rB,«Kï a-'Hl'S l! 5«ï"S y^gjfesfgg»»;'' g I HU i? XfiB. ïn-het Adversentic vsn-ijc, Heeren.GO-LL $c C0Ml£ b!«Jz, v^orrjs:.dat^s noch achterftaHigc Cou« _l v s.. fc-i pons, vcrfcheenen geiyeest op i July 1805, en 1 July W«*X *v»i 1 jiVAÜARY iBó6. 'Cc ;frd g cjj- De Houders van Obligatieu ten Listen Planters Jn dc Golonie van enopder dire dié van wvtcn déa 3 g Heer DANIEL CHAGÜIONwcdkcdeAdeyanQiialificatie.opde Gompnritie ^('gehoud^y'deh 23 January alhier) dooralie f. 3 q w «e prel'ente GeLn tere steer dens goedgekeurd', als- nog role* Ijebbe u o'ndertektyxd\<r irdén-vêrzogt «laar van vifiè te ncemén én a 0 «0 déuzelve mede re pasleeren, ten Comptoire vande Notariaten. [-ÏÜ.NTÜM en KARSSiJODM ré Aaitórdam, uiterlyf: voor £2 5 I.' J2 cC L tfèn 1 Maart 1807. En \fccrdcn-de Houders yefrzogt de Numerous luinner AanjdeJen mede'te Weosejn Jk* 2 L? g 8 Er word bekend gemaakt, dat op den 12 January l. l.-in Leydeiv^cloor hst aldaar.plaats gehad hebbendé ongeluk 4 u gc o g g •- gfr» a vermist zvn, de navolge'nde EFFECTEN',- als j 5 -Stuks ObiigatienvieiJer.k./ io©o,vNoï loiu-s^J.. Idi7i en 2188. uit 1**8 a l~ k >-•"m^U a^-"'ÜSg •2*2 CU t" 3 1y t tiCC O f de Negotiatie van 3 MiUiPenen. ten lasten der Vereeuigde Sm ten va»,America, in dato primo" jkailarv. itói: ten Cómo- 5 E XS a 5 5 S t-'-s tdire van de Heeren W. en J WILLI MR en N. en.-J. VAN STAPHORST en HÜ.BBARDrentende 5 p.Bnt!' i'öitoff? «F -§$3 - s s ieder a fi 000, No. 57970-58591 en 61408. ten Lasten jiet P. uslisch Keizerrykuit de Negotiatie van dato primo Tutiv 1798,1-* SO 5 5 5 ten Comptoire de Heeren HOPE enCO.VIP. rentende 5 p. Geut, 2 Ditoieder a 1000No. 1009.-en 4703 teilharten 1-8 *«"3, gg de Kroon Zweeden, uit de Negotiatie .van primo January 1789, ten Comptoire van dé'jfeefen J. en C. SASSÉ'LGIIeEN; -3 g gl2'5>SS Set! rentende 5 P- Cent. a Stuks 3 J p. Ct. Losrenten, tederk/goj, No. nu. en Ii8d. van itq= de 'Coupons vervallen op oi^' >^S ï?tf 2 c--< primo ©ftober. Allen voer den Vinder van geene waardealzoo rpeds de noodige mayre-elcnRer voorfz. Comptoire genoo- o58€,;"c2 men zyn en den Eigenaar bekendis. Die dezelve mogt gevonden -hebbenen geheel öfgedeeftclvk te regt Brengtbinnen -ü >0^ - g Leyden bv den JBoekvcrkooperL.HER-DINGH, ofteAmft. by denHeertHOLTSTEK, Makelaau zaigiuircUsisloónd'wQrJtii. Si t» gg^ fe e g-S->g-'E Sg V Daar wordt vermist eenlauge vierkante Houten DOOS, met rood en wit Papier beplakt, waarin 50 a 60 gêfc'Hilderdb Z Sè jH e langwerpise Glazen mitsgaders een ovaal groot verlakt THEEBLADals mede, een vierkant DltObenevens een ge. 5" hZ3 bvuineert Koper THEE - KETELTJEdaar het gemelde denkelyk in de algemeene 'Verwarring.''van den li January 1.1., ^a,# S2„&86gSg3 verkeert zal zyn gebragt, zo wordt dmgeenendie hetzelve mogte ontfangenhebbenbydnze-vcrzogt, te bfengénby dé Wed,. oë. 3 «•F'S'SJi g'~,o.» 2 M.CYFVEERJ. ZoonBoekhandelaaresfe en Uitgeeffter dezer Courant te Leyden.zujlende daar.voor worden belbond'. k; o, *,diO,cc 'V-S .3 V Alzoo tot nog toe geene TestamentaireDispofitie van wvlen Mejufvrouw F.LISA I)Ü fUEC gewoond hebbendeen,"'"0 'g o Ö>céü Eo^2 dp den 12 January 1807 overleeden binnen Leydenis ontdektgeworden., zoo worden alla {ieeréaSecretarisfen én Notarisfeb eS'S OT 8 6«ï»Sv» Verzogt, hunne Protocollen te willen nazien of dezelve Jufvrouw Slificfa'jlitiL, eftsjra Testamentaire Disp.bfiüebvhan - - J-'S11 g g Kee ft gepasfeerd, en in zulken gevalle, daar van Copie Anthencicq, met.opgaavederko'stcn-, te bezorgen'feiiCoinp'toile van 3" S jb-m'S S N T g '5 S den Notaris Mr. P. F. HUBRECHT te Leyden voornoemt. .-©3 *o -SS^'g-S Alzoode POST van BINNEN-VADER, en MOEDER.inhet LUTHERSCHE JVEESHUISbitinéri ^OTTERDAMo!« Sfeg* tó 0 g g "«oë 2 ihet aanitaande Mey ftaat te vaceren, zoo kunnen die geene, welke genegen zyn die,Post te bedienen, zich vervoégén op Maandag £.1 2 S H C 2 wg5 den 23 Maart 1807, 's namidqags ten 4uuren, in het voorn. Weeshuismits zyndeEcHteiialeH .zonder Kinderen Ledematen fïj der Lutherfche Religie, opeenbehoorlykTraAement, vryeKost, Inwoning en verdérfc Ep)olumencenproducerende Atte- Su #4 ftatien van een goed gedrag en vereifchte bekwaamheid, ook tot het noodig Onderwys ip bet-LezenSchrvvenen Cvfferert. 'Sta 3 «W P"S o F 8» 5 8"H 3 V Men verlangt een HUIS-KNECHT,, van de-Proteftantfche Religieliefst gehuwden dus buicen"'s Huis w'oonende g?i a B^o =£2 'S-'J -3 o voorts voorzien van goede getuigcmsfen enjook genoegzaam geoeifendin het Leezen en Sch'tvvenadres bv den Boek- S BC'ë S3! - 5 2 vérkooper J. VAN THOIR. op.de Hogewoerd Letter F. No. 440. te Levden. .- yü eS S H S g 2 g g iemant binnen Leyden genegen zynde tegen Mey aanftaandc te VERHUUREN drie i vier odgemeuMeerie Sé? 3 ea ».«-?*• L1L~T|rari hUn --2 O H T? «^3 w "3 Ï5 5 - - c- 00 tO 'op ZiCh' mCt °PgaVe hUnner Naamen en Woonplaats by D. DU SAAR, Boek- 5 g -3 CIT DE HAND TE KOOPmet Mey eerstkomende, een- alleraanjrenanml BÜITËNVFRRT VP ffpfr-niir,.Selr siq s 1> bewoning in alle Saifoenen gelegen in hetDorp Zvi a aim er dam zvnde in de Nihimriehan vfn* 0 1. ui aSQ "Sc 5 2 es SJA*. -g, g van alle vereifchte huisb.udelylte gemakken, van vier zeer behaadvl-e van Alphenvoorzienbeha ve x?» J S «*g .a« 0-3 3'§ ■m: 1 met d'eszélfs-kapitaale hegte fterke en fedërt weinige Taaren iL',, E'-nBUITENPLAATSgelcegen naast S §-3 5 a 0 S ST-» 5 hnft—A. nT.M oi„ïiii„7(.r„^il,''^ ii„ 1 y >-3g •de Haarlemmer Dyki verkoopen een party GOEDERENbeftaapde-in Damagte Tafelr.Ggcnituurep Plattillcs Cteasfenf,B"S o g u g "Warendorper Linnens .Boekjes .Friesfe Bonten .-Champifen, Kpusfcn Blank Vlaanjsep iasnahrpgs Linnenalles nat gelost H m g <5 K 0 ffi g uit het voor deze Stad gezonken Schip van Schipper J. G, Klomp, gedestineerd geweest naaf Tonningèü Lleggende als nader vnf® bv Notitie wordt aangewezen. 'j. G. JACOBSEN, A. DE D. DE LA PENHA, Dg JAGER., A. N. VAN SANjf&N» C. JAGER en W. HAGE- DOORNMakelaarszullen op Woensdag den 4 Maart 1807, des avonds ten half zes uureri precieste Ainfterdam in de Brakke Grond in de Nes verkoopen een party van800Baaien Georgia en,50 Baaien West-Infill) CATOENleggende als mader by Notitie zal worden'aangeweezen. A.ÜVE RT ENTI fe. De STRANDVONDERS op SCHEVENING, zullen op Vrydag denMaart aapftgande*smorgéns teti Jouurcnpreciés j dn de Herberg de Jager aldaar, publiek, O M GEREED GELD) verkoopencene partymBaleti engCftorte KOFFY, 160 Balen en7KistenSAG0, eenige PEPER 76 ICistjens CASSIA LIGNEA, 2 Balen CANEEL, 5 Kisten en 12 Kistjens SCHIL- LAK en 2 Kisten CARDAMOM, eene party ROODHOUT; alles zoo gezond als qefchadigd gébofgen uit het geftrande ■SSï'SiccgE-' 5 Schip de Teoec Gezusters Schipper Botting de Boer. Zullende de gemelde Goederen des.daags, voor en op den dag der a jj, 3-3 R H g 2 'M-t'k«1^vnri «1c ffPnummprd.Ph orpVav^lrl vn11t*n UnrnrAn dnnr Irnnnon «rrttlrttln K^y jgtigd. Nader O e co 'v W 0 rt a T; .s N- ;j. :KLOSSER-^ I d I c 5 ^5 x> o wj U. U. rt 4> CJ CJ Makelaars zullen op -Woensdag den 11 Maart 4.807's avonds ten 6 uuren precies,- te Amfterdam in de Nêi ia de Brakke g&aS. 5jj 2™ §.S Grond, verkoopeneen party van iVatRompen en !2Vaten Stukken van NOQTEN-MlWCAATen aoVaatjes CAURIS; JSgJ- 2 &P54.-JÏ> leggende als nader by Notitie zal.worden aangeweezep, .7 5 s— GABRIEL BURY enFRANCISCUS MEl'ER, Makelaars, zullen op Woensdag dén 'n' Maart 1807, 'j avonds ten^J g I g S» «f-S 5 huren preciste-Amfterdam in. de Nes in de Brakke Grond, verkoopen een party van 1500 ftiiks HUYDEN en VEL--S "3 c c S e u "2 oji LEN en anderen GOEDEREN meer: leggende als by Notitie word aangeweezen ÏS-S S' IfOj M.M VANDER.LOEFF, D-A. BISSCHOP en P. A. MARTINI.US,^akela^s .znllenop Dingsdag den 24Maart ,807 <3 1 *f - 8 S I g ruLtLvbt 'jit?'"1 te Rotterdajiipubliek veilen' en verkoopen No. 1. Een extra -Su=u<n3'S§2,> gs's aangenaam ^elegen BUITENPLAATS ,genaamd>fR££D5Wf/0F, met deszelfs-we'lgebouwdTogeabel HuiaKdétshiiis s'!Jj-o §*5 -5 2 O 05 "fa, a's^S Stalling voorvierTaai den, Tuinipans-Wpni.pg, .Cpupel, Orangch,uis, KoeftaUing.cn verdetéTimméragieVvver, Goud- g'g g-w >•§'- |o gvo-o >x Ii0ei"-fU1Bl''raet r' eB'enDruiven-Kasfen'e!ilJuifcVruchtbc>oraen- Lanen Slinger H« 2 =M-o b& cS^°g-go bmsclrje en verdere Bepoting en Beplanting., met eene party extra fchqpn WEYLAND, daar agter gelegen; zvnde te ramen «#.-§ 5 I>i^ groot ofte verongeldende voor negen Mergen-, a les ftaandeen gelegen W VGr^tó3,onder'Scn Aiübachte dan Capelle S^'S Ï°S rsLllpnnd^Ysfc'l"'l^hrt-eJ^lPTw5? iv YLAND-, gelegen als-vorepzyn'dé .Leenroerig aan den Huize en Slote van g w" S a Capel ieopden\ sfel. VoprjseenRIET VELD bnitenaDyks, llrekkende. van uit deajfsfelNoord op, tot over den Dyk .totS'S^sj^ «'«S n« m1 rL M?™»' A i, i «ENDEN of HOUT-AKKERSzvnd'e het voorfchreeve Land groot óf ver- 2 S cd s S"2'C S s il 4 n kf i '.doch m h" L,eea fccSr°ot pp agtlVJergenAlles breeder volgeps Billic'ttenen nader te bevraa- 8 al S 3 g u g -H s v gen by de-voornoemde Makelaars, en by den Secretaris van Capelle pp den Ysfel' n0*g:»tf'»SSo -g g U^-= ••L*V^5"EJ^RK,t°PrI'Nq rDa*' °P dea HtoZE Ijs iZtTeId, te Nootdorp, boven de Beverwvk, op 1 voensdag der, 25. Maart 1807j moigeaa teaito aujeyvan 20 ftuics extra fraaije K'ALF - KOEI JEN enjSCHOT-- VAAR- 3 -4 J li Ct /n'r* X r»T> ar OTl C UÜ 3 - Si ba Jsj v 2 S O S-a 5= 3 'u. C V 3 25 2 J 0 a .c; o 55 o s qJ: y u u S-rd <r2 e> *3«'c5- 2 03 O O .2. C S H wj u. cj w _c c ♦-Ï O -G "-J n H ct- jPIH is -;.2 5 kant te 'z-aiammerdamin groot 8vo.a 6 Stuivers he-°^doi>r'P^' SÏLVÊ'rGIÈTÊR HOOUSTADPredi. g> 5 Sg-a" g wp't§. "r H a ïl" tT/ealtlvrÖ^' Van den- I2'january I807' door J- SCHYVLIETLltt. f ft! 11 f J I A- ?aj^HONKOOPBoekhandelaars n LEYDEN I3i z| f DISCOURS PILIÈR.Bpttaoadis par Profesfeur S. F. J. RAU, le 18 Janv r - iipuT tcd ura r r r\ivrxTi? jitvdp 7-77. Stuiver. M s flü S5 EYDEN, zullen eêrsjtdaags in het Nederduitsch vertaald, ükgeeveïics^8 «a c ë-o «5 S. F. J. R.AU-, le li JanvJ&r Ï807, S* demie dans ^flCtü3u«^3 S>«Q 2 t£ g 'itbinple de /'EGLISE WALLONNE i/<j LEYDE, après le malh&ur&ux événementarrivé dans cette Viile12 du mé me S^JccIdHs mots. Welke te vinden is op bladz. 37 in de BUNDEL v/z» AANSPRAKEN GEBEDEN ^«LEERREDENEN van ver- g |9 .R .1,- T VJ D T? T~\ f Lr A MTP M A ftvnv CfOrl ril'7» Wv Rn<rontro.w Tl\d„UlV .1 2 „1^^.-, „orTondon c ÜnGldC.iTIil.'r •S^ c£P 2 Cf Groot; Dordrecht .7. Blusj't en Zoou en P. ivz» Braam; Gouda Verblaauw's Hage de Gebroeders van Cleef, de Erven Q g R S g. c ,S g rj ,3 Thierry en' Me.:ifin gij en IVed. Lcciiwcnfteyn en Comp.; Haarlem AugujliniKottetiom J. Pols en D. Kis; Schiedam Pool- 2 "S 'z u -ö'V1 "S S g man én te Utrecht by GT. van Paddenburg en Zoon en IKcd. J. van Terveen en Zoon. NB. De overige Doekhun"2, 5 S 5 'S Jelaars zullen dezelve, noodig hebbende, voor Rekening moeten ontbieden. Ten voordcelc even de ongelukkige Ingezetenen van f.eyden geeft dc Boekverkooper A. LOOSJES Pz.te Haarlem heden uit: LEERREDE overGROOTE en BUITENGEWONE ONHEILEN en byzonder dat hetwelk de Send LEYIIEN getroffen heeft den 12. January 1807, gehouden te Harlingen, dóór F. HOEKSTRA, Leeraar der Doopsgezinden aldaar én is by zvne Correspolideutc» aloiii te bekomen, a 5 eji 1 halve Stuiver, - De Kunstfchilder LEENDt. OVERBÉEK, adverteert by dezen, dat van Heden af1 tot aanftaartden 'Woensdagten huize van den Boekhandelaar L. Hetdingh te Leyden ter bezjgtiging en Inteek'ening liggen Twee naauwkcurige Afbeet1 dingen van de 1ncrk-.onabiigfle Ruinen op. het, Rapenburg te Leyden; welke, zoo fpoedig eene goede uitvoering zulks toelaat, in Koper zullen worden gebragt. ZjKTf "L-ïü pi; S<I-.-u riVk A+,. r-L Vf.C-;-rr ï-M c

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 3