A 1*11$' n^ï:i A*. nH> leydse m o t trs d j<J COURANT. j»i« h trorx&'iÉk sjg|l1'SiJg till' Xii^sPK- £8*1 T'-S'ËTü tr'a^*-S2»aS m jo J c 5 "fftO'E Vfi o O ,*J 4) c AJ •«O <r-o 6-8^ g« gSs o ^<ï3 B A>»';--w T: .V"O3 I V fc 7«« ^2 ***•«- 1» v, j NEDERLANDEN 1 nig»lsth»'fts bydeMiïitie Van deft yta»fgebrul'keTyki»,zyzy%|tjcS S RNHEM den so November. Ondeu nu a hiér geët'n- I .™°rzi"> en wle v™ dezelve tot aankooping van zodaaoig'e «2ïVË *3 g> dirden I andda. Horer Drn„;„,.i., Geweeren vermogende en wie daar toe onvermogende zyft. J'ö«A5'oVl'.: 2 S vry watRefolutiengenomeu wellte doen zien dat E.° zu.ll5J| WV> haaft wyde voorfz-Lyft«Zülien bebb'en E g j: .5 jL -JBl. onze Souverainea. eenen aanhoudenden aandagt i 8el"efta UEd. en deSchomen en Gerechten dér verdere Dorpnn -BO'S Z vertigen, zo wel op het geene dtcnrtig is om cord.at den Lande ln d,t Q"*1 ner Zodaan.genadereaanrchryvMge d^n.als waar O S 5 g g o e g .tw-r.S»v.„d,.^dr.ivdeVvan-. toe wy h)! ScdsgteReioIatle vaft Hun Ed. GroOtMog. vefder 6 c zyn geautWifeèrd. 8 éo S Waar op ons verlaaténde beveelen try UEd. d* befcher-5 g 7 I ÜiS minje Gods, get'chrecren indeftHKigde 1,November 1784. u - - - under Jlond) Ter Ordonnantie vaft Gceum- 5 F v -Ö ■N O ©5 •J 6 u %i a »o I «45* J 'vertigen, zo wci op net geene atenttig is oai coraaat ucji lcu, 'I in ftaatte helpen brengen,ter afweering van de gedreigdeVyan- delykheden van buiten, als ter befcherming van den lngezee- J ten van binnen Zie hierin'tkorchetzaalrlykredergeftoinene •Rcf'oluticn door de Heeren StautendezerProvincie. Erisgeconfenteerd in dcAugnientarie van *s Lands Krygs- nfcgtzo als die is voorgeilagcn mititemporairdit is dat dezelve vervalt, indien geen Oorlog plaats gi*yptof dat,na bet eindigen derzelve, die vermeerdering Weder zal geredn- ccerd worden. Ook is, zo wel als 'tvoorgaande conform Holland, gecoti- I fenaeerd in het op te rigten Corps door den Rhyngraaf van Saint, alleen zyn er Bedenkingen gemaakt overde hooge aan titsgelden voor dat Corps, welke ge'fchikt zyn op den Voet deroverrgcTrouppesvanden Staat. Vervolgens is geconfenteerd in het Corps,door den Heer Ri gor op te richten «n'ifj datdaïr in dooralle Bondgenoten wcr- ,de geconfenteerd. I11 de Petitie van 4 MiHioenen voor de Legerlarten is door het Quattier van Nymegenen door het QuaVtier van de Graaf- fehap Zutphen gaaf confentgedragen maar het Quartiervan de Veluwe Heeft niet meer dan voor ér/ï Millioe 11 geconfen teerd zullende de twee eerllgcm. Quarrieren hunne quota's echter voor de volle Petitie fourneeren. liet gecombineerd Collegie van Heeren Gedeputeerden is geauthorifeerd den Heer Erf Stadhouder aan te fehryvon. om by hoogltdenzelven tc inrtceren,dat zyneConfidcratien opgee- vt over het rtuk der titulaire Actens van Officieren, over dat van dcrzelvcr plaatzingbydeArir.de, ca over't verkoopen hunner Charges-, en wel voor de maand April 1785, om op den als dan te houden Landdag des wegens terefolveeren. In de petitie voor de Fortificatiën is geconfenteerd, min de quota dezerProvïuéic m dezelve werdc gcëmployeerd. Wegens de zaak van den op den Huize Keltelhorjl- mishan delden Predikant Langerakis gercfolvcerd 0111 dezelve cum ernni cav.fa tc renvoveeren aan den Hove. Gcrefolveerdde Heeren Gedeputeerden ter Generaliteit tc geladen, om, Wegens de kiagtvanden KVygsraaden der Ge- meente alhier te Arnhem, oyer het Regiment van Baden en van 't Officie Fifca»l terrtond deu llcere Kapitein - Gene raal tc onderhouden roet allcgatie der redenenom dat Regi ment door een ander tx doen rempiaceerenen dcnMagiftraat van Arnhem verzogt de devoirei; aafi te wenden rót hét dci!ca van onderzoek,en HunEd.M»g.ten naartenteinfofmeeren. Op hetgeduurende den tegcuwoOrdigen Landdag ingeko mén Raportder Commiffie van de Wapening, dat zeer goed is, is ook geconcludeerd hoofdzaaklyk Dat liet ltof aan alle Officieren der Honfd AmptertSteden eh Heerlykheden Zal aanfyhryve# om binnen 14 dagen in te leveren Lyifen van alle weerba'are Mannen, Van lilxoiso Jaa- renoud; datdie Lyrten Zullen worden geremitteerd aan Ge- ïtputcerden in de Cullegien in ieder Quarb'crtcrbcpasling hoeveel manfehap ih de Wapenen te brengen cn dat ieder Quirticrde kófted proVilioneel zal voorfchie'leny mitsgaders dat ieder in dtn haaren,wegens de verdere arfangenrenten,de 'nodige voorziening-zal dóen. Wydersis nua gerefolveerd de Geeft in ml tteerden rer Gene raliteit tcanthorifeefeft -, 0111 aan te dringen op dé rtgulecring der Patenten op eenen cgalen Voeten dat derhalVen eene bc- foigne wtfde aangelcgt met den Raid vaii Staarc. Als mede om onk dezelve Heeren Gecommitteerden ter Ge". tf rr te fit' - e 5 -«II-5 0 w 4»*J5 >2 Tj V) +3 ^a T5 «.g c 2 - o aI.D'O -t -e S«.i c* Hifiuanus y- Cuj B Ter Ordonnantie 'van Gecum- 5 J t D a-8?? Ji mitreeideRaaden P °.o v Qwas'gtlceHnd') A. J ROYER. LEYDfeN deo33 November- Zedeïtfeftigedagen is er veel j gefprooken, en in fommige oproerzaaijtndeGefchriftenniet^ "'3s s •.--eQp.su,c=m minder,oponwaareenvetdraaidewyZc,gewaggemaiktVan oe «j n= ViS 0 Ekecucic van den bekenden Tragif en eenige andere Oproer- .asdS-Sa C 'N^"r sï e "3 maakere volgens onze Courant van tfenS dezerdes Vrydags J o t.C te voreft re recht Hertel^. Men weet, dat daags te voren door "jft, g <f - B of van Wegen de Vrouw, de Moeder en Zwager van den voorn. 5*,'<^S?£Si|j'fvSs»*S?. V.ago aar den Heet Prins Erf-Stadhouder was geprkfenteerd «-■-» •- w een Requeft, tendeerende om voor den zalven Pardon, in'cem- multiforme te bekomen. Op welkRequcrtZyne Hoogh. hteftJe jf goedgevonden'inmarginc tedoenftcllen het navolgende Ap >2 1 -J j poivdement: Zy ner.egefteld in baftden van den Schout der <r StadLevdcn, onrZyne Hoogheid metterugzendtng van den g voorfz. Requefle tf dienen Van herrgtJaar benevens oveï- jnhj-mi,. de informatica en pVoceduigsiadcz'ezaaklngc- 1 'C-»1 z 0 Eaj'e.-. ■gS.ï? «»T: .s w fc 8 o - ,c sï-S S s c 45 UKALNQJB-. €D wyvxrt\ ici yi«4w.uu.u»v.m.w/5 r.;). dcLarrtyy wordendè vc'rvolKens hét vtoórfz. origi neéie Requeft, mee het daarop ilaa^'tle inar^itiaale AppoinAe nien'c.dien zejven middag ortitrent drie üureti ,nan dcö Wcl^ Ed. Gertr. Heer den thans afgetrceden Hoofd - Officier Mi*. v J. H. van der èiiirck dovr een Bode overgebragten ter ban^ C, .„"3 js w x *o getU-ldv v v 1*^1 f Zyn Wvl-Ed. Gèftr. in zy'ne ^nalitertalleenlyk het Recht der Hooge Overigheid Waafiieemehdeen dus aan dat verzoek Cl «3 £<2^ nier knnnehdé voldoen gaf daar Vahaanltonds kennis èan drn. Htcr PreJidtnt HurgemcefterJoor wien rexitondtegenv-yf uüren Gerechte en tegen xes uuren Vrocdfch^T» wierd bélegti -1 en daar in hegreapvrt dat aan het verzoek vao Hooggcmeldc Zyne Hoogheid nier konde worden gedefeTeerd maar de E scècutie moeit voortgaan óp dfc gronvle'n welke by de Réfo^ lutic in die Vergadering genomen ccalieguefcttl worden diens volgende hadde Jiiitme haareh li)Op. - - - Dan vóorlcden ^ryjagonrfingde Wel Éd. Gertr.^Heèi-ge- weezen Hoofd officier van der March eenen Bric? van hét Hof van Holland» inVc ajnlctifyvjngoni binnen agr d^gen te oe- 7 rigten,op eene daar ncverfs gaaudePropofidebdooVdenfrocü- .«4»',n «n in Whtlkritie tèndee i Al» mede om ooxoezeivc nccren iiciuimmutv.uvut.. -- I neraliteit te authorifeereh om in hef Secreet Befoignetc de- clareci en,liet misnoegen van de Heeren Sraatcn dezer Provïn- cie over den flegteft flaat van 's Lands Fi antieren FortJtica -I tien enMaga^vnen bv/Onder in de Grkaffchap Zutphch, met -[ aandrang opeenfpoedig redres. Eindclyk is nog döfcr de Vaderla'ndfche Ridders, Ctpet[én I tot den MatfchNTyvenheim cn builen ieder in hun'tjuarcicr den vooi flag gedaan tot Revffic van het Reglement van 1750. AMSTÉRÏ)ANi[ den aaNovenaWr. Kapt. A. "t\m\ voeren de het O, Comp. Schip IffiORBEfcG volgens onzen vOórr- geh in Te (fel hintten gekomen bericht in Straat Sundadcni Maart 178410 goeden Raat ontmoet rc hebben "s Lands Êfqtia- t /•-,tran deVï Wel-Ed'. Gcttifi het recht aan Ketmpittecrd op het Recht v». Het is intuuriyk te bigrypén dat zync ww.-^vw ke Volgens cod cn £>ligc-Jegens Gproermiakers op co nfe Bi 0^ u 0 c) 2> 3 s s had eifch gedam eh bes goedvinden lnd ingenomen van het §*2 s S ^5 geheel e Corps der Regeennghei vctïc begreep tic ekeentie c 3; g a .5Jz a 'te mo^ce'n doèn VQortgiahkonder fecnard re becni'cn op e'enC z: X onbevoegde aanfchTvvi'ng van ^aifchedncV 1 de bovengenr. 4anfchrvvihg van den lloveiervergidc.' ir/ff dt-rEd. Glr.Achrh. J j* 0'5 a :^5s g .cprajii, Zondag en heden vérgacieVd iS gc,weéR cn die /.ig z. deze zaak ten Rerkften 2;il ianrrekKên tnen oftd«"Reld keff^ j. w.«x«y4i<r *i>11ctt hetoogen niec^ indej^u ■dat Hun Ed. Gr. Achfh. kra^cdAadig zn alleen 'de - polTeffie van het c»r f\entt». r- - ri'cht dés 'Hgcren Ert-Maunouun 'quo ,^^5 Ofva» empiheerbift pp Kêt recht dej hóoge Overheid en dien-; s c v c Volgens van de biilykhciddef Rraffe overdebegaane misdaad-Cj5 r; s maar dat wejli^t van wegén hun Ed. ^r. Achtt». ter Staars- 5 Vergadering van Holiandc'ent pfopofltie zal gedaan worden-,* 'tot nadere ihterpretatfe der Commiffie van den lieer Erf-Stad 0 2 t houder van 3Mcy 1747, nopens het recht om gratienHoiïtie - mnSdvailrigtffc o rt S - 2 -Ir Tt b. - s m'O "«fi - -x- UC -J ffi A - Ci3 e* B c r es iSée 0 tra at ouuu« u<... mmii/o1i.1Suju,uDen's Lauës Éfqür- 1 houdcf van 3 Mcy 1747, nopens net rccni um derOorlogfchepen ,'on<lerCo«imaftdo yandeft Wel-Ert. Getlf. 1 'ofpardoh te verkenen(meenomen mneifailfigc Jwip^g cn 5 g Heer Jac.Pietcr van Bfaain Voerende hét Schip llTft-E'CHTv andere enorme deBdciima geleiden lage en opzeilen w/'/c - r zynVlc de ovcrize Schepen WASSENAAR. Kapt. Oorthuis bezaan, zoals uit de Cotifcrtig van Tragi is gebicekcn gc s, [GOES, Kapt Stavorinus-, PRINCES LOÜISA Kapt- Graaf fchicd c'é zyn. Of au de vefftooking vande publikc rurtj ««.jeg ;«5ite J$ »t,~s. «rnun»..tin lU- i én het oproermaakon ,'((cétie enorme deliftcn zyft daareu S g 5 2 a c j1..« «i.v yoldeh feelegenheid ^eeveu tot dievery, plnti J SWri~5 j N - 1a er. .F nr J- cl >- - t '-1 =z i y -s 1 [GOES Kapt Stavorinus iKineta vwi.vi, jvan Reclucren MONNIKENDAM Kapt. Kuypïrs en JU JNO Kabt. de Wit. 'en het oproermaaitvngsst.- idezeive niet ieldeh fceltgcnheid ^teeveq tot dievery, plnhs dcrinz en moord, setuive Béhalven m'éeni'ïé aftiJere Voor- 2 j- p; Beelden, het nahilutift Rött'erdém vah wait met? meld da'ts SfS de Heer Cordimans-, die nu reed6 rteciiitlrtjaal het Óajc - lALr.' w'° van den moedwil is teWeert-, vöoMeéden 6ondc'rds(t ïivónd-, I niet verre van zyn Huis door twee i drie ichclfficn vcfra-f derlyk aangevallen, gefiiedengetrapt, mishandeld, ter i _.-j t,t, i 'sGR A v'ENHAGÊ dep 13 Novénlbar. De Heefeu Staa'teft van Hollanden Welt-Friesland zullen morgen vergaderen. Meu verncemd dat Hun Hoog - Mug. ceft Placaat hebbeft ^earreftccrd dat verzonden rtiat t« worden, houdende Ge neraal Pardon voor hét gedefurteerd Schecps-Voik uit deft Dienlt van den Staat. In gevolgede Refolülie dér Hnercn Staateti van Holland eft Wert-Fticslandtot de wapeningvan het platte Land, deh 18 dezer genoometifgdoof de Ed. Mog. Heeren Gecommitteer.- deRaaden voorleden VfyJtgaan dc refpeAivc Baitluwfchap- pen&c. ten platten Laftdé afgevaardigd de nivolgende MiïTivc: Serzaame, yrounieDherietegeide VriendenHun Ed. GrootMog. byderzelverRefolutie van den 18 defer hebbendé 'goédgevonden ons en-de Heeren Gecommitteerde Raaden in Wert Vriesland en béiNoofdcr-Quartler, iéder in den his ré te au thorifcetenom volgen» hét gebruik vin vroegere tyden de Opgezecteneh tto platteLaftdcift de Wapen-OeÖcning te decnondcrwyzeu (ft diartoa vanbehooHvkOéweerfd vóór zien, dt vermogende ten hunnen koftcn-,en de onvermogende door liet fourtleeren van dezelve. Hebben wy goedgevonden ÜEd. en dk Sehoutcn en berech ten eu dc verdere Dorpen ia ons Quartlerv door drzen aan té fshryvtn en te gelartaé om op den Eed by dén aanvang van UEd. Bediening gedaan te formetren, an binheB agt dégeft na kunnert délibéretet) 4 en oaar toe iou....6j -,--- dat deze tot UEd. kanoiffe zal zyn gekomen kaft om overté ften nomineereh als Wet sLands waare wélZyri meelt dvgreen - - a«k.i,I a-.J» u.,fO!iad.Penfioftan».van Hollandzdr| ringen 1 LEYDEN deni3N»venibcri Men zegr»d&in eenvdornas-e'-r a a SneStad van Holland zécr onlang» gedaan is een Propofitie 3 om terVergaderinge van Hun Ed. Gr. Mog. Voor te (lellen, eh V-.. ,iè '/inlren door hun tèdirigeercn dal - vfl. I* Jl -a «4 o O T '13

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1