COURANT. A°' 1807. LEYDSE WOENSDAG' Portugal. LISBON den 16 January. Dé tyding van hetKeizet- Ivk Decreet, 'twelk de helft der Europifche Ha vens voordeEngelfcheniluit, heeft hier degroot- fte fenfatie verwekt. Verfcheiden Engelfche Hui zen, hier ter Stede gevestigd, hebben door de ■verbeurdverklaaringen van Engelfche Goederen te Hamburg gevoelige fchade geleden. Alle Expeditien, die zy (tonden te doen, en welke gereed waren van hier te vertrekken zyn aanftohds opgefchorten de Asfurantie is tot eene vér- bazende hoogte gerezen. bEN It FEBRUARY. -H O LAND. Den HAAG den 10 February. Door Zyne Mijefteit den 'Koning is den 22 January 1. 1. genomen een Decreetwaar by bepaald wordtdat er zal zyn een Direéteur-Generaal dér fchoone Kunften. Hv zal, volgens dit Decreet, het toezicht over het Koninglyk Mufeum hebbend* beste Meefters in alle vakkendie zich-in het Ryk bevindenop- fporen en herwaards lokkeneen Journaal van fchoone Kun ften maandelyks onder zyn toezicht doen uitgevenin de op te richten Academie der fchoone Kunften voorzittenenz. (Voorts blykt uit dit Stuk, dat er jaarlyks zeer aanzienlyke Pryzen zullen uitgelooft wordenter beloning van de best ge keurde Stukken der Kunftenaars in de Schilder-, Beeldhouw-, Bouw- én Graveerkunst: in de maand Augustus 1808. zul len door de Academie de eerfte Pryzen uitgedeeld worden namelyk een van ƒ3000 voor het beste Stuk Vaderlandfche Gefchiedeniseen van gelyke waarde voor het beste Beeld- houwftuk, een van ƒ2000 voor het beste Stuk van Vernuft, reen van gelyke waarde voor het beste Landfchap en nog een van gelyke waarde voor het beste Graveerwerk; Er zullen voorts acht Kweekelingen te Parys en te Rome on derhouden wordendie in elk dier Steden 2 Jaaren blyven zullen; het Journaal der fchoone Kunften geeft bericht van de vorderingen derzelvenen moet zich ook byzonder be zig houden met de verdienden van alle de Schilderftukken der oude Höllandfche Schoolen derzelver Schilders be kend témaaken. Er zal eene verzameling van de beste Pleis terbeelden. byeen gebragt worden. By de Schilder - Acade mie zal eene Teekenfchool worden opgericht. Alle twee Jaaren in de maand Augustus zal ér eene tén toonftel- ling van Werken, van Nationale Kunftenaars plaats hebben. Elke Zaturdag zal het Mufeum voor het Publiek om niet open ftaan. Aanftaanden Maandag den 16 dezer zal deplegtige uitdee- ling plaats hebben der Decoratiën voor de Koninglyke Orde van Vcrdienfienin de groote Troon-Zaal, overëenkomftig «en reeds daar toe door dén. Koning gearresteerd Ceremo nieel, en zullen by die gelegenheid drie Salvo's uit hetGe- fchut gedaan worylp.nieder van'33 fchoten; de eerfte des ochtends ten zeven, uuren, de tweede gedurende .de pleg- tigheiden de derde des avonds ten vyf uuren. In dc Zaal naast de Ttoon-Zaal zal een Orchest van Mi litaire-Muziek geplaatst worden, hetwelk zich by de komst en het vertrek van Hunne Majcfteiten zal doen hoorett. Ingevolge. Bekendmaking van Zyne Excellentie den Mi nister van Binnenlaudfche Zaken, is de Termyn van Tyd, binnen welken de Plans van Herbouwing der doprden ramp van 1.2 January vernielde Wyk van de Stad Leydeil zou den moeten worden ingezonden, tot den Eerften April aan- ftaande geprolongeerd. LEYDEN den 9 February. Hoe zeer de rampdie deze - Stad-zo dcerlvk getroffen heeft, ook de alhier gevestigde Vaderlandfche Hooge School niet onaangeroerd heeft gelaten, zvn echter niet alleen de lesfen dec meeste Hoogleeraaren l'edert eenigen tyd reedsjtervatmaar óok de gewone jaar- lvkfche Academifcheplegtighedenwegens den op den8ften dezer invallenden Zondag, op heden gevierd. Niettegen- liaande de afgaende RECTOR MAGNIFICUS de Hoogge leerde Heer N, G. OOSTERDYK, Med. Doet. Med.Theor. Pe'aS:. Pref. Oei. zflva.doorde verwoesting zyner Wo ning, en door het treurig affterven zynërEchtgenoote aan de gevolgen eener, op den Ie January 1,1. bekomen Hoofd wonde overleedën, in het algemeen ongeluk een fmartelyk aandeel heeft gehad heeft zyn Hooggej. echter niet in ge breke willen blyven opt zynen moeijelyken post tot het ein de toe te vervuilen, eh heeft de waardigheid van RECTOR MAGNIFICUS op eene aandoenelykeen in dit oogenblik alleen gepaste w,ys nedergelegd, door allereerst in eene treffende Aanfpraakna eerbiedige hulde aan het Opperwe zen en Dankzegging voor de ongedachte herftelliitg van het gebruik zyns Gezigts, de algemeene en byzondere rampen te vermeldenwaar door ieder hart gedrukt gingen die inzonderheid de Hooge School, by het verlies der twee waardige Hoogleeraaren K L T en LUZAC, in rouw hadden gedompeld; doch tévens verflag te doen van de ma tiging en verzachting dezer onheilen, inzonderheid door de krachtdadige en Vadérlyke tusfehenkomst van Zyne Ma- jefteit den Koning van Hollénddoor wien reeds deze Hoö- ge School verheven was tot den rang van Koninklyke Uni- verfireit van Hollandals hoedanig dezelve thans openlyk werd geproclameerd. Terwyl zyn Hooggel. eindelyk te kennen gevende, dat zyn oogmerk geweest was eene pleg- tigeRedevoeringte houden de nimio in addifcendd ff? cxer- oendd Medicina nocivod.i.over de fchadelykheid van bet overtollige in bet aanteeren en beoefenen der Geneeskun de met gepaste aanmaningen aan de ftuderende Jongeling fchap uit deze ftof ontleend zyne Aanfpraak beiloot. Tot deszelfs Opvolger in de waardigheid van RECTOR MAGNIFICUS DER KONINKLYKE UNIVERSITEIT VAN HOLLAND is door Zyne Majefteit benoemd, en thans in functie getreden de Hoogleeraar SIMON SPEYERT VAN DER EYKA. L. M. Phil. Do a. Math. Sublimióris 3? Pbyficcs Profesfor Ordinarius. Tor Secretaris van den Academifchen Senaat is aangefteld de Hoogleeraar J. H. VAN DER PALM, Poêfeos Ora toria Sacra Pref. Ord. LEYDEN den ia February. By HeereO Wethouderen der Stad Leydcn is wel ontfangett eene 3; per Ct. Nationale Losrente, groot 406, met eene condnétoire Misfive ge- rcekend II'. Z.als mede eene Misfive geteckend if.. N. gedateerd Gouda 8 February 4807boud»dde 2 Coupons-* ik faiiica 60. ötf J® sa -3 ^«7* «Ui' jêrcws-JSF s s l^^|ï5.fS5S l.fll 5;Ü«! F Z-t ti O r" i TÏd «2 -<u. G ■Q 5 1 'it 5 5 Tén"" g® diegS V-> s C S= 3 y, r «-'rp'U ZJ *5 52 CAO J-F* O 01 C V 2 Hi A -.éj r-8 f—rk l-S r-l, V- Hl, r> l*-oi ;.v» pï3 ,V d S->r- R P-> r^ cd C--0 30 ■tü a."".0-— f as "-Ti °S oHfïS SU>'-C Cpü g? -J O 3$ oï £15 SC3 <5 H o 3 Ts n o o <u: a O er 2 -t tfSv.'xs.'tSÏ-M g S VS SM s S f: S a os-'S Insgelyks is de Öift van j. G. T. wel 'ontvangenéls 'ooit het Last oude Zeetiwfche Tarwe, beide teti behoeve der =0 door de ramp van 12 January ongelukkig'géworden Leyde- naarèn. En wordt deze men.'chlieVendè Zenders en Gevers 2 daar voor hartilykè dank betuigd. g o. Naar men verneemt heeft de^ Heer Mr. F. !F\ Boers, o.g laatst Raad en Penftonaris dezer Stad, onlangs by bëfluit van Zyne Koningl. hJUjeftelt mede be'Aoeftid tót Lid der Gommisfiein onze Courant van den 6 dezer -vermeid', o*y beleefdelyk voor die benoeming bedankt, by eene Mis- Ti 3. five aan den Heer MEERMAN,, als DIRECTEUR - GE- (3 NERAAL, van het publiek Ondervjys en der iFaetcn- febappenen PRESIDENT van die Commisliezynde d,ie fp Misfive van dezen inhoud: Hoog Edele Geftrenge Heer Ik heb niet de diepfté indrukken van erkentenis, én éér- W-e bied ontvangen en gelezen de Misfive van den 3 Febr 1. i. -, 'waarby het UEd. Geftr. heeft behaagd, in deszelfs hoeda-<.2,S nigheid van Oiidceviys en vin het be 11 uit 1 ik benoemd bent c Misfive vêrmeld, en wel ingevolge van.de voordragt daar-B o.? S p '5, j S*3 5 'A. H toe zoo als ik uit hetbeiluitzie door ÜÉd. Qeftr. gedaan, of o S és oï ft" co o Ontvangmyn Heerde bettiigiagen der dankbaarheid dewelke ik voor het een en ander aan 'UEd. Geftr. fchuldig 2 e «5 as 2.0 2 5S» ben, terwyl ik my hiér van kwyte, onder de levendigile w jb oe s gevoelens det verpligtingdie ik aan dezelve heb van myn J-jï L"» 5 o cji o Perfoonwelke zekerlyk aan Zyne Majefteit geheel vreemd E "S E B "3 £"j_, 'u is geweestaan Hoogstdezelve op eene wvzë te hebben wil- a t=S33^c--tE'2< a "5 ^-§ S -Waag i g 'S s,'i o g s-g-g Geftr. in rayne publieke betrekkingenen in- die van mvn byzonder levenzeer vele goedheid, en ge(Hdigc blyken van genegenheid en vriendfehap ondervonden hebbende ben ik federt lang ien naattwften dan UËd. Geftr. verbón- den, en (leeds voor uw Perfoon, en uwe boven myiien lof alzins verhevene hoedanigheden, met eene zeer hoge ach- tingvetvuld. Dan,mynHceri iioé zwaar ditalles by my.nioet wegen, en daadlvk ook weegt* is het my Onmooglyk dé Conunisfie aanteneemenert ikbevinde my in eenè .volftrgkté noodzaaklykheidom voor dezelve ootmoediglyk te bedan- ken zoo als ik de vryheid neem zulks te doeu'by dézéii e°.So Behalvé mvn reeds ver gevorderden.leeftyd, én een ftaat 1ISfl m gezondheid zeer wankelbaar, en verzwakt dp~~ "1 2 - té arbeidzaam leven, 't welk ik eert zoo lange ja-ren,, gelyk UEd. Geftr. bekend is, heb moeten leiden«2 heeft de zeer langdurige ziekte dié ik in het Voorleden jaar w o" c s s- 'SS heb uitgedaan, my nader overtuigd, hoe pitgtmatig het voor S gSfi gqJ» my zy, dat ik my van alle betrekkingen onthoude, dié in 5 S«.ft 't minst, of 't meest lopen buiten den kringwaarin ik na 2 gilto 2 het jaar 1795 my heb bewogen, en aan de zeer dille bezig- .2 o°'S-S n.5^-0* - sS éws.'S'-< aw <u cj P rX iU ij Tl •-r j 5 o *5 »OC£l ïhS t> 5J sJg! K a 3 S 0 2 5 &j£. 1 o» *-». o.» «j 0 s den, en wy ais dan genoegzaam daaglyks van den dwang fèffr. c- 5 c verliezen, dien wy te voren over onze bedryvên koudén_lO oefenen en vooral ook over de keus en verandering dér w «"O ïo 4$ jag Xi c Cü X it el, 2 - Ssifeïi .rtTjJL bO <D (2^ -3 tj sRï-i>:é =1 X 512 p,g,s voorwerpen van onze byzondere werkzaamheden. §10' Ik durf ïnv verzekerd houdendat deze redenenals my g 't;<5 S c S g S verhinderende dc opgedragenepostte aanvaardendoor UEd. sj B"i oii 2 "S -- S.™ Geftr. zullen gebiilykt worden en het is ook op dién grond, fü c dat ik my vleije dat UEd. Geftr. daarvan ter myner ver- "H S S fchoning by Z. M. den Koning wel zal willen Het ndodige gebruik makenwaartoe ik de óotuloedigé bétuigirigetl my- - g ner dankerkentenis hier nogmaals herhale. Inmiddels zy het my vergund, myne hartgrondige weti fchen te mogen doén, ten eiiide de Commisliewaar van de H voorzitting, die by.dezelve plaats zal hebben-reeds nu Q-3.. zoo veël goéds moet doen verwachten iii de daad éri Bydc E T TTJË - S.S g uitkomst bevonden worde aan de. hoogwyze* en hoogst-Sf-o '..8 S? "G u* roemwaardige iftzigten van Z.M. te, beantwoorden, enalzoooj SSo|« c3 ■fH'§ «4» diene om den Godsdienst, en alle nutte WetenfchappenW 3» o"3 jj waar vfnin ons Land, naarmate van deszelfs uitgeftrektKeid, ÏJ 3 o^-a N S,0-^0 g«^ "O룣 altoos een zeer groot aantal van deftige voofftatideri, ettw cfi "-g0 v r et „1 J S>1,*<a Ia /SAO gn MMMMn m n M .1 1. _1 t O 11 .1 Ag01. C £il O 7 N ja, '~*y- - 5 verlichte beoefenaars was en door de béftellingen der goe- 2 SS*i5 g B de Voorzienigheid Werkelyk nog is, onderons meerenmeerw E Y-§ te vestigen en uittebreiden; zulks dat de bréve Hólland- ^-3 J2 g<g g fche Natiedie op het tegenwoordig oogenblik in hare ge- „3 ™- JJ-.S g'g >'t dragingen omtrent het ongelukkig LEIDEN, dat.wy beidén W in 't zelfde opzigt ons Leiden mogen noemen, aan geheel^ =tl g u r 3 M0Z S3 S p* o w. - w Sr Hier by voeg ik dé uitdrukkingen van myri verlangen, >j f dat UEd. Geftr. in haar Perfoon en vérrlchtingeri des He- - g p Europe zoo liitftekende bewyzeti gee vt hoe ver zyïn liet z -1* P* S g£ gS J* J ftuk van Zedelyke en Christelyke befchaving reeds is ge- "3 g R"? 6 73 3 >5 W J> vordérd* langs dien weg riog. verder werde opgeleid tot al 6* ^"3 Q ed a g wat grootschen edelen waarlyk deugdzaam is. wg g gjjJg^iS S? - - - - o'"ai" o 5 US ze'V •- mels zegéningenbeftendiglyk moge ondervinden mv voorts J -g S.CS -§ £5^^ S met de eerbiediglte gevoelens noemende. 5 ta, o ,r2 S o s.g,o o« .E - Hoog Edele Gefirenge Heer5 -1 g u j? UEd. Geftr. zeer Ootmoedigen en zéér e o>g o a'Sol «g ot, DELFT Gehoorzaamen Dienaar. 1—1 a P 4* E S 2' den J February was getekend. 1807. F: W. B O F. R S. De jongfte BrieveH vin Parys melden dat-Haare Majefteit de Keizerin, die den, 31 January aldaar van Mentz terug is gekomen, den 5 dezer door df Hooge GeConftitueerdc Mag; ten van Vrankryk Is gecomplimenteerd gewbrdcri, over Iloogstderzelver behouden terugkomst, en vervolgens ook aan de buitenlandfché Ministers audiëntie verleend-,heeft. In de Franfche Dagbladen zynef Weenér tydingën welke doen zien dat het tusfehen Vrankryk en Oostenryk thans op Sen zeer vriendfehaplykeri voet ftaatzy mélden ook dat té "WarfchaW verfcheide Onderhandelingen te gelyk aan dtli -si w.._ c >,-guo-c «-§ a - 30 ,..,«1'=ncT»ua o..5 c tp «Sel^-siall^éïSl-aasil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 1