LEYD SE St* "inte'3- 2 gede boete0.met-de.'kosten te Voldoen zal-de G'dmmisfie E welke de ctdanse-gedaan-heeft j ?het regt-hebben, om-de-,^ zelye. van: den.'GecalangeerdéVi tfe 'exigeeren M- Wr<H« «fate- gemélde pommlsfren yerpligt zijh.yan.dqrze 'éëne fehfiïtélijtó: Verklaring tegeveh etjindi betrekkelijk to't de'ge'nezfng van Zieken óf de krachten van •CeHeesrfiTddelign i'n aeWreüwspapT^fënl^ plaatfë'U,.zónder dat 'dezelve 'dóór de fiepartètriefi'tale Cp'mmisTieyIvan..Ge_nees- A f ^-'A'Wda 'J'ïAi*%riWn ïApirririrtïat n'nrlp.'r wpllrftr R PsïVïVt''lief -Go»i«;*:rfiën zuHen b WU 1 I>~ X/ XV W*X ^VljüUI J nd zal" «enige zamengeftelde Geneesmiddelen, beha tiiiitlg; lociky 'mogen öp_. ëemgeïhandè ,.wï|ze be fluit van dén Minister van iiioneniandfche Za- 7. 'De Apothekers én D'ró'gMtëu zullen gëhófid'ën iini, önf de Vergiften' Of Slaapmiddelen 'eh bij name. hét Arfeni- cunï óf'Rottenkruid', de'MftnÓs ftjdMgirri i tale.B-efttTrein, ten' einde, den 'inhoud dez'ës ce'ptomulgereu teebféxyer eft en i&d'ó&vètiféty&ê- •v Gtógcve minster KoninklijkParels in April vaiS'bbf 'Taar-i8h7V en Van Onze R.lgee<«ng'fiet twec'de. L- L 'O U I S. -g, ARNHEM den IC April'. Dnï'e Gèldèrfcbe AdlftléWie te '.Haederwyk heBft, gisteren nagt eert zeer -zwaar ja .-in de ge volgen bvna önhfcTfïeibaar wet-lfes moeten ondergaan. t De. 'Héér CKoi'jtïh)P.r.ofesfsr in de-MédiEynen atd»ai; is pièt meer.!. Zvn Hhog -GéléèrtJe fihts 'eériige >da'gen als Pteii dc nt - c n. L i d by - rlc O enbesi-;tV-nd ige Commisfie van C>cl- bendi'e jj:y dé wetten'SeiféTtk/lb'^'tot déf Géheé 'Staatlrégeti'AggëcUiaWéVrilr: öf tiog teéihahëerert weinige dagen daarna orveiito'cdeii, Dit verlies wordt, zó Liéj om 's Mans voovtreflyke' bekwaamhedenals goe;de lioeda- z^g niglfedêtlrby de.nrenschhei'dja By ëfertieder zeerbetrenrd. j» óordzée., moetJosieh om-te repareeren, rnrruiwi,..;,,! a e ifU.'i - J-; q vap den i 'to,t den ,27 &laai;t rRyyilfan 1 Pauëlfen j naar Napcis j. CóJlinderA A"- 1807. W E NS D A G P U B, L I C A T I E. ODEWIJK NAPOLEON, door de gratie Gods en - de Gonititutie. :des Konmgrijks, Koning van'tlob land, aan allen den genen welke deze zullen zien of hooren lezen, Salut! doen te weten: 'Dat het WetgevendLigchaam goedgekeurd heb bende de'Voordi-agt, dóór Ons daartoe gedaan Wij dien volgens hebbemtgearrefteerd, gelijk Wij arrefteren'bij de zen, de navolgende JEG E ME EXE VERORDENINGENtehooTÏndc lot dt 'Ghieeskan'dfgt'SfBaïIfeg'cltng 'van het koningrijk höl'land. Art. I. Qeenépubtiéke Vefkbqpingen,' waarbij ge vónden worden zoodanige ijrÓgétijen pf Ché'micalfa", welke',allien in ói' .Ge- neefkunde wordëh'ifehrujkt"Zuiïin mogen plaats hebben zonder 'be'kó'riféhe auth'orifati'e vah "de' Plaatfejijke gLegeppg. ..a. ,Om di.e a'uthórifatie te be'köménzullen .de hlakelaars, I 'of hrel'dib'gene wélke bovengemeldeGeneesmiddelen wil- len yerkpopih gehouden 'zijngenoegzame Mohffiers van Mezélve te bezofgen aan de Plaatfel.ijke Regeringteneinde die Chèmice en Ptiarmaceüiicc, zouden kunnen'onderzocht nvbfden. 3. Dit onderzoek zal a'an de. Pldatfelijke, Commisfie van Geneeskundig'ToeyoOtzigf wórderi opgedragen,. Qf/déze in zoodanige 'Plaats niet bëffaandeajs.dah'aan de Dejiarte'raen- tale Cömthisftë van,Genee,skuniiig Öjid'efzoek .'.en .Tóe.vóor- ...1 é-- T,,,,Tl,,-'n'^0—-Uv'ö/-. tióbnArr t*n '/nllr'ri liilllfll i s g-1?52 li? CO'URAN T; iJPII mm "r- M p. b S-f; H Jj >T) o c cj co U T w g <<2 te blijken, dat zoodanige Geneesmiddelen o'ndeugén'c valscht óf niet dte^geue zfjn,;,én^ërweKeFhaainaij'ter ver koop worden aangebodenzal de .Plaitfelijke Regpring de verzochte aufórifa'tie niet alleen weigeren, m'aar ook om trent- die Geneesmiddelen zoodanigdisponeer.enals zij naar "'den aaifd en-flè ömilab'cfigbiden der zake, op de- VoprdragC van de Stedelijke Commisfie, in ha ingého-ipén, a'ifvïs'van de Departementale Cööihft'fle.vyn Géniës'ktnidig Onderzoek ■eh Tóevoórzigtzal vérmeefièo te behooren, a. ii„i "JCIl-narg. üaUCJZ.UCK_tu tyc uuuvi wv*av( xvv.yiUM.nvv. Niehwkpi{hfeV'VVófdt üi'f^égivèh ha vóórafgegaan Schrifte lijk..verzoek van den belaH^hebtjphdengëéxariiftieëhd en met TaVöfabelePispófitié vooraen Zal wezenbij overtreding "hlëf'vahZal hij telkêji relzé verbipreh de Sqmma^an 25, 'tin behoeve van 'dé Kasfa der |)e'paftithéhtale,C,ojnmisf|e. 1 5. t»p gëlykè bó'éfe,'dóór den Cbhrantiéi te vefbêürèh, zhWeï 'gfe'êhè :GébÓ6fte- of fibdd-Advêrténtiëh in de, Cou ranten geplaatst mogen, worden, waar üi-'ffièTdjfi| .ie'hia'Skt is: Vau de hio'éijelijkheid def Ve/fosfing,'Van. de 'p'ofzaakdes 'dPdds oï andere omflartdighcclendie vóór óf ha dc Ver- löljujg'fhpgteh" nebben plaats genaa. w,%awïaSB8SswiSS^ ittfltó., ssf»; sighffit &a v of Preficjent vaft de Stedelijke.óf PlaajAlijke Civile Ragt-ij'gj| 2. o.Lpv.™ ^v.-~ ybank» onder.wclke-bènaming'dézèfve-ook'mogt'bekt:nd'zi)n', d- cP o- cAtjfi dppr:,pandhalingmet ad'firtentie va'n'deï He'erHoofd-S 8 yfficier .Baljuw of Regter Van do Stad' of Ptótsalwaar de t.nmmiaite .rekUppn, tt»>AHi>-r<ri«r i« b 'cï Cojnrnisfie riiideert, Pf dc Gécatangeefde woonachtig is,'§ g,| én voorts naar ftijle aldaar gebruikelijk. 'a 13. Hpt Zal echter vrljfta-a'h a'an - deu Gecalangeerdeu, Jf om. binnen 14 dagenna dat de calahge'Z'al zijn gudaan én .5 geëxploiéteer-d', éijne vermeértde'grieven bij Reqüeste t«gi§'.v.-.(e^ - -e brengen ter kennisfë van Co-nimisfarisfért-van Injurlün t£rE-g.«^ v -. j, e* ev- kleine RolleVréedemakerséf zodhhigeaande're Régtérlijkcgp.W-cgg:S ..Commisfie oLOollegie, -welke blnrtén de Scadalwaar de .óoE M Commisfiej-re.fijieett,- meer byZ'o'sdér is'fngirigt»órhetéz- w j! is fin van kliiite iaakm_, at'van J- - 1 cf ié K -jy% V j «è-3%1 r_3 3. ös g i CO V éi. 1-1 6 "O T3 Os' LLbnis^—' c*a ii,> O U.yJS C C yr 'étoför-WH--"'h den Reg ter of bet Rcgtetlrjk Q'-g V»«{ g«>, .3»^ tteiW•mnitA'rrfo'v.rrinri r- S .0 c3 fe cri'UL, -0 "Jj ■- GollëgieweHtê tie'fpfaatfis-V:ahVS¥rdè'Gfieateïg&crd'e'wooiif3.22'^>2i£ achtig is gewoon zijn in'civile-éakeh regt te (preken. SSigS'DS»A S arhtivis gewoon zijn in cWileé.akeb regtj e. B|S^.|S 11'| ^4 De GecSlangeërtle voovneme^^!»^^Sj.den daar-S S gS S Request van^grieven wl.verplïgt zijn v tiK S'S Aalvfi» rir.-. KT 0 ipfl f S-oi'o 5 k .1 e •V'o'orof.iaan ^P|2|u ci o "o s g 2 e.A:s:H^.v R I;1 datigemêldé.-denuiTciatïe .Van zijüi'értt ivège gèfehlè'd is. E f, «li;.-/?" 5-~ ES» te o .e H :w Hi1 jZoödanïg -Request e» blijk van - gedane deWUiiclatie g p c binnen den genoemden tijd- Bij den -R'egter-»K«homc"O S dezal de ze-het Req-uest llelfen in handen der Coir......,.- c ten fine- van berigtr, *en - zal de R'egtir ,".-'dat b'erigc thgéko-pZ e -g g 'g gé üiüS ücè,o"§« menZijndev-ten, ljioedig'ftert zonder -figuur van Proces'2 ft" S» .finaajlijfc -e.itzonder hööger beröPpqiPë-b'Pk genaamd; oift- sj" o SS-A g2 a.5.S5re 3 IKK de wettigheid vair de ■Calarfge befliifen-j bij -gélhóti- J oZ^M» vpe,rd:9ppointement-, te ftellep.-Óp-lfet-Re'qneat van den Ge- calangeerdett en-Jojubct berigt van de Cöm'fuisfie Wélke de Calangc gedaan heeft» ;t6y Alle de'boeten Welke volgens de-geëmaneerde of nog-te emaneren'Wettenten aanzien van de Geneeskundige c Staatsregeling, geïtikasfeerd'-wbrdemzullen ltomeft yOor ■een xler'de ten behoeve; van den- Aanbrenger, en twee der- *- den ten -behoeve van de'Ka-sfe der Departementale' Pf -Plhat- felijke .Commisfie-, die de'calahge gedaan-heeft'des-edbter, 1 Aatbrenger is-, de gebeele botte-'kal g. j; fte gS g S r-ê'3'ë5 1 -van. gemelde KSsfé en- hèt gebruik SF .§2 5 o». tCIQ S-"S15 "«=e -ntftlige-einden'dienen-, als in A'rt. aor° 1 S K- 0 S S .SaiSr ""e dat .wannéér Ier geen komen ten behoeve te koop aanbieden ot vericoopenten zit naartoe voorat uoor dé'ijépartemcntale Gommisflé'Vah.Gehe'è'skundig Onderzoek «.Au. éizi.J ,..Aiii5é'.i».-rA». Xiï „;„ké?Aü.4„ AS "f reize te óërtfetfieh, Zolión'de ê'ch'tèr 'dezé boêïe hlet Wor den geïncurrcerd, dan iia:veflp.ojj'vin drie Maanden fia'-Pu- 'Kiita^'SèéhT.;"'""^'t-n- a GUI 111 DUOiuimiuii r V 41 Xé, 7,4 --ft üékérdë pTrrdts te bewatenwka^yvjrti!-(fé'J5ïé,ëster <fcn'Reutel' aan niemand zal nippen toevertrouwen v en zor^moe génwaarin afezèl'Vé .gefloten en verzegeld zijals.mede. Vergift ihe^dé'WóoVdè'ö" aÊgeleverd 7 .bel dat d'én^etjv t 8. De boyërtg®cWe^f^ftfen 'èfdlM Triet JtfalKWó^n mentc den„ BoschUtr.ecbt, ArnhemA ZwolleLeenj\r3t4en^eai. éMlfeeW. i¥fl deyende' i,s- aHvelicè IngevorfgéVótf fiê'ti vil 'ÖcfrihemtmSp Art.; 27. en efl. der xhógtètitvr orde n Publicatie van 20 Maart 1804zajn .of fflgt ^üiiè^h geWtiMificeerS vzijUóm'de 'JitDu'^2ÏX /ASaVW„Ui^Va Qk uili. - ib- VcortioëmdiiaCbniiiif'^n0;zullen in de eerfle plants ^en DeJin^ixaqt,ypor zich ontlMn^ h em oVer 'zijn' ov'er- tréding vérllèanen de b'óété bij de Wet bepaaldvan bein 'afvorderen by nón - compaiitie of weigerihg, zullen Zij door een Bode of ander Perfóonter hunner Woonplaats gequalificeerd, om ekpl'orétén tedoé'naan'hem jliich je?- plPiiSeren éëne fchriftelijké Aréfe van Calahgeinhopdenpp ipecifieké opgave van het'fait of faitcriWaarover de Cal.an.- 'ge gelch'iedt, als mede van de. Artikels der Wet, waar' tétón,! rnisdievcri is, en'iaatflélijk'éèn hevel om degeïncurrécrdè boete, binnen acht da^èh'"na,de Cfalanije, te betalen, met j de Losten, van her ëxploia "téVbedlage. van z4"Sttiiyérs.ll' 11. In zoodanige 'gWnlIeTiwaar 'de Boepfetnildige w'oo'h- 'achtig is óp hét platte'L.ah'd, of in een.e Stad welke /voï- gehs 'dé Gehfe^ktfirdfg,é"Vefórdénihf!'én -ort'dèr het pfétte 1 Land getekend wordtzal de Departementale Commisfie dia'rvan'Tót.dezql.ve mïttijje'-eindéh 'diénen-,-sal's in A'rt.,3oéL'g g' der.Pn-blicatie-van 20 Maart'1804, omtrent de Contributie- S gelden bepaald-is.. 0 jj a S3 ir, 4?.-De Depar laatftelij-k veplig Generaal-over .hnnlieder, Departemént-kc-nnis te geven -van 2 B"Ov alle zoodanige .overtrcctiSgèh iii cleke WStériej vvaan te-geh »E g jj »8 g bij'de, Weften-confi'nemënt-, ofLijPllralfi ofi-Bhlinisfement is g KjS |®'S ge-ftatueerd,4,of-.zo'a nrogén geft-a'rtieerd WSTdefrp-blljvênde5,E,f j» {jus het-V/qorts den;voofnoemïlen Momboif ofiPrdéureur -Gene- n ygiüsS ra-al aanbeyolénbih. tegen die Rhüldlgèu -Vóór zoo Verre 2-8 S S dezelv.e-.'Onder fiunlieder animadveVfie "behooren,'na-ar be-" g^-S S vitrd -Vanéaken-te procederen, of: wél van de gedane-aan. -gjfte keBhi's.te ^even aan zoodanige'-Ofiiéiefen-van jn'ftitiè, E» e,® welke, temrefpeéte_ dier 'Delïnqn'a'htendagdtijk-S', ordinauis "7 m dj g - -en competent zijné en-bm voortsïcherpe tóezigt-te-némen - g dat ten dezen door gemélde Officieren naar beliöoren wórde 43-j; tp. geprocedeerd. sjce^icj Gelasten'-en -bc.velendat'deze-, voórzién van net Zegel J en geregistreerd in de ArChivén Van -den -SwMtzal wörélen 'g S p. »0 M -5 3 »«PÖ; Maj-»-'3 Z- fd <D O -r» hH hft f - E) 'WD N Pd - g® £5 42 - a-Jr W q. O A- - Q Cf6 P i& 13 fl w a M a o g t - rt Q S U u teöcreaoMe^ laan ofle(f MoVtfn ;do;R^gtba'fl'ken 'éh •Diepart'ê.'iléii- ja .1.0 'tl. a 5 '30 cl t—i T3 Q u ^7 <i>. ej iiillfi II JS o* <L> -Ój O I JJTÖ bjjM - i g§»s:g oïg y0» Ss0S:5 c2 5'» ia ii'.o g O g ■O'Ü.O'Ö'P5 'O C s w S3 >3 "ns O -« ;rj. <tc rf Stools '|J3 l-CSgSt.'? ÏB iië.Süfw's:®- "?r <L» 'E E.'s- rO *5 jQtJ- «J» V g c fl w tte,rÖ (Onderilond) Dé Minister van Jtls- titie en-Politie 'i .O- 1X1 Z-. au 7? /V - C)- r '^-''0 5 Wegéns den -Koning, b "v ï- 2-2 De 'JvïïttisieriSqeré "S-b'c g VAN IIQOF f. G Getekend - W. yis taris van"StSat F. ROËLL. S c'A'é g g; j; B u M pa S-^c-P y -ö ia 5: si o> 3 >H *->l s s-h> a 2 a S 3 at' 4. c: fS-p. H .N-fl'SP'-g g.'IS f,«,C5 .ot» .Cx't;--— -.-..re xfl-y d ré 'Ö- C-ty tlS r" 5? *^3 Pd S CU -C5 CN-cf tO E De. /HéétCEöi-fiëh P.r.ofesfor i-n Mcclicvnen ildaar V) a zlynde wièrdt onverwagt dotir e'ehE Koortsziekte overval- Gfu -é len.: Naar begeerte liet Zyii Hóogé Geleerde zich ?o.;; re e; re. "g 7 si 2 j: re y f^gsSpt: .ê- g ta Schixi//: ajar.-.' Jff^L Kgpt.' Watfon.- - xpi.St.rlVlhj'tin, Isle de Kh.é is z'waavbel.chadigd b binneng'e-||-|'5 g |-§ss-|3 r C.-i a.o Mrere- re .4 - if-tfjis §4 K vanji'ër naar Tonnlngen .gedestineerdmoet losfen om te repareeren.. - Arriyeménten: Tc Tonningen S, Sakés van hier: te Glukilad-.Kapt, Henning, van Ncwjork: ojide WezorKap:. Cqllings uit AnjjWcAj en,te Bfèémén J,. D, Brinkman H. Bólte cu A. visbeek, van hier. ai—- T r.e<;- .1.-.L U:,z Lx na den Dclinquaiit zeudei' elfeft voo'r.ziph onEb.odè^. té,hej>- Brouwer,jj-0..0,-de 'Jpng ,'C. Jffoaeis cp.f. gatKÏÏpno haat ben4, v'ooinoemdè Arte Van Calange-toezenden'aa'n den Schout» 'St. tjlie-Sxi 'N. Ai 'Muïlferj naafiAntwerpen-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 1