A*- 1807, LEYDSE n* COURANT, BEN is jANÜARÏt Te Lsydenby dé Wed. ANTHONY M KLOPPER en ZOON, op ds Breede Smit. ÖONDER.DAÖ LEYDEN deA ig January. Indien deze Stad ooit eenigen rampfpoed ondergaan heeft die om deszelfs merkwaardigheid in de Gedenkfchriften is aangetekend gewordenheeft dezelve nochtans nimmer kunnen évenaaren aan die allerverfchrik- lykfte gebeurenis. Welke dezelve eergister namiddag een q'uartier over vier uuren op de alléronverwagtfte wyze be jegende. Op dat allerrtoodlottigst tydftip was hetdateens- flags de Hemel als in vollen vlam ftond, en gelyktydig van zulk eenen verbazenden flag wierd gevólgddat men hietalleeriin denllaig en Delftmaar ook te Gouda, Zwam- Aierdam .Rotterdamja zelfs te Amftèrdam en gclvkliggeA- de Plaatzenotntrent 10 uuren in de rondte den flag heeft gehoorden in het denkbeeld wasdat er eene Aardbeeving Was gefchied, terwvlondertusfehenals in eene minuut-, omtrent éen derde deel der Stad een prooy wierd van de akeligfte verwoesting en den deemiswaardigften jam mer; want rtiet alleen wierden eene ontelbaare menigte Huizen beroofd van de Glazen hunner Voorgevels en Daken tnaar zeer veelcn wierden vSn binnen op de allerdeerlykfte wyze befchadigd, en verfcheiden der aanzienlykfte Huizen Wierden genoegzaam plotslingS in eenen puinhoop verwis- ïeld. ontzettend was de angsten bekommering, op ieders'gelaat 'te leezen, over dezen vervaarlyken fchoken plotslinge ver woesting, van welke niemant in den beginne de oorzaak Wist op te geevendan eindelyk bleek het maar al te waar dat dezelve voortkwam uit het opfpringen van een Particu lier Schip, met Buskruid gelaaden, toebehoorende aan Adant *>anSchic, het Welk door deze Stad moest pasfeefenen feu liggende was in het Rapenbhrg tttsfehert de Koenoorts. en St. [scobs Gragtzyude een der aanzienlykfte en deftige gedeeltens der Stad. Ondcrfcheiden zyn de omgaven van de hoeveelheid Bus kruid, welke in dit Schip zou gelaaden zyn geweest, doch, volgens de meest algemeene zou het vier tasten zyn ge weest. Even onbepaald zyn de gezegdens nopen» de' wyzé óp welke het vuur daar in gekomen ia, maar dit is zekér, dat rtisfehien nimmer het opfpringen van eenig Krnid-Ma- gazyn deszelfs verwoesting meerder heeft uitgebreid, dan fharis door deze ysfelyke gebeurenis is gefchied. De allergrootfte was irttusfehen daar, waar het opfpringen Voofvielals wordende de Huizen aan de beide zyden van dat gedeelte van het Rapenburg, daar door geheel en al in Puirthoopen verwisfeld terwyl de verwoesting Zich ver volgens links en regts langs geheel het Rapenburg aan we- derzyden verfpreidde, als mede van de eene z.vde, links af, op de Koepoorts Gragt, Vliet, Cellebroers Gragt, en ver der tot het Noordëinde toe, en rechts af op de St. Jacobs Gragt, Garenmarkt, Leevendaal, Hoógewoerd,en tusfehen lóopende Straaten en Steegen; voorts aan de overzvde, regts af, hetzelve Rapenburg geheel langa, niet de'tus fehen leggende Nieuw-Steeg, Heeren-Steeg, Klok-Steeg, Hout-Straat, enz. daar onderbegreepeude Sif Pieten Kerk, die zeer befchadigd is ga worden, vervolgens link» af, de geheele Lange brugge en Breede Straat, op welke het Raad huis mede befchadigd is gewordenmet de tusfehen loo- pende Straaten en Steegen, den Nieuwen-RhynHoogl. Kerk Gragt, Middelweg, Hoov Gragt, en tot op de Nee re Gragt en Haarlemmer Straat toe, zynde insgelvk» de St. Pancras- of Hoogelandfche Kerk befchadigd 'geworden! Wvders ia door dit droevig toeval ook een Jacht, mede fchuins over het voorn. Schip liggendeinde lucht gc- fprohgenzynde daar iit geweest een aanzienlvk aantal Lie den, welke by een zeker Heer ter maaltvdzynde groo- teiideels met denzei ven zyn omgekomen. Ongelukkiglyk wierd dit deerlyk onheil nog met een nieuwen ramp vermeerderd, door het ontdaan van brand in de ternedergeftorte Huizen, welke in Weerwil van alle betoonde werkzaamheid niet voor den volgenden ogtend om 6 uuren geheel en al was geblust, zynde het Wéér il- lerongunftigst en de- wind vry fterk. Deze beklaaglvke omftandig'héid belemmerde rtiet weinig lie yverige poogingen die aangewend wierden ter reddin" van ongelukkigen die zich onder de Puinhnopen mogteti bedolven bevinden. Zyne Koninglyke Majefteit, van den bcklaaglyken ramp aan Leyden bejegendkennis bekomen hebbende, begaf zich van een klein gevolg verzéid, ter- ftond herwaardsom deze ongelukkige Stad door zyne te genwoordigheid en Vadevlyke zorg allen mogëlvken bvftand en hulp te doen toebrengen, kwam reeds des' avonds om Jialf negert uuren in de Stad, begaf zich naar het Raadhuis alwaar de Ed. Gr. Achtb. Regeering vergaderd was, en vervolgens naar lfét dröévig Tonèe! des ongeluksalwaar Hoogstdezelve in eigen Perfoon niet alleen alle poogingett ter redding aanmoedigde, met toezegging van aanzienlyke belooningen voor elke geredde leevende zielmaar ooi zonder eenig gevaar te ontzien op de onverfchrokken- fte wvze zelfs yvetig medewerkte, tot de redding van de Elendelirigenmet de aandoenlykfte blyken van harte- lykc deelneeming in de treurige omftandigheden in welke Leydens Ingezetenen gedompeld zyn geworden, vertrek kende niet voor gisterj ogtend ten 6 uuren weder naaf 's Hage. - Onder'sKottingsVaderlyke voorzorgen was; behalvpnde Ordre aan Hóogstdcszlfs Gardeen een gedeelte van liet Haag» Garnifoen gegeeven om terftond naar Leyden te vertrekken; ook die om daadelyk 4 i yBrandfpuiten in gereedhëidte bren gen, en die ook fuccesfivelyk, door Paarden getrokken her- waards zyri gekomen; en daar de loliyke Regeer.ng, ter voorkóming van ongelukken de Bakkers had verboden om Brood te bakken wierd aan de Haagfche Bakkers gelast een .groot getal Brooderi te bakken, en naar deze Stad té zenden; ook zyn Op ordre van Zyne Majefteit een groot aantal Timmerlieden Glazenmakers enz. alhier aangeko men om de Werkbanzen te help"n, ter voorziening in de eerfte en dringendfte noodwendigheden. Te vergeefs is hot om voor als nog te willen opgeeven het aantal der ongelukkigen, bv dezen droevigen ramp om gekomen, alzo dezelve nog van tyd tot tyd worden gevon; den én ontdekt; zo als nog heden verfcheide Lyken van Menfchen eti Kinderen gevonden Zyn, zo aan het School van het Nut van 7 Algtmiettals van een naby hetzelve gelegen Joodsch School, beide zeer in de nabyheid van de plaats waar het ongeluk voofviel, Insgelylcs zyn er ver fcheiden Lieden die zwaar gekwetst zyn geworden verbol gens geftorven, én de re liggen nóg deeflyk verminkt. De ruïne, de elende, en de verflagenheiddie er'óver hét algémeen plaats heeft is onbefchryllyken genoegzaam ziet men geene mogelykheid om het vernielde te herftellcn. Wy hebben getfagt den Lezer zo veel mogelyk mede te deelen, het'geene nopens dien eeuwig onvergeetlvken ramp fpoed, uit de onderfeneide verhaalen en bérigten-, ter on zer kennis is gekonien. Gaarne zouden wv die reeds vroe- u ger en 1n oiize gewoone Woensdagfe Courant hebben meda- J gedeeld, dan, daar niet alleen ook ons Huis allerdeerlyktst is geteisterd geworden maar ook ons Compfoiren Courant Drukkery geheel en al in duigen gebragt, hebben wy flegts zo veel kunnen doen om dit klein berigt te geven. Wy vertrouwen van de edelmoedigheid onzer Landgenooten dat iy de noodzaaklvkheid genoeg zullen bevroeden, dat wy tlians alle buitenlandfcbe tvdingen daar laatenen in dé onmooglykheid zyn öm eenige Advertentien te plaatzen hoopende iri ftaat té zullen Weezen om zulks in de Coürarif Vin Vrydag te repareérert. Onder dé rampzalige Slagt.-offers vart de verfchrik- lvké gebeurenis van Maandag den ia dezer, bevond zich ook, tot myne onbefchrvflvke droefheid, mvn waarde en te- dérbemindé Man FRANCOIS F.TIENNt CHARLES VAN RANDWVCK, en 't is door deze ongewoonc doch in deze bedroefde én kommerlyke omftandigheden veckieslyken weg dat ik zdlks aan nfyne Vrienden en Naastbeftaanden meteea fchreijend hart bekend make. LEYDEN den 13 jamiary 1807. A. j. VAN ZUYLEN VAN NYEVELf Douairière VAN RANDWYK- Ge nftrtp wélke onze Stad gisteren middag rróf, waf ook iri bet Kyzondér voor myne Woniugè en Huisgeziti noodlottig; de verbrjrzeling myner Goederen honde ikvoot niet3in vefgelyking van het verliesdat triy treft dóór hef ongelukkig ovérlvden vaii myne zwangere lieve Vrouw; JEANNE BABUT, in den ouderdom van 35 Jaren, hef tiende van onzen Écht. Ik verlies eene brave'getrouwe; my hartelyk lievende F.chtgenoote cn myne vvf jonge Kinderen eene' zorgvuldige tedere Moeder'; ik ïteri mei vier myner Kinderen, door Gods beWatende goedheid, on- gefchottden myn oudfte Zoontje die my als uit den dooa is wedérgegeven is aan het hóófd gekwetst, eri heeft cent ligte Beenbreuk. God; hoop ik, zal my genade geven óm Hem te zwy.geai en zyne hooge Wvsheid te eerbiedigen waartoe ik my aafi- beveie in de voorbede myner Vrienden. LEYDEN, 13. Januaiv 1307 JOHANNES BRILL.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 1