fi rarest I #!ii§^lPiÈ6r8;gS i?§iS*Hs iSu2B-=ï Eergister en gister zyn in Tesfelbinnen gekomen W.Rod manvan CharlestonR. Hoedt, vanNewjork, W. Holdt, van Baltimore, en J. Johannefen. van Alicanten, enz. 5; Den HAAG den 2t April. De benoeming van deh Siaats- lien x/c£iatwjuvutcii, ma ianuni iiii,u«« v in mi MHiu D2 ?5'nr »o5 s 5 3 O Vriesland. 3. Drenthe. 4. Overysfel. Gelder! SD 2"» L, W 6. Lande van Utrecht. 7. Amftelland. 8. Maasland. 9. ■g i C. S??Skg jj'J 5»! c L re ar e n land. En 10. Braband. Diè Departementen zyn vcrd eene Wet qver het Beftuur in de Departementenwordende tïSiM 2 §"5 daar by de tegenwoordige Oppervlakte van hetRyk verdeeld g 5 2 o 0-5. P in tien Departementen, als1Staden Landen van Groningen. Gelderland. 9. Zee- verdeeld Kwartieren; die Kwartieren in Gemeenten. In ieder De- partefnent is een Land-Drost, inet Asfesforenen een Secte- ra» Ö.3 g Zggg o.. 'taris - Generaal; de Land-Drost heeft onder zich de Drosten e> 0S a 3-3 ra -."r* in de Kwartierende Koning bepaald het getal der Asfesfo S-033 c ra .0 5 re o 23 2 es ren; benoemden herroept deLand-T >zï »Z"fc5£6.ë!l0'lM,!Sn "Secretarisfen- Generaal en Drosten. Z* S.?» 5i Ir; 0 «n-B-n 2 4 j.-n_vti.>- Drostende Asfesforen, -S-o?.'S.Ï!S®-Zw"cS3 Secretarisfen - Generaal en Drosten. S c£ g S Voorts worden by die Publicatie de magt, en de pligten, 52rêS.oS<^(530?^.<StSowv>n den Land-Drost en Asfesforen omfchreeven, zo wel g-2 3 3^ 5 »n r-Ö™ u 30H Hals van de Drosten in de Kwartieren, Alle de Gemeenten v. s» öa.3 2? 21 a 3 a W van her Rvk wnrden in twee Klasfen verdeeld: tot de eer- ?Se- {Ij3 c? 2 g ögtfjp wj *n s A.i 22 A <5 r?S 2 Cm3.S a~.3'=g§- g-S'os'aüg'Sw n.fSt-g-a re-e-üfa e-r fchotén. De verfchillen (zcgi een andere Brief uit die Rcfidcnrie die langen tyd tusfchen de Porte, enden Keizer van Perfiën plaats hadden, zyn weggeruimd. De re Mufulir.anfche Am bas fa deur is van hier qaar Ispahan, Hoofdftad van Perfiën) vertrokken. Men merkt opdat thans veele Perfifche Officiers alhier aankomen, hetwelk re in veele Jaaren niet is gezien. Ook een Aide de Camp van den Perfifehen Monarch is hier door gepasfeerd, om zich by Keizer Napoleon te begeevenby wien hy ook reeds aangekomen is.]'* De-laatére Oosterfche tydingen gee ven ook berigt, dat de Sultan zeer vergenoegd is over den yver van denSpaanfchen Ambasfadeur en zyne onderhoorigen, óm Konftantinopolen te helpen verdeedigenhebbende aan dien Minister de Orde van de Wasfe'nde Maan vereerd, én duizend Piasters aan de Spaanfche Soldantendie op eene Battery in den Tuin van 't Serail zich wel gekweeten hadden. Volgens de berigten van Pafvswas de Heer Clarcke Gouverneur Van Berlyn, inaar 't Fransch Keizerlyk Hoofd kwartier ontbodenen vermits men hem dikwyls in vrce- dehandelingen heeft zien gebruikenis er al fpoedig uit opgemaaktdat er thans dingon van dien aart op til waren. De tyd kan leerén wat er van zy. By eep Fransch - Keizerlyk Decreet van 28 Maart is de uitvoer van Hop naar Holland en Duitschland langs de Haven van Antwerpende Whaal en Maas gepermitteerdmits betaalende 5 per Cent van het Quintaal Merrique, uitgaan de Rechten, en zullende ophouden als de prys tot 120 Francs per voorn. Quintaal zal gereezen zyn. Volgens een der jnngfte Engelfche Brieven heeft een Arabifche Roover een ryk gelaaden Amiricaansch Oost-In disch Schip the Esfex van Salem, het welk 200 duizend .Dollars aan Boord had, by het Eihnd Comorin genomen, en al de Manfchap van hetzelve vermoord. V WËTHOUDEREN DER STAD LEIDEN adverteren bij "dezen, dat, daar eene vrije Jaarmarkt voor de ingezete nen niet onvoordeelig wordt gehoudende aanftaande KER MIS of VRIJE JAARMARKT dan ook binnen deze Stad als van ouds, op den gewonen tijd zal plaats hebben; doch dat, uit aanmerking der rampvolle gebeurtenis van den 12. januari] jongstleden, waarvan de gevolgen, offchóon mer kelijk verzacht door de veelvuldige weldaden en aanhou dende zorge van Zijne Majefteit den Koning van Holland, mitsgaders het zoö'algemeen betoond medelijden van de in gezetenen van dit Koningrijk, echter dagelijks de treurigfte herinnering opleveren, op dezelve Kermis niet zullen wor den geadmitteerd Tooneelfpelen Koorddanfers enz., Rij- felaarsDraaibordenLoterijkrdmen noch eenlge luid ruchtige Vermakelijkheden, Heden zyn Ondertrouwd: Mr. JOHAN FRANS VAN DER MEERSCH. en WILHRLMINA JEANNETTE MARIA PASTEUR. LEYDEN den 17 Apfil 180/. Heden Zyn Ondertrouwd M. A. SMUT S. DELFT en den 17 April 1807. J. S. L S U E U R. Héden overleed tot onze groote droefheid, na een langzaam verval van krachten, ohze waarde Vader, JAN TETTERODEjn den ouderdom van'ruim 62 Jaaren. AMSTERDAM den 19 April 1807. JURRIAN TETTERODE, Mede uD naam myncr Eroeders en Zusters. V Onze zeer geliefde jongfte DOCHTER, ANNA LOUISA WESTRIK is heden morgen, jn haar bloeiende léeftyd van ruim 17 Jaaren tot onze groote droef- heid overleden. AMSTERDAM DIRK WIS TR ïk. so April f807. ANNA WESTRIK; Geb. BOST. a H l De Houders van Aandeelen in 'net Fonds van Francs 2050,000 kapitaal Certificaaten van de Heeren VOOMHERGH, o'w VAN HALMAEL en BORSKI, van 5 per Cent Geeonfolideerde Renten, ten laste van de Franfche Republiek', gene- ra i? é-nre IfnntArfl tffltl lïtfKin UAT T MUA17DAT A«< V AATVT .„re.Jre. JVireresA-reij Jré re. jfj'&S re r-s>3 3 S van het Ryk worden in twee Klasfen verdeeldtot de eer- 3 3 3 g ya 3-g g-*3 gfte van welke alle Steden behooren, die meer dan soooZie- q len bevattenderzelver Beftüur is in handen van één 'Bur- jjr,benoemd voor twee Jaaren en en van Wethouders. Deze heb- iedere Gemeente is een Vtoed- het getal van Wethoudershunne eden van de Vroedfchahfenin beftuur over de Gemeenten van de - rf-isrf-i-Brtn"- mogelyk op deategenwoordigen Voet -vo I'L =f to 5aa2Cd0loo»#i behoudens de wyzigingen die de Koning noodzaaklyk zal ?2r ^S-'.Soordeelen. S.Orë'1 Op den tyd nader door den Koning te bepaélen zullen de fungeerende Departementale Beduren worden onthon- en de refpeftive Land-Drosten en hunne Asfesforen - „1 fun&ie treedenen tevens zullen vervallen alle de De- o. partementaale Wapenstot nu toe, in de byzondere Depar- 1 tementen gebruikten alöm door het Koninklyk Wapen worden vervangen. ^>5 2,S1 -Ü-m Zaturdag ochtend vroegtydig is Zyne Majefteit deKoning, 75 P 3"*2 o* m o 3-A 3-1 gecomplimenteerd wierd én vervolgens de Vestingwerken T^aO* 3 Haven, Dok en al wat daartoe betreklyk is, alsmede alle ÓSe5'a' «re®t' de Batteryen, die zich op het Eiland bevinden infpefteer- g 3'g-p.^-g"^'3.re"de; waarna Zyne Majefteit zich van daar naar den Briel be- i» re n a gaf alwaar Hoogstdezelveop verzoek van den Magiftraati, Zich naar het Raadhuis heeft begeven, en aan onderfchei- dene Perfoonen audiëntie verleendezynde vervolgens -- Zyne Majefteit, oyer MaasUndfluisomtrent ten 7 uuren, 1des avonds, alhier geretourneerd. LEYDEN den 21 Aptil. Volgeps een Brief van Aleppo, 1 in dato 1 January, maakte de Souverain van Perfiën, een Zeer werkzaam Vorst, en die den ftaat van zaaken wel door ziet, gemeene zaak met de Turken tegen Rnsland en Enge land'; ook waren alle Engélfché Gomptoirén in beftag geno men, en de geheele Briefwisfeling, welke de Engelfchen over Perfiën metlndiën aan(dengang hadden gebragt, moest onderfchept worden. Bereids, (zegt' een Brief van Kon- ra i;>. s" in ftantinopolen heeft de Eérfifche Veldheer, Prins Abbas a cs s - - - - re g 0 a 2» w Mirza, de Rusfen genoodzaakt eene aanzienlyke ftreék Lands 3 5""o o.273 te ruimen, en zyn zy in| verfcheide gevechten te kort gc- gotieerd ten Kantore van HËND. VOLLENHOVEN en ZOON, worden geadverteerd dat de Coupons verfcheenen I 22 Maart 1807, zullen worden betaald door de Asfofiatie -Kasfenaangevangeir op den 16 April laatstleeden als mede S 2 3 2 a.5'3"S 2 3 C afgelost de onderftaande twaalf Aandeelen, ten overftaan'van den Notaris Mr. E. C. BONDT en Getuigen, uitgeloot, o P g" r""5 5 als: No. 51. 64. 144. 158. 175- 176- i?8. 236. 316. 352. 537 en 583, met een Premie van 15 per Cent, en dus met 2 1,3 B3 3 O O 5 s b/ ii;o voor ieder uitgeloot Aandeel. Uit hoofde echter van de door gemelde Heeren VOÖMBERGH, VAN HALMAEL ë-3' g ra en BORSKI, betaalde en in Rekening gebragte Zegels, zullen de (Coupons van ƒ20 - betaald worden met ƒ19 7 -, - SS1» p." de Coupon van 10 - met 13 8 en de Aflosfingeh van 1150 - met f n12 20 2 g-SL«Sï3»3tOre'®a.O'>0'd JOANNES BOUMANDirefieur van diverfe Negotiatiënin de Jaaren van 1782 tot 1787ten zynen Kantore te Amfter; C M au u t] n 89 Irestj ..rerarelral,» sKrané raa'staiisiirJ nw ..„A A J: J.J. ri. r.l n 11 1.. 1j1 1 '1 S 2 2"l>l 3 5 S i O-zes- ë-sS H*P ;«2o Cc« Aan de Koupöns A.moet een Zegel gehecht worden van 6 Stuivers; aan de Koupons B. en D.van 2 Stuivers en aan de Koupons C- en E.van 4 Stuivers. overlijden van den BINNEN-VADER, in het Gereformeerde Weeshuis te Schiedam, die Post - kunnen de geenen die tot denzelven genegen en bekwaam zijn,.mits ongehuwdtusfchen de 35 van den Hervormden Godsdienst en be wij Zén kunnende produceren van een eerlijk, en zedig ge- aandienen aan Regenten op Woensdagen en Zaturdag, 22, 25 en 29 April, 'snamiddags van 3. tot voornoemde Huis. WEE PASSEMENTWERKERS-KNEGTShet Getouw- Werk verftaandeen vast Werk begeerende 3.2'oS QoéS» 3 op voordeelige Conditiën, kunnen zig ten fpoedigften adresfeeren in het Noordëinde, Lett. D. N°- 278te Leyden. S g 73 Men vraagt, terftond, een tamelyk groote TUIN, waar by liefst een weinig MOES-LAND, digtby de Rbyns- c burger-Morsch-, Galg- of Heere Poort, te HUUR beneden de 40 - óf te "K-OOP beneden de 200 Gl. a P. PONT, Boekverkooper op de Hooi Gragt, te Leyden- Adres aan Ss",'32!!-N3(>h) S-'S S" wS 8 ra s H S 3 - 3 - O 2 &1 pjcrq "-" G M W B S Vrtj; G S 3 512®® 2.2.3»Y,M S«8o.*lS?"n05'"' g re g- UIT DE HAND TE KOOP, een aangenamen "en wel gefitueerden BUITENPLAATS, met behgnge en'onbeiién ge „owbi» g:S 3 S 4 n n B Kamers, Stal en KoothuisCoupels, Menagerie, Broeljéry, PerfikekasfenOranjerie, Moeféyy, Vis-Vyvers én Goudyisfe &S,8 g-l g 2.S-" SS" Kommen, groot ruim vierMergen, beplant met LaanenenVrugtboomenzeergefchikt voorWjnteren Zomer; hebbende o "■ff,* -.eenruimen aangenaam Uitzigt langs den Rhyn en. overde Landeryen. Tebevragenby Ads. VAN DYK,Mr. Timmerman V 0 -ra 3 te Leyderdorp, mits verzoekende de Brieven FRANCO. ra a re" S. g."H, UIT DE HAND TE KOOI? een.Nieuwe HALVE-KAP-WAGEN, na dé eerfte fmaak gefchildert en afgezet, ra 2. ft o 2 welke met een en twee Paarden kan gereeden worden, en is extra ligt. Te bevraagen by A. A. GEERLOFin de Goude o - c.ï^'nM Moolen, te Leyden. De Brieyen FRANCO. B 5~tS.S3 J- DE WARM en J. H. DE WARM, Makelaars, zullen op Heden Woensdag den 22April, 'savonds ten 5 uuren., te z 2- 3 <<"5 B» ho -To 3 0.0" 0 3 fiNt^-5'?33raa. g re o a<n c - 2 g si a t g^.* w" «5 Afflfterdam in de Nes in de Brakke Grond, .verkoopen.8 Vaten en 3bPakkèii Grauwe Moscovifche'HAASEN- VELLEN, -• c t-g-nu eerst uit Zee gekomen en gelost: breeder bv Billenen, en leggende als by Notitien nader word aangeweezen. - 3 Op HedenWoensdag den 22April, ial, gedeeltelyk op hetPlein aan de OostPoort, en gedeeltelyk opde Werf,aan o« - upncucu, ucüBuaj; ucii aanpiii, gcucciiciyK up uciricm aan uc uosiroori, cn gcuccuif.iyK. upuc wen aan 2 S S7-3 o ra ra g 3cg-5"2 g, de Vest, agtcr de Noordmolente Rotterdam publiek woiden geveild, een groote en móoije party verfche Eiken ROE- 3 >DEN, alsmeede een psrty KN1EN en KRQMMERS. f S--3Ö22 ra ?S s S.nS 0-g.o2B5ra3reOre ffira Elo?as'5;ré,jo- "S-vs- 5S-SK? - - Iemand nader onderrichting begeerende addrCsfeere zich by s"? NIEUWLAND en KOOLHoutkoopers aldaar, by wien ook de,Notitien.té bekomen zyn. re"~re G. TWISK, Cornsz.J. TWISKCornsz. en G. BRQNDGEEST, Makelaars, zullen op Maandag den 27 April 1807 te 2 3 5, Amfterdam.in 'tO. Z. Heeren Logement, 'savonds ten 5 uurenverkoopen een zeer plaifante en extra welgéfituéerde TUIN a 8 3 Bn RHTlf-VJART, met deszelfs Heeren-Huizinge Tuinmans-Woning, Tuin-Huis .Menagerie Kolfbaan bevallig s3 g," O- EngelschPlantfoen enz;, ft a an de engeleegen buiteri de Leydfche Poortop hetZand-Pad, geteekendNo. 8- Breeder by f"ra 5.° C8"Biljetten omfchreeven, én dagêlyks-(except des Zondigs) te zien. NB. Dé Bewyzen van Eigendom en Veil-Conditiën a ra g 2 5"5 g"3 Sn zullen vier dagen voor en op den Verkoopdag té zien zyn ten Comptoire van de Notarisfen VAN BEEM| en FABIUS. "üfC' ïïf? vraSüëZ? OpDingsdagen Woensdagden 28én 29 April 1807, jialten Huize van J. B. ELWE, Boekverkooper op de Pypen Markt, by den Dam verkogt worden een fraaije Verzameling van BOEKEN, HOORNSSCHULPEN, MINERAALEN en ZEE GEWASSEN, waar onder veele zéldzaamen voorkomen; alles nagelaaten door wylen den Heeren V waar van heden de Catalogus te bekomen is. Alles Ziturdags en 'sMaandags voor de Verkooping te zien. DE BOEK-CATALOGUS DER AANSTAANDE. LEIPZIGER PAASCH-MIS 1807, wordt, federt den ijden April, by L. A. G. HESSE, Hoogduitfche Boekverkooper, te AmfteidamophetRockin. No.45, by de Langenbrug Steeg, gratis uitgegeven. Te LEYDEN is dezelve.te.bekomen by de Weduwe JVI. CYFVEER Jz. en HAAK COMP.mits een Stuiver per Post. Te Leyden, by de Wed. ANTHONY i?e KLOPPER en ZOONy op de Breede Straat-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 2