c re re w re»£.<Si;|^rê| ft ire re* erW*'-" öj« ADVERTENTIE. ISSSsS-Oës? DE EERSTE COMMISSARIS VOOR DE FKANSOH* 9 t S 2 O t er 2 TROUPES IN SOLDY DER BATAAFSCME REPUBLIEK r 01-12 2 o x 3 s fS*§.°!SS-2.g.Sa2.g»5 f» Republiek, voor zoo verre zy zich binnen de Grenzen van ►si? 3' dezclve bevinden; en zulks voor den tyd van dirtitn Maan J-niugaande ao Mey 1799, en eindigende 19 Juny 1800. Dcrhalven worden de Gegadigden, welke mogren incli- J8 {J 13 v, a t- Hs™- W"!g 2 5 Q.?J dcn9 ingaande ao Mey 1799, en eindigende 19 Juny 1800. - - fS p-m2-" 3 d" b ■po» zich met dezeLeverantie zoude willen chargeren, dezelve 3; u5 5 Smet een Matto of Spreuk ondertekenen, en hunne namen w - g* 3-"* S- pq b en die der Borger in een apart verzegeld Briefjehetzelve jLötnre re,» 2^S,nSCj"52o5 Motto tot opfchrift hebbende, 'er by te voegenzullende c i;'5 S S Q ZC-? JnMv- omtrent alle de ingezonden pryzan de lliptfte geheimhouding C J *>o re K re, g 5 iu acht genomen worden. Dadelyk na den 7 April voornoemd zullen alle de ingeko- - S 9c"™' °"2 o oe men Pryzen werden geopendten einde als dan te bedillen t-reo-ó,» 2 re-2 g" o-JgS welke der ingezondene voor den Lande het minft drukken 5 - o de zyn; zullende als dan het verzegeld Briefje of Briefjes, bebooreniie tot het alzo geoordeeld (tuk, worden geopend h rê gf W ]Z Wp.H 2«223W P o 2 w r3 er .ai re OJ ffi N Qtq ixs 1P3 »ïi y. S Si E-S S SaS-2 5 V. „t! -=,5 W i-B 2. 2 v; 1 v»a> r> re n SS 3 5 py i ï- y ft o> s- s 2 e S aia afï BJ5 i" o o tairè-fe» O rg L, re re o gS-Zo-ÖB t»re K S-h5 s E. 3 o o,ffi ÏT* O r* kl», W S o< O S.Jtejg O D S W Cu«* JL? 0*2 ft) Cftj 00 fH n o J «I et» 2 b a 2 ft B B "o, p, t*3 2 2. 2. O O- C 9 1«5." - O tag's O WB n re f «B re o U V- - -S - g.B S c r.n 3-?3« reo •?30 gefcj O, ft c< en de Zender of Zenders genódigd om zich te vervoegen by het CommiÖariaat voorat., ren einde met hetzelve te contra&ee- waarop r>ls dan de approbatie van den Agent van Oor- 3 a-po /(?g-der Bataaffche Republiek zal wordén ingenomen; zul- \f{ a Icc.-le echter geen Contract wordén aangegaan dan met Lie- -ë O S.B N bs S re o g -. 3 3 g den welke folide Borgen zuilen kunnen ftêllen; ook zal niet - q - 5 - gecontraheerd worden met die genen, die re voren zullen SB - - - - a c d p. k, "®re2rt2»-w«r'S re-0S(-s.re^, a. 5. o. s. O- O. S® o. 2 o~ -o— «Fr c. re n 5' hebben bekend gemaakt ouder welke metro zy bun aanbod B.öi»« aSS^re" ingeleverd hebbenof die aan iemand wie b" zytot het 3 5 s rec're"^ CommilT2riaat behoorende, hunne Pryzen zullen hebben re a 2.5 medegedeelt cf zich op de eene of andere wyze trachten te SSjrg^IgJjyriDfinueeren. o"vL-»'<ë« Alle ingekomene (lukken zullen by het Comroiflariaat F 3 5 rê S voornoemt zorgvuldig worden bewaard tot deszrlfs dechar- j?.S3 tuo g g^tgge, en worden de Gegadigden verzegt dezelve zo kort mo o"red^Srt2rea gqlyk doch duidelyk te (lellen. J w ijS"-? S De Gegadigden worden by dezen aangemaand om geene t- ta g. o p onbepaalde pryzen op te gecvenv nog ook te (lellen voor re^ g 5'caft;een zekere Prys minder te leveren dan een andervermits suiizS a-ajIS 5| zulks niet anders kan ftrekken dan om de overige Gegadig 0 're °i« ?i3 O'? den te decourageeren, en zich op eene indirefte wyze van de |§3" ILre^o. 'p. Leverantiemeeller te maaken. >0 re 3 w b re Ten einde het Publiek volledig bekend te maaken met de gtogreBc»g ^verplichtingen der Aanncemers, beeft d'eEerfteCommifiaris d=o g"re 3 g n goedgevonden de Bellekken en Conditiën, zo voor ètVivres b S re g-o,« als voor de Fouragesieder afzonderlyk te doen drukken, en b b re re daarvan een genoegzaam getal Exemplaaren aan de volgende ïSarf b h» Mnnieipaliteitenaftezenden,metminzaamftverzoek,daaraan de .nodige publiciteit te geevenals: aan de Municipalitei ten van AlkmaarAmjlerdamArnhemAlfenB'iellcBer gen-op Zoom-, Breda, 'sBofch, Dordrecht, Doesburg, De venter, Delft, Gouda, Gorinchem, Goes, Grave, Gronin- genden Haag, HelvoetjluisLcyden LeeuwaardenMid delburgNymegenRotterdamUtrechtZierikzeeZwolle en Zutphen. Kunnende voorts de Gegadigden des begeerende alle clu- cidatie by meergemelde CommilTariaar bekomen. Den HAAG den 12 Maart 1799. Het vyfde Jaar der Ba taaffche Vryhtid. By abfentie van den Eerden CommifTarls. J. A. G. Z E E G E R S. "«re-B l" S 3' 5"re »o <s re re S _,:>>;3Crc) 5. w k O q b •»«5.Joöa0S05«^^o>^°# -Orp cs ►-«'-Grp n(n 5 o e <^re o a re r T5 w «i - fT. V. vn 13 w g»n -» 5 rec-r»a 2 a *»- aS' ia 0^2 C k-. r> f, mKH.-r-Ok-. vx— o CD M n o"r« fa m re i.. Uh re re E. J «r w r po" g g-o Ca re 2 l"~o 'g pk u-a TO V 3 m !JD U T (3 m £"\o 5' -■ S 22. 3" B».®*-50- fo;. - Cl" o s-B» ﻫk» W5T i 2 a w a c »- re i" E "5-^S-fpa re So as. g g-srr^» re O re H. 3 S-S9- t er ts re 5 Heden nademiddcg is hetHuwlyk voltrokken tuflehen ANDRIES BARENDTSZEN, en CATHARINA VAN DER NAATEN, Wed. J. H. leys. AMSTERDAM den 16 Maart 1799. t* Heden zyn Ondertrouwd: HAR ME HESSE WOLDRINGH, Predikant te Wamel en Dreumel. en EMILIA EUZEBIA KEUCHENIUS. ALEM den 16 Maart 1799. Heden zyn Ondertrouwd: JACOB VERVEER, ROTTERDAM den Lieutenant ter Zee. I<S Maart 1799. en GEERTRUIDA FLAES. "ï'SJttreS-oSBS" .re?Ia»n-o g ?erS-S =iJ -032,5 ÈS pGë gS.3 9 g- 5 w2.|s 9 3 tf o W V/-> u <1 N ïr o o 2 re hSS ft O O* O re a B B 3 p re n B&S-1 SS5'^ w re ?5 3 9"* W re 'X PM re W rr" re e O Sre CCfl o - 5T P re - lift OO f t?" C 5-» b-w - o' 3 O c £- ir re ES S 3 KS- NïKij S S 2 5' Erêg Sb re f rS<-; tz 0 2 2 3 t kj - fV 5 n, e~ «255 B P3 3. w WB -TO Erso Heden ontfangen wy op 't alleronverwachtft de fmer- rclyke :yding dat onze waarde Vader en Behuwd - Vader^O- Inwoonder der Colonie Demerary, op Heden nacht tén half twaalf uuren, overleed tot myne bittere riroefaeid, mvne Bebuwd-Moeder SUSANNA CA THARINA VAN CASTRKUM, Weduwe NICOLA AS FM- HERin den ouderdom van Tuim zes en zellig Jaarcnwait van ik by deze aan NaaRbeRaande en Vrienden kenniflegeve, OOSTERMEER onder NIEUWER AMSTEL den MATHEUS FREHER, 17 Maart 1799. Heden avond ten half negen uuren overleed alhier, na een drie jaarig fukkeiend leven, myn waarde Man JAN AARNOUD DULL is den ouderdom van 62 Jiaren.en zet Maanden, waar van by deze aan FamiliecnBektitdenkennis geeve, met verzoek van Brieven van Rouwbeklag ver. fchoond te blyven. AMSTERDAM den THEODORA EVA GROES, 17 Maart 1799. Wed. JAN AARNOUD DULL, Heden morgen overleed onze geliefde Dochter ELIZA BETH aan eene uitteerende Ziekte, inden biocijetiden ouder, dom van ruim twee-en- twietig Jaaren. Wy geven doordezt thans gebruikelykên weg hier van kennis aan onze Vriendea, LEYDEN H. HOOGENSTRAATEN, den 17 Maart A. HOOGENS'TRAATEN, v I799. Geb. de Water. Het heeft bet wyze Opperwezen behaagd, ray enmyncj eenigen Zoon in eene diepe droefheid te dompelen: Myi veelgeliefde Mao JAN HOFMANChirurgyn binnen deze Stal 1 met wien ik byna 29 Jtaren in de genoegiykfte Echtverbi» teniflen leevde, onrfliep, beden morgen, circa7 uuren, ii den ouderdom van onitrent'62 Jarenaan de gevolgen van eet zonderling en gevaarlyk Acciden', met toenemende vermi» dering van lijfckaainskragten. Ik geve van dit voor onszi fmerrelyk verlies, door dezen thans aangenomen weg, a» Familien en Vrienden kennis, my verzekerd houdende vu hunne hirtelyke deelneming, zonder dat Brieven van pligt- pleegesd Rouwbeklag my hier van behoeven te overtuigen, ROTTERDAM den A- M. LOGAN, 18 Maart 1799. Wed. HOFMAN. Heden ochtend ten elfuurenoverleed in hec77(te Jaar zyns ouderdoms, tot droefheid van ray en mvne Behuwd. Kinderen, mvn waardige Ech-genoot PETRUS THEODO- RUS COUPERUSLeeraar by deGerreente der Hervormde» alhier: Hy beveiligde dervend dcor zyn voorbeeld de krap van dien berainnelyken Godsdienft welken hy levend k deszelfs oorfprorkelyke zuiverheid bad geleerd. GOUDA den 18 Maart 1799. H, C. VAN EYCK, Weduwe COUPERUS. den, Va -<J CfQ --a Z o B - 2 a so <3 ia 1 i» si g o a a r. v* m-j n S/* i_2 CU S n, 1—i^ö SC2 2 ta Cu n 2 o ss «TO 3 a TO w 2 S-5* Hu» »-iTO r* 2»r B CD Z,. c s P3 JC" o w -A O. «s.'S. ("H T ,-9 rc W t* -1 ZZ 3 Os 0 »C '-C 2 <3 c O 1 t* n j3 y. 3 N •*- 8 <-ea 3 OS êcErve, voorzien van diverfe meell alle behangen Boven- enBeneeden Kamersen Vertrekkendtaadeen gelee .^uin hersan. genaamde der Stad Lcvdenaan de Znidwedzvde van de Nobel- of Breede Straatover het Raadhuysnog een zeer aangenaame ?C BUYTÉNPLAATSgenaamd BUITENZORGmet deszelfs hegte fterke en proper betimmerde HuyzinpeTuynmanshuyt, s-k Scbuitenhuyzcn en verdere Getimmerre, item Poring en Planting, ilaandeen geleegen omtrent een quartier uur gaans buitenge E.re gstadLevden, aan dsn HogenRhyndyk, omtrenthetLeyderdorpfche Heken Rrekkende tot agter san den R'byn .vaaroverdï 3* re. 2 vooiichteeve Huyzinge diverfe geextendeerde en onbelemmerde Uitzicbten is heboendewyders nog 700 Roeden LANDS, ge- re o Icegentegensover de gem, Baytenplaatsmedeaan denHogen Rhyndyk, zvnde.voorzien van een Vifcbryke VyvferMeaagerir, re O P Perfikken-en Druiven-Kaflen, mitsgaders Orangerie, Lootfen enz., en beplant met exquTs VnichtboomewiStc.voorts drie ta a. r> nartyen LANDStefsmen groot omtrent vier Morgen, gelegen iu de Kronelleinfche Polder, in Iluure gebruikt wordende door Gerrit Peekei, alles Kaande ende gelegen onder den Ambachte van Zoeterwoude; nog een hegte fterke weldoortimmerde enex- 2 re s traardiuair wei gelegenHUYSMANS WOONING,van oudsgenaaradDE A BOOMGAARD,met deszelfsBnuwhuyzinge.Schuar, As," Stalling voor 44 Koebeeftcn en 4 Paarden, Varkenshokken, Kaarnmoolen, twee Hooybargea cnBoomgaard, mitsgadersdi- r! - ri verfe extra goede en wel toegemaakte partyen WEY-en HOOY.-LANDEN, tc-fsamen groot omtrent 40 Morgen waar vaneen re ngroot^edeelte is bezet met allerbefte Steen-Pan-en Eilrik- aardeen ruim 5 Morgen met Hout beplantalles ftaande en de ge- o-nisegenaandeLaageZydevandcnRbynenAchthoven, in de Achrhovener Polder, onderdcnAmbachtevanLevderdorp; ei re- 2 jT iaatftelyk nog een extra goed degel yk en wel toegemaakt party WE Y- of HOOY - LAND, verongeldende voor 3 Morgengele o. c gen «g<e>' oe Cingeltufichen deMaarez en Heeren Poorten der S adLeyden, onder Leyderdorp voorfe'n reeve(laande op eel 2, re' gedeelte van betzelveLaaken Droograatnen: breeder by Biljetten gemeld. Het voorfz. Huys enErve zal Donderdag en Vry- o T dag den 11 en 12 Maart 1799des voormiddags V2n 10 rot 12en des namiddagsvan2tot5uuren, mits alvoorens belet vraagcS' 3- S re dekunnen wordeD bezichtigden de Buitenplaats op den 3, 4, 5, 10, II en 12 Anrilmi's voorzien zyr.de van een Confetti- 3 K" Biljet var deNotariflen P. SOKTRROOD 't 6. VERHElK'e Leyden voornt.by wien nader informatie te bekomen is. Ë[5re NOMMER irn 2, van bet DERDE DEEL der NIEUWE VADERLANDSCHE BIBLIOTHEEK, zyn gedrukt te Amft.bl reSS M.DEBRUTN, inde Warmoes Straat, en zyn. alom by de Boekhandelaars in de Baraalfche Republiek te bekomen IndegeJi. C Hommers van dir reeds lang 2eer geacht MAANDWERK worden UITGETROKKEN en BEOORDEELD de Werken var rat sZS/so; Eppens; Newton; v.d.Marck; Toelaar; Saxe; J. ten BrinkRulhierre Dcüebarrc ;v. i. Heuvel; Verb.vanTeylersGoH' Sïgn Genootfchapenz.; als mede van BonnetSteenmeyer Kid; v.Lear; Barthelemy; Klapfok en WielandIlaagens envanito| i.Ol' eenige andere Verhandelingerjen Tor,celftukken. De MENGELSTUKKEN dezer twee Nommsrs zyn1C brille, dom eet- dedigd over her niet byzonderlykinfcberpeB van Vriendfchar en Vaderlandsliefde. 2. HetbefteodigVuurinPrrfie. 3. Ni-»»1 0. bereiding van Wafchp*P'eI'. 4' Over het Kunftfrhoon. 3. OorlogderPorteraetdeBeisinEgypte. 6 Tafeiweelde der Oollef ltnsen. 7. Buriengewoone Wraak. 8 GrootmoedigeDaad. 9. Robert. 10. Opdm eerden Dig van 1799. 11. Over Jen Woai* boom van JONA. in.Godssanweezenuitdevorintngder eerfte Menfcben. 13. Y. VANHAMSLSVELDS Reedevoering orti het Verband van KoophandelGeleerdheid en Godtdierf. 14. Gezegden van MONTESQUIEU. 15. OverBeeldbouwkunft en 8" Re'ief. 16. Berichten nopens Londen. 17Zonderlinge E' g. Bankier. 18. Zonderling Geval. 19 Anecdote betreffende/!»» fierre. En 20. Hoop der Opftaadintr. Onder alle deze lenzen swaardire Stukkenmunt fcyyonder uit de bovcBgrm REED» VfiERING behelzende eene doorwrochte VERHANDFLINO over dat gewigtig Onderwerpdoor dien beroemden Hooglecrt*\ den 20 Decern 'oer 1798in de Maatjehappy FELIX MER1TIS uitgefprookenen mei algcmiene toejuiching aangehoord. TeLiyden by de WEu. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, op de Breede Strait.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1799 | | pagina 2