«o!.i>«d.b-»<»i osïiq D'e Bankiers. GOf.L en COMPAGNIE, in JmfitrMaa Avenee ren 'de Bmtder» >'tót$mïtxrï&s - Mf2's#W* Etnêrsgègia B —ft'I O s #0.5' O 5 -g ;e _j Coupons, van Obligationgenegotieerd ten hunnen Kantore en reeds verl'cheenen getvec#? op- denecrtten July tEofidai vim Oa.3 5 5*3 s 2w INSIN'GER en COMP,als Direftenren eener NEGUTIATIE op de Deenfche Americaanfche Eilanden St. Croix, door wyieh den Heer FREDRIK BERËWUUT, en waar van dc i van Heeren Commisfarisfenop den4Msari o^s »<■- a» «T* ;.4S «raaauwwutuv-^v., ,7. or-*-ra morgens van 9 tot'12 uurenzal worden betaald. Sn™ 3 S ce g*g. 55 'a p - 4 7> 6 per Cent INTÉRESTbenevens 3 per Cent voor EXTRA U1TDEEHNG, zynde te zanten 9 per Cent, tegens Qui- a G o-sS-c {{«••g.5* eJ&i tantie óp behooriyk Zegel en vertooning der Obligatiën. Dat voorts ingevolge gedaane Looting, teu overilaan van No- Sv,dMfS3|=^«-g-radï!; Sr^-taris en Getuigendoor hen van de overgenomen Obligatiën zullen worden AFGELOST, de volgende 36 Stuksals: „f S" KssèC a 4, 17, .N» 4°V 76, 82, 134* '57, 173 178, 216, 233 267,'309, 338', 349 4°3 416, 4/7, 497* 521,, 532, ra 5'r ïaS *"»«-. D w- -a-, 44- <-a, <na Rot 5i5o70a7 r«t771763782 en 804, van welke geen verdere interestals tot Maart tot ultimo .Aprilvoor "g.f1*! 2 o •3-° ►'Sd3? 1NSXN.GER en COMP.', vis Direftêuren eener NEG0TIAT1E op de Deenfche Americaanfche Eilanden St. Croix, 3 g St. ■pbom'nsvn St. JVT, ópgericht iti den Jaare 17841 door wylen de Heeren Mr. JAN FREDEKIK BERE WOU f en Mr. PAUL IIURGRONJErdverteeren, dat met overleg en goedvinden van Heeren Commisfarisfen, op den .4 Maart aanftaande, en. vervolgerfs a|te; Woensdagen, ten-hunnen Kantore's morgens van 9 tot 12 uuren zal betaald worden 6 ppr Cent voor het op pnmoMaiiWgrfcheeneh'Jaar INTERESSEN, tegen* Qaitantiën 05» behooriyk Zegel eu .vertooning der Obligatiën. Dat vóorfs'ingëvólge gedaane1 Loting ten oventaan- van Notaris en Getuigen, de volgende. 10 Obligatiën zuilen worden, S a AFGELOST'! alsNo. 55, 86,116, 257, afio, 330, 368; 444,-453 en 480, op welke geen verdere Interest als tot primo. 00 a.*. §- S 5 5= »*£.s Maarf ddzes JaarsJzal betaald worden, zullende aan-de Heuders-.der.onafgeioste Obligatiën worden afgegsven Acht Nieuwe 3 s 0 H.'5'k. Sf. =:3Sï55 Coupons-vah..i Maart 1808 tot 1 Maart 1815 ittqluis«n de Staat dezer Nogoriatie van 1 Maart tot uitimp April, voor 5 Sr cé x 2 „1 s }s ar*op. Geïntei-fsffcérdehs ter vifie leggen ten Kantore van den.Notaris.xEGIDlUS-- HANSSENe S S i '3*<g O wbg o.n HACEMAN en ASSCHENBERGHals Directeuren Van-de NegotiatieolBeleeningtentbehoeven vaneeoigeEigenaars van, HKST? 3 tJ-S 3 IsS S'S"»LandgoederenYzermynen én Smederyen in Zweeden leggendeadvertecren met goedvinden van deGe committeerde uit de. n s Cl5!-D3' c/, W /*t„**-.n_n„r-i„-Jv,u. ar» wnnraefrklfTA Lil AfYrifariA V-Hl Kf»f* Hflt' i/üR 'TfllW*'É» W«J n ."H-AfI A trvl rllrr.-T» Li.nna f '/vin-vrn.,.i 1 ,1 -.0,1 e-f u 7» CL, VN 3 "7-. SS,3li?«S Hr. tö 3, P Om- /jJ J-zailClgUCUClCll 9 AClUljr IIC|| vil ouivwvt jyu airxin v«,«»wii 1 6u j*«w vi iv 11 vu UUb Itgwwi UIUWU V a tl Mw v*v L. UJ1I1 JllTLtL.Ci UC UIL UC, w a ïl g4 s S c*ï o, m Geïnteresfeérdensen ingevolge de audorifatie van het Hof Van. J üftltie. van;H«iUnd dat ten hunne Comptoire in de maanclea S •*•§-» §'2 Hg Maarten ApriJa^ridjiandén', des Dingsdags Wóensdagsen 'Donderdags, 's morgemvan half tien tos half twaalf uuren*, begia- o - QJ-:55 3§ 3^3 S nendeden Maartzafworden gevaceerd ter betaling van-i e^'ihaif^er Cent INTREST* vanhetnogloop.ende Gapitaal vaa S S-* i 3 5'4,»- S" ij 2. W*fa4Ó over 'tjaar 1805, en 2'per Cent AïJiOSSING van'tgeweezeneCapitaal van/looo't geen opdeObligMien zal worden, ^ëa-L.si? 3 n S 2 S' 8-«3-siH ,^_i.J—■>--*»— o0^q.^--S- 5' 3 0atM3, o C?' m f» 3 f*.w 3* c O -3 .3 70 M 3. 3 r» 1-1 H -4 3. ^*cro s -3 3- P -* 3" 7 c3-4 ;2 2 5 oW komen, om aan de Geïnteresfeerden eene Uitdeeling te' doen vari VYF PER CENT; zullende dé: betanling.gefchieden ten- fy «JJ g* k y 9 uvvi L J tl«l a UWJ 9 "F" 7.**- O - "r* a wv O VJ" V, «7»«r g £5 e afgcfchreeven, en zal geduurende den tyd vaneenMaandaanvang neemende 2 Feb-'ruary dezes Jaars, Voor de-Géïnteresfeej*. B 2. §12, o'dens Extraft van de gedaane Rekening ter vifie leggen tan Comptoire van-dén Notaris Mh Wn VA'N- IJOMRIGH, op de g.*§ 3 S sa» g 3.3'| -ifvf 7 k: Keizers Gragt, tusfehen de Ree#traat en Wester Markt te Amitèrdam. E.g*2.|^-3Sg.3d!S> BEWINDHEBBEREN VAN DE TWEEDE AMSTERDAMSCHE ASSURANTIE'MA"ATSCHATPYzyn overeenge- 7 w 0 ?7 c2-';3 21 "3 5 §45' W komen, om aan de Geïnteresfeerden eene Uitdeeling te' doen vari VYF PER CENT*; zullende de: betanling.gefchieden tea §"5*5'51Slb3"'Blc; 'J, n Kantore van den Dircfteur JÉRONIMO DE BOSCH Jams.op dé Heeren Gragt, tusfehen de Harte- enWolve Straatenst> t-e -! o oq s - 3 n J K p). rr^ K« H "-r. 1 1.' *»«-J fi-- c_-a.. J,j:.Aji W-i.*3 - M 8 5'/ S Amfterdara, met den 2 Maart 1807, voormiddag van lotot 12 uuren; zullende het-hetaaidè op iederAandeoll worden genoteerd. S-slsï 2? 7° £S (S- 7- 5* By dé ongelukkigen Ranip, op den 12 Janusry aan de Stad Ley.dèn bejegend, zyn-, vermist de volgende «7/COU- 5.2 5 2 5''3 2 na 5 PONS van Nationale Losrenten a 3} per Cent, in dato 1 Mey 1800, vervallêu 1 GétohleMged. Na, 3404groot ƒ28 Sg wg-o-^s? S'o Z g-3 8»* No. 3407, gr'oot/28:— No. 3408, gro'ot/28:— No. 3409, groot'/28;: No. 3410, groot ƒ28':— No. 3411* groot S 2 3 S 5|-3 Sf?? n 2." g*< S/e3:— No. 4108 groot/3:lo:— No. 11717, groot/1710: Nó. 41-357, groot/35:— No: 41358, groot /35 °g2 2 Stv: a >n No. 41359, groot/35lis mede van twee NATIONALE SCHULDBRIEVEN a 3 per Gent, in dato 1 Oftober 1801 "m a5 S 3-'o B S vervallen 1 OAobar tSoö.No. 151058, groot 18':— No. 15106* groot/9: die dezelve-te-regt brengt by,de»Boelir Jf^SeflgS'SSmiS, 5 S S verkooper HERDINGH, te Leyden, Zal eerlyk beloond worden. 2.3 5' Z0 3-f g g f 5. Er wordt gevraagdtot hulp van een Mèefter in een taliyk Dorp-Schooleen ONDERt-MEESTERongehuuwdl x 3 ga S"g"S» 3 boven de 20 Jaaren oud, onbef^rooken van wandelLidmaat van de Hervormde Kerk, betówaanvvoor den School- en Kerken- t-a;o'|i£':3?? Diensten diezoo van zyn gedrag als van zyn bekwaamheidbehoorlyke bewyzen kan produceeren. Die hier toe ge.- 3 3 I 2 S. b O "/OhS negen zyn worden verzogt zig binnen den tyd Van vier weeken-te «dresféerev by B. VAN DER JA'GTSchoolmcefter S.7Ig3»5<3n,e7l3 o ön ts te Rhynsburgby Leyden. »<5"„„o5 sj®"5- 7 g.s..5.w ANTONIE KAPEL, S'childer-v n Glazemakers-Knegt>, thans in' dè'Stad Leyden zig-> ophoudendeword verzog% "3 3." gts 3 5» S 3 zig ten fpoedigilen te vervoegen by dien Heer in- "sHage, -alwaar try vast in het Werk is geweest^,hebbende hy hen* Zaaken van 'aanbelëng te conrmuniceeren. By HENDRIK WIERLINGin de Donker Steeg, 't negende Huis van de Haarlemmer-Straat', Letter-1No.-4. te -Leyden, zyn te:hekómen voorde Eerfte Clasfe vandeioede H:)LT.ANO.SCÜE KONINGUYilLvoorheenGeneraliteits LOTERYEHeele en Gedeeltens van BOTEN zoo in HUUR als in KOOP-als mede voor alleGlasfen ih eens Gefouïr neerd, volgens Prys-Courant: De Trekkmg'hmgind öp Maandag den 23 Maart 1807. Een TUINMAN van goed gedrag, het IVarmoeficrcn vn het Snoeijen van Boomen wel.verllaandegeneegen zynde zich te Vei'huuren pp een Buitenplaats onder lUiynlandadresfeëre zich hoe eerder zo -beter in Perfoon aan J. FOKS, Mr. Smit, op het Kort Rapenburgte Leydem Iemand genegen zynde om met primo Mey IN HUUR te aanvaarden een.BEDDEWINKËL, ftaande en gelegen in het best gedeelte der Stad Amfterdamop de Nöorder Markt genaamd het Schilders Wapenwaarin.federt veele Jaaren deze Affaire is geëxerceerd en* nog mergoedfticces'wordt gecontinueerd; nader informatie te bekomen by del-Ieeran J. H. u HAKE op de Boter Markt te'Ahifterdanr, en Ji PIK-AAR, Deken-Fabrikeurop de Oude Vest te Leyden. C CfïS:<!<S- K'w TE HUUR, tëgén Mey aanftaande of eerder, drie of vier gemeubileerde of otigemetibileerde KAMERS, in eett .77* der grootfte Huizen te CatWyfc aan-dén Rhynvoorzien ven een'grootè r«7n: enrnSórcA/s Té bevraagen by A. PRINS, W'HVfcs'OZ3ns na-ion *'Cbirurgyn té' Catwyk voornoemdmits' Brieven FRANCO. 7 S'Ï^C >2 22^ >"25'Wf3 Men prefenteerd te' HJDÜRtegen Mey aanftaande op de Breede. Straat te LEYDEN,-.een BOVEN,HUISbeftaande win twee heliangén eb orihehangen'Kamer, van* middelbare gróótteen een Droógzolftérnader te bevragep by den Boek- '"SiS-l a'-ff-oS handelaar J.-VAN TH01R, thans op de Hogewoerd, Letter F. No. 440. by dè RhynStraat. t+SS'.CJ?9 "i" UitdeHandteKoopeenBÜITENVERBBYF,gefchiktvoorZomerenWiritef,even'buiteiTdfcStadllotterdam,voorziea ■55^*73 C938 2 H'S v> goéde'Vertrekkenwaar onder diièBehangen, Kèuken-inet een Pomp, Kelderen-verdere Cómmoditeiten, meteen zeer aan- 2rw k^Sts" -,s-3 Z* 5'Hfg* gename TUIN daar agter, beplant metexquifeVrtigtboomen, döorfnedèn meteen BaelijègeféHikt voor Gond+enandere Vis- b 2 Wgt§.5w <d fchen,als ook een goedelylenagéWe ^Té bevragen by SiDunlóp, Mï. TMnmerman op-de Leuveh»ven,G;. NI0.3B31 Urievvn franco. f "*1 7. r?, w 1 V T rvfs' WtS TT A TV*rrS' 'aim- T T SvrtW - «4. n nnnkAa.lëa' a»nL,.nl —L.. T7I tv T> rn nT» J- t«i. l" .11- dito, a 2iper Cent; /n'40, Twiutizjèrige Rentebrieven k 5-perCent; 1400, Schuldbrieven si 3 per Cent/4000tot las. WO3 H ten de Thefaurie der Stad Amfterdattf, uit de Negotiatie voor de Wisfelbankk4per'Cent 4/3400, dito Losrenten, h 3 p. Ct» öj» S' b 3 41 5 i.2.-4 4./3340, ditouit de Negotiatie van 1795, a 3| perCent; /5000, totlastenhetR-nsfisch Keizerrykksper Cent; fioao, op «Ss-Ï.1^' 5 ~.5o S.j,2 5*35"q Americaanfche Fondfen-, ten Kantore van de Heeren Crommelink'siperCènt;/1000, op Gronden-in de Stad Washington H ÏCS t> 4 S 'i; r* bv dito a 6per Cent; /5000, É'sfequebo, by Cbgnguion; /2000, Staaten van Luylt/2148, Coupons van Obligatiën op •0 N x. 0^2 S 2 51de Deenfche Eilanden, by A. ten Borgh en Zoon f1360, diverlfe Keizerlyke Coupons-; en eindelyk- eeu SCHEPENEri- ?*§:so<:n' 0.8.5" wJ-n. a 2^5^ KENNIS gevestigd op een Huis en Erve in de Staal Straat, groot ƒ3000. Alles breeder by Biljetten, by gemelde Me, Ct-7 S §3 Go 'fê» o keiaars te hekomen. De Effecften Bewyzen van Eigendom en Veil -Conditiën zyn te zien ten Kantore van de Notarisfen 3 M» 7. v 7 3 Mr. W. VAN HOMRIGH, op de Keizers Gragtby de Rhee Straat, en ten Kantore van W. C. DE NOOY, op den Vygendam. c°.g>oï,-1 «"Sjj'ïjl' S*" Hedetr, Maandagden eMaart,'s namiddags ten 3uuren precies zal de Makelaar C. LIEBE, te Amfterdam in'töudezyd» ^2'^35®' =n 5^'' a-3 58 Heefen Logement, verkopen een party EFFECTEN, als: 1000, 3p: Ct. Schuldbrief; fngo, 3§.p.Ct. en 3 p. Ct. Losrenten; 5'0 3* t?si5l2,re'^' 7 4h,/ 4°óDomeinen 1100Vrytv. Neg. 1802f6oco, Recepisfen. Vryw. Neg. 1804; ƒ70020 Jaarige Renten/700 B 51^=2 S 3 "RecepisVryw. Neg. 179720O03 J per CentThefaurie der Stad Amfterdam 1795400, 3 per Cent Losrenten op 2."1 o« 3 a.4 dito „180a; eg/iodo, Ruslandbreederbv Biljetten by gemelden Makelaar te bekomen. De Effeften en VeilConditiën pj 1Ik - V Jt r** 1.-5 r - - o- - - I «t u J si-: J.™ 3 5 4 zv-n te zien ten Comptoire van de Notarisfen DORPERop de Bloem Markt. ^5 s:-3 7, ,°r.es? 3 3-2 C- 3 <y 5-/] ts J 7, ES ES, v li 17 11 CJUU-IJ» LVII V 11 U*. 11 V.Wi <04 VII JLW **.1 U IX- 5 1' »vv ±J 1"V 111 XT 1»! IV L 2^3. 33' Z. V5 Heden v Maandag.den 2 Maartzal de Makelaar JAN SMIT, té Amfterdam in 't Oudezyds Heeren Logement's avonds ten 5 auren verkoopen No. 1. Twee HT7IZEN en hnnne Erven, ftaande en gelegen in de iiinge Lcydfchè Dwars Straat,-aan de 5 3'oKjt.o o 5 GOvStzyde het tweede en derde Huis agter het Hoekhuis van de Leydfcke Gragtgetek. No. 80 en 81, re-famc* in één Koop 5 ö-7 vr* „tt, S o 5 Z*%>' s en No. 2. Een HÜIS AGTERHÜiSeiï Etveftaande en gelegen in de Angelier Straat iNóorcfey'de^ tusfclien de Baan Grngt eu 3 Kromme Tuin Straat, get. No. 87: Breederhv Biljetten. De Bewyzen van Eigendom en Veil-Conditien zyn te zien ten Kantore »6 a 3S..' 2— 5?| „3 van den Nbraris'T. OLZATl'op dëPrinceGragtby de Wetering Straat. ?Ï5» J, §5"" f b g* Op Saturdag-den 7 Maart 1807. des avonds om vvf uuren precies, teKoopin het Heeren Logementaan den Burghinnen de b*3 >7 3 o g»7 stad Leyden een grootruim hegtfterken zeer weldoortimmert HUISERVEenTUIN, voorzien vsn vcrfcheidéne zoobe- o H". So S c 3 hangen als onbéhangcnboven-enbe.neden Kamersen Vertrekken waar ondereen grooteen fraaije Zaalruime Zolder .Kook- 5 5-7j' n keuken Kelderen het geen vèfdcr-toteen aangenaame Wooning wordt vereiseht, ftaande en gelegen binnen dezeStad., aan de f &Z.O* 3 o 2" 8 2 Oostzydè van dc Hooy Gragt en nitkóntende meteen Poort of Gang op de Middelde Gragt. F.en.grootruimhegtftetken zeer br» aj EV<!- -~'-/* S* T wel doortimmert HUIS en ERVE mede voorzien van verfcheidenc zoo behangen als oubehangen Kamers en Vertrekken <<3 'S' S o-KookkeukenKelder, Zr.'derPlaatsen verdere Commoditeiten hebbende voorts agter aan een zeergroot en ruim Pak- en E* L 2* b* Z Werkhuis zynde zeer gefchikt tot de waarneeming van allerlei en Teaji.cqi:cn,mv&vRaande engelegen binnen deze 1 a. S o S öStadop den Nieuwen Rhyntusfehen de OrangeGragten de Lange Straat, en agteraan uitkotnende door gemelde Pak-en Wcrk- 2 L* huismet twee vryeln-en-Uitgangen op 'de Orange Gragten in de Lange Straatvoordezen.geweestzyndedrie Huizen en Er- 3 vendochzynde thans aan den anderen verheeld. Een groot ruimhegt fterken.zeer wel doortimmert HUIS en F.R VE me re de voorzien van vcrfcheidene zoo behangen als onbehangen Kamers en Vertrekken Keuken Kelder, Plaatsen verdere Com moditeiten medé ftaande en gelcgenhinnen deze Stad aan de Noordzyde van de Nieuwe Hogewoerdomtrent de Rhyn Straat. Een hegt fterfc en zeer wel doortimmert HUIS en ERVEmede voorz.ien van vVrfcheidene Commoditeiten ftaande en geiegen binnen deze Stad, aan de Wesczyde vande Heeren Gragttegens over het Kerk Plein van dc Loots. Een hegtfterken zeer wel - P PPPP9 P doortimmert HUIS en ERVE', ftaande'Co gelegen binnen dezeStadaan dc Zuidzyde van het Nieuwe Levendaalomtrent de RhynStraat. Eenheg-t-flerj,en zeer weldoortimmerd HUIS en ERVE, méde ftaande en gelegen binnen deze Stad, aan de Zuidzyde van hetNieawé Levéndaal 'omtrend de Rhyn Straat. En eindelvkeen extra ver.makelyke vrugtbaarc welbepoote- enmetexquifeVrugtbonmenbcpIan'-eSPEELTHUIN, met deszelfs Speellmizinge Konkkeuken en verdere Oerimmertens daarinne, ftaande en'gelegen op' dfe' Cingcltusfehen de Hogewoerd's- en Zvle-Poorten dezerStad, onder den Ambachte van Leyderdorpalles breeder bv Biliettcn omfcHrevon. De voorfchreve Huizen en Erven en SpeeTthuinzullen op den Ver koopdag - des voormiddag* "an 9 topta, en des namiddags van 2 zot 5 uuren, door een ieder kunnen worden gezien. Na dere fnfornmien zyn inmiddels'te bekomen ten Comptoire van den Notjris C. P. VAN STAVEREN, thans gelogeegd zynde op dc Oitde Ve-thet vierde Huis vande Janvosfen Steeg, te Leyden voornoemd. Te LeyJenby de "Wed» A.NTHONY de KLOPPER u ZOON, op dc Brede Stuwt. Cv-i D h w |3 WO 0\ O 0 4- O Dl o

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 4