f-n. C O U R A4. i §07. LEYDSE V R Y D A Uv lljar V R ANK R Y K. jr— EULRN den 8 January, in den afgelopen nacht is hier een Courier doorgapasfecrdvolgens svel-'* ken onze Reizcr denRusfén flat gelevérd en v<R- koraepge.'lagep,feeeft. Onmiddelvk voor hetgéè- ven vail het teken tot den ftryd zou, volgens het verhaal yan den Courier, Z;K.. K. M.i met den degen in-de vufirt vp.pr het front van zyné Armee. gereden zyfien, mét de eepe knie ter a,arde vallendevpor dezelve gezworen heb- he»< dat zyne eenjge intentie wasden Vvand tot den Vreé1 de te noodzaken, vervolgens den zegen des AUethoogftefi flyer zyne wapenen inroepende, Dit zou de Armee onge meen aangevuurd, endc Fraufcheu als leeuwen doen veg- <tn hebben. H O. L L A N n» r l AMSTERDAM den 14.,January. Van Hamburg wordt van den 6 dezer gemeld dat den 18 Mey op de rotfen byPu"- ip Pinang geraakt eu gehfcel vesbryzeh.was Z. M. Schip de' fchrikverwtkkervoeretide 68 Stukken", behoorende tot |jet Esquader van dep Vice - AdmiraalHattflnk,zo mét zegt zou het 'Volk. geborgeiKïypj r Den 4-.de zer-is by Calais verongelukt i hé t-Affieïicaanreh Schip BirminghamKapt. L. Salisburyvan hier naar gtLÜbes tide Etjuipagtó. is geborgenl v l - lp 1 nt ,i- Öp Gothland is verongelukt 't5chip-'ie Vrouw Emilie^ kapt. J.dllok.jn van Riga naar Londen: dien Volk is geborgen: Twee.my left van Memel-is vérbryzeld Hef Schip/gevoerd iqoi.kfpt.' L. T.-Johanfta »-V«iiftifldefnragWs"gedéatineerds van1 heilVolk, is .fieg« een Man geborgen!/ Van Liyorno wordt, van den 5 December gemeld,' dat ril"' daar doer-ifien zwaare'Znidweste Storm van honhé' Ankeirs On gap de grond gadteeven waren de Deenfche Schepen Ja* banna £lef>n.ora,, Knpt; figrtelfen4 -MatteKapt. S-Olfen, 'Jen gode Maria, Kapt. Hiordt, te BrodreKapt. Madfen Cbarhtta- Mariitv Kept. EskildfenAnna, Kapt.' Hani'en en Maria,' Heien#, Kapt. .Wulf; ook zaóbyViareggio aktt den grond,/tDéftnsch Schip lirebardKapt. Sieinbachmét gallast naat-feivornoigedéStinterdhetzelve Hadyéelfchade., Den .5 Decerahet ié te -HitteroeMasteloos- binnengelopen pet Schip Lpitife-, Kapt. G.-Asmusvan Buenos Ayresg naar Hamburg laatst, uit Engeland,- alwaar hetzelve opge- kragt geweeaf doch voy.gegeeven.Ui. Te Marflrand is wegén» ftormweer binnen gelopert .het 4?hip Ncptbunat, K»pt. P. Neydig, van Son'derburg naar St. Thomas, [t - 5» - Volgens egn Brief- van Hamburg van deh p dezer., had Kapé.M. C. Henrighfénvoerende hét Schip Johannavan lisbon teTftpnipgen gearriveerd, aldaar by zwaare ftorm- Üfisét twge Ankers *n Touwen moeten kapoen. s ArrivementenTe Surinamen Kafit. Gray en Doddsvan tonden; te Mtrfeille Kapt,. Brevoor, van Philadelphia en flutter, van Mesfina; te Barcelona Kapt, Peter, van Fin- jnarkenKapt, Dirks Jorgen, en Rooft, van Bergen; te Bordeaux Kapt. Spencervan Charleston Kapt. Ar- s; van Philadelphiaen Tilltongvan Ncwhernyport •n op de Rivier Kapt. Cornelis, vari Hamburg, dezelve heeft Volk vpn 5 verongelukte Schepen ain Boordt; tc Nin ths Kapt. Bowinsvan Norfolk.; te Riga N. Keusch, van Lubek; teT;avemunde A- Dahïvan Bordeaux ;'te Gothen burg 7. P, Engellau, vanhier; te Hamburg Kapt. Schmidt yan St. Thomasen op de Wezer J. Laarman, van Go thenburg. ,'t -Den is en, 13 dezér is in Tesfel niets gepasfeerd. 'Den HA A.G den 15 January. Eergister avond beeft ,yne Majefteit de Koningwegens, dé laatfté yóordcelen 'oor de Franfchen op de Rusfen bevogten, eenvyf- envèer.- tigfte Bulletin der Groote Armee ontvangen gedateerd Pa- Iuky. den 07 Decemberbevattende een verflag van de Krygs- Verrigtingenvai) .den S.December iaf tot den 2g dito én be helzende debyzonderhedenvan een-Nagtgevegt te Czarnowo, «en gevegt te Nafielskvan den overtogt- Van den Wrka, «n den overtogt van de Sonna, waar-op dan 't volgende ge- zegt wordt: - _AUe de Rmslifche ,Colonnes; zyn afgefnezlén blindeling ronddwalendeen iq ,eene wanorde welke moeijelyk te b"efeilen is. De Rusfifche Generaal heeft de fout begaan van deszelfs Leger, te cantonnecrenterwyl het Franfche leger zich op zyne zyde- bevond; wel is,waar;, door de Narew van hetzelve afgefcheidendoch eene Brug over die Rivier hebbende. Byaldien het jaavgety fchoon was,. Zo zou men kunnen voorzeggendaf het.Rusfifche Leger het niet zoude ontviugten, en, zonder flag te leveren geheel ver lóren zoude zyn. Maar in een .jaargetvwaar in het- ten; vier üurenjreeds donker is, terwyl de dag-niet voor agt vuren aanbreekt, heeft de.vervolgd wordende Vyand alle jpogelyke kanfen om zich te kunnen reddenvooral in een Land,'zo moeijelyk te doorreizen en zo-fterk metBosfchen bezet. Bovendien zyn de wegen met Slykter-hoogte van 4 voeten bedekt, ea de dooi gaat voort. De Artillerie kan «iet meerder ais twee mylen per dag afieggen. Het is dus voorzien, dat de Vyand zich,.utr dcn «nguniHgen.toe- ftandwaar in hy zich bevindt, zal redden, maar ty zal al zyn Gefchut, alle zyne Wagens, alle zyne Bagagie ver liezen. 'JA Zie hiér hoedanig, avonds van den 15, de fEShd des Franfchen Legers was De linker VJeugel beftaande uit dê Corpfen vsndeMar- fchalken Prins van Ponte-Corysy Ney en /les/ieresin aan- marscll,-van Blezum,op den weg naar Grodno. De Mar- fchalk Soult, aankomende tc. Ciechanow, De Marfchalk Augcrcau voortviikketide naar Gonymin. De Marfchalk iDavousttusfehen Gonymin én Pultusk. De Marfchalk Manneste Pultusk. d 1 In deze twee dagen, den sq en 25 December hebben wy, 35 a 1600 krygsgevangeuon gemaakt, 25 a 30 ftukken Ge fchut, 3 Vaendels en een Standaart veroverd. Het Wéér is alhier.zeer zonderling. Het is warmer dan. iride maand Oftober ,te Parysmaar b'ec regend-; en, in één Land, alwaar geeüe Straatwegen beftaan, is men geila- ^ig in de flyk. Bchalven de in het bovenftaand officieel Relaas vervatte Legerberigtenheeft, men qnk dpor eepe byzojulere. gele IpohcM vetBoineu, aat dé Keizer, dca ié, tc Cicchmiow J'i Ö:É!N;i6 JAriüAfci r»!x. 3 8(;«v i :,i i -,»V r* -f..' ff'I "i F'-^v f w> s aan gekomenvan waar dr RusféB. waren vendVeven ,-eè toeii.verder'op vervpigd gcwortien,; d^at Z*.fy.-teaZflfdéa "dge. te Labesky was gaan" flaperi; dat de Rusfen, 'wélke jniBien vlugredeb;., zich te Pultilsk féliejmcn te "wii- Jen verzamelen dat htuvbptiUcs> tot op dat tfdlUpin 4040 40 ftukken Gftfehucbeft'ond 'dat de Generaal Fenp- foileg, den 26, in eeneu aanval, was gefneiiveld; dat de Generaal Rapp ligtelyk-aan-deh arm wis getyond, en dat (Je jonge-Ségnr, Wélke afgezonden was gewordeno.m beyeelcï «ver te brengen., olncingeld geweest zynde, krygsgeyangen was gemaakt, o I Nog, leest meintn het Berlynfche Dagblad, Üe Telegraaph van den- 6 Januify.liet volgende Qfitrhclt 'Bcrigtc* uit Ée-Qpitte rHrmèdïtdagti» iend ^OLÏNlM 'den 29'Deeembet, hièldéij.: Sedert vier dagen hebben wy het Rusfisch'Lcger geflbr gen dat tot <istrt)lenks vervólgd qu genoodzaakt wiet'd. deszelfs Artillery én,Bagagie te .verleren. ,»,De vérfqhriklyke wgeen en d.e.ftrengheid' van Ipef Jaar- M geryde hebben ^.yji^ Maiefteit den Keizer bewogen'tl« Wintérkwartiéren te'betrekkendim kan ni,eh den Veld- ^'tbgt'.ypor' geein'd.igil Tipiidpn. Wy hebben meer dan d.ujtzen.d KTygsg'ev.angéneh cn ^jfgüg ,Cajjoqöen yeró- verd, -j- De,Keizer bcefc den Vva'nd in deszeifs Csiuon- .^■-ncering'en overvallen zonder dat.'dezelve'ia de nioog- lyxheid was zteb.te verzamelen." •'^'.Dé Vyapdelyke Legess hebben hpp hel}' tc danken, in H de héz.wgartjis om hen, op die wegén te ve'rvplgynwdi- ken,door den" voortdure.nden Regen onbruikbaar ge\vA- .i.l 1 .1eu-.-- .11„ u.,' 1 r. -.J.l '.^.deit'zynzó ^ej alspande geh'eeTe opó.fferin'gdie dé Vyaiid van zyne Bagagie-'én Avtiilery heeft geniaakt.'*,' 1 Volgens de Brieven van Praag van 26 December bad de 'nning yan Pruisfen zieh'geheel en al aan de party van u'sjand pvergegee vende Ministers en Generaals die hen]., et getrouwde hadden gediend, hebbekhanue demisfieont-' fapgen. De-Gtaaf vqn Hattgwitz is bereids, dóór omwegen naajt'zyne.'Öoéijerén in 'Sjlefien 'Vetitókken zeggeqdc votjr- neem'ehs te zyn de rést zyne'r dagén tihder 7,yné Leentnah- nén in rust'te wiU^rtMóórbrengcn. Hy had iiizdndérheld by 'tfeh Konlrig.aangedrongen niét illeen om den WnpenftiJ- lland te bekfigtigenmaar om ,'door'' tusfebenkomst van Óostenryk tnet'Vrankryk over den'1 Vreedc te baptleleil, dofb de RtisOJche Generaals en hunne Party, in''s Konings Raad hebben ntet alléén dar voórftel doen verwerpen niaar'.óók zich van déze gelegenheid bediend om den Graaf voti llaiigwitz in ongenade te. deen .villen, Hv is in iV- n«n pitst verygngen door deij Generaal, von Zasirow, de Geheimraad DóuibarduLdóor den Scbryvér van. het b'è- rugte'Manifest dés Konitigs Van Pruisfen o^evolgd. Ooit dé Generaal von Koéltler, die tb Jaar Jang Gouverneur van Warfchaw is geweest, is insgelyks in ongenade gevallen, én heeft alle Commandem'ent.vejlooren; alleen htet liet ge mot van een Penfloèn van' ebco 'Ryksdaalders voor bewezen dienften aan de Pruisftfche Monarchie. Zyne Majefteit.deKoningeen openlyk hlyjc willende ge ven van Hoogstdesz'elfs tevredenheid i'ver derrie ver en werk zaamheid van de Gewapende' Burgénhagt in Leyden, bygè- legehheid van het grievendongeluk aan de Inwoners van die Stad ovérgek'omen hééft den Heer Piet er Cr'rr-.eftdie als Luitenant-Kolonel 'her bevel over gepielde Hirrgerniigt voeft, benpetnd tot Ridder van de Roninglyke Orde v^n Vcrdienften. REYDÉNden 15 fiinuary. Ondérdé'Myken vaPMenscbiii-' vertdheid en déeinceiljing Zyner KoninglMsjc'ft'étt, die wedlr o.mdezert'ochtendom ^tluren m deze Stad gékbme'nis, en de akelige verwoesting.óp nfeaws yan'i^a'by.bézigtigd beeft', fa' niet alleen de-aankondiging Op Hoogstdcsyelfs bevel'alhier rer'ftohd gedaanwaaV bv aart 'iéder., liét'zy Burgegiet 'ig Militair die zó gelukkig is eet/hfensch te reddeneené SPm van kien Ducatén wordt toegezegd maar óók is door eenen Auditeur Zynér Majéfteit eerie 'aanzjenlyke Som nah' Jen Magiftraat'ter hand geftfcid, dm daaruit in de eéi fte dringende behoeften: der grmerê Iriwóncrs. te vonfzieh. Bo vendien is nóg pi'ovifioneè! 'cefié Somma van ioó'.oóc- uit 'sLinds'SchatkiSf geaffèfteerd-tot gcifteltclyke reparatig dér verliezen aan' dc Ingezetenen by vóorfchrevch gelegen- heid toegebragt, welke Som is géftetd ter dis'pifi'tie van dén Minister van Bïnrienlandfche Zjflten ten einde' daarvan zodanig gebruik te maken'als Zy'né Excellentie.ter berei king van 's Konings Oogmerk'meest gefchifcijzal 'borilcefcnt Ejndelyk is ook, iing aan d'e Rcgecfiif»'dgt'Spd Lévtdén',. door Zyne Majcfteit, de perm'isfié verl'ee'ndórif'cene 1A1-' gemeen'e Coiléfte tot hefftellfligzo vée.l d'oenlyS .'tier gé- ledene febadéns tlo'or'hét gélieele Konin'gryk te dóén. Het is ook zeker, dat Sjo'niet van allertikant fcrag'tdadigeu - byftand wórdt toege'bragr, welke.de menschiykhéid^ébied- én-de Christelykc liefde, tot eetien fti-eelèndc qiligf ma?kt. er voor deze óngéitikktge Stad, alwaar'door dit drotfvigon- gelnk eene gédeeltelyké ftremmingvan werkzaamheden moet plaats hebben geen.herftel tc wagtenis. 'Tor uogtne weet men niets liict 'zekerheid nopens djf oorzaak yah dig ramp- fpoedig ongeval, omtrent bet we'jtnaar ihcd verneemt, het fterkst onderzoek word gedaan.' J Het aantal der Omgekomenen is dog niet te bepaajeneri wy durvgn nog niet over ons neeriienóm met zekerheid op .--té^ceven téie om hét leven' geraakt zynma» willen tiaar omtrent liever naderé berigrén .afwagten. 'l Reftoren Senaat Van's Lands Umverfiteit te Leyden., kunnen niet 'nalnaten toi gernstft.ellmg dér Nabeifsandeh vgrj Studenten'alhier vertoevende bekend te ynaakeh dtft.in de gedugte rampwelke deze Stad op d'eri 12 dezer gebofte» heeft,'zo veel hun Kekeód is, gee,n een' der Studrtiten ii AOrugekhuicn. Dc Academifche Igésfen zvn dóór dég.c tithl •ftandighedeii; we) voor eénigen tydópgefchor:magfdéPr-o- fesforen denkeu na reparatie dér nvterder of m:ndér ".Vbr Jé vanhithne, óf der publieke Auditoriabinnen kort éi...vél "reeds Dingsdig den '27 dézer hunrié Lésien-Reder niet God» hulpe tc hervatten rullende ingévrd'le vap onvtifwaKtnvér'-y' hindering (taai- in, het publiek in d"Koninglyke eif Leydi i'cha Couranten daar van ivrirjen onuerfiéht. LEYDEN Ij Januarv 1867; G A R O LUS 15 O F. R S.' ;'f Socrctari» van den Academifohen ifénaasz

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 1