lilt LEYDSE COURANT. Is mm i8 pyiëiS'il 45' k 00 E N. A°- 1807. WOENSDAG T U R K Y EXTRACT uiteen BRIEF van KONSTANTINÓ- POLEN den 3 Maart. Vóórlèden Zaturdag hebben de Engelfchen eene vrugtelooze Landing onderno men, op het zogenaamde Princen-Eiland, waarby derzelver verlies wordt begroot op 400 dooden en «ekwetdenen 20O gevangenen. Daags daar aan ligtte de Britfche Vloot het anker, ep zeilde naar de Dardanellen, Alhier worden de toerustingen met vóórbeeldeloozen yver doorgezet. De Franfche en Spaanfche Ambasfadeurs zet ten met hunne raadgeevingen alles klem by. De Raads-Ve'r- gadering dés Grooten Heers is genoegzaam permanent-. Toen de Engelfchen, die te vergeefsch ,op verfterkirtg van Maltha, en uit de Zwarte Zee hadden gewagtwegzeilden, zyn ook de onderhandelingen afgebroken. Er zyn thans alhier 100 duizend Turken in de Wapenen; er heeft geen de minde wanorde plaatsen de Groote Heer heeft de ge ringde fchyn niet getoond dat hy zyne Refidentie wilde ver- laateazo als men valfchelyk heeft verfpreid. EXTRACT uit een BRIEF van KONSTANTINOPO- LEN den 4 Maart. Wanneer de Engelfche Vloot op den node der voorledene Maand in 'tgezicht dezer Stad kwam, had men alhier nóg in 't geheel geene maatregelen genomen om den toegang der Staden den ingang der Haven te ver- deedigènhet welk de Engelfchen vry hoogmoedig maak te, en de Admiraal Öuckwórth zond een Parlementair af, die in naam van den Britfchen Ambasfadeur eischteDat 5) <je Franïehe Ambasfadeur moest weggezonden worden dat de Ottoniannifche Porte zich als Bondgenote moest verklaaren van Engeland en Rusland; dat zy aan deEn- gelfchen-moest óvergeeven 15 Schepen -en 15 Fregatten met derzelver EqtiipagiCn en Levensmiddelen voor 6 Maan- den; dat zy op de Kasteelen van den Bosphorus éenRus- M fisch Garnifoen moest inneeriienen een Britsch op de Kasteelen der Dardanellenen in Alexandriënmet byvoe ging, dat het Engelsch Esquader zich alleen op die voor- waarden zoude verwyderen." Al die voordellen' wierden evenwel afgeflagen; maaz er fcheen eene onderhandeling geopend te worden waarmede 5 dagen omliepenen ihmiddels wierden de Stad en Haven in (laat van tegenweer gebragt; 300 Stukken Canon op de Batteryen geplant; dè bemanning der Turkfche Vloot, die in Buj'ukdere ten anker lag, wierd voltooid; de gantfche Stad raakte in de Wapenenelk oogenblik wierd de haat tegende Engelfchen gróoteren in den avond van 26 Fe bruary liit de Groote Heer aan den Britfchen Admiraal aan duiden dat, alvoréns óp' eenigerlei wyze de onderhande lingen voort te zettenhet Esquader zich op ftaanden voet moest vèrwyderén. De Admiraal beantwoordde dit met be dreigingen; doch liet een paar dagen verloopenzonder die nittevoererfen maakte den derden dag, zynde den eerden dezer, gebruik van den noorden wind, om naar de Darda- nelleu terug te zeilen'; dus het eénig gevolg der Britfche Expeditie tegen K'ondantinopolen geweest is, dat dezelve die Stad in (laat gefield heeft om hun tegendand te bieden. De Turkfche Vloot maakt zich nu gereed om de Engelfche te vervolgen; EXTRACT uit een BRIEF van KONSTANTINOPOLEN den 9 Maarr. De vernederende Eisfchen der Engelfchen hebben hier een geheel andere uitwerking gehad, 'dan zy zich verbeeld hebben. De Turken; reeds ontdoken óphet gezicht hunner Vlootgaven geen oogenbliklyk antwoord, inaat begonnen te Onderhandelen; doch werkten inmiddels vlytig Voort tér verdeediging der Stadaangevuürd door twee even aangekomen Officiers van Genie, door den Gene raal Marmont gezondenook de Griekfche Patriarch werkte met 3000 zyner Geloofsgenoten yverig mede aan de Batte ryenen op den 27 February zag de Stad zich door 30ozwaaré Canonnen befchermd. De Engelfchen toen ontwaarende dat eenêh aanval ook eene gewisfe nederlaag ten gevolge zoude hebbenzeilden den eerden dezer weg, en gister kreeg men tyding, dat zy den 3de dezer by het weder uitzeilen der Dardanellen- zeer geleden hebben van het gefchut der Fortennu zyn er twee Franfche ingenieurs na de Dardanellen vertrokken, om den Afiatifchen kant te verderkenwaar mede reeds een ander aan de Europeefche zyde bezig isen aan de kant van de Zwarte Zee zal de Bosphorus ooit verllerkt'Worden. Voorts is de vorige Groot-Admiraaldie voor de Engel fchen was gevlugt; afgezet en onthoofd, zynde in die waar digheid opgevolgt door Seid-Aly, een dapper Algervnbe- 1 ftsande de Vloot uit 2 Driedekkers7 Linie- Schepenvier Fregatten en 2 Corvetten. Een Turksch Commandantvan een Corvet van 24 Stukken, die zich moedig tegen de En gelfchen gedragen en zyn Corvet behouden heeft, n.i8onian zyh'ev Équipage van 140 verloren te hebben is tót Kapitein van een Linie - Schip benoemd. Voorts heeft de Sultan den fcrickfchen Patriarch met een Pels befchonken; eene eer, welke nimmer eenig Patriarch heeft genoten, maar hetgeen nog zonderlinger ishet Serail, die anders ongenaakbare plaats in wélke nimmer eenig Vreemdeling verder geweest is dan in de Gehoorzaal der Ambasfadeursis nu voor dé Werklieden en de Franfchén open gefteld, zynde eene on gehoorde zaak in de Jaarboeken van het Turkfche Ryk, D U I T S C H L A N D. WEENEN den eerden April. Onze Hof-Courant be vestigd héden antentiekdat het Engelsch Esquader dert eerden Maart van voor Kondantinöpolen is weg gezeild, en dat de Onderhandelingen met den Engelfchen Ambasfadeur zyn afgebroken gewordenals mede dat, de Turkfche toe bereidzelen tot tegenweer zeer ernstig wierden doorgezet. MUNCHEN den eerden April.-: Zo even bekomen wy hier de gewigtige tyding van den (legten uitflag der verfig- tingen van de Engelfchen voor Konilantinopolen. Na zy eenig verlies hadden geleden, zagen 2y zich genoodzaakt de Dardanellen te verlaaten. Men zegt dat aan den Gene raal Sebastiani de verdeediging der Kusten is opgedragen. De Courier, welke deze tyding naar Weenen ovèrbragt,. is den 12 Maart van Konilantinopolen vertrokken. Men be groot-hei bezit der Engelfchen aan Koopgoederen in die Stad óp meer dan 50 Mill.die waarfchvnlyk in beflag Zullen' ge nomen Wórden. De Turken betonnen veel yuucsca de Gene - raalSebasgiani heeft dijcwyls moeite om hen in toomte honden. N° .'-CV CJ -c} {4 oc 5 s? ESï ■M fel Ou -1 W c r-3 E. 'T3 BEN 1$ A*£ R I U üi) top "P li V? L 5» N 'P Sfc&T- feï'ïf .5 c 13 O 'ca 170 «-> F - v, - p <u C n S c 3 X5 5^! 4* es of P -tf) An M to to •Sé; iZ'5-g .cd Z ca fl K3 ra txj <u u y *4 •if A ■•E o 'Uü ■v. M •ta 3 c tS a-S c> tn DO' 6^" :5 a -- -.a w 3' ri.9 Einfl c ?CS s-1 t-ij- Ch JJJ G P o v f4 2 c e: rS w O p H X CJ atLfci V R A N K R Y Ka PARYS den 10'AprH.' 'JNiëttegeüftèinde njen alhifcr reeds berigten van Konilantinopolen heeft rot 4 Maart, deeld de "ëy£ .0 Moniteur vën hedenonder een ari,y.kel uu die Stad', in dato s e'OaM 26 Febrnarj-nog eenige min'bekendy hyzonderh.edennied'e, g o Sg J-g S^S§jZr§ ~?'a waaruit mep zien kan dat de komst der Epgelfchet) voor. S y i "S j w w Kondanfinopotén aldaar zeer onver'Wagt waszó dat men -3 n-e! ,cj e c éi3 3 te 'naauwlyks het Rapport vati een Tulit sch looven die eenige uuren te voren "zulks de Kasteelen eti Batteryen wel hunnen daanmaar door (legte Canóniers zwak t :dat de Keizer Napoleon duizend uitgeleezen Canonntersy us i"§ ct4-3~ "voTtal n had aangebodenmaar^st.enkèi 4 Oficiers'van Genie en gr'0 B - 3 riK-,.-O n 4 van Artillerie wgren gevraagd dan, ihdïeq da Porty den- ©'2 S ,a &?9 Franfchén Ambasfadeur hid Willen hoOren, zy Z'ictv'in die a-3 g.. O a .8 S/vS «-S-*3 S.2 netelige omilindighedén piet gebragt zou gezien hebben.; £5 N 3 "2(5 Sl-o-wï! alzó by reeds voor j Maanden had voorgeileld', om bet'a'S o a «•'S'S Fransch Leger van Dalmatiën te doen inrukkenom den K-® i Bosphorus te verdeedigen(naar dat het denkbeeld van J- eetl Christelyk Leger te Konilantinopolenallé hoofdenhad g g 8-5,? S 'doen verfchrikken;-datde Turkep zich tlerk genoeg waan- B - den; dat zy enkel eenige Officitjis 'verlangden, cp men o."® g' zich gehaast heaft die te doen komen." s 13 'SCP 5E-(-c-"ét Cqj W .r-O-PPj' w Cr3 K Si fl üTJ'O fl jyf tl p3 - W'; O C 4 .s«^tjg|j5.3 f4 Volgens Brieven Van Zara in Dalmatiën is aldaar officieel g f a bekend j^ntahkt, dat de Franfche Trouppes dwars door 'ty °é2 2 Oostenryksch gebied zullen kunnen marcheerert óm in Dal- ji i' S* 3 g .j»> matiën te komen, ingevolge eene Conventie door dei) Gene- it"3™, W;o. o raai Andreosfi erf den Graaf van Bëllegardb te Wefcnen ge- ©ji? S S ®*?i« u >.H 5 0 ft 'pi Ï-H'S'.Ï" o, g .0 £'3'«r3;o Rsc ,<J <S ^-O-P C :>-S 1» e tekend. Kenn- S SjSi-S"0 o.Q,w'> S>c Eert 68fte Iiegerberig^, in 'dato. Ofterode derf 29 Maart w6** l'o 3 S:r3'i?». JJ rtield dat den 16 dito door hét Garnifoen van Dantzig eenS C2 :;S Z-rf i jDj.1l i..iL _iv H4..;i.-in ►-« a r— 7? O '*rd yji.; 5 rn T3 n 4J •- algemeene uitval is gedaan, die voor. hetzelve .nó'odiottigg 2 risja -s: éi - pa Cl is geweèst zynde daar by een Colonel en. 400 Man ge vin-W ^51 ^-2'® gen genomen en 2 Snikken Gefchut bekomen. Nog heeft men van Oilerotie verfcheide Keizerlyke De - "5 j? g o- cJ- iin.r riOrPQWL,D P 'w Sa li' 13 H creeten óntfangenwaar onder eenby welke 5 LegioenenH-j g2w a g voor den binnenlandfchen dienst., ter defenfie van Frontié-,»^^ gjgSri rë'n en Zeekustenworden gedecreteerd, te ueem'en uitbde.* t-s--.; opgefchreevetlen voor den Jaare tSo3. Derzelver verzamel- plaatzén z^n Rysfel, Metz, Renties, Verfailiês en Greno ble. By twee andere Decreetén worden de Stéden Brës't en Antwerpen in (laat van beleg gefield. «- Van Bordeaux meld -men dat aldaar op 4 Mey zouden'"ver- kogt worden 130 Pruirftfche Schepen, zo ih die Haven als. te Libourne in beflag genomen. De 5 per Cents zyn 72 en 50; de Bank-Aétiërt 1215. H O L U A SS D. AMSTERDAM den 13 April. By Boumaris is ge(lrand_V i het Schip JunoKapt. Taylor, Van Leverpöol naar Tön-'g© S{ ningen. B a In de nacht vati den 16 Maart is door een Franfcb'en Log- 0- U ger-Kaper op de Rhede van Douvresgenomen hetEngelscli Schip the Blesfingvan Sunderland. jj o J Door een Franfchén Kaper-Brik is genomen hetÈngélsch-'^G g. Schip Margaret, van St. Ubes naar Cork, hetzelve is fe: dert door een Engelsch Fregat in Zee zbiider Volk gèvoh-" den en te Falmouth binnen gebragt. IS- 55 cq 4> H DM "dn3,MN i3fti 1 -M C r.» -Tl O 2 S'-OoÏÏ öÏÏ£y o-' - «xa-S x 0 H w g. xsj.' .v-jca-"» - 1'""*3 a-« UJ n3?2 <Tn V! 2: Prf EJ a S: i>-^ 3 U,0.p, - B E '-^ëg-i^S^oj-SciO-W :p,S 5 §12 IS oa"Zfc7S,»-5>-S 9 s-a 5Ï 3'».>o^ Door de Engelfchen is hernomen en te Jarmoüth gearriveerd I'S, het DeeBsch Schip Ellen K»J>t. Borthig, naar de'Hitmbera 5 gedestilleerd. "S'Y Den 27 Maart is na gedaané reparatie van Nantes vcrtrojc- 5lai' u -*"■-*qaaea ken 'tSchipiferia«n«, Kapt. A.Smit, van Riganaar'Lisbón. S?!^Z S.S'g-'S.-S. o§ "3W Arrivementen Te Leverpool Kapt. Stewardvan Sari- S' tj '«-S'S'-lt S§? '"Sijr-SFSi» W namelaatst vaii Clyde; by Scilly het Schip Cornelia, en" u te Cowes Kapt. Smit,,, van Charleston; en op de Weezer c_g Kapt. Hancock; van Baltimore, - c^o- Van Lisbon zyn van den 14 tót 20 Maari vertrokken J. Beh- g s a renfe,naaiMarfeiUe,A. Köckeri.M. J. Rilde beek naaf Triest, g 3 jf. Sund, H. t. b'ollund en W. Prior, tiaarLivorno B. Z. n"SJj Nieifen naarKadix, Ni E. Simfen haar Barcelona M.«m C.Biorne, naar Napels E. Anderfen naar Bordeaux J.'4|2 Hinfelman en P. Peteffen, naar Tonningen, enA. p. Con-g-3 tenth, herwaards; en van: Kopenhagen Kapt. Brink j-'naar 55m St. Croix. ^.J» Eergister en gister zvn in Tesfel binnen gekotri'en de Sche- g S pén Pallor, Kapt. J. Brown, van Newjórk, Generaal H4 milnn, Kapt. Williams, the Mount Etna, Kapt. Dóggéi). jfiJ'S Dep HAAG den 14 April. Het Wetgeêveiid LigchaïnLisfe gister ej- heden vergadert gewéest. Lp" Ingevolge Bekendmaking van Zyne Excellentie den Mi- 3 a, nister van Financiën zal, op de gebruiklyke wvzealhier g g.S wórden gevaceerd tot de afgifte vari twaalf nieuwe Coupons, 2 5 en wei: Van den 15 Mey aanftaaridetót en met, dén laat- a tien Juny daar aanyolgende by den „C.óidmis. j., teeétrfg- gen by alle de Nationale Schuldbrieven rentende 3pCt.,, - a t, -- w> 3 - - - gedateefd van den eerden tot den iaatden der maand Tuny w3 Pha o« g. 1800, waar van de lantfte Coupons met.dcti eerdên Jiiny §,u o 3 g JjO g =«-v des voorleden Jaars i8oó!Zyn vervallen gêwcest. Geduii-S1 -c v "i-J 3'>-o 1-5 S 'S rende de maanden Juny en July aandaandeby deriCprnmis'SS g q C-S -« S E J"? cTJ F. Wtutman by Üle dé Nationale Schuldbrievenrenten- „'3 u."«g-5ggg'r;£ o Sg 2 de 3 pet Centgèdateer.d van den eefden tót den Iaatden 9 g 3 g S a/3 fe S o St" u Ttil\r 1 ünr, pn waar van At* laarD-p Oannnn c mpr ép„ wi-flpn ~J. ga-Tjlé— H.. 13 O «'2 a M«§ö 0>>G w rQ W B-jaJ-tS "O K O s n Sao 0 (j j 3 5 Pr °- s 2.q o «'<5 M ai M -3'. f? y Si =j 5r 3 r> rl 1 -Z.g, 3 pëf Cent, gedateerd van den eei-ften tot den laatfteti 4,ii-Z 5 "S'e gustus 1800, en van welken dë- laatfte Coüpoös metden^ gO §w">h 5 '««2? 4 Cxi s w r/h "E M ea r*. rys i_j t/t eerden Augustus 1806^yn. vervallen geweest. Nog heeft gemelde Minister geadverteerddat doör ii.it krachte vart het Ode Artikel der Publicatie op den 3 December (8oótèrt aanzien van- het Rêgt vart het Kléin Ze-gres ST-g aj*'.; gel op de Buiténlandfche Rentbetalinpn geëmaneerd; aan;*|^ o -E> E S» de Hèeren Ket-.vicb en Foomherg van Halmael en Hags-. O.S 8-SS 'SsS.2 rri-S^, doorn en Willem Borskite Amdérdam alsDiréaetiren van het pp den eerden November 1802 opgefigt Kantoor van Adminidratie van sper Cents gecónfólideerde Franfche Fond- fert, by Be (luie van heden js gepermitteerd; ent hit,, inge volge' voorfchreve Publicatie yerlchuldigd ,Regt. van hei Klein Zegel op eene door hud tc doene Éeptbetalingveri vallen 22 Maart jongstleden, van dë Cërtificaten tioor.hutj üitgêgeyen té redimeeren; ten dien effeéte, dat hct'Reg.t van het Kleib Zegel op deze Rëntheialiugdoor de. y.,ót-_ fchteeve Heeten betaald zynde,.de Rèntheffcts of Dcêlrfï-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 1