I i A*. 17** LEYDSÏ If A J B B AO W.tVdf»? COURANT BBlf DECBifiZK. •I?!5"-! S? S S S! GROÖT-BRITTANNÏEN. i gen te doen ofte lang» deStraaten met aenigeWaaren omme g'SJ ta Inonan on /ia oaaAAiiera t^allraac o«n dpla f? nldano fa ^Taar. fl£ hi ONDEN den 30 November. By eeneKoningl .Ordon- ftsntic it hetl'arleinent, datden iDec. mocftver- gatieren verder tot den 25 Jan. geprnrogeerd. De -adf Graaf van GOoer die President van den Raad an, Is t.robt- Zegelbewaarder geworden én zal door Lord Cam den opgevolgd worden. De Koning heeft Zynen Zoon de FriniBiffchop van Osnabrug tot Hertog van York en Albanië, ■en tot Graaf van Ulrter gedeclareerd. Hedenzyn de Acliénvai) de Bank 112 en r half 1 3 vierde; dievan deO.l.C. 131; dito Z. Z. gifter62en 3 vierde; oude Annniteitenhedan sqen jagtfte - te loopen,op de verbeurte t'elkens van drie Guldens, te Veer- tigOrooten'tftuit. fSw Uitgezonderd eenige Zaaken ofte Handwerken die noodzaa- ffaS kelyk op den Zondag moeten gefchieden, ende zonder groo -5 gg ten ondienft niet en kónnen naargelaaten worden, alie het'S welke gelaaten werd ter difcretie van Die van den Gerechte E 2^q usj. wel-verftasnde. dar menopZondag met Zoetemelk zal mogen £*2 r; 2 - jj omloopen, des morgens v o»r, ende naarde Voormiddag sPre- 0 dicafien.endenaardegedaancNanaiddagsPredicatien. o - 3 >-*?* WO4- □«*»!--_• L t rS-ss-^sgs* 5-S2».ï-SA.5=3A. g~x AS 2 ei j c *- c m 0 e» T3 %-*.2 %l «•2 S o*; SÜ §&f Jeai JHSJ. S*Slü?èS-S|f s"5 c v2 C 2 ►4 0 Av p, W T» C VfD hebberen fcheComnagnie ter prefiditle K den,27 November'gidaar geëindigd eene Nominatie gefor meerd „stiir kit door Zvne Hoogheid gé'ëligeèrd ;'.yn als tot DIRECTEUR GENERAAL VAN NEBRLANDSCll IN- -Sl -DIEN, den Hoog - Edele'deer ADRIAAN MOENS; tocOR- DINA1R RAAD. de Wel-Ed. Heer JACOBUS PELTER'S; en tot EXTRA ORDINAIR RAAD. dep Wel-Ed. Heer SERNARDUS VAN PLEUREN, Gmivcrnrnr van Ambon en tot FISCAALden Wel -Ed. Heer Mr. JABTCORNELIS ffXUYKEN. Op Torico in het Kattegat is verongelukt het Schip van J. Quarenblad van hier na Stokholmgedeftineerd, het Schip is verbryzcldhet Volk is behouden. De Nöordfche en Dcenfche Brieven berigten nogfmetde Storm van den !8en2oNov.) de volgendeScheeps Ongeluk ken als in deR nagttulTebcn den 19 en 20 Nov. iaopLclToë geftrand 's Lands Kotter DE VLIEGER, gevoerd by Kapt. H. Noordziakdezelve had ter behoud te voorgn reed» de Maft enTakelagie;gekapta als medé het Kanon over boord gewor pen; bySchagen is geftrand het Zweedich'Schip .nfag«- jU, Kapt. Stahlberg met Tarwe, naj'ortiigai of Spanje» be„ lnsgelyks zal niemand 'tzy Jong of Oud, des Zondig» voor to I i de klokke des avondsom zes uuren, met Kooten, Ellens, Kol-j-; t^§ ven ofte snderzints op de gemeeneStraaten, Bruggens, Doe- lens, Wallen of publieke Piaatzen vervorderen te Spcqlen, ofte eenig gerugt te nuiken, oppoane van Zes Guldens by de tegendoender» te verbeuren, voor welke boete, zo wel de min der- als meederjaarige, by den Schout, zv Dienaars met den Zwaarde geapprehendeerd, Guarde onder 'tRcadhuis gebrigt zullen v zelve Boete niet voldoende mft ketmiffc van zaakiu in het 5 j» S *1 Sa Werkhuis gebragt, ende aldaar gehouden te werden, ter tyd f 8"S en wylen de voornoemde Boete by hltr» Ouder», Voogden g'S'S'c S r /•ift/i rJnvtaiSilove nta/riatsrong yiillpn visn r\fl* Kit fanltn usn o *4 U V Bt I 1 *h Zl W k* va ."ft Bi? 9 «3^ K J JJ *j 5 SASS.™*1"9 iï'y ÏÏ*'ztT e 2 lens?'? T'Tjs 5 5--Sr» g ,"y ü|r ftemd by Rroonberg hetSchip vanP. Pauucn, van Kopen hagen na Aalburg gedeftineerd; 'den Schipper en PaiTigicrs (behalven een oude Vrouw) zyn gebonfen maar Schip en Laading weghv GallelyhetSchip van J. S. Smit, van Óuftef- rifoer ni Fredrikshavcn moetende op Swinebvede *t Schip vanChr. KroonvanBordeaux na Stettin beftemd hetSchip is vo! Waterhet reeds gem. Schip van Kapt. B. C. Diedrich- fen, van St. Croix na Kopenhagen gédeftin'e'erd, by Gaiirly ge ftrand en met Suiker beladen ,1's vol Water, h.et Schip zal W-eg zyn; by Hoorenbeck zit aan de grond een Deenfcli Brik; by Zwederoe aan de Zweedfche Kuft een Engelfch Fregaf iiitde Ooftzce gekomen. Te Arensdahl is ter repnreering binnen geweeft Schipper t. C. Bundes van hier na Nerva moetende Hetzelve had ge- ftobren. Schipper P. Blank, uit Ierland na Koningsbergen moetende, ^ndeSondgeknmen .heeft Ankers en Touwen verloeren. By Kollegteen groot Drie- Maft Schip tenankcf zonderMtfteo de Naam onbekend. Den 29 November lag te Deuvres zeilree (hebbende zyn fehade herileld)S. I. Laurens, van hier na Lisbon moetende. Arrivementen Te Kadix H. Hendriks van St. Sebaftiaart te Toulon B. Hilkes en H. K. Roos te Gtgon Y Yges; te Bordeaux C. Smit; te Stokliolm Walftroom-en C. M.Fed des; te HamburgJ. Laarman en teBrcemen A. Kutten «He vanhier Nog te Breemen T. Silvers van Malagaen F. Ko ning van Bordeaux; te Ronën M. Lavties vsn Lisbon; te Memel J. H. Gerdts van Woigaftte Mand.ihl M.RMffe van DublinteS'rettin M. Rabts en J.fc. Botcher vstt hier, r.Giefe en M. C- Furftenan van Knrdeaux A. E. Engelbrecht van Stevcus M. Rvmer van t.lbanOttmi van Windou, C. 'u Nordwich van Carelskrooh en M. Hilfe van Kopenhagen ënte Hamburg J. M. Grafman van PortaPort T. Bell en T. Pierers"an Malaga J. T. Frerikfen en G.H. Kuken van Ra- Jonne, C. Hohorft van Fai-o Sl. J. Nippen van Ia Roebelle A. Piétéi van P.ordcanx, en J. N. Sfever van Londen. GAP GA van het te Breemen gerrriveerdOoft-lndifch Schip jt Prcfidmt gevoerd door Kapt. Goftveen beftaar ja 30oooST:o; 12500 g Japanshout Bimast50ooo®Iavt Coffv tgogoofg zwarte Peper; 3000 flj witte PepergooBun- delsRottingeneen party Campber van Japan eenditodnh- i beide Arak een dito Beniuin in Kifteneen dito Indigo een dito ChineefclK Linnen een dito Thee Hevfanten Soatchon een ditö Lvwaaten een dl'o Gumme Gut; een ditoDriVen- bloed; een dito gecouleordeDsmaft een ditogecouleurde 'sGRAVENHAGE den 5 December. De Henren Sttaten Vtn Hollanden Weft - Friesland zullen deze Week hnnae De- li heratien vervolgen. Zvee Doorl HnojheiddePrinsErf-Stadhouder heeft aan- geftc ld tot Gouverneur der Srad Mtartrichtin phrt» van Zy- eeFurftel. Daorl. den Heere Generaal C.C.Prina van Nai- fau - W'ilburg, Zyne Furftel. Doorl. denHeereLt. Generaal n Frederik Prins van Heften-Caffel, dewelke in dieQutliteit, opeergifter, ter Vergadering van Hun Hoog-Mot.den F.ad keeftafgelegt: Voorts tot Commandeur van het FónPhitip Werken, tot een beterende gefchikter leven gexuehtigtte wer den ter tydendt wylen zy de voornoemde Boeteo zullen liefc* ben verdient. Werdenderhalvcn alle Ouders, Voogden ofte Opziendera van eenige minderjaarige, gelaft haaro Kinderen, ende Min- derjaarige, haar opzigt aanbevoolenvan het voornoemd* - Speelanop de Zondagen af te houden, ende liever te bezorgen dat dezelve de Predicatien frequenteerenen in alle goed» tuchtendc Godvrugtigheid komen 'pgévoed te WeFdcn end» te verhoeden dat de voornoemde Straffen tot haar herte» leed over haar Kinderen en Minderisariger, nieten komen. Zal mede tiiemant van de Burgeren ofte Inwoonderen dezer Stede op de Zondagen voor de klokke des avonds om ze» uuren ineenive Hetbergdn .Tapperyen Tavernen «freop npWerven van diep, hem mogen lasten vinden.ommealdaar t» Drinken .Onthyrco, Bancxquetteeren. Speeien ofte anderzints ietageiyks te doen, de reizende ende pafteerende Lieden uit-,. s.-se= 5^^=ï;rii ssi* ■Sftgjsi «„SseGaJvtïa"»* fcaK v K-.< c: mv .5ïi? 5 2 -*S?.s5i p.—-7--7-jrn gezonderd, op poene dar elk Perfoou, ter difcrctie van Schee-g Ö'°'22 i ringen voor de tvdvan yier Weeken ofte anderzints arbitra- ujJs lvk by de II. II. Schouten Scheepenen dezer Stad gecorrigeerd c o. •tc zullen werden. S ïj 3 Zullen mede geene Groflier* in Sterke Dranken vermo; - - - - op den geheelen Zondag aan iemant zonderonderfebeid niet aan reizende Lic*deH,tec haaren Huizen te fchenken laatenDrinken,'tzy om Geld,ofreomniet, eenige Bran p ofte andere Sterke Wateren, n aargehoudci) zyn den gelicclsn o A o wg Zondag, zowel deneurea als VeniUren gcflooten re honden,h c g t? zonder in plaarfe van haarc Deuren eenige Kl- eden ofreGsir 5 2 p dynen re mogen hangen, opeeneBoete voordv*cerae-reize van n v zes Guldens, te Veertig Oroqtcn fiuk end# voor de tweede Z c éi reizcarbitralyk mei Verbod van Neering voor de tyvl van vier 2 c --3 Weeken geftnft te werden ende boven dien nog verbeuren^ o ■- een Boete vaat drie Guldens op ieder Pcrfooo tenhaaren S w ze bevonden werdendeBrajidewyn ofte Sterke Weteréo -J a St4" o drinken. SgZ 8 --* inKcn. aw-r'U4w2; Zullen van telyke jreene Kietsbeenhonder» ofte Herbe'r 8 nz .g.-SjwJB i i 1 tan C L. u sp— e* tr rjrruc* B K W'a z «TC d5 giera, Kolfbsanenhoudend», op d«n Zondag voor ilea avonds ï?.t= g-g ft ctj ten klokke zei uuren, in baare Baanen d» Exercitie vmKaat-^ K ag»1 2 Jg-.-t J fen, of met der Rallen te Speeien tojtlaaten.op ee«e Boete van «o zi '1 tien Guldensbvde Meeftcr» van de Kaats-of Kolf baanen en v f •-», s .sa? Herbergiers refpeAivclyk te verbeuren. «w, '.t p p.-t es j Ende zullen den Schouten zyne Subftituten Perfoonen die zy bevinden zullen ia d« voorfz Tavernen of Brandswynbuizen Kolf- ofte Kaatsbaanen die zy lieden refpeftivelyk daar Bit'zullen zien pen op baar lieden verklaaringala geheel btwysvoll»- ,finein plaats van den op deazelfs verzoek gedimitteerrten Lient. Gen. M. StiveaiffePouidan Col. Arnold Jacob Hen- rik Mamritz snn Pibft. T1 LEY#EN dea jDacember. Voorleden Donderdag iabv den x Ed. Gr. Achtb. Gerechte gearrefteard en eergifter afgek»n- digd eene RENOVATIE en ALTERATIE van de istfte Bur- jt terlyke Keuretot beteren ftriktor Obfervaatia van dea Zu- 4>g, zynde vin deten inbond: w Krwnaant zal op den Zondag vemaogei i« de Vlaeahatle j Pensballe, op de Vifcbmarkt, Groenmarkt, en voorn #p 'p «taige and»rep«b!ieke Markten of Plattzea d»zerSteede, oTt» ju op de Straatea, traggeaa. dogte metopes Da-aren, ofte halve A[ Jngefloote Winkels, te K»»|»a ofte Verkoopen, Vtrmaagc- lii cft: over >c 4»on e»nigÉG»edereo, Koapmanfchappe», Xethaare ofge a»d»re Wearen hpedaanig die zondc'tnegea - Vazen, aagtt eakteatia Hufwalaa,((kafHkliiaNliria- v w Voorleden Donderdag i$ door Gecommittetrdens vin een S - notabel getal Burgers en Ingezetenen van Rosiardira nog een f-a c - nader Adrea aan de Heereu Staaten van Holland enWeft-Fries- ja land gemaakt om de magt der Heeren CommiffarifTen te ver- >.p,x c meederenpiet alltgatie va» bondige bewysradenen voor de a bevoegdheift vin den Souverlin J C»nfultiti» van dep vermaarden Xteht, dtSttde* trmpctitTtndiia la de Dpitfrha Brieven is nier veel byzonders nopens den - 5."-m toeftand van Êaaktn nat den Keizer; men verwagtooknog ga v 0 a v aA Ext-o'N o ■adere tydi»ge« uit Farys wanneer aldaar des Keizers Ant-c ^2^5 -f< o SZ,- woord zal gekom»n zyi; alleetlykwncdineen Briefvan daar M c 2 u N m p ge zegtDat toe» de KeizerlykeMinifterden 11 dezer van Cer- a - >1^5; Jtt 3 lyn n»arF»tsdam*»kom«n was, 01» aan den Koning van Pr 1:1 s-Ijj, v j» aj,« fen bekend te maaken, ditzynMeefter, onvergenoegd over de ,-f 2*3 - - -e hand.lwv» d»r Hollander», zvneTrouppentegensdezelve 5^m o Ilc 3 N v v 2- ai Si_rol-«g5«s -J-L .5 3 ««5 -V t e; T =5£ h a ='3^ "tt C >.2T handel wyze d»r Hollander», zyne Trouppen tegens p„3o--«/b - ,- deed aaarcheeran de Koning zou geantwoord hebben: „Ik a g "k S- bedank den Keizer voor het berigt, dat hy my wel heeft willen 10 E Sf geeven ayn Minifter te Weenen zal hem zeggen dat myne «j 5 cï g ft Tronppet ook eenige beweegisgtn zullenmaakancategMi Jj3 3^ 55 ïwad S* «-IvH-S wie»zy m»atenmarckearen." v -„ Kn ia e«nBriaf van AMSTERDAM van targifter leeft men hetvalg»ade Volgen» e«n »p»«rdagt Bericht, ws»zifter »p dea middag, wederom t»n Cornier van BKRLYNm 'a H»|(eg»»rriv»erd, wisns medabrangan vry gnnftig zendn y**'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1