HOLLANDSCHE COUR AN t,|lS!i|lW v< VRYHEID. GELYKHEID. BROEDERSCHAP, rt bo;« See 'a «üJHJi fc'D V 4J •'t "3 - -*i >-» 2 fe *mliMlSi a »o 2"B 5 By da WED. ANTHONY dk KLOPPER en ZOON te LEYDEN. Mi N°. 8. Van Maandag den 20 April 1795. v* &SS-o>§-fi5'? g <-sc ii fiN'5sra. fc-S'S "iS'l c-S o 8^-3 <j e 0 w s c 5 "-«fS v <3 c .a? a h ^Scti^SfSpaS^5^ C o r k 6/5 u M h ii y rt OÏE S T3 r« HO C •B-O tcc c^N-y - 1 PH 1 q Ter beveiliging van *t welke wv ondergetekende Miniflers Plenipotentiariffen van de Franfche Republiek en van xyn«£} go £-.. Majefteit den Koning van Pruiflenuit kragte onzer Volmag- ~z Sgp" [So - a - M o z B 0 - dit tegenwoordig Traftaat van Vreede en Vriendfcliap fe a u a fjk* C"fe~ 5 "a!? nn^ ««La-Jr__n. r*1.-.1:'wi «H^to O CH. AUG. Aire» IIARDEBERG. g-£ g'S. 5 w J J2^ .5 l! S 5 S I EYES. Voor Copy Conform den 2i Germinal. Vóór Copy con form,dcReprefen- •tirat des Volks. A L Q U I E R. ADRES der NATIONALE CONVENTIE aan bet FRANSCBE VOLKhver de Gebclireniffcn van 12 Germinal (t April.) 'ARTYKELEN van VREDE tnffchen ie FRAN- SCHE REPUBLIEK cnzvne lifaiftleit-dcii-KO- NING van PRUISSEN. e Franfche Republiek en Zyn Majelleit de Koning van Pruiflen v. even zeer aangedreeven doorde be geerte om een einde aasvdeu Oorlog, die hen ver deeld, te manken .door eenen -vaften Vreede, ïkbben'tot hunne Gevolmagtigden benoemd-: v -. •De Franfche Republiek den Burger £artbelc!xy,.t}ctzel- ■ver Gezant in Zwitserland, - De Koning van Pruiflenzya Staats-, Oorlogs-^n Kaki-". .aeis-Minifter Corel Angi/fliis_ Baron van Hardenberg., Ridder .van den Roodén en Witten Adelaar en van St. Stanislaus. .Welke, na hunne Volmagtep verwifleld te hebbery, de volgende Artictrlen hebben vallgefteld. i ART. I. Er. zal Vret^le, Vriendfchnp en goede Verftand- houding tuffchen de Franfche Republiek en den Koning-van 'pPjjuiffen plaats hebbenlaatftgenoemde aangemerkt in die ...dualiteit en ook ais Keurvorft v?n Brandenburg en Medeftaat ;Vr.n hpt Duitl'che Ryk. fl. Ingevolge daar van.zullen de Vvalidclykheden tnflehen de^Contraeteerende Mogendheden ophonden,, te reekenen ;Van_.de Ratiitcatie van het tegenwoordig Traftaat af, en -'■---geen van beide/Mogendheden zal-tg,reekenen van datzelfde tydllipaf, aan.iemandhoegenaamd., :in wat qualiteit of onder >:wqlk( u naam het ook zoudewezen tegen dezelve eenige -ehtdpzof .contingent, ,*t Zy van Menfch.en óf Paarden, Levens- jniddetenGeld Oorlogsbchoeft.ena, als anderfintsleveren. - ijl. Gt-en van beide Contraftecrende Mogendheden, zal (-.aan Vyandlyke Troupes van den ander, Doortogt mogen toe- cliaan, over deszelfs-Grondgebied.- r IV. De Troup.es van-deFranfebe-Rfpublick zullen binnen a 14 daggn welke.op ,de Ratificatie, van jhet- tegenwoordig -Traftaat zullCn-votgen de gedeelte der Priiiflifche Staatc'n, ffdie gy op-den tegten oever des Rhyns jnogten bcflaanqnt- iiuiipen. - - - clielaclltigcli yver zich iieteii .'.iilieur.cn de onvoorzfeuc:... r-, D.e;Centriburte.rt,Leveramiefl en Bezorgingen van .Oofli^s- heidyan hét Gouverneiiient te Wfchuldigén. ...lliinnc Zepdc- behoeften zullen ten eepcmiial na j.4 dagente Jekenen van" I bezoldigde vérl'prejdgrs" van komnuT.iykc. tydingen,- -.hgt iekenen van dit Traftaat af, ophouden. - ,"j-'o.ftuff?chepten door den fciirik Je proviandeéringen w'fike Alle Arrerages achterftallen welke tót dit tydflip be-' 'j hei.yértVöuu-eiVvervvorvenliacl. DieEiciidelingenZy l'ciircc -hoerengeïyk oofe'de Billets en Promefles ten dien ópzi^ite Viyi .die.pogcubliklyke fcï^'-,irsh«d"aan dü.Nationale Cpnvcn- r.gegeeveu of gedaan, zullen van geen elfcct z"" .1- n ygedert dit tydpunegenpmeri- of ontfangen.'mogi c eeriien om -niet-weder gegeeven of met. .contant ilft'Oi'den. vT Ö5 M bt S Ji rt rt N g- vN in o SS -g -3 «5 •C f è-o ,5 m V r - T3 R Sü'riC) fj ^.-S sergfi Ê4iB^ >t it -a.s^ 'S t 'O to fc'g-a^lè - r-. V 4> p .u. -ï bj hn ai 1- *i T3 g «Ui ft 'SS'es «-s pgp g-yP-.i .rs c.cr &r *~1 i-s S *rj ,Q e ro n <1 El s •J c -g at ft» O O .5 p _v t-a B-I ,C' C, c 4, tf O t: -o- rt3g|5|«.Rs*S^J{ S 5' i Q -T S' fte»i -h h c-ft; TITannecr de Nationale Conventie verklnatd, dat zy onder- W v drukt is geweeftberigt zy. aan het Franfche Volkdac 0 S ft 3 i ëO lS ft t. folk- zy dit niet meer is. JaBurgers, de 12 Germinal heeft geinift het Graf dpr tionale Repfci'entatie en van de Republiek te O g n S if befehvneii. y - éi - e 5 s -1 x derteenigen tyd organifcerden zy het oproer, en den Burger- - Oorlog; Zy behandelden, als een Tliefmidorfcbe Faiitic, de g o_: -r^ig= C Y' Vn'tg r rj C- O -5 O o- E -.Er S a .t: ri O 5-3 S 'JZ cc «Ei. <5 ito r€.fsi.v a ^-S ft-S 25- I --'p-gs Q f- 'if O v? fs. s pr-o ïfchafccn der kwaadwilligheid e De ^aanvoeringen der levensmiddclcn beftenïd om Pafys ypömeq.ondervohden nicer .en 'meer belemmeringen cn hindernidendoor hun zflfs .opgeworpendie met een. h' -P H ?rü'= >.51? --ff.r vü ■Ifchenen het Duftfche Kyk. I i.VI. Inmiddels dat er een Traftaat van" Koophandeltus-" ïclien'de-Co-ntra&eereride Mogendheden gemaakt wórd, zul len alle deCoinmercieeleCommunicatieti enRelatien tulfchen iVrankryk eri de Pruiliifche, Staaten op dien- voet herfteld wordenwaar. op Ze vóór den aftueelen Oorlog ftonden. VII. De Dispofitien van het óde Artykel hun volkomen efl'eft niet kunnende hebben, dan wanneer de Vryhéid van Koophandel door geheel het Noorden van Duitfchland zal herlleld zvn zullen de beide Contrafteerende Mogend heden maatregulen neemen, om het Toneel des Oorlögs van daar te verwyderen.V, VIII. Aan dé Iiidividus' der beide Natiën zal wederzyds v-.-rg'.lc.i worden het ontflag van Efleften, Inkomflen Of CocdercB, van wat foott dieyook zyn, welke' in beflag gencw imen, bèmagtigd of geconfisqueerd zynter .oorzaake van den Oorlog, "die tuflchên Vrankryk en Pruiflen plaatsgehad heeft; ko óók zsi'l hun wederzyds een prompt recht vergund:worden, [ten Opzichte van allerlei fchivldé» welke de Individus in de Staaten der Contrafteerende Mogendheden mogten hebben. IX-. AHe de Gevangenen, die, wederkeerig, zedert het hegilrVan den Oorlog gemaakt zyn, zonderachtte gee ven op jhet vr'rfchil in.getal en raag; daar onder begreepen dePruis- ififche Mariniers en Matroozen, genomen opPrnifllfche Schepen ióf opSchepen van andere Natiën; zoöokin 'talgemeenal die jvdp weerszyden teT'oorzaak des Oorlogsgevangen zyn zullen Itcri longfl'en binnen den tyd van twee Maandenna de venvifle- 'ling der-Ratlficatièn van dit tegenwoordig Traftaat. terug ge- »etvc»worden, zonder eenige repetitie hoegenaamd, en zul- ilcp. de byzondere fchnldendie zy mogten gemaakt hebben teduurende linnnc gevang'enfchap wederzyds betaald wor- jdtnmen zal op de zelfde wyze met opzicht tot de zieken tn r'ekwcttten tcrilond na hunne geneezing te werk gaan. '■Er-zullen tcrflond Van wederzyden Commiflai-iiréti benoenjd jvord'e* om dc uitvoering van dit Artykel te. bezorgen, j X. De Krygsgevangcrien behop'retide onder de Saxifchc j Ictltfifch* /"PaltfifcheHefl'ciï-Caflcliche cn Helfeii - Darm- "hufchc Gorpfendié het -Leger des Konings van Prüifl'eift 'TSlirad'hébbenzullengelyklyk in-dc bovengemelde ver-" wieling begreepen zyn. XI De Franfche Republiek zal de goede dienden van zyhe Mjefteit den Kóning van Pruiflen in faveur der .Voriten en StXtcn van bet Duitfche Ryk die rechtftreeks in ónd'crhan- deóg met de Republiek willen treeden en dia,:tcn dien eiüe reeds de tuÉchenkomft van, den Koniqg" van Prujffèn -mecoepen hebben, aanneemen. r- D'Franfche Republiek, om aan den Koning van Pruiflen eene;crfte proeve te geevcn van derzelver begeerte om me de rrwerken tot het berftel der oddè Vriendfcjiapsbanden die tflehen de beidé Natiën beftaan hebben confenteerd om g'luurcnde drie Maanden na de Ratificatie van dit Vreé- verbcd, die Voriben en Staaten dés Roemfcbcn Ryksge- I lcégeioD den Rechter-Oever des Rhynsten wiens behpeve 1 dc Koingvan Pruiffcn zich zal intcrefl'cercnniet als Vvaji- ïelvkiLanden te zullen behandelen. XIlHet tegensvoordigTraftaat zal geen «ffeft hebben,dm na daihet door de contrafteerende Partyen zal geratificeerd zyn, t die mificatien in deze Stad Bazel binnen den tyd vanceMaand, of zo't mpoelyk is, vroeger, te teilen van leztoig af, zullen verwkfeld ton. beroefingen hebben het fcbr'ikbeftk'an ë$T de KóOitÉtfzucht, [f [j g f faamgclchoold, het' móni geheel afgewöfpen: Verdertlvke 2^'[D~ wezens hadden den-fchok gegeeven verdwaalde Burgers g gqe voegdtn zich bv dezelveAllen, ecne oproerige njafla uit- V 3 maaakcride,- van welken dti'Wöordvoerders zich'vtiordeedeii o als de Mannan van den 31 :Mey hebben den poll der Con-.J ventie verwcldigdde plaats haarer Zittingen overitroomdE en door oproerig getier gepaard metbedreigingen en P, fmaadhtden, eeduurende vier uuren liet zedeh'k aantree zen nen Menfchenbinnen dezen Omtrek te vergeefs de fpooren 2-z c hunner Reprefentotie zouden hebben gezogt, hebfem de Kc- g x HYff geerings - Cdmniittésgclaft niet het toezicht over de uitvne- f "g .5 ring der wetten, hunne plichten weeten te vervullen e'n -dep 53 t>c u g: 15 braavcn Burgeren van Parvs 'een lein te gcevenaan hét welk E b - 'cóg hunne Vaderlandsmin zich gehaaft heeft te beantwoorden eJ c5 d 'S Ji Het algemeen alarm in alle Wyken geflagen merk van kalmte, van wysheid en klem hervat, die aan zulke N _.M v ernftige omftandigheden voedden. Dus zagen ónze vyan- g wi -f jf'S ..ti den in den morgenilond van dezen dagen byna op deszclfs j, Xz'.ï f a| .01<- middag, een nieuwen 31 Mey. De Vrienden'der Republiek f jü f-- f 'f - ÓI intuflehen zagen in deszclfs uitkomllen eu'avondtlond den dag van 9 Thcrniidor. g Kon men ook mistaften nopcHS de bedoeling der Samen 'J zwecrers, wannéér men in de famcnfelioolinyendie zelf<te, s> '-2-B r. ~J.Z i- -ft V. re v -d o G a H* 2 w 2 tü ^-*"3 -• k0 - j ^=01^ ;-5 -J O -^C rr- oj o menfchen, door ecne wonderbaarlykc tegenftrvdigheid Koningfcliap, en de Conilitutie van 1793, Brood-, dwyning der Nationale Conventiecn te gelyk de van den Tempel dc gevangenis alwaar des ovcflecden ,„.„-- 4,^;-— 'tiirigs-Kyidercn nog zyn en van den fpeló'nk der laeobynen Qg ja-g;5 vorderden V Kon men deswegéns mistaften wanneer Santén-£ Zwcerers, óin tot nieuwe fcbeniiiflen voort te gaan,aan tip Y- uionale Conveiirie ecne wet durfden gebiedenómonder i naam van rc ilriikte Patriottenweder óp vrye vpet te te zetten 1 hunne oude .Medéftanders, zedertoThennidnr opgefloten! Hier.sd--3 S. s [bleef dcrhalv»«'niets'bveri#diin Robespierre "weder op te gra-^-'H g 5- >c vén.of licverwcder op denTroon der dwihgelandy te phntzsn, „K .S >igiS S-S"^-«Sf8''Mja S«3 a' die zy met hem hsddeii uitgeotfl'end, Mannen va» welken %Tr, ja- 2 gnnfch Vrankryk 'de ftraf'éifchte.Deze Mannen, hoe zeer "3 fe befchuldigd, 1'cheenen tot zelfs in hunne verdeediging;*dc-33"° ■?=H ,;SU ï3— 0 £i:'~ - ,u, "l.._ I./1I .31. Bv» u-ï JV3 a C S-C. 'Conventie nog van sk hoogte der Spreekftocl te yerdnikken,.Sg "2jü Ö.S'S.j 0 V van welke zy nog onlangs duizendehefluiten van vefBamiliig.jjp.Si - «.A S voorfchreevenDie was voor hen ais eene ondoordringbaarc Cl U -a-c ca- c I» - c Sy - c R verfchanflïnif gewordenuit welke z,y ons uitaerekt geduld a "S o 3 g"3 befchimpten.tzy hadden rondom ziph lien-ganfchen afgryfle- i; ft -« o t -V tnc'« ;W: r ..gaB"»--" - jtw «kj as». lvkea (loet hunner, eigene wandaaderi, en de ondoröeunende-g jï Jé i; S.2-a euyeldaaden.hmuier-Medepljgtigen, opgeroepen. De Ka-B'gpR8«.SI'S. -nC-§-1: tionale Rechtvaardigheid heeft hef heiligdom der Wetten,er, w 5)31^ -1 ïStlp -"««« van gezuiveró; zy heeft hen voor ecuwig uitgebraakt uit den' ichcot der Republiek. Kon men er .eipdelvk over. missaflenwanneer de Conven tie in dc vorderingen der Sehéurztekendezelfde vóofifèliery- wedervond die zedert zekéren tyd als een brandende;. iWCcdtagts keol, doei ee'nig'e haarer Leden, midden in haw {HET EERSTE JAAR DER BATAAFSCHE VRTHE1D). M J~> i~, o rt rt 2 c 1 list derde Jaar der Franfche Republiek. getekend y B A R T H E L E M Y. -~b c *rv uj 5 - 24 -y {getekend} {getekend') a »■- 35 r~! Na- f\.= u. tn >"3 -H~Z *-f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1795 | | pagina 1