mfff ^Wwi) Hêè féêm X\Ï7Ï4' LEYDSE -J. <tX- y R T D A O k\p cöuRAKrï.1 DXir r 4 ,y R DECEMBER il s.° -*o s- >e a ■.t" «N 'S .«O s5 -c se s 'u a <u *i 8 ;C «O r U j tf ü:r- ¥"tltÖS $3&*'.sSS ■ïpStS t; *£»5 «.S S-S .ï-5iL i"S> '-'** 3 'c 3' *5 j\g VERVOLG VAN HET REQUEST DER OPGEZEE- TENEN VAN HET CARSPEL DEN HAM IN OVERYSSEL. U Edele Mogende -/uilen in de eerfte plaats ligt be- grypen, dat gelyk *t mi]jttfrc.ivii.ez.cn aan Tngezec- tcnendie een ander beroep hebbengantfcli niet f voegt nog veel minder een Landman daar toe ^bekwaam en gefchikt is. Zal hy zyn zakken na behooren •waarneemen heeft by zyn tyd wel te regt noodlg., en of 't gros der geenendie thans als.een fpel de Wapenen be handelen niet hunne Financien avanceeren, zal wasrfchyn-, lyk de droevige uitkomft rafch uitwyzen in de tweede plaats brengt de natuur derzaake zelf mede dat, zal een Landman zyn Wagen Ploeg en Landbouw verlaateo en mei de Wape nen omgaan, zyn Land onbebouwd moetblyven leggen,, en hy buiten ftaatgefteld word, iets tot.de Gemeenelands Mid delen ie kunnen opbrengen. Hy zalook geen eene Knegr kun* nen behouden, vermits dezelve rondelyk verklaaren van zig vorhuurd te hebben om boeren werk te dofcn maarniet, omalsSoldaaten te dienen en daarom zulks ook niet geden ken te doen. UEd. Mog. zullen ook in de derde plaats ligt "begrypen, dat *t op de been brengen van gewapendeMann.en ganticliYeenig ftenietis, om magtig te zyn en een vyand af te koeren maar dat Ydoen beftaan van gewapende nianfehappen de voornaame' zaak moet uiïmaakcn. Is *t nietonfeilhaar wair datzo rafch zy Suppl. even als alle andere Jngezeetenen dezer Provincie onder de Wapenen by een gekomen zyn, zy aanftonds uit •hoofde van gebrek aan allesgenoodzaakt zyn, weder uit malkander tc loopsn en geen wonder zy hebben geen ver warring dat er roiraculen zullen gebeuren of dat 'c even als by de vèertig Jaarige reize der Kinderen Israels inde WoelLy ueManna zal regenen, dat hunne KleederenKoutten en Schoenen niet zullen verflytcn want is bun Koftwinnihg te niet, waar zullen zy dan van beftna», wtar zullen hunne Vrouwenen Kinderen van leeven kunnen zy die door gebrek laateri verteerer»? Ind#» vierde plaats verniemen zy Suppl. met reden te mogen verwagteff, dat, wanneer zo eene aigemeene Wapening ondernomen en deze Provincie vvandeiyk aange vallen wierd, zy Suppl. conform oorlogs gebruik, niet an-. Eerste wagten hadden, dan om in cas van overnecring alle ©ver de kling te moeten fpringen en dus als 't ware op de flagtbank gebragt te worden en al was 't zelfs dat zvals Ge vangene van Oorlo? mogren behandeld worden, waar van zouden zy doch in 's Vy.nids Land beftaan? was *t niet het Slier voordeeligft, doch ook teffena Yallt rakeligtlc voorufr- igt voor hun in dio firuatiedat een Vyand ha*i vergunde om 'te gaan bedelen Y welk in Vvand.cn Land ook niet breed zbu.de gaan, en daarom aaH hun Suppliantenallerbkcerft zoude moeten zyn. Zv Supplianten vertrouwen dus zeer eerbied ïgïyk dat U\VEd. Mogende dit alles rypelyk overwegende ceen nu» ment zulten haefitccrcn om dc voorfz. geprojccleerden VV«^qr ning ren eenemaal af te keuren, c.n naanderc beter gepafte middelen zullen omzienwaar toe zy Supplianten door 't op brengen der nodige La ft en-, -zo veel in haar vermogen is, gaarne en bly moedig mede willen helpen tjomrïbueeren dan. wanneer UEd. Mog. onverhoopt toe voorfz. geprojecteerde- generaale Wapening mogteq rcfolyeeren en hun Supplianten aangfevergt mogte woirdên pa haar eigeq verderf.tc loouen Zo moeten zy Sii|%)lianten door nood gedrongen UEd. Mog. met alle eerbied voordragen dat bun vporf/. Projet Ywelk thans als een foort van ziekte YLnnd zoekt door rejoopeni.s voorgekomen nie^s andere te zyn dan al'e beleid iri'wanhoóp te verkeeren, en dar, zo wanneer de nobd.des Landr zo groot" geworden en 't water zo boog boven de lippen geree;z,en is dat degetneene zaake door dit wanh(>opig iniddel zal nioe.ten ge reden geholpen worden,"als dan onfeilbaar ailes reeds on- herftclhair vcrlooren is; en dat zy Supplianten nief^v de Slagtbank begeeren gebragr tc zyn nog huune Vr^uwtp en Kinderen met welkers Zörgezvhela:!; zyn doop gebrek ge denken re laaten vergaan die nok ineenen dat vcior haar een gering voor regt zoude rvn te wóo.nen in een Vrye Republiek alwaar men niets anders dan vanVnyljeid en Prcvilegien fpreekr% d3ar men als *t waare zegetekens onrigt wegens 't iffcbafFen der Droftendienftenals al te flaaf.igtigén dasr men egrern'u de Ingezeerenen meteen laft yan VVapening ,.die haar totaal ruinceren moeten, waar byeeen Droftendie nften tevérgelvkén zvn 'rragt te belaaden opj aezr.n allegcnood^ dröngen zvn UEd. Mog. met herhaalden eerbied te moeten verklaaren dat zv daar toe nier kunnen nog zuilen overgaan teffenS zeer nedrfg verzoekende dntUEd Mog. di^. hun vaft be- ftuir gelieven tie brengen rêi kennis van.Ridd.erfch ip endreden op der rrrftkomende Vergadering.terwyl zv^trppliauten voor- 'zigrig>v**r wenfeben cn bidden dar de Almagrige Opperheftiür der van Hemel er Aarde, die wegens de overloo.pende maare van 's Lands Zonden zVne gedugte oord eden niet dan al te yegtveerdig over ons Land uitftort., de Harten van Kowingép en Vortten mogen neiven tor gedagte van Vreede en cïe In.gc- zeerehen van ons Land bv veole van welke eene pngevnelig--, heid der Godftelvke Oordeelen hufsveft de ztvaarwigtigheid- derzelven te regt moge do.en gevoelen en doen wederkecren van dien zondigen weg, tot. den Weg des deqgcls en gervgrig- beid er UF.d. Mog- in hoogftderzelvor zwanrwigtige Dclibe- ratien ter reddinge vian 't LYve Vaderland door zvtien kragt dadigen en hoogftnodi.gen Zeegen in ftaat-moge ftellen dat geene te helpen b^Vorderen en oitvperen *r welke tot behoud van Oodsdienft en Vrvheid afweering van alle buitenlands geweld en binnenl*ndfe beroertens, voor Ljeye Vaderland beft en veordeelig zal zyn. *t welk doende&c. NEDERLANDEN. I v. Van Helfingborg is ?tllrancl het Schip vinL. E. Julieo vin g Rottenburg na Libau heftemd; de Laiding Haring word ge- g-jj borgen hetScbif/.a,l na gedagten wegxyn. j i)en 9 de^cr tya, op de hoogte vgn Douvres in goeden Haat j J. G. Wilke, fflet een N. O. W.ind,en baddaaga te voorenin w •O* O •K 3 oj r z 5 ,«u o> Ag a> CO fea •JLv*"* J.* •JLw-OCig O B V! S> *T3 C? 5 -J <u N. St» 6 v Lï-Sf "O •- -S c u. -•r ro 2^ Qj fi. ci n •C ^a -Jr «j -O 6 a. O u ^»..eW jz SP §c«2..1 •itsil ."S&*a ■ë-;< -oc goeden [laat gepraaidO. van de Wal, beide van hier naSurina- 9 b menmpetep.de. ,1 Den 8 dazer was van Darthmont vertrokken doch den IIF" dito weuer onder Duinstgn Anker gekomen P. Volquira, van o Cnracao hersvaarda komende. ,1; .y S, Plynjouth isdoorTcgenwi»dS.]j. Lourenj; eninDou-^g vres G. Tj. Klya beide van hier na Lisbon ,flc laatfte hcett i'chade bekonjen doocaanzeiling van hetSchip van Kapt-Bro- jj lind; nog in Douvres in goeden (laat P. G. Salal/ar. van hier "2 "g na Port SPort, Falmouth CGabriels, van LivotnoendJ laatll vanMalaga-herivaatds kpmende. ^"5 In Kinfale in Ierlaud is den 2 dezer binnen geloopen Chr. 5:-o i E^'k vatl Surinamen,, van waar6 OSobervertrokken was, had^ -g den, 13 Npvemhcr op de Noorderbreedte van 4cGr. 56 Min lengte 344 Gr.. 18 Min. in goeden (laat gepraaid bet Schip 2^ Marianne, Kapt. GerrolJvan Havre de Grace na V»rginicn Z j moetende. 2 Nog verneemt men. d~e volgende Schepen met fchade in En "S geland, als: in Couwcs.j. A. Rugevan hier ng Demerarv I had in ',t binnenkomen tegen de Boeg van een Schip ggllooten 5 c dochwiil niet of daarom zou moeten,loflen: in Douvres met 11-52 et ej.,e--r. cr;c S =dk ••S?-g4>is t= -i. *3 c -if •F J= o c -i> §■- s-sÜS-s •d,ï t- <5 -fm I l'v v. C Y- i' r« .9Y, tC*5 -4i k-k O 3 c>* -ia ïr •-t*Ovh V» - V ^3 b r V r ~Z -r -BL O C s -«7»o E E o> NO t 0 rt o, T» v M OJ c c, .0 rnj - '2-2 $<i.& a £;S {y <U iZ.-Z N O o u. ws - V i.Ji *P V» v. 1 O CU-= w e<Iïï ■o c ec'ï verlies van Zbilen.en fcb'ade «an Touwwerk 't-Schip vau'T. Gysoerts, vani\ier.na la Rochelle, ,^la^den 17 dezer .weder gereed: Nog met fchade J. B. déjong nq Lisbon, cp V na,LivornOj heide yp_n.. hier; in Raitisgace metlek verliesyan Ankers en 'fouwen *t Schip van P'. H. Ronn, van Q hier na Kadix moeiende. j ^c-ïc SS'5<fl^§ L-* ArrivementenTe Martinique L. Bachelier v^o.Duinker- c c^^.5 g 2 ken teAljcaOten l fclKv- van Tallinn r.i«Kp<n fi. Rarrplsti rf >ih5t. f- ei «ï1 SO t. vanhier,; te Die en te Duinkerke GRAVENHAGR ver vnornaamfte inhoudis „■Dat'té Ifccncn een Kamerdienaar van-den K^izerlyken AuibafTadeur te Parys met Depeches uir Vrank,iwk aangeko- men zyndc Zyne Keigeriykc M.-ijefteit vervolgens «zeeB lange en gehevme Conferentien met Zyne Mitiiftcrr hield en rnfcer dan tevoren ecne getre'gtheid r/»tnnunnelykefchikk inr fen had betoonden, voegen die Wcener- Brieven va<n den 8 dezer daar by, volgens .die fentimente^hebben dcC^OR.- ren ordre ontfangen oiu halte houden. Wel k«.waar darde uyerige 'jt ^uppes den urafch zouden doorzetten doch H zulks is een gev«»ig v.,'.n Keizers beiluitym.in zf. ncNeder- la^dlVhe Proyincicn mccidcr Krvgsma'g; te houden dan vc.oi H°en, Yz,y*tim gcreód te wezon m gjaval va-n Oorlog of om I-eter. zyn gezag ttf verzekeren in tyd van Vreede." n _y c» o tr p-, t> <u m v e |iat, aan de gndcn-zyde..teParvs de,Berigten van Wee- ii p21* v E rKeizerl.-Ttoup- g E-Oj-S^ï 1 g wélke (ie'.FranT-q.ïï 5 g S S 5".iab-fe» L...k.rn« ann.nn ^Tl tsT. L. nen mitsgaders van den voortmarfch <l,erKeiz-crl pes tie Toebercidftle/i deeden verhaaftcn fciie Legos naar do Nederlanden moeten .brengen en men t 'j ë'g gift dat de Colonelién op her einde van January by hunne Rcgiincntcii z.ul)en.ïnoeteji zyn; Men rektrft dat van Vlaan» r dercu tot in Lo(hflxin;g<'n,5Q duizend Man Franfche Troup* -j c g c."? v i es/.yu jvelkcnitrfcbvaardigen inkqritY tydin zodaanige g ee« e 43 fefteldheid by 'malkander kunnen z- n om Holland volko:-z "5 5, °1? S itu-n voor ecne n aanvai icdekken. \V ie.het Hoofd Leger, van a o j- 'f Vrankryk zal .Cö0im»o4eere» «►v.-.r men ,-verZeker is b^t «T x a ciar er een Courier na den .M»* rich a ik' uan V, oglio is ge/,on» g^cSS^* (Yn u.anr.y.eeie nseenen dat de Puos.VH» C'>'ndé-ht'LHevol gjg- ê»*g a. zaJ voeren en dstdes Konings broeders als Voloocai&n rn 2 s w v c de Lrgci.s zullen dienen ;,en aange/icn verfyhea-le voorna- cd 01 "7 me Iteeren der 't ts van Aide de.Cênip y.yner \Djeftcif VC-Y^ 5 w-Y zpokctw gelo-'fi rtiep dat de Konin r befloren heeft her Leger 2 g 2. J E e 6 in Vlaanderen zelfs te conjusanuccren." - S S g S «Y „."Dat i vólgc^sBrieven.van BRUSSELi-n dato IS Decern- "o 5 her, men aldaar n/ig aanhoudend verzekerde dat Zyne £13'H c 51Y Keizerlyk-é Majefteit in die,,St?>d zoude aankorner> maar: i-32 ui plaits, van aldaar paar Oorlog te verlangco zo a4s n;cn C t,~Z s -f= vonrhc en weldeed, wetiffchteinen dat dc tegenwoordigheid -L* J p *55^ uitbarfte, vermits deze laarfte daar zo wel gevoel vap jjuilen i c_, w lj& bebbèn 'als dè hclangbe^bendv ptrtyen zelveberuids word S c>Zti *1*- in een Brief'van KcuUv van I7fde?er gezegt: Men verzekerd e y viae" in wppi-mil DD7Pr nrcfPnGpn nn rlr Vnnrrerhren vsnde^ -ï Jz dari in weerwil onzer pretention op de Voorrechten van de Kcizerlvke Steden., wv vcrpligt zullen worden am den Kei r ze i,.dc/CIYVi»ll5 U|> ja(?(iy,uitc|i iriuttinj iwuuich cc unf *=£*.51 zyne Trouppes- ip Winter-Quarrier '/alten hebben. Te •- S Deutzworden Logementen voor een Keizerlyk Corps aan. c.S o gelegt, het welk aldaar binnen kort vorwagt. ward.** Ip c.M iz g"5 F pw Ï9» n'O-.C-oë er 200 dui7.end.A' tiiious tegen 20 Stuivers te bezorgen, tiaar Je a «F "k*Ï: e/elyeons op 3a^r> «uilen re,«Mn komen en du wyzelf éc:,r5'2 5e«IiF?^ 5 -o «-> t-> c PHHHHu S V SS g. Bittchop van Munfter. door betvoorneeme* des K^izersfom ui5^V5*g het grondgebied vjn die Heide niet se rcfpeSeeren, nopens den b. 5 c"w SS J P-«S"rt AC Marfchévr.erTrouppesnade H0llandfcbeGren7.cn.. ..Vs^'rfOt^= u E Midler.wvl Vchypt thans weder eene andere Mogendheid in J v j;_ tt werk te komen,'want uit 's Hageberigr meqdat-deRulDfche ^S •fp.C.c;» AMSTERDAM den s2 December. Den 14 dezer op den mid dag en na maar een Etmaal op Zeetezyn geweeft is benoor-. den de Rivier van Londen tnlTchen Harwfeh en Leollafver- ongelukt het Schip Neirltnis VtybtiiKapt. Ffedrik FloorMinifter de Heer Galitchofaan Hunne Hoog-Mogende een® shö van hier na Batavia gedeftineerd yan deEqoipagiezyn gekomen de KokKoksmaat ep een Matroosde overige gered en «enige reeds hier j; van de Leading r.egtaen dat niets.' geborgenis als.drje.KalJen merFapjerep.^ volg, nsbtriet van de F.quinagie was net Schip aan Rukken en dreef over al van het Wrak. !rt. By Duinkerken ia metalt^'yolk yergagn het Schip Rnrfai- j /e, gevoerd by Kapt. M. Caflfón van hieragChariestowagè'- 1 deftineerd; van dexaading hooptt mennog re bergeu. jviajtiit v<t r o - t* 1 j" Ruft van Europa.7-du t ft por d. worden alsmede wagens de iw*arelJgue r die tegena deniKeizer gefprraee^d word. i 1 NB' Bv gebrek van,pl^i.ts kftnpea .wyde Bek.endmaa van den ORCONOMIsqHLJ^ -TAK.rc Amfterdiinpm des Brief uit Delft'Uedcn niet mede dc'elen,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1