*c/i< n r De Heeren R. en T. DE SMETHen HOGGUER GRAND en COMP. te Amfterdam adyerteerendatgedunrended. i ^o"2 3 £3 November 1791 en vervolgens, zullen betaald worden de alsdan verfcheenenlntreft-Coupons ten laften de republiekVH, ft 3 2^^- ft/ 3 J?*- 3 o*>hunnen Comptoiregenegotieerd,tewectendeCouponsgeteekend AMERSFOORT by de Cafficrs CRAMER en DF tïrl 5"; £g i? *rde Coupons, geteeken^4(#fc$E VAIN, by dc Caffiers CUYK VAN M1EROP en TETTERODEworden insgelyksU G oi?«o So?"»*!? 3 nogmaals verzogtde Houders van Rcce, pi fijgn om ze te komen Uitwiflelen, tegens Obligation ten Comptoire voornoemt 1 Houders zyn beruftende. ARL HASSELGREENte Amfterdam zal alle Donderdagen na den uw I tie verfehce»tn INTREST-COUPONS, ten laftcn de Kroon Zweedca?! p, 3 -3 o >?- g 2- 5*,lCT1 Comptoirc genegoticerd. Cll .3 ft3 g 7: 5 - ST?* 5- o De Houders der Aandcelcn in de Negotiatic groot/7,50000gevefligd op 1500000 Franfche Lyfrentenonder dir 1 r, '2 *5* T - r. 2 ft*. n ST.9 V niUTPl) «TAHMtTCKI tl l.' TV li TV U( I V W Ul U'k\'w iwrwivto.-. Axrenrtna^A rtbf nn nrimc TVTA.,^—1"c«d '-o mede te brengen ten einde daar by nieuwe Coupons te kunpen ontfangen. o* S SöA^pfag "Word bekent gemaakt, dat de BIE& BROUWKRY AZYN-en MEE MAKERY DE GEKROONDE VALK, epdtl ^3 5 3 5 3 3 S. Amfterdam van nti af aan gecontinueerd word op, de Firma van VAN VOLLEN HOVEN Sc. CO MP.., als mede dat buit-!]1 Nc o' ST 3 |L v. r5 9"^ halve aan de gemelde Tretfic'g zelvetot meerder fali.cfteering alle benodigde Bieren en Azynen konnen be Held wördenbtj q Sir* R£WS VAN HULST-, Boek er. Papiervcrkooper ,op den Nieuwen Dyk euhoek van de Grave Straat en by DE BOOSÊi 2" J!3 f: ft 2.^ Prince Straat, bv de Keizers Gragt. 0} i 2 EenPHRSOONvanden ProiètlanienGodsdienH zeer ver gevordertir» de Cyffcrkonft, cnidp^,raniVU^.Taal wel fpreekcn^l F 2J SS' S tr,2.S o o dis indezelve Onderwys kan gèev.en genoegen zynde zich ais ONDERMEESTER in een F.ranföljSchoolop een j «*cr §"iF L.2 2.^0"" - g van '300Koft, Tnwooningen andere Voordeden te cftgggeeren gelieven zicli in Pp rfoon per Miirtve/-tf»co te adreï ^r,<: to 2 ft?3 ir. o nrao aan den Roekverkoopêr ADAM METER, op de 'Nieuwpzyds Voorburgwal ovci;.de Nieuwe Kerk. - Bywjen ook te bekbitol ic c4!!" 5 S 3 n 2 rr F3 ALGEBRA van VENÊMA uitgewerkt: k a Gwlgtëfc- i f 3 2. t3 v5(§- S- 7t -- 2 3 0 75 Door zeker tor val uit de hand te Kqop een ftorilante cn.wel ter Neeripgg'erigt. zynde KRUYDÉiVi^RS en Tv\B AKS - Wij 5*3 n 3 o o s c* n*o s o -"vo alwaar de Nceringveele jaaren in is gedaan en n<'gmecfucces gêcontiuiiééfd'wördTe bevra^gen R.QOSBóekverJ &-S<2 3 o*S o" i" de Harte Straat. By welke als mede by G. Rt)OS in de Hu-yde Straat., nog èèiiige ExempÈIe bekomen zynvan K. BROll 2 5r§.rt S'JgS o S SCo-r Gods Wysheid in de Werken der Natuur, met een fraaije Tytel- Plaat: a eene Guldenen. nog 10 Excmplaaren op'kftij s met dubbelde Plastena 1 10. - ?-W: u ..3 Z T 2 a. Jlcfn o x Te Huur, tegens primo Mey 1792» een kapitaal >VINKEL- HUYS ongemeen gefchikt-, en op een groote palTetJ c-Straat, tot een groöte Winkel doende Affaire, met een PAK - HUYSJE daar agter en het HUYSy z£er fraay enmoderflJ 2^2 Sg c 3 o 5 merd: Te bevraagen by Tymtn Kroon Mr. Timmerman en Makelaar op den, Binnen Amfte! te An^ljserdam. 1 2 o r 5 3 a 3iS Iemantgenegen zynde eene Neeringryke COMMENYS - WINKEL over te ncQmen e n.bet HUYS da-ar byte Hautti. n'S een Volk ryke Buurt, om ten eerden te aanvaarden Te bevraagen by IJ. VELD1NQ Boek verkooper op de Haarlemmer A t5 - 2Aq ^-2 2 bv de Brouwers Straatte Amfterdam. De Brieven FRANCO. v.u c- |.cr?S H. VAN WAYENBIJRG, A. VAN WAYENBURG, A. H. FABRICILTS, J. DE,GEUS en J. B. BROEKMANMakelt S II a" n c 2 S-3 - d-^23 zullen op Heden, Woensdag den 26 06lober,'s avonds tens uuren preeys, te Aipfteidam. in de Nes; in de Brakke Grond,"'verU, cn Ëj I'S ^°o ecn Party extraordinarii? puyks puyk van soBooten Santifche CORENTENleggende gedeclteiyk i n het Pakhuys bet. Gclo^tL K 2 2 c q »*2.-§<g'o- w Prinfc GragtbydePrinfe Straat, en het refteerende in het Magazya op de Brouwers Gragtbv de Baan Gfagr: HedentctJ s* 5'SP O 23 J. PDAS, Z. HaNDLER, G. DE VOS, J.VAN DIEST, D. FRESCARODE, fj'H. HaNDLERJ. RISTENPATfl 3 S3 3 3 3 G. STEENHÓFF, Makelaars, zullen op Morgen, Donderdag den 27 OéfóberV's avonds ten,5 uurên, te Amfterdamin de N^J w2.3 n ^=5 s £*2. Brakke Grond, verboopen een party extraordinaris puyks puyk van 50 Kaften £hipeefche Cgueel70 Baaltjes Oranje AppikJ 5-£3 22 Vaten Cort. Curacao, 8 dito Cort. Gascarille, 7 Kaften Gom-Lak in Granis 6 dito Gom Draganc, sdito Gom Goiivj e.3 c n s n" 5 4 Baaien Sponfen4 dito Lichen Island.4 Pakken Salfaparilla Lisbons1 Kift Cort. China Royale Scamoné Smirns, S n 3 LiquidaRad. Ginfing, 8 Vaten Caneel cn meer andere DROGERYEN'; als mede een par.sytje van circa 40C0P01KU] o ri tï 2 1 >- 3 z* c~. P-'< c n -f 5T 3' «S *5 3! ZSï* Guineefchc Olyphants- Tanden; leggende als nader by Notitie wbrdaangeweezen 2.3"-» r> r» er, U 2 frl Ik ;t i - J,_ AAAkawtTAT 'e tin mi «l. .nn .t J ff 3 n 3 a S g,Sf3' Men is van meeningopMaandagdensi Oftober 1791,'s namiddags ten vyfuuren in de SchuttersDoeleain's HageteVeiln, Cl; 3 c s-3 n> op Donderdag den3 November daar aan volgende, desavondsten ncgenuuren finaalte verkoopen: c 0= 1°5 §0 0.5-0 n-» 3 Eerftelvk een zeer aanzienlyk hegt fterk en wel doortimmerd HUYS, ERVETUYN, STALLING en KOETSHUYS,^ gS S" 3 na I? °'s 7- il<-8 annex den anderenftaande en geleegen aan de Zuidzydevan de Heeren Gragt, op de hoek van de Zuid Ooft BinHen-Citji 2-tataS S-S'-a-evo S*hierin den Hage ,hebbendeeenalicraangenaamftUitzigt inde Koekamp,langsden Nieuwen Uitlegen Uileboomenencont o gt 3 n 3'S g.atS-5 3 7 a S. S rende hetzelve Ilnys een '/.eer groot aan tai zoo geboifeerde als proper behangen hoven-en beneden Kamers en Kabinetjis, «§2 onSjSoSS.- allen met fraaije Marrnere Schoorftecnmantels', Spiegels en,SehilderyettipdeSchooifteepen en bovên de-Deuren geörneêrd; pSi* a o a ZoldersKeukensKelders enalle verdere Offices en Comntoditeiten welke tot eene logeable en fatzoenlyké Wooninj gerequtreerd doende in de Ordinaris Verpondi ng 155. Ten Tweeden een dubbelde STALLING en KOETSHUYS, voor 3 a 9 Paarden en 4 a 5 Ryfuigen, met een Bovenkamer, fiers KamersHsoyzolderen verdere Commoditeitenalles zedert weinige Jaaren nicnw getimmerdftaande en geleegeaw BosbruggeaandéBezuidenhout.doendeinde Ordinaris Verponding/5, en zynde Verhuurt tot den eerften Mey 1791: allnte? der by de geaffigeerde Biljetten vermeld. 1 De voorfchreeve Perceelen zullenmet den 4 OftoberaanftaandetweemaS] 's Weeks, namentlyk ,_DingsdagenDoni!th, 't des morgens van 10 tot 2 uurenkunnen worden bezigtigdmits hebbende een g'etcekebd Briefje van den Notaris Picllr föi» dertvoonende op de Paviljoens Gragt in 's Hageby tvicn nadere information te bekomen, en de Conditiën en Voorwaardtié gaders de Bcwyzen van Eigendomagt dagen voor dc Verkooping te zien zuilen zvn. T. BOSMAN en G. H. MEYER, Makelaars, zullen op Maandag den i4No,vembciM79i en volgende dagenvoorheth |i van de Overleedene inde Kalver Straat, by de OsjesSJuis verkoópen een deftige INBOEDEL mitsgaders kapitanlegetmfa ii te.CTJo--sa'^a.rtit- Juweelen G 2 5 15 5 o» S 0 D chriftal" cn >s 2,8*060 «o Ó.-3 »cg HSio a» ftaande in Zy fes* c.5 a^-M3 N° ö'a.aofl 'Kaden&c.breeder volgens Catalogus die by gent. Makelaars te bekomen'zyn Vrydagen Zaturdagvoor den Verkoopdutttial 0 n-ga' 5.Ü. jS.3 g Voor Mans en Vrouwe Kleeding en Httisheutleiyk gebruikzal er eene Verdeeling van diverl'e onbefchadigde GOEDEREN,ial't "iS? S.3.1 2 ëS3 2iS 30 November 1791te Leyderdarpin hetRechthuisgefchiedenvolgehs bericht dat omniet te bekomen is. Deavantageomktdi.ln ^S*§^ ES 2"mE» £0 njge.p halve en quart Stukken fynLinnen en andere Goederendie totZomef-en Winter^ Klecding dienen, opdegemaklykftewyzes'alll, 5 S?"3 n.1 2 g. o, g-.3 S K^-7 3 kernen, wel befchouwd, zal men deze kans niet laaten voorby gaan, gemerkt dat hiqr de Goederen niet boven de Waatdtj 2 P s W*3 °-SKrz?.zS 'rtl kcnd zyn. gelyk in veele Verdeelingen plaats heeft, en van 700 Aandeelen, dieoektotPrefentjeskunuendiencn, bynadekdftm ^2 Sr1 -a 2 *t 3 9 2T.. hrl^ï 0 3 -Za A- „1 1..I—A - neer rlpn inli<»<T VO n -f K r weer ar ran-.- /I a rf/i.i el a In» m Val-i\m«n 7 n rp T .aa/fi liV 1' k a - Temperamentenderltj r*,>ï"8 "c/S g- A. g-j" derlanders; de vroegere Zeden der Nederlanders met de tegenwoordige vergeleken over de Deugden en Gebreken derNcda 2 Pi3 3 2 r g g landers in dezen tydmet betrekking tot de byzendere Standen de Grooten dc Burgersde gemcene Man de Regenten,! o? 2 ra*o*P -> 3 ?a^Sj3ë"5- Leeraars detweeiaatften bclchouwd zoo met betrekking cot hun zcdelyk Cara iter als in hunne Amptsverrigtingenctiiiil g. o.3 3 a-o g g 3 byzondorheden alleen eigen aan de Bewooners der byzouderë Provinciën; als van d c,Hollandersde Gelderfebende 7m\ &5>o ^3 o. Tl3 z 5 2.0 „feben, dc Frie/cben enz.; over de Zeden der Nederlanders in 't a Igemeen over de Opvoeding der Kinderen; over Ncêrlin™ 2. Z. O ë"3 "*oJ° 3 Jongeling- en Juferfcbap over het Huwelyk; over de Huishouding over de Maatfchnppclyke Deugden en Ondeugden: m 3 S*7 3 ?a 3 7*. tr den hcerlchenden VOLKS - SMAAK; over den. ftaat der IVjitenfcheeppcn; over den Gotisbier./lde invloed van AenKoophilL 3.1, ë1" ar S' SS S C g en het verkeer ntpt vreemde Natiën op de Zeden dei Nederlandersgevolgen van de laatftc Omwenteling in onze Repuklidl q o §*2.3 Jo S." op.hetCarafter der Zeden der Natie; invloed van de VryhcjÜ, en daarentegen van de llegrlchzucht en 't Geweld op dcZtW «^^nr-So^irg^g^3 g'o p. van eene Natie. Vaorfpclling vau hetgeen meer dan waari'chynlyk dc gevolgen wezen' zullenvan zulk eene gefteldheidj waarin thans de Nederlandfche Natie zich bevind. Eenige middelen aan dc hand gegeeven tot herftel, enz. enz. Men tiJ - g 5 vj voor dit Werk ft welk uit één Boekdeel beftaat 't geen circa 6co bladz. bcflaat J het zeer gelykenU Pvurtrait des dutbewI - w Zo"'c we"c n'nlmel' te vooren in 't licht geweeft isdoor A. Vinkeles, naar 't leven geteekend en gegraveerd; zynde vuij ë-58 3 t-" k r? fh Pourtrait eenige apart te bekomen." O 3 5 a on" O -o O s O g» *-* ADVYSF.N OVF.f? DFN KOOI "3;.„3=-5^ -n.a- -• ADVYSEN OVER DEN KOOPHANDEL KN ZEEVAARTmitsgaders Turbes van Kooplieden &c., daar toe b 3 ïj^ë Menfcbdöor J. F. BLÜMENBACHIlóoglc'eraar in de Geneeskunde te Gottingcnbet <;/:«,il»or C. J. WOLFF .M«"l ^3 o *0 -* C der vrve Konften en DoApr iu de Wysbegeerte en-Sirrrees kunde met eene/ 'oorzecb: van H F' llvS'i'EN Hoogjeeraar i'1 Sjj 5 5^a-sS a neeskunde te Harderwyk, met Platen gr. Octavo; met hvge voegde verbeteringer, van den A ui beurwelke 1 n deLatynfchtW O -! C- t—, '-'O -a. 2 9-?- *A. tjt.'jc, V S nictgcvondcn wordan. u. A. P. NA HUYS Chem. Medic. ProfcjjbrDilï'eriacio CTu-miea dc Aquae Origineex bafibuj r 7?* Ti 3 o Inflammabilisin fccum inviccm combinatis Oftavo Maj. d a 2^3 pi SCHAT cn TROOST voor den BL'RGER BOER en ZEEMANof toevlngt ter bewaaring der Gezondheid ter fenccjij 3 S "td S*5*o aller Ziekeen Gebrekenicn Wonden des Ligchaanis en onv'tMENSCHDOM GEZOND TE DOEN BLYVENen OUD wor^j c p-„.o o-c 3 f 9 r tot nut Van *t Algemeenin Vraagcn en Antwoorden by wyze vau CATECHl'SSVlLb'by een gebrag' door J..K.I Irclirce»' S 3^ S. S-cfcj g0* y 2 5; rï' 2 w in Zeeland. Nieuwe vermeerderde Ui-tgkave met Ontleedkunde des Ligchaanis ten diei.fte van den Leger- en Zee - Chii'ur.W» S'o'fogaoSS! g-c "2 r en hoedanig voor eigen gebruik, ten platten Lande of te Water, waar het n.oeilvk is de nodige Medicyiftn te vinden. o .3.^ ^5= 3 r. L 2 DRAAGBAARËN APOTHEEK altoos by de hand te hebbenalles naar zeergenccrediteerde Voórfcbrifren1J1 Doelen it f! Sc3-hS "?s?wo Band. Dit Werk, dat in geen Huisgezin behoord te ombreeken,word uitgcgeeven te Am llcj'dani by H.GARTMAN enverde^" Van de byzonder inteiiefiante MÊNG.ELWER.KEN van den thans weder Gevangen n'RYHEÉR VAN DER naar de laatfte Uitgaaf, in Digi maat en Pro Jadoor den Heer P. jf. KASTELETN vertaald VIER DÈEEEN, ingroot^ Compleet, met fraaije Plaaten van de Heeicu Buys cn My lingzyn nog eenige Exemplaarcn voor de Liefhebbers van Y"'® zeldzame Levensgevallenby welke deze niet gemiftkunHcn werden te bekomen by A. BluJTê en Zoon te Dordrecht: Bruyn en Vryzer te Amfterdam. By dezelven is ook van de Pers gekomea Het LEVEN van CONFUCIUS, ZOROAS*^ en MAHOMET door den Hccrt PASTQRETPreüdent der Nationale VTcrgadcriug in Vtaukryk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1791 | | pagina 2