H Kfc i BE N 13 j a Scary. Si jïily A0. 1807. LÈYDSE V R Y ti A G vSO'*M "ry "e V es "ri "li» §s£lfM ,2-l-sx-fs-llf 5^ëï!||j CÖÜ1ANT. D I T S C II LAN D. AMBURG den 16 January. Volgens de'jóngfte Engelfche Brieven wierden in de Zitting van het nieuwe Parlement* welke op den 5 Dcc. plaats had., de Papieren betrelclyk tot de Onderbande ling met Vrankryk, aan het Huis der Gemeenten voorgedragen, en daar by door den Staats-.Secretaris'van Buitenlandl'che zaalcen Lord Hpivick, een Dank - Adr.es aan Z. M-. voorgefteld, in éene Redepvoeripgwaar' in hy on der anderen betuigde dat het afbrceken der gem. Onder handelingen Volgens den raad en het gevoelen gefchied was van den grooten Staatsman Fox die dezelve het eerst be gonnen had. - Döch Lord Yarmouth die voorleden Zomer vóór .de' komst van Lord Lauderdale te Paiys aan den Vree.de. gear- béfd'heeft) .gaf wel degelyk te kennen dat de Vredes-, Voorwaarden, welke de Fra.nfche Regeering had aange. boden éroemryker en veorcïceliger voor Engeland waren, clan immer eerirge'voorheen voorgeftelde: en dat'wy op een onbedachtzaanie wyze eene grooten Vreede verwor- pen hebben." Na dat nog eenige andere Leden, meest op 'een Vredeljc venden toon, gefpVoken hadden, verklaar- èlë.Lord Hontick.echter ten fiotte, dat ivy voor 't tegen: j, woordigegeen u'itzigt had op een fpopdig'en eervol eindje -» vaij den Oorlog." Toen 'de Debatten des mórgens ten half zes: tiuien geëindigd warén;, ging'Jiet Dank-Adres, jrolgcns Lord Hawick's voordel, eenparig door. Op de nzüyifden 5 fanuary. lifep de talrvkfle, Vlootdie i in - 'iber, met üi-izo'ndering van het jaar'1798', te jxelylc uit .<fe. Engelfche Havens gezeild isuit Spithead 'en Portsmouth in Zea, 'beftaancte. uit h. 70y Zeilen onder geleide "van twee Oorlogfchépen van 98 é2n van 80 Stnkkenen twee Clifilóupen.:. van welke de twee eerdé'de Oost- qh West- ïndjifche, de Tagtiger de Middêl.landfcbeen de Chaloü- peri de Opx>rto- Vlooten tot Escorte dienden. HOL L A N D. Den HAAG- den 22 January. Hunne Hoog Mog. zyn voor leden Maandag .vergaderd geweest, daar,toe door Zyne Ko- öinglyke Majefteit buitengewoon opgeroepen zynde. Bé hal ven eerie Vertbhing op Heden alhier iii den Schouw-, burg., die de Konjnglykc Franfche TooneeHistenten voor de éle van de Stad ..Lgydgn zullen geven, hebben dezelve een dag van.': huh TraétetreRt eiv de Boete van .«een geheel Jaar, tot het zelfde einde gefchönkcn. 'bok word alhier ten behoeve van gemelde Stady by de^ Gebroeders van, Chef, Boekverkoopers van Z. M. ë'n de Koninglyke Bibliotheek, uitgegeeven., op het treurig geval van Lev den èe.n zèer tbepaslyke Ode in de Franfche Taal, door den Haer A. C. van Panhuis. lEiDHN den 22: January.. De yver van. alle Colle- fien en .'Perfo^nen:, aan welke eeni,ge verrichting, op- •.v&Icivtv ó^^'k-zaamjici;dbetreklyk tot.de ongelultkige ge- - heureni-s van den 12 January; is opgedragenis boven «allen rïof';ins|£eVyks toonen onze Landgenoten door derzei ver edel- - moedige b-ydragenhun hartlyk gevoel van der Stads ramp- 'fpoedwant bèhalven de tien Vaten Ryst (en niet bonderd% 'zó als abufief ge zegt is geweest,) en de 50 Zakken Gort, door de Sociëteit boiïri'na 5? Amicitia- vereerdzyn ook nog" "vèr-fclieide andere onderfteuningeh gezonden, waar on der vyf vaten Meel, Brood, en zelfs naar men verneemt, ©ok,Timmer'hout7 v Onopboudelvk gaat men voort met de opruiming der in- - geftorte HuizenV en nog aanhoudend worden cr Lvken ge?, vonden, dustwy«vp.or-.als nog derzelver getal niet.kunnéii ópgceven, zo min als van de Kinderen, die in tiet De- partements^ School tot Kut van *t Algemeenzyn omge- itomen, waar van ons een naauwkeurig berjgt is, toegézegt. Van tyd tot tvd ontdekt men ook nog nader welke Eerfoohen z>rn geréd geworden; onder anderennog de Heer Kraanè benevens zyne Echtgenoote welker Wo-ojvpkrats regt tegen over bet gefprongen Kruidfchi|) 'ivas. IJ ad c Herding-,- Mr. Broodbakker /omtrent 'dè Lange Brug, heeft insgelyks bet leven 'behouden-, döclvhet droc-, vlg ongeluk ondergaandat zyne braave Vrouw, genaamd jtntje dè Graafgeboortig van Nymeegen met wien hy "fiog maar '9'weeken getrouwd was; door he-x inftbrten van de Kooren Zolder elendig' hasr leven verloor. Zyh braave Veder Ja# '-Herdingnaast hem wóonendeij -jnsgeljfki le vend uit zyn infteftort Huis: gered, doch geheel blind ge worden <--n zo deDoftoren zeggen, onherftelbaer, Bv den Schoolhouder feriurg-, zyn de vier volgende Kinderen ins gelyks, doch met zeer veel gevaar uit de Puirthoppeij ont- icomen namclyk Dirk Kanttbctn Abraham Gerftni Alt fries Wnrtimis -van dc Laar cn Gerrii Jaceib van dc Laar- Toevallig waren deze Kinderen alle by den anderen aan iie zyde van het School gepldatst, waar de fchuins-ingelhorte Balken eenige riiimtc hadden gelatenzo dat zy wel onder :v ëehle menigte puin bedolven, doch niet zwaar gedrukt lagen. In dezen tóeftand zouden zy echter, naar alle waarfchvn- 'lykh'eid zyn omgekomen, indien niet de oudfte derzelven Dirk idtilchcan (die in deze ontzettende omftandigheid buitengewone tegenwoordigheid van geest, gepaard meteene edéle'helangftellinginhetbehoudzyner Rampgenoten asn den dag leidde zich eerst ontworsteld en daarop ook die haast by hem lagen geholpen en aangefpoord had, om töfcb alle krachten in te fpannen tot redding van zich zclven, Dc jongde G. J. van dc Laarzjfhde <5 Jaarenwas de eerde', dié door de kleine opening, ♦elke in de agtermuur van het School ontdaan was, heen kroop, doch die ope ning was zo klein dat de anderen daar niet «oor konden, dan na dezelven door het uitbreekan van aenige Stecnen vergroot te hebben. Aldus buiten het School gekomen zyade, zagen zy zich vaa alle zyden omringt van puinhopen, over welke zy met gróót lcevensgevaar gelukkig heen geklonterd en aldus he- houden by hunne, bedrukte Ouders gekomen zyn, wel cettigzins gekwetst, doch geen vaa alle gevaarly't. Andere hyzonderheden zyn ons tot heden niet voorgeko men; Er is thans eene Commisfte bezig aan het vifiteeren dei ILii/en. welke door dan ramp jeteisterd ,zy» van wel ke zeer veeien hebben moeten afgckeiird wordenen die rtScn' dcrhalvcn nog genoodzaakt zyn zal te fioopen. Liedcil dlc meer d:.n wy iu de gelegciihei'd zyn de verwoesting van nahy të kefchotnVenbegropten 'het getal van geheel gere nt.iveerde en volftrekt onbewoonbaare Huiz.en op meër dan 300, en ten 111 iiuten even zó veel1, bet'chadigdënwaar ouder veelen welker (chaile vVy aannlerk'lyk is. Onder de veelvuldigebewy'zen van weldadige mensch- lievendheid, welke de Regeering deczer Stad van alle zy den ondervindt, verdient ook byz'onder vermeld pi wor den het edelmoedig aanbod van den Heer 'Ontihuiiccnin 's Ha.ge welke beide '7v.n0 B.uitenplaatfcnde eane by blon der, dc andere agter Eik- én Duinen aangeboden heeft ter plaatfing en geheéle, verzorging van Famiücnwelke door den onyergelykelyken ramp van den II Januaryvan huisvesting zyn beröoïd'gejvorden. Zóortgelyke aanbiedin gen gyp ook van elders en byzender van Amderdam aan de Regeering gedaan, welke daar van gewislyk voor. hunne ongelukkige Stadgenoten reeds.meerder gebruik zonde heb ben gemaakt, indien niet de vaderlvke en liet'd-rykc voar- j zorg van Zyne Majefteit den Koning van Holland, da lelyk I na'.de rampfpoedtge gebeurtenis ook daaromtrent! dc nodige en meest voldoende voorzieninggemaakt hacldc, ine-ïooest- j deszplfs Palèjs in 'tBósch aan te bieden, en n.jenb'iklyk 'n gereedheid te doen brengen voor huisvesting behoevende Familiëa, gelyk dan ook aldaar reeds verfrhëïde Huisge zinnen van 's Konings onvergelvkelyke goedheid iouisfee- - ren., onder'welke zich bevind de hoog bejaarde Gt vsaard Jan le Frdncq ven Bcrkbcy Lecl'or aan 's Can Is l'niverft- j- tcit alhier, - over alle welke verzorgingen door Z. M. het opzigt is gedemandeert aan den verdienftelvken Heer Mr. van ToulonRaad en Wethouder van 'sHage', welke daarenboven z-ich op Is Konings last onvermoeid bezig hond 0111 ook in deze Stód zelve den Magifjraat met raad en daad j behulpzaam te,zyn in de verzorging van. hehocFtige Lieden, welke door den geduchten ramo van alles beroofd zvn waartoe ook reeds in gefchikte locaalen alhier gelegendheid gernaakt is'. NU- De MAGISTRAAT der STAD LEIDEN, ten hoog ften.gevoelig aan zoo meehigvutdige bewyzen van hartelyke deelncemi'ng'ch weldadigheid, als dezelve van ondeifcheide Collegiën en Perfoonen aanhoudend ondervindt, betuigt by deeze ópentlyk derzélver dankzegging déswegèns'. Hunne namen zullen, der vergetelheid onttrokkenin zegening bly- ven by Leydens Bargery en Nakpmelingfchao. De Magi- ftraat bly ft deze Stad en deszelfs, ongelukkige Ingezetenen by aanhoudendheid aanbeveelen aan het mëdelyderi en de weldadigheid van alle IVjcnfchenvrlenden. Ï-EIöÉN óen Tér Órdóhnanrie van de Magiftraaf. 22 January 1807. J. O, ..POTGIETER. Item. Het vat Ryst\mcrkt Q. Q.is vjèl cu met dc bartelykjlc dankbaarheid oiitfa ngm Sj .g, 2C p - - 5 .'V: v. s- r, ■«^2 ,'ïf j» iS^Sif-ieS 8 B - - r c Si rt S 'oj ■(-5 E C3 tn-T5 c te C O C O r - SI' -9 w Jw J2 Sc- 5 w -ü3 M v hr. J u -e-ea c g-Ifi 2 N 2d f. rr -> .ijs 'S-3'o SS-g- S Ê:7§?d SS>i!§afT5 e Er b/;O -j d -'c .5 o l—'7-, O s- >.Q c .ga o - ïz 5 3>-- 's""3 w O -5 a S d 5 - L; r- eO tjQ C C Uc 'o, y "5 di w a. «-»- C M 7 W - - 'J 3' a -■ rQ- - C-t7,cirÖ .-□s: ia O .C> -* - biO- Pm -d H a—»cj o r, K S pi} tij C e o 1 1 - r. 5 bD tsZ 3 Commi'sfarjsfcn vari hctVtiderhindsch Fonds ter aan- ;J»9 éoedtgiag ven ,VLand's.Zeedienstopgericht in.,1781zul- g Ien op (Maandag den 26 January 1807 's morgens ten 1 puren, 'ai-z'S >-ï in het St. Pieters Gasthuis tëAmfterdam. en opVrvdagden jjMig S'3 30 Januaryten.half.één uur. ten Huize van den Coinmis. d S f 5>-° i'aris Bartel Willem van der Wuftte Haarlem, betaaling g g S J 8 doen van de toegezegde gratificatiën aan de Weduwen en 3 u~i S Ouders van de Zeelieden, welker Mannen en Zoonen in jf-j 8^,3 v 'dienst van den Lande gefneuveld of verongelukt zvn; als 'r;-g »IS c-g-S-ts mede,aan de verminkte Zeelieden die in hét geineldé Fonds -3 h: o i'3 u öT*o «2 S zyn aangenonieu. 5 §=5 ai ë.2 ««a,? «- 5 Mh-a-3 o -..-s .co cÜJtjc4 5-. ca-sf C sTjg f w w P=3 C •-» i3 4> 'y SoaibLl-S 3 rr ti* SJ 2 ?Cï T -b .2 'd. -dy>~ 1 s. M. dozy: g'i 8'JtS'"a'2>§5?. s'ö W. II: D O Z V. Het heeft dér Goddelyke Vóórzientglieid behaagt', - 5 5 3 myne'n waardén Man ften Wel - Edelen Gëft't engén JÉer 7 5 c 3 3 S - 0 -2 S •- 3 Mr. CÓENRAAB.AtEXANDER JORDENS, Oud- -■■■*= -- ■feuteejlsr intikt. Stad, na langduurigé Ziekte en verval krachtén, ill dén óiidcrdóm van 39 Jaaren, het tv."-- het eeuwige te dbgh véfwisf bruikelyice weg aan Vrjendèi' DEVENTER den 1.9 Jan JOHANNA WIT. Wed. COÉNRAAD IViyn jongde Kiiid WVK R1EBER oud circa %i veele anderenop den rampzaligen uag van uen 12. uezer 5;êbS----j z lopende Maand January mede omgeROincp. v S fv f,5 LEYDEN óen CORNELIA ALIDA HUYGENSgl.5x ,g;Ü 19 January 1O07,' Wed- JOAN CARL RIEBER. ë:a ij'' ak o i 5 -Z Met een bitter treurend hart geeve ik aan; Fainielle cn g g98 -ë s P. VriQU.cieri kennisdat myn iieve oudfte Dochter, 'MAiLA S j;2 c "3155 ut a, O 55^2- -a. S v, - JACOB. A OPSTAL1, méde in het huis van haar Oud - Oom, «SlEJ 'de Heer II. van Strtn-V is omgekomennog geen' 16 Jaar g bereikt hebbende; ik lyden veel, ïiiaar daar haar hart yoor deugd gevormt washoop ik zy nu beter is dan de waercld haar ooit geeven kan; dit moet myn troost zyn. LEYDEN,den M. W. COSTERMANS 20 January ,1807. Wed. M. OPSTAL, Ook.wy hebben in den rampfpoed van den 12 January, fc de Stad Ley ons oudfte - Jaar 1 Maandonder het inltorten vaii het Hiiis van den Heef Vcrbmrf,. op 't Rapenbnrg, aldaar ter Schc dood; heeft moeten vinden en ons niet eert den 15. daaraanvolgende uit de Puinhopen ven, dc iaatfte bedroefde Ouderlykc plicht daar door hem kunnen volbrengen, op,den 17de. tj.oe fnienlyk yn Groot - Oudersons, en de vej'dere Famjjie., ."it doormvn- I'chen oriherftclbaar verlies treft, kan iedef.gevóelig hart befeffet.Doch wy zwvgén Gr.deert vertrouwen Jat ?Vn 1 ot in beter ftaat verwisfeid is hetwelk óns'ophc|tnr cn titïos.K Verzoeken vanBricvenvan Rouu beklag vcrfcln ohd te bit1 i; LEIDEN JOllAN CHRLSTIAAN HAKNISCK. c.i. January MARGyXRETIlA HARN1SCIL (807. Gcb. VAN HOORN1 Sir-'t E; fi.. - 5=^,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 1