oc\o- O Q O O O O oo O o ra cso o oo.ooa o 00.000000 ooo Heden ^Maandag den x Maartzullen de Makelaars H. VAN DEp. (CRUEDfiN, J. GROENEBOER, W. R. NYIIOFF, G. WENDELAAil, G. VANBLYENBURGH, A. SCHOUTEN en' J- VAN BLyENBURGHte Amfterdam in ItOudezyds Heeren Logement, verkoopen: No. t.. Rem WINDEL-HUIS emÉRVE, (Jaaudc op de ColveniersBurgwaltusfohen de Koe-enBc-tanjeaStraaten».get. No. 79. No. 2. Een HUIS AGTERHUISen ERVE o,p de.Elands Gragt, Z. Z., tusfchen de Prince GragteneerfteDwars Straat, get. No. 20. No. 3. Een HÜIS en ERVE in de Óiide Loijer Straat, tusfchen de eerfte en tweede Dwars StraatZ. Z., get. 59. No. 4. De llclft in een HUIS en ERVE in t\e Nieuwe Lelie StraatO. Z. tn^fchen de eerde en tweede Dwars Straat, get.No.40. No. 5. De Helft in een WINKEL-HUIS en ERVE in de Eland Straat, op de hoek van de Konyne Straatwaarin.Tapperf^lVinkil word gedaan, get. Np. 6- En No. 6. Een welaangc- legde PLA1ZIER. - TUINmet deszelfs HuizingCoupel, &e.ftaapde engelegen buiten deRaam Poort, op'tWeesPad, genaamd PRJIDE IS MTN CUSTHOFFalles breeder by Biljetten. De Veil- Conditiën {cc. zyn te zien ten Kantore van den Notaris J. 01. Z ATI', op de Prince Gragt by de Wetering Straat. NB. Inmiddels zyn deze Pereelen Uit de Haml te Koop.. Op Zaturtlag don? Maart-1807, des avonds ten 5 uureh precieszal men in 't Heeren Logement aan den Burg binnen Leyden, publiek doen veiien en verkoopen eerst een aanzienlvk grootcn ruim JIUISen ERVE voorzien van diVerfe Kamers en Ver trekken waar agter een groote en fraaije Tuin alles dannde engeleegen binnen de Stad Leyden, aan de Noordzyde van het Stcenfchuurnaast de Saay Halleen uitkomende met de voorfchreeve Tuin aan de Zuidzydevan de Boomgaard S teeg. En nog een hegt Herk en weldoortimmertHUlSen ERVE,-voorzien van diverfe zoo behange als onbehange Kamers en Ver trekken, mede ftaande en gelcegen binnen de Stad Leyden, aan de Noordzyde van de Nieuwe Hogewoerdomtrent de Rhyn Straat: alles breeder by Biljetten en zyndeinmiddcls nadere informatien te bekomen teil Comptoire vanF. BENEZET No- Wis. en.Procureur te Leyden voornoemd..

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 1