau en Koningsbergen doen •en fpoedig óp banden zynde algemeen gëvegt tusfchen de beide grootè Arméëh in Pruisfen verwagten. Daar die Brie ven, uit de eerfte plaats van dén Franfchenen uit de twee anderen van den Priiisfifchen kant komen verkrygt'hunne gisfi'ng daar door eenige waarfchynlykhéiddat namelvk de «erfte beweegingen tusfchen den ioen 15 Juny zullen plaats -hebben. HAMBURG den 12 juny. Tn eenige Rykspapieren wordt ge "egtdat Rusland op nieuws te Weenen poogingen zou hebben aangewend, om den Keizer van Oostenryk tot eene •■Alliantie over te haaiendoch het antwoord wasdai het '•"Wëener Hof niet zou afgaan vati deszélfs Neutraliteit. Het ■was den 7 April, dat het Voorn. Hof by eene Nota, dóór ueri Graaf vafl St. Vincent, deszelfs bemiddeling te Waf- Jfchaw deed aanbiedenmaar tot hier ftaan er nog veele Zwaarigheden aan het Vreedeswerk in den weg. IntusTchen meld men van Warfchaw dat de voorn. Öostenrykfché-Mi nister, Graaf van St. Vincent, weder naar het Fransch Kei- zerlyk Hoofdkwartier ftaat te vertrekken. pARYS den 12 Juny. Gister namiddag ten 3iitiren begaf 2ich ie Prins Aarts Caiitelier dés Ryksfaet de gewooie O P v B. s 4v C c 3, DEN 17 J U N Y. C'K fsi ff 5 T2 te YS C O .S-S£ g :g o» vi- V cï S v I- U 5 y. c a e Y'S O SJ c \S Sb W h 3:11 v p w S (VI en - «s O S pJS'SQ *5H "zz «s - .io*o 3d2 s - t -{■ ff f f. \.i iv' - v V G 5 - plegtigheid naar den Senaat, opaanfebn-vingvan Zvr zerlyke Majeftett vergaderdalwaar hv dezelve eene buy- -,ooo;tea-BWHe; fc-hap mededeelde van deuKeizer; btiievensope.ne Bricyen^^ 5.5 ^>0 Siï van Hoogstdezelve gegeeven in het Keizerlyk Hoofdkwar- S'm S 'SÉVïS S tier te Finckenftein en welke aan den MarfchallcLefebvre c Pretor van den Senaatden erfivken tytel fchenken van HER- ."§3 2-S f TOG VAN DANTZIG. Hy (zegt Zyne Majefteit in de gemelde Boodfchap) n ons het meest.in dien eerften dag onzer Regeering fteund heeft, en die., na in alle de omftandigheden n zyne militaire loopbaan dienden bewezen te hebben zy- g .^5 a nen naam thans hecht aan een gedenkwaardig beleg, waart n in hy bekwaamheden en eenen fchitterenden moed aan den dag gelegd heeft, heeft ons eene fchitterende onderfchei- ding toegefchenen te verdienen. Wyhebbenookeentyd- j a flip, zoo roemryk voorz ken, en door den open- den Aarts-Canfelier, des 1 hébben wy onzen Neefden MarfchalkenSenateurLefeb- sSJco n" o 3c»»-»» vre tot Hertog van Dantzich verheven. Dat die, rytel ,<g f "2 S so M O Y "5,"H door zyne Afftammelingen gedragenhun de deugden van 2 e2^ -T.g g j S ei 3 3 3 S3 br 3 n «5 3 i ÏH 5>< Dat geen hunner zyne loopbaan belluite zonder zyn bloed jj g Si E J 5d 2 g g voor den roem en de eer van ons heerlyk Vrankryk ge-g-S-ggQ^a .-Tw S o tj -3 ftorcte hebbendat in den naam dien zy dragen zy nim- '-1 w -* r mer een voorrechtmaar verplichtingen tegen over onze Volken en ons zien. Op die voorwaarden zal onze pro- teélie en die onzer Opvolgers hen ten allen tvde onder- SïoöS eè «Z 5." „Icheiden." j j J a' q .raltrl, msa* HaivA Tl m IfnL. u tn -. J «am Jam CoMAn* tn a Ja rl 'tv. 5} t— (tl Q C f* q r Ir Te gelyk met deze Boodfchap wierd aan den Senaat mede tdeeld de open-brief des Keizers, houdende hoofdzaak lyk, dat de tytel van Hertog van Dantzig word gegeven gedeeld de open-brief des Keizers, houdende hoofdzaak- w i; «5 I SHjj "'S.S'S 52 «v vt cvi v «11 1 j->»« lug mifi rvv>" 6 0 h—Q 3 oh h< 1 JT aan den Marfchalk LefebVreerflyk in deszelfs manlyke^ S^oS-5j cSw *W - Afftammelingen en dat-, binnen de grenzen van het Ryk uit de Nationaale Domeinen, zodanige Goederen erflyk aan "ogsSol dien tytel zullen gehecht Wordenals met deszelfs aanzien overeenkomftig zyn. Het is thans bepaalddat overmorgenden 14 dezer een plegtig Te Deum wegens de bemagtiging van Dantzig zal gehouden worden. De s per Cents zyn 76 en 20; de Bank-Aëtiën 1262 fed I half. HOLLAND. AMSTERDAM den 15 Juny. By Newjork is geftrandhet Schip Sally, Kapt. Prat, 'van Jamaica; op Zee is door het o"®2 Volk verlaaten het Schip the MerchantT. Bennet, van Oï*^sl"o» ei?-. Newjork herwaards gedestineerd; te Douvres is binnen ge- -O r«5 og lopen het Schip DinmarckN. Stagevan Bengale naar Kopenhagen; te Plymouth is binnen gekomen het Schip de S» c u'5 N, Vrouw Rillegonda JacohaKapt. Koster, van Tonniügen "S. naar Lisbon beftemd. Ig.ïï S - Te Duins is binnen gezonden het Pörtügeesch Schip Au- ea 'rora, an Lisbón naar Rotterdam; te Calais de Engelfche - §£-(3^2 U Schepen the Oak, Kapt. Hei, vanDublin naar Londen, tn»« -je Sf, e the DoveKapt. Flefcher; en te Duinkerken the Anh, u „'g z g S 2 Rapt. Penhorn, beide vén Portsmouth naar Londen. Door de Spanjaarden ié in bezit genomen net Schip the'^m 5 SH1"1 Èagle, Kapt. Williams, VandeCaap de Goede Hoop. I ïSOf-^3, nJ? o, -5 Door de Zweeden is aangehouden het Schip die gu'te Hen- o riette. Kapt. Wulf, van Riga. Z 5 1-15 S 2 a 3 05 In Brieven van Smirtta van den 2 Meywordt gemelda 5 2 0 - SB S -S A dat eén klein Schiponder Rusfifche Vlagwaarfchynlyk OgS-T<.". StU J c t? behoorende tot, het Èsquader van den Admiraal SiniarinW a óg te Idra gekomen wasen de Lading van het Schip Madonna r a g Z S S d'ldra, A. P. Ghica, van hier naar S mirna-gedestineerdm g h g_^. jO'J ScSïS'S '2 welke te Idra leggende washad willen cónfisqueerenzeg- gende dét het Fransch eigendom was doch waar tégen Kapt. a 'r: Ghica geprotesteerd had, beweerende deze dat het Grieksch g W .IÏW - c »Bu - a-rr T q e »- H, Ce W E .5 .^UZ E tï c^<- o* 3' q f, O eigendom waswaaf mede de Rusfifche Kapt; waarfchynlyk (h i.; c genoegen zóu heemenmits Kapt. Ghica, hèm.zulks deug- g -S 5 SJ G 5 delyk bewees Welke bewyzên dan ook reeds va'a Smirnaen «S'2.S -fcSS Könftantinopoien door de Grieklche Eigenaars afgezonden a3SoSéJ®, 2o505 waren. c5 *CO 11 °io ■- e Den 5 dezer- is te Kopenhagen gearriveerd het.Schip van "r O'S f- 5 Kapt- AbO i-- icr-H.-aWi./*. o S TJ m P G 1 en van de f is vertrokken0 Bitavia-en de Kaép overleeden. «aana. Arrivéinenten: Te Baltimore K te Riga F. Witt, C. T. Nielfenén J S. Séroirt en H. Gurfoe uit Noortyégen. 5"-S 'a S-i 5" g g< Deft HAAG den 16 Juny. Door den Raad der Judicature n 3 u pij, o? g-g bver de Middelen te Water en te Lande zyn tot Procureurs geadmitteerd; om, met en benevens de bevorens aangeftel- den, vpor Welgemelden Raad te postuleeren ,_de Heeren g te "J E -J «o - ït.aj cd S S S S a M 1 tt, et, jcz,tr3"n'Ti'—U S M felaard heeft onif hanglyk te zynmet byvoeging die; welken het daar in willen behulpzaam w« öpefl armèn als zyneft verlosfer kal ontvangen dè Natie tegen hundie haar tót eene Bricfche zouden willen maken tót den laatften droppel bloëd iedertn duim Lands zouden verdedigen." Heden verloste door Góds biilf), zeer vóorfpnediE van een DOCHTER, M. C. DE WITT,' geliefde HnÜ- vröuw vaii J. E. .LUBtlKt AMSTERDAM den ia Jnny 1807.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 1