3 «ons - nps"-1 #.S1<SS S 32 3 L=?Sj; 53 g -« n r ft> rf v ff 3 S 73 7T S.E3°*5-g^2«g •BiTËff ■Éw|.Sg'S„„tty. ÏC^oR a s g_ e» a m| - u.w>2 53 §>o<= -: r tö q ui H n O o*Ht <3 (KJ ƒ5 iuj.M-» W ogg'Sf.". .K-VBS a-l^rgi^ •o PJZ3 s n g_.Z3 r-o £g-re s-z- »5- 2S 8-E.""'2«s>'s 3 2- W= i—i i 3- ~3rt*S2.s »i iii:&Sg3£ ^<•2 i Sw3 S ff K-s ""Sw" B 3 3^ 3OS ^«ItH&fgg-SS.-S'SyS oOn-j®3"* ra O 33 —I w. Q-» -; a.t-%-cL« SS® Po s-fij ^30 5 L,-s-&.^rs O W tö 0^a ö-a.nHJ Cu HffH"1 >.5s. 2.5 3s 3 5 158 8n 50 1,200 .DOOI; den Ond-Scheepen dezer Stad, den- Heer Dirk Mulder Masfis, één Lot in de Kóningly- ke iioüandfchc Lotery. Kui'tenburgsgh Departement Tot ■Nut van VAlgemeen R. :te Westérfchelling. V Vyf Couponsieder groot "f 30. Een Reeepis 30 Jaarige Kenten, (met 17 Jaaren Intrest). Menschlievend Genootlch. te 'Parvs Het Fratlfche 72de "Regiment van Linie in Zweedsch Porameren, drie dagen Appoinétementen der Officiersen twee dagen Soldy van Onder - Officiers en Soldaaten. Roomfclie Kerk te Middelburg. Gcconiineerden en Dienstboden in het Pest- en Dolhuis in 's Hage. Drie Elèves van het Inftimut te Elburg. Aan de Commisfie van Voorziening van Diverfenaan Coupons, fiehalvcn dit zyn de Liefdegiften en onderfteuning voor 56» ff S?3" o >3 S-- S re"5 de Ongelukkigen in Levensmiddelen en andere behoeften f5.» Sgs S.gSS-3 «®g 2?<s S ZL'ei' aaozienlyk geweest, zonder te' fpreelcen van de mensch- 3 2?3're |,»'g 3- lievendheid Zyner Koningl. Majefteit, die Huisvesting en ,»3„3»5'5S0'3S Mondkost in zyn eigen Paleis verleende en zonder te gewaa- 4 3 O ri" «5 18 8 39 16 o 125 - CAcH. a >-H(5 t"1 n CT3 m' """l 0 s 3 w S 3 S 04 - 5*.S*~< 3 wl >2 n 3 2"2- 8eQ Van liefdadigheid der Sêcieteit Doctrina Amicitia M - - - - -fc- n W J O 3 et O1-11 Vit» «Vi uv-vvwv,^^,, 4,4-n. "Hl-t-ULl 2 3 O .3 Jo b$°3? welke io V>ten Ryst en 50 Zakken Gort zondt, en der 2 w n S Maatfchappy Felix Mtritisdie één Lading Deelen deed af- «2 2>Ha o3. ct"* gaanwelke op 1600 Gl. gorden begroot; en veelen, die >o2 - o 3 Ja p hunne Dichtftukken en Hersfenvruchten ter Persfe hebben 2w S*^ ^S® bezorgt, ten voordeele der Ongèlukkigen van Levden. Ook >-< jrj G S S 5^* 3 2* JT 3 3 is nog onlangs by de Commisfie van Provifioneele Voorziening "•^2.3^ 2 R-S 3 C! (5 r* _tra en 3 g o der Stad Leyden wederom met hartelyken dank ontvangen^ Ss'o 2 C= S g' S 3 5 o-S een Vat Ryst, met eene Misfive uit Amfteldam, geteekend re»i]3rë'5S™'»"o,a-53"3.Z.3 Leenderd Goedharten van Piet er Dekker en Zoon te Koogh °S O w 71 5> 3 »»»5Ï"oS aan de Zaan 20 Zakken Gort 3ÖOr,S--ri3""?="^n Os f H-a fi w-a - o - - - O- -Van het Gemeente -Beftuur •S 2 a 2 5 S." o- S. O te Koudekerk 200 Tonnen Turf. Door den Heer B. Pel- o* eu» Z? ^.^5 <3 "3 2* grom^van eenen Onbekenden een Nationale Recepis, groot Sr* ^3 >r,§ no®33 3 S 100:0:0, fpruitende nit de Heffing van de 8ofte Penning a Z'ZS-*3™ S S 3 van het Jaar 1797. ^»2?2^*o=rn,3"i«-r< Wyders is nog by H. H. Wethouderenmetbyzondere Q-~- Sg^tdS* 3' S dankbetuigingontvangenuit handen van den Heer J. van S 0 oa'o 5^ Kerch em eene fom van 100, geprovcnieerd vaneen extra S4 n to 3 2 fraai gecouleurdBloemftukvervaardigd door deszelfs Zoon 0. r>jyiggers vafiKerchcmwonende te Amfterdamsn die aanzynen gemelden Vader verzocht had, in zynennaam 1 co 3 >-j<5 50 1 o „.Co ÖCQ-. fcj r\Av a. o 3 rt- O 3 O a* '^352H|5'4^Ë C g 2-^ O g* P c- fb' 3 a T* rsJ B S* 4 »Z-5.3 w "ar4 w o o §5S»m - 1 3 no* 3 3 d 7 Z dat provenu te» willen geven ten behoeve derdoor de ramp S af g O.J van den 12. January, ongelukkig gewordenLeidenaren. 3 o 3 S g. Door den Hollandsch-» Fransch- en Hoogduitfchen School- «.re n donder alhier, is aan Heeren Wethouderen dezer Stad zeer 00 S 3 S*o o" gvatieus aangeboden om zes Jongelingen, wier Ouderen 33*25. door de gevolgen vail den Ramp van den 12 Januarybuiten I"0 b m Aaat raogten zyn geb'ragt de koste van 't nodig onderwys 3 3 hunner Kinderen te dragen, gratis op zyne Schoole te onderwyzen. Dit menschlievend voordel doet den voor- fchreven Onderwyzer zo veel te meer eer aan, als hy zelve, fchoon met zyn Huisgezin gunftig bewaard, echter door den algemeenen ramp niet weinige fchade geleden heeft. Desgelyks is door den Heer J. B. MonnilInftituteur en Direéteur van een NederduitschFranschHoogduitsch en Engelsch Inftituut, te Rotterdam, op de weldadigfte wyze aan H. H. Wethouderen aangeboden, om 18 Jongelingen aldaaar voor de helft van het gewoqne Kostgeld, zonder eenige andere kosten te ontfangen, en te onderwyzen. o 3'S*§ fS S* By onze volgende höopenwy in ftaat te zyn de nader ont- 3 W ST 3 S s ff 8 2 5.3' g fangen Liefdegaaven op te geeven. g-5.;5"c«i3=s'og.'£g'0,S.oJ Naar men verneemt is even als te HamburgookteLon- ZS3m^.<*<o.3m" 3 i3"«pZ den door eenige aldaar, geyestigde Hollanders op drie plaat- 2 P* >f 2 3 5< o. H Zen eene infchryving ten voordeele onzer.ongelukkige Stad S 3 P Li - ff 2 2 -» ff 2.S apKnpnd. Da» «wc 3« i tal L' 2 c ti 7-htl ?T O 5 t) :.'(C3>Ó'A ü32tw1> x pS c.ctq G Ahona. §- 3 nen geloopesis lek. o o Te Plymouth is opgebragt het Schip Anna Mariavan 3 S.CNP-, W pi. 4- - - -• 2i g vri 3 o 3 S S 3 S van Tangarock beide laatst van Konftantinopolenté Bar- >®S*c c3V3 celona C. van derWe.yde, van Rotterdamte Lisbon van Z o 3 Ë>»-e M-den 31 January tot 6 February 1807 J. da Luzvan Bahia, Ho 3 S. 73 8"^. Si S 2 pi J. Stérryf', van Boston. J. N. .Brown van Newjork. F. J. g3 3 <5<)'<:Jo reS-^-SïiS »mh !»Catton, uit America, J. Maifchalk van Guernfey, D. B. q3 S Sa^£» S" f? F Haley, van St, Andero, J: Alves van Baij.onne J. d'Oli- W<3 w*0 SwOÏ* Qveira Dlas, van Vigos G. Gardner, van Marennes,'C. SÊg-Sig-OEto >5) 2 S ?5° o.5Hodge, R. WilliamsJ. Soares, Pi WoodwardJ. Bernardo CI.«r»3JP-r5-,^f5 J 3 <3 O O IT r* 3 a.'J Arrivementen Te Smirna N. Petrovich en G. Panajotti :S2 33-g W2 2 0,3 n. n-E-<? o a ag- o- ^3 O ft. 2 a (yq 3 a ^en J. Correia, van Nantes,, F. J. Gomes, van Caen, C. f* Z-' 9r 3 toÊ?' ff" S Paoifen, van Londen, J. R. Srouwer, van Riga en M. 7ü Sf 2 ff S. 2 "o» 9h3 3.5» Fifchervan Stokholmlaatst van hieren te LubeckP. n e. - j. Lund, van Mallaga, P. Beterfen en p. P. Scheeier, van ;en. onze voorige zyn in Tesfel'binnen gekomen J. C. TrembladeD. Tjarksvan Marênnesen C. - prwra - - jvan Oleron, de laatfte door leckagie, moet 3"a>S °n St?o S.n °*e gnaar Tonningen. - >3~—--gpgS^O Den 24 dezer is in Westerfchelling'binnen gekomnn H. BB.3.-W3^>ow5S°ao5 2 Abrahams, van St. Marten, dezelve is zeer leek en heeft <M 5 2.2° z"3 3 3 3' -.C meer fchade een gedeelte van deszelfs Lading, beftaande 3 3 tS p v> re" ra 5 S a.0 P in Zontis gefmolten. 'a 2 a g-j. 3'Co In een Brief van de-Helder van den 26 dezer, wordt het re 3 0 Pi C»-', 3-^' 318" re" 'S volgende .gemeldIn den vdorledene nacht is aan de Stran- "n|"ï''3re), 5S n 5 3S o n 2/re den van Egmond een Schip het onderfte boven aangedree- re o 3 n re"S.' r-n.w"re S"S'2.<L3 5 ven en aldaar verbryzeld,,naar gedachten geladen geweest SIff s w C i" S s 3 met Zom- s i ^5 sl£!i;|; 53 5" C" w5*yb,° o"- 2*84 H*4 5*q S.JT^j g-o §-2:3 VERONA den 3 February. In onze ommeftreeken wordt o*^.§*3 3 £5 L 5 3'&3 o c-Ueen talrvk Fransch Leger verzaiteeldwaar toe reeds veel <2'aq S o4SManichappen uit Vrankryk zyn aangekomen, en andere op - -'Wïs o -j q^niarsqh zyn. Er wordt atlgeineen verzdkerd, dat het tot t o o o 3 -3 g- - re - j 5T3 "S, re ^^.'re g5H 100 duizend Man'moet gebragt worden en 25,000 'Man 8 o re 3 re 3 Spaaiifche en 25,00o Man Napolitaanfehe Tröuppes zich i-a o.fi'ê^'o.-Sfoa O-5'? 8 g-2 daar by moeten'voegen. Te Venetien is men niet zonder o 3-vrees voor eene Landing der Rusfen van Corfu; de Vene- 7, S'S re 8 3.' en 3 'Sig-tiaaniche Golf wordt «t meer en meer door vyandelyke 2 ^IS s O re"" g-S Schepen vervuld. re o a3 N g-3 re WBENËN den '11 February. In tveerwil der gerugten M» Ontladende Mo'gendjr d-n aangeboden. Den Sdezér kwam bier een KoAinglyke Pruisiil'elie ConriSf WcrSiièlreH van Memel aan van waar hv den 37 January was vertrokken. Indien men geloof kan geeven aan b.erigten uit Presburg, zouden in Bulearien 40,000 Rnsfcn zyn aangekomen, om vervolgens in 'Aibanienlté rukken, en denberngtecPaswan- Oglou, die hen wikie regenitaan, terug geüoyeri hebben; .dat zv Widdin-, alwaar die l'acha comnvandeerd, bereids zonden hebben aangetast, fchvnt te voorbaarig. Xntusfchen herigt men dat in Bulgarien gelyke onlusten als in Servien uitgebarften zyn en reeds vyandlykheden met de Turken plaats gehad hebben. De Franfche Conful in Moldaviën en WallachvënRein. hard, welke den 4 December door de Rusfen van Jasfy ge- vanglyk was weg gevoerdis op ordre van den Ruslifelrcn Keizer, den 12 January ontflagenen reeds met zyne Fa milie te Lemberg aangekomen. BERLYN den 20 February. Onze Gouverneur - Gene raal, de Heer Clarcke,'beeft gister een Diner gegeevenen is, 4es avonds ten 7 uuren in de Cathójvke Kerk, die van binnen en, buiten geitflu'nunqer.d waseén plegtig TeDeum gezongen wegens de jpngft'e overwinning des Keizers welke in den flag by. Pruisfisch Eylau, zelf heeft gecom mandeerd; en waar van dé Overwinning'des"te roemryker is', daar de Rusfè'n hardnekkig hebben gevogten. PARYS den 25 February. Voorleden Zöndag nagtontfing de Prins Aarts-Cancelier des Ryks. eene eigenhandige lyiis- five van den Keizer, gedateerd den 9 dezer bevattende al leen deze woordenGister hebben wy eene Bataille met de Rusfen gehaden zyn Overwinnaars gebleeven. Deeld deze aan de Keizerin mede." Titans zyn er drie Bulletins te gelyk in het Officieel Dag blad 'medegedeeldnamelyk het -5dfter, 57fte en 58fte be helzende de omftandigheden der gevechten Varr Bergfried Waterdorf, Deppen, Hoff, Eyïau en eindelyk van .den Veldflag van Evlauin alle welke onze Trouppes Overwin naars zyn geweest; zynde ons verlies 1900Doodenen 5700 Gekwetften waar onder 1000 zwaar gekwetften, terwyl men op het Slagveld7000 doode Rusfen telde: De Vvandis 100 uuren van den Weichfel terug gedreeven, en ons Leger gaat de Winterqdartieren betrekken. De 5 per Cents zyn 75 en 40de Bank - A&iën 1220. ADVERTENTIE. De MINISTER van FINANCIEN van ZYNE .MAJE STEIT den KONING van HOLLAND adverteert aan allen, dien zulks aangaat, dit door hem de nnodige orders zyn ge field tot voortzetting der RENTBETALING van de NA TIONALE SCHULDENzullende mitsdien met den ïjien der maand Maart aangaand en en vervolgensworden be taald de tot en met ultimo December 1806 ingefloten v'erval- lene COUPONS vap alle NATIONALE SCHULDBRIEVEN en LOSRENTEN, mitsgaders de tót en met ultimo Decern'- ber i'3o6 veffchenen RENTEN en INTERESTEN óp Qui- tantie of by affebryving-'voldaan wordende van alIe.OBLI- GATIEN, LYF- en LOSRENTE BRIEVEN, behóorënde tot de nog ongeconverteerde Nationale Schuld, en zulks, refpeétivelykwegens ieder foott, ten Kantore van alle zo danige generale 's Lands Ontvangersals by de Annonce van den 2iften Maart des afgeloopen Jaars 1806-ten aan zien van .foörtgelyke Rentbctalingen'loopende tot ultimo January 1806, en-by de Annonce van 29 Augustus jongst leden ten aanzien van de overbrenging der betaling van Rénten en Interesten van alle ObligatienLos- en Lvf-Ren- ten, ten laste van het voormalig Gewest HOLLAND loo- pehde, breeder emfebreven zyn. Aétum in DEN HAAG De Minister voornoem^- den 24ften: February. 1807. GOG E L. Direüeuren van -het' Fonds, ter inflandhonding van het WEESHUIS der StadVLAARDINGEN opgericht, ad-, verteeren, dat van Heden afallé Donderdagen tot en met de laatfte Donderdag.in September 1807, dés. morgens van 11 tot 1 uuren, zal worden gevaceerd tot betaaling van de Interesfen der Obligatien en Inftervende Lyfrenten van het zelve Fonds, en zulks te Rotterdam by de Heeren JOHs. ECK en ZOON; en te Viaardingen by den Rentmeester J.: VAN WYK, en dat wegens de gemelde Inftervende Lvf- reïiten zal worden betaald', wegena de Eerde Clasfe .per Portie 1:10: in de 2de Claslb, 1— 1I. 16 4 in de 3de Clasfe, -. 2 1 10 inde 4de Clasfe,.- 2 6 10 in de 5de Clasfe,- 3 n 6 Aélum V'LAARDINGEN den 2t February 1807. T. BROBBEL. P. DROSSAART. P. VERKADE. J. G. BETZ. Heden verloste voorfpoedig van eene welgefchapene DOCHTER, de geliefde Huisvrouw van H. V R E E D E. TILBURG den 23 February 1807. *t* Myne waarde Huisvrouw, ELISABETHDE WOLFF^ verloste heden voorfpoedig van een wélgë'fchapen ZOON. GORINCHEM 27 February 1807; J. VAN DER WAL. Mvne geliefde Huisvrouw, HENRIETTE ELISA BETH VOÜTE verloste heden nacht voorfpoedig van een ZOON. AMSTERDAM 27 February 1807. JAQUES MARC FRATSSINET, Heden, des vo'ormiddags overleed alhier in deu ouderdom van oihtrént 72Jaaren, mv'n waardige Man de Wei-Eerwaarde Heer HENRICUS JACOBUS COF.RMAN zederf den Jaafe 1776 Gereformeerd Predikant binnen deze Stad; hyftierf, dit was zyne betuigingin de L'eere der Za ligheid door hem aan anderen verkondigd: men verfchopne mv van Rouwbeklag. AMSTERDAM den H. E I L B R A C II T, 26 Febr-.- 1807. Wed. H. J. COF.RMAN. Heden overleed, na een langzaam verval van krag- ten, aan de gevolgen van een Borstkwaal, onze waarde Broeder, JOHANNES WILHELMUS VANDER IIACHT, in den ouderdom van ruim 54 Jaaren. Geven van dit vooi ons fmertlyk verlies aan zyne en onze Vrienden doorlezen thans gebruiklvken weg, kennis; verzoekende van Brieve» van Rouwbeklag verfchoond te blyven. H. M. VAN DER HACHT. ROTTERDAM Wed. A. ROOMERS, den 27 Febr. 1807. Geb. M. AI. van der Hackt. C. -J. VAN DER HACHT NB. De AFFAIRE in KAAS zal op de gewoone Firms worden gecontinueerd. K U N S T B E R I G T. T DE'VLETTER COMP. te Amfterdam; adverteeren aah het Kunstminnend Publiek dat de Tceketiingweikever vaardigd is door'den Kunst - Schilder J. W. PIENEMAN verbeeldende DE RAMP DER STAD LEYDEN en welke Tee kening dhor Hee-en Wethouder n defgemelde'Siadgunftig is geapprnbeerd geworden van Morgen, Dmgsdagden 3de to sand, andin Zaturdag deifjde dè'zer Maandterlnteekéni ng en te zien zal zyn in de Stads Teken - Academie ten Huize van dei lieer A. DELF: '3op de Papc Gragt te Leyden van des morgens ten half9tot des.namiddags ten uuren. Zot. ienwint ia tusfehen de Tekening aah hiiune Huizen gelieve te zjen worden verzogthiwine Adresfen aan voorin, plaatfe te Iaatenbezorgea

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 2