Op vCartirdjgtfen ar November 1784» i« aVond» ten jtrarèi^ ial man in HHèèfefilé<igen>5nt»an dén Burg VinnenLeyds.lt» t" aóSlg^Si §h£ nubliekdöen veilen en verkoopeneen grootaanzienlyk rui in hegillerk en zeer wél betimmerd KOOPMANS - HUYS en Erve, 4: a A o Ag fr^-f 3 jé 8*6^.5, met de daar aan verheeld zynde WERK - HUYZEN, zeer bekwaam tot alleFabriekep; groote ruimte noodig hebbende; vöor-^ g S^g'Sig'T» o*® 1 zien v.vi verfcheideKamersen Vertrekken, waar van zeven Behangen en fommigd met Marmert Sehootfteen Mantels, of Scolder ven georneef Jwyders ruime Gang, grooté keuken en Overwulfde Kelderdde Binnen-Plaatfen en verdere Pro-u T 8 Ss£ pnercten Oommoditeiten, hebbende van agtcren een fpatieus KOETS-HUYS en STALLINOE vOor vier Paarde# met ft«ne K'§ er* "2 s S5, Krebaer.sHooy-en Stroo- Zolders Stc.ftaande ende geieegen binnen Leyden voorn, opde Oude Cingel, nabyde Prince R g J q 5 „"g &fc §3 Straat, en aldaar uitkomendebreeder by Biljetten en intuiTchen nader berigttê bekomen ten Comptoire van J. L'*iNGB jhaj o M S c*T"-i:s - big' Notari. en Procureur te Levden voorfz. S &S I op 7-vrcJj»jj den 27November 1784, desavondsten 5 uüren precys, t*l men in 'tttcereü Logement aart dehButgrtbid- - p 5 o cvdVi. public»:'doen veilen fen verkoopen een extraordinair ruipi hegtiterk wél dodrtimmerJ en Ongemeen wel in bet TT g 5*5 *=2 ■UB -etvdenWtjï*«-B «f a tiRhyti op fc* 5 K/M?4*e-Sï§ St?j5?S8fc8.c8 >v - .c Ê.sJ^ X aan denzelve Boedel yan wyle mama omajwiir vciAugiu«i van cou ipoeaigite en wei uicrerjyx voor Qenijvcttui-E 2 i w -u t ber 1784. «.pa» ive öfbctaalinge te doen ten Curapioirc van JOHANNES THYSSÊN Notaris binnen Leyden. E - ^«q '5 Op Za turf lag dén 27 November 17.84, des avonds ten 5 tture'ii precys, zalmert in her ftêêrert Logeitienc a»n den ftürg binneft s g. w g j- w OS'^^i LevtLn, ptjhiifk veilen en verkoopen twee kapitaalè exci a logeabele hegtcfterk'e en wel dookcimmerde HUYZEN en Erven, £*2 o g o o» ^jl-C >r<g r c« voorzien met diverfe zoo behange ais onbehange Kamers en Vertrekken, (bande Code geieegen biHnen de Stad Leydeti, het 5 S c y co© JfE B eene aatxde Noor»lzvde van de oude Cingeluitkomende door zekere Poorte op de Larige Gragt, zynde daar van een groot ge- jjj B §5 declte /.edert weinig Ja inen|nieuwopRetiininerd, hebbende eon extra ruime Plaatsbaar aart eert Cotipel, tülTchen twee Volieres, oAg 2 So ifc en het andere aan de Weftzyde van de Óelffe Vliet, omttrentde Bakkér Steeg, uitkomertde met ten gemeene Gang op de Celle-'g g g broers O ragt, hebbendé neven* hetzelve HuysopJe Vliet feeneige Gang, zynde zeer bekwaam tot alle Fabrieken en Affaire^ o -H a-® ruimte nodig'hobbendcen laatftelyk nog een 1IUYS en Erve, ftaande ende geleegen binnen Leyden Vöot-noemt in dc Paarde 1" k 3 3 u >.c S 2 Steeg, zeer bekwaam tot alle Neeringen» byzónder tot de Herbergiers of Tappers Ncering^ welke daar in bevoreos niét goed v. g;5>^5u:3>c^^,g facres is gedaan: breeder by Biljetten, en nader informaden te bekomen ten Couiptoire van den Notaris en Procureurs-o tr^'Z o c» c S 5^ LÖZJC.tc Leyden voornoemt. pr2'S 2 -«M Op Zatnrdag den 27 November 1784* des avonds de klokke 5 uuren precyi, Zal iü 'tHeerert Lqgemcrit dan denBurgh bin - cO^•'fiël n en-Leydenpubliek svorden geveild en verkogt een groot ruim hegtfterk en weldoortimmerd HXJYS eii Erve voorzien •-2'° c^Ag 5 9 verfebeide ruime boven eft beneeden Vertrekken meeft behangen als mede een goede Collegie - KaruCr, lUandecnde gelee- «°G gen in 't beft van de Stad Leyden op het Rapenburg, over de Academie, en uitkomende op het Pieters Kerkhof: breeder by Bil H c 5 jercên gcfpecificeerd: Zynde inmiddels nader onderrigtinge te bekomen by den Notaris P. SOETBIiOOD te Leyden voorn. w flH? o Op Zarurdagden if November 1784, zal men in httHeeren Logetrient aan den Burgh binnen Leyden publiek doéb vei'en e 3 c f 2 b o envetkoopen een groot ruim hegt fterk en wel doortimmerd HUYS en Erve voorzien met diverfe zop Behatlgc - als Onbe- O 1 g.tiÖ g 3;^ z bange Kaniers en Vertrekken, en al hetgeen hetwelk tot een logeabel YVoonbuys behoord ftaande en geieCgén hintteh de Q 4j 0 0 Stad Leyden aart de Zuidzyde van de niennre Hoogewoerd omtrent de Rhyn Straatmet n^g eeh hegt fterk HUYS en e-rvt g S c* 9 «3 aart het voorigc verheeld, voorheen gebruikt tot een WERK 11UY.S aan de Noordzyde van het nieuwe Levendaal omtrent de 1 fe g 5 g'2 e - Rhyn Straat; als rti ede een groot ?3rtiim, hegtfterk PAKHUYS, ftaande ende geieegen aan de Ooftzyde van de Lt»ycr StraatCJ §3 breeder by Biljetten informatie is te bekomeri tew Comptoire van den Notaris cn Procureur BOOT te Leydert yo.ornt. o fck® o ®ÖT OpM-andagenDirtgsdagden 29cn 3öNovemher 1784; meh tep^Sterfhuyze vin den Haer ISAAC H'ILLEEyO^ dé óiidé^; pT" r? Cingeltulfcheh de lange Schei-en Prince Straatpubliek veilCn en verkoopen een zindelykc INBOEDEL vbeftaande in di y uo fes a verfe MeubïlftireGocdeten votfrts eert fraaije Biljard met zyn corapleece Toei-»ehooren waar van bet Laaken genoegzaam ""3 'dieuwi's als irtedcee» Paarl Snoer, vier dik, een fyi^e Boot „een paar fyne Oteilletten ,met.StrikjcSj een paar fytte Knop-S §5 «u ^,-^Z pen en drieJyncRingen. u f2' 2 Op Zaturdag den 4 December 1784des avonds ten vyf uuren pretryk» zil men in .bet Heeréil Lotetiiertt aart den Burg w ij 4l S bin?cn Leyden ,pubjiek doen veilen en verkoopen een ex-tra vermaakelyke en ongemeen zoo wel tot de Jigt al* Vilfchery wel c S c '£~- geieegen RfJYTENPLA ATS. met deszeifs bvk vaame Huizinge cn Tuinmans-HuiAiitgemitsgaders een rrtvaale nieuwe <^-5 cy c «^"^9 5"- fteene Councl, hebbende de aller aartgenaamfte tn wyd tiitgeftrekte Oezigtcn, met zyn Tuyn, Boomgaard; Hourtiofch en ver- <;|<i b-g 0 u*o S a u S^© dere zécr jfchopne eu wel aangelegde Plantngicn* groot éért Morgen 18(5 Roeden-, ftaande ende geieegen aan den laagen Rhyn- g 0^ dyk,.digt by 's Molenaars Bi ug, onjer Oudshoorn voorts-eert zeer voornaanie en extra wei gèleegén HÜYSMANS - WOO- 'J Jg "7 i? 5; c. s.64 NINGE^ met alle bet geene daar toe behoord, en 46 Morgen ongo.nceo goed^ deegclyken wel toegeuviaktzoo WEY njs o t c 5 ö.S HOOY - LAND,claar aan a.^ter dr vqo*?yde Buytenplaats in de Kalkoven fche Polder, onder Odtshoor'rt geieegen t wyders a gs, H cf/> iiog diverfc extraordinaire go»v(k»,deegelvkcen wel toegemaakte pirtyen WEY-LaNDEN, geieegen zoo in de Gnephoekfe 4^^ S c^ Polder, onder Oudshoorn, als aan ofomtrentde Ciiigel buicen deM.»are Poort der Stid Leyden,in de Stads Polder^ onder Leyr r g-g jgv2 ^w'E'S derdorp; en'eindclyk .<:og.divcrre ongem.eene vrugtbaarv en extra, n.ihy de v.o >rzeide Stad% wel geieegen partyert YVARMOES- LAND, even biiitetv-de MoHch Poort^onder OegitgeeftAlles hrecdcf by de geatft ;eerde Biljetten, en nader onderrigtinge ren Comptoire van den Notaris JO/Lt VNEB T/JTSSEiV binnen Leyden. De voorzcide ÖuytenplAits ^Ldoorde Gegadingden.^ driemaal 's Weeks naaijientlyk Maandag, Woensdagen Zarurdag, tot den eerften December 1784, kutifteö wördeb bezfgrigd, mits voorzien zynde van een cort/ent Byicfje van ophemelde Notaris T/ïtiSSEl\. - Nog zal men ten zei ven dage en plaaue, publick doen veilen en verkoopen een heer voorrtaame en efctra «yelgeléégeh HOYS; MAN^ WÓONINGE met deszeifs ruime VYoon - Huyzlngen (zyndevoor dezetigeweeftttVec Bouw Huyzeh) mitsgaders Bar.gen, Schuiiren, ruime Stallingen, item Boomgaard, Pootingeen Plantinge Cn voortAalle hetgee.iö rot een wel gêeondm'o- iieerde Huvsmans - Wooninge b-.boord, met omtrent 34Morgen extraordihair goei\, deeglyk en Wel toegeftTnakte Zoo- WEY- ials HOOY - LANDEN ftiande ende geieegen in de Laagewaffriaan en omtrent de Baate Lsul, omdorde VrV.e Heerlvkheid van Koudekerk breeder by de BMjorien. en nader informatie ten Compt. van opgenoemde Not. ÏH'fS^ÊN. Op Zaturdag den iR Dccember 1784des avonds temvyf uuren precyszal tnen in 't Heercn Logement aan den Blirgh birt1 nen Leydedlpubliek doen veilen «11 verkoopen Cen compleece en uit de grond uleuw opgetinimevic HÜYSMANS -WoO ;,NINGE, mctzyneStaliingc, Hooy-of Graanbergen en verdere Geriinmertens ,Bepoo:inge cn Bepbntinge fliftsgatlers di'ver-^ k Te extraordinaire goede, degelyke en wel toege 1*4.1 akte Partyen WEY-en TEEL LANDEN, te za men, met de Dykgrotiden en g o m fef dcrzelver Aanbermingen groot 70 Morgen 2 Hond, 37Roedcn, geieegen aan de Noord- We^zyde van de GéWèrwoudfdhe - >T. c- "Weg, in de drooggemaakte Gelder woud fche Polder, onder Soetcr wou de breeder by «Je ge'affigeerde Biljcften cn nader infor Sj 'J p ;v^© vp .matieren Comptoire van JOH.I1V1VES THTSSEN, Notaris re Leyden, alwaar, gelykook, zoo in 'tRecbthuys te HazeHwóude g ^5. o c&fs ten te BenrlmyZen ais in *t Rechthuys van Soerêrwoude zynde htt F>mteyn aan den hoogen Rhyndyk agt «dagen vort)- de g, Verknoping de Conxlitien en \Zoorwaarden zuilen kunnen worden gev.ien. S-'c^-5^ Hedeh wqrd te Leyden by F. dé Dues-; Rottfehdaftt D: Pist 's tfage t).i« Amfteriam Eliót en Langevsld e r£._< Jva Haarlem Lnoyet; Utrecht EihMtntz; Groningen Ifuyzhtgt Hoorn l^nnande nitgcgecyert een zeer vcrmaaklyk ^11 niet nil'rt- O |i 5©§."o£-5^ der in orze dagen intreffahp. Werkje, zytide een fra.iye BESCHRYVING vaneen REYZE door het fcroA.fte gedeelte van ftet t£ SS ri1"*» DUITSCHE RYK> gedaan iaden Jure 1782 cn 1783, dor den lebrunderen RevMgcr zelve hiefchrceycn»'en voor zync eiperte c S .Rekening uitgegcgecven de Gtographïfc/je Bcfchryvingvan dt voofnaamfte Stedch des gemelde Ryks,zetten de A<ird*;ki •--* g: o kunde een nieuw licht hy, gelvk ookiler zonderlinge Volksge woonten die ceiLns het Werk op eene zeer uitlokkende wy/.e S a' t '§^g Yeraaneeri,aamen, w-a^r roe nietinindef hiedewêrktda keldz/tante giti/reUm cn ïwoHiehookde ontmoetingenwaarin deSehry- .rr-o.^ u. c q'S ver z.ig bevonden heeft, meelt ilfen van een vro'ykén a.trt, zyncle eerte zCer diiidelyke HcTchrv'ingv.fln de Wyrtbergen'. en S fr c p% c alles wat daarin omgaai-, aujh het bereiden van Yzefals anderzints een volledig verhaal vart hetberüchtègrof>l<* fkfAeU'tlhffcb**? "Wvnvfir^ zoo hnog dat men meteen fraaijeTrdpmet Leuningert daaropk!imt,en veele artdefe Zeldzaamheden me uttvdef t j-it; ^s-sfc H i_;V 9 febeiden dir Werk v?n alle anderen van dien aart, mskirhet geCn het in den tegenwoordlgöntyd ten iiitterften int^ rclfmr maakt, J 3 is een jwifte Bèfchryvrng vah de ftaxtdes LaudiAagt des Dtiitfchen Kyk eit de Militaire gebruiken^ aldaar plaats hebbendé nUg cc"3 5£;pg t 45; het welk re weeten den Nederlanders thaïvs biet onverfchillig zyn kan daar 'ctoncerdeL1pórrogstu(1bhen het mcefrgertreldcn v "3..^ ,'rQ 'jé Ryk, en onze Republiek byna volkomen geopend is, men kan dé DuHfche Troupplndie reeds fterk in beweeging zyn, in dit c 'tfO ,f3 Sgë Werk van plaats nagaAn en het geen dezeintrelTantCbezigheidrtogn>eer veraangenaamteii gemakkelyk mAakt. ispene keur- o V.t; \'-è Ivke ftel afgezette Landkaarten waar mede dit fraaye Werk verclerd is,^'alles is in eenen hitlokRendc eh verftaanbaAren llvl 3 v^(ii 'ssjf 1;rAA- J by een; dc TJ-om Jones van dert grooten Bngeirehman Ft el di hgen de Sdra Burgerhart van de niet mirt iCr gïqote Nedir c--^ucCs-X j landfche Frnu-.vtnMejuffrouw de IFolff en Agata Deken, gevoegd by de'ze- Ctli&ty maakert een ohwaardéerbaare B'indel c Uit, van nlle.de vermogens welke den menfeh in de bedoelde Tak vmn Weetenfchan kart bezitten. Dit zónderlinge Werkje "v! c' kS bef1aattwecDeclrj.esverrykc met her Portrait vaft de Hèldin der Romati ,CELIDEl en wörd voor 36 Stuivers uitgegeéven tc S o 5 B v c AMetda* by B. EEfTE-, Boekverkooper. N 5 «fJS&g -£*■ 8 .7. ELtfR en D. Af. EANGÈVELD Boekhandelaircn te Amfterdambehbèrt gedrukt en atóirt vérzonden HET 5 K p V 1* TROMMELEND HITYSSPOOK of de ECHTTE NOOT WAARSKGGER 'Blyfpei«n Vaerzen gevolgd naarde Proza vart S fc JSS i den Hcere LYNSLAGER en opgedraagen aan^^bet Toseellievend GenooLfciispter Zinfirrenk vocl'ende Kunfimin fpn art geeft T .fe.S'cS k Je*? ¥)ytdoor W. VAN OTyLEFEN Caspcrsz.om de Liefhebbers van fraaije Toneelftüklwrt wegens de verdiehftelykhcid va ff dit i( Z »2 Blyfpel te overtuigen behoefdrdleenlyk gezegt *e worden dat hecoorfpronglyke van den grooten AbDlSON inTEngelfcb T r3 ?-5 opgefteld en vervolgens door den beroemden Blyfpelpichrer DESTOUCHES merkelyfc. vefbeterd in *cFranfch is overgé- V, ^^5 5 t rr?gt geworden CzVntïe deze vertaaling door den Héér LYNSLAGER gevolgd) hetzelfde Stuk ziet mede in de Hoogduit- £§-•*§ fche Taal het lichten men v»nd in eene Vertaalingnaar hetoorfpronglyke Engelfcb onder den Naam vafi DE TROMMEL- if &CA"GER.js;tcr liet l»atftc fV'elvan den Snapper door Ai-a (iorlitvaii SfóoteMsnntn totzigheeft getrokken de Prys is 8Stuiversen oj> «root Papiera 16Stuivers. -gSJasi'.fcsgj M TVTFJ Tot den laatiien November 1784, ais Jiet ferine eetal der nogovetiR ^yndf Exemplaaren zoo Hnjt ftrekken van Kei «z^s^ö j tj S 'x 7 NÏIÜWE OEFFENSCHOOL DER NOTARISSEN, of 4e NotarUlePreftykinhaaré;Orondregel»nenBcoAenin? gS§=S-S"S-S5." g-«« 'rit cn o(7yt;w,j,vtv(A>, vercteni met een traat m 't kopsf gefneden Medallionvan "t welk de voorzyue vertoona^ ;s> o het orixineele Portrait van gemelde Buron VAN DEA CAPSLLÊNen de wederzyde een zinnebeeldig Monument ter gé- if .-gg tfi=g S 5èï| ta dagtenifle van de door zyn Ed. afgefchafte Droflcndicnücnin gr. 8vo.k 15 Stuiver!te bekomen te Arnhem by Mteiema n*~> ca -S c'J r wx. Appellant; Amfterdam D. Schuurman^ Delft?, de Groet; De ventef S. Brouwer; Gouda W. yerbidau'mLeaden F-. Doei cv. en L. Herdingb en verderalom in de andere Steden van Nedefland. PM By ABLUSSE en ZOON te Dordrecht, J. RUTS en J. RRAV A. Z. te Rotterdamen alomme in dfe Vit Pfovittciéh i sp-jjr thans te bekomen: Verzameling van Alle STUKKEN, betrekkelvk tot het zenden eener COMMISSIE vttn H. E. G. M. •n.dt lleeren Staaten van Holland en Wejl- EriaUndnaar ROTTERDAM tot het onderzoek naar de Oofzaaken vin de aldaar plaats hebbende Onenigheden en het Wantrouwen e» zot het beraamen van gepafte Middelen tef htHIellihg van de openbaare Ruft indenjaare 1784, EerfteDeel." Zynde een vollfdlgeh Bundel van alle de Stukken die too voor den Ma- giitraat dier Stad als voorden Souverain der Provincie gepafleerdv.yn i en onder anderen de lang verwagtezeer aantnerkelykd Memorie van den Heer ELSEVIER aan HUN ED.-GROOT MOfe. mÈtde daar toe behoorende Bylaigen enz.in gt.4*> 1/8:4. He« Tweede Deel is op de Pen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 3