f te '!fï <KSÏ»' 2^ D^GehuurdH-éteSj, uitfegteven «nBer de Handtekeningen dar Gequalificesrde CMlefteursjZymiein AmfteMamT c - - - 3 1° Hail ,J.deGroot ,J. van Belkom en F. Kruysde Wed. H van Byk en II. van EylSitgicr, jr.S. Cnnricgicter en J. j, Jg*s "Rotterdam M. Ihvendaa'. en Zoon A. Hovendaal; Leyden If. H. Dozy Haarlem vdn Lee-, Purmerende B. Eeereboom D i gP 5 A. SterkDbrdrecbïjf. Bluf ie n ZoonP. Blujfi; Schiedam A. Bakker; Gouda j. A. PrcesmanBuyp; Alkmaar Halfmt i wv?3 N.Delbofi; htielleA.Cahaenen G.L.Vcrbell; Middelburg 7- /Pagemaker; Utrecht J. van Wefttn; Nyinegcn T). 'pyfen i .zCa "-3 hem Troeft; Groningen N. ie Char reL. Haakman en P. Knypinga; iïreda A. Oukoop; Leeuwaarden G. van der Wpl- °«S?3 ZWbf S. Clcfrftnt, die in dele Vierde Claffe ingebleeven zyn kunnen tot Heden .Maandag den 22 November, op deZeifdc No Claffe worden ingehuurd tegens 2ohet geheele LotdcHalve/lo; en de Quartcn 5. boven de 20 Jaaren oud van de Gereformeerde Godsdienften van goede Atteftati en voorzie», inj £5 gvTS-3 3 3 re"3 *"5 Franfche Taai magtig, de bekwaamheid hebbende en gencegen zyndc zigals ONDER - MABKMOLSELLE e.L.q;™j»2'S>2'| 5t.?a <2~ 5 3 3 - voornaam Juffer» Koft- School (op favofablc Conditiën) te engagècrcn adrcffeere zig aan A. KOSJER, Boekvurk ï_re X" 2,2 3 re.3 S» peropdeBoterMarktteLeyden. De Brieven franco. T O - ZT 2 r? 2 5 3 Te Huur, otnterftond te kunnen worden aanvaard, het vermaarde eti van oudsgercnomccrdeLOGEMENT, gcnnn 5 3 1 S* 3 0 S* £i. S - HET ItO F VAN HOLLAND ftaande cn geleegen in het befte der Stad LeyJcn op cié Rreede Straatwaar in die Aft 2>- >-t 3 1 3 3 2 O M" M 3 £5 J[* O VP»l/a leoran Ie uaJaau - na/ïnr gA Kourne i>'. K\r R R ff F ff ft/1 i<a(Jnr Tnv. m.-vmnn /.n <ia, 11»-.- 1 1 >n Vo 3-3 3 3 S rC Cc A "l* p 3 *5 3 1*» CU O o 3 3 £.i3rr2.r:22L O "2 ?2 V. v o? jr Obligation ten laden Holland en Wed-Friesland, ten Comptoire Aüillcrdanite zamen groot in Capiiaal /Tïu68 - 1*7; a J - 3- O i -1 O r» - PftmnrnirA 'r Unn-o C a rnmrt.oiro Tloviir/ioKr C -re r I re..a_ rt- J "Se-goSS-SiSS^SH-ber, k. tL" 5 3 O 5-3o2 3 re 3 re Heeren Logement .verkoopen een party OBLIGATIEN als ƒ4000 ten Coinpmirr Haarlem fiafccGbuda ,''2oooLosr« v-3 2.2 Clo s 3 2 5^re S-< dit?i ƒ500©elft; ƒ1500Utrecht; ico Generaliteit; en,f,;ooo Friesland, elke benevens de Bewyzen van Eigendom iLg re g. g c^ Veil-Conditiën te zien zyn tenComptoire van de Notariffen Bouthan cn van Berm ten wiens overftaan de nodige TranTpoii 2.- 3 3 -3 3.™ N° ^zullen worden gepaffeerd breeder by Biljetten, die by de gemelde Makelaars te betomen zyn. H °->-J 3 O r,*a5 gN. J. VAN BAGGEN,Makelaarzal op Heden Maandag den 22 Novemberte Amfterdam in 't O. Z. Heeren L"gemt "5i,2!>"13 30 i 3 Ob<3"3 5 verkoopen twaalf fluks OBLIGATIEN, jeder groot ƒ1000, ten laften de Heeren Lever <n de Bruine, onder Verband 23 2 o ?.2§Nre - o - g ij, hunne Plantagie» WatertandAdricbcmPalmini rib 0 en Sarnimombegeleegen in de Colonic van Surinamen bteede S 5 oa re 5" Biljetten. De Obligatien en Veil-Conditiën zyn tc zien ten Comptoire van den Notaris y. A. LETTE. 2 ë'S''3 S 3 rei" "5 Heden, Maandag den 22 Novembsr, zullen de Makelaars N.J. van Baggen en W. Zeeltte Amfterdam in *t O. 7.. H,ei STstStBUSta",»? nsh,"5 g->5 Logement, verkoopen een HUYS en Erveftaande en geleegeh in de Stooi cteegW. Z.het vierde Huys van de Elnwe .Ös'ö 3 a J - g rejBnrgwal, waarin een Diflelatettrs- Winkel word gedaan. Dc Bewyzen van Eigendom en Veil - Conditiën zyn te zien j"= 2 o a a co =- 5, Comptoire van den Notaris Elbert Stoezakop de Haarlemmer Dvk by de Heere Markt. 2-re i i'S.o» =3-5 re »R lieden, Maandag den 02 November zullen Je Makelaars C. TWISl{ H. HOGEWAL, A. A. LESTUR.GEONT.SMI1 f^Ss^S^S^re 5»rZ 3 J-p. DE BRUYN, J.ZIMMERMAN, J. NOORDINK, J. D. MERCKER.W. A.J. ELZEVIER DOM en B. TERMAAl 5 és 2-° o'I'S3 "re 3 3 -1.te Amfterdam in't Oudczyds Heeren Logementverkoopen No. 1. Een hegt fterk KOOPMANS-HUYS en Erve ftaands 3 re rXpJ£3'S':?1 g.T 5' j?3^^geleegen opde Heere Gragt, aan deNoordzyde. hetvierde Huysbcooften dc Vyzel StraatNo. 2. Eenhegtfterk WINKE -,5. s 0.0 W? 23 ar o" HUYS en Erveftaande en gel|egen op den Dam tHffchen Beurs en Krom Elleboog Steegen cn bewoond wordende do r- b g re o Cn Es3"" een Boekverkooper; No. 3.. Een hegt fterk HUYS cn Ervè zynde de Herberg DE y.iLK, tlaande en geleegen opdeBoi S re c 3 3 re re"S. 3 i? ar 3 Marktfchuinstegen over de WaagNo. 4. Een hegt fterk en nieuw vertimmerd HUYS en Erve ftaande en geleegen ia öS.3 j|3 2 5"i» Cre" n 2 3 5. <- Vvzel Straat, aan de Ooftzyde, by de Heere Gragten bewoond aooretn Kieermaakeralles breeder byBiljetten. DeBea ë'Sre',ci20.S'<:s 3??<n zen van Eigendom en Veil - Conditiën zyn te zien ten Comptoirevan deu Nota.is HENDRIK TEN BROEK op de Heet -• iff4 3 2 «3 S.t Graf' bY Konings Plein. F-o 3 3 2. S3 Heden, Maandagden 22 November, zullende Makelaars C. Roos Carelsz.J. Speek maliG. MulletJ. ZimmermanM S iJ êsVa o 3M" S'o* o 3 o- Calkoen en P. Engelen te Antflerdam in 't Oudezyds Heeren Logement, verkoopen No. r. Eén hegt fterk zederteeai 3 I, J. Jaaren vertimmerd KOOPMANS - HUYS en Erve ftaande en geleegen op de Fluweele Burgwal of oude Befchuit Mart g-< £"3 I 3 3 g tuffchende oude Doele Straaten StoofStceg: en No. 2. Een extra plaizaate wel geleegen en fraay beplante TUYNgenasi B 2. wó 'rere"i'r' G-3 yREEDENBURG met deszelfsmoderneen onlangs veel verbeeterde Hayzingeen Opftalftaande en geleegen in deNieai O .T S. S' 5-re* re 3 2 S*E'antagie, in'tParkB.aan dc Midden Wegbreeder by Biljettenen nader informatie by de gemelde Makelaarsbywii S3 3 S.w S.w oïg- goli de £eteeH«nde Briefjes ter bezigtiging der Perceelen ook te bekomen zyn. Do BeWyzen van Eigendom en Vfeil- Condiüi S"" §'0 3« 3 o'il.B 2 2 o 2 zyn te zien te» Comptoire van den Notaris T. Huntum. o re o s u jj'g* Heden, Maandag den 22 November, zal de Makelaar A. C. DUYVELSIIOFF, te Amfterdam in 't Oudezyds Heen Logement, verkoopen twee derde Parten in eea hegt fterk en wel doortimmerd HUYS, AGTERHUYS en hunne Ervei ftaande en geleegen opde Agter Gragttegens over't Exercitie Veldhetdertiende Huys van de Reguliers Gragtbreel byBiljetten: inmiddels uit de hand te Koop. De Bewyzen van Eigendom en Vgil-Conditiën zynte zien teö Comptoire vi den Notaris G. Wythaf op de Lely Gragt. Heden, Maandag den 22 November, zullende Makelaars O. Muller, B. Dankmeysr en J. D. MCTcker, te Amfterdam in 1- Oudezyds Heeren Logementverkoopen No. 1. Een hegt fterk propet betimmerd WINKEL-HUYS en Erve, ftaandeenf leegen in de nieuwe Spiegel Straat, tuffchen de Kerk Straat en Prince Gragtalles breeder byBiljetten. De Bewyzen van Eigt t dom en Veil-Condirien zyn'e zien hy de Notariffen Dutperover de Trappen van de Belirs. NB. No. 2. is uit de hand verko| Heden, Maandag den 22 November, zullen de Makelaars J. A. du Coax, A. de Maaker en D. Frescarode, teAmfterdn in 't Oudezyds Heeren Logement, verkoopen een hëjre fterke STALKOETS - HUYS en Erve, ftaande en geleegen ind - NienweSpiegel StrtatWeltzydetuffchen de Heeren en Keizers Gragtenbreeder bvBiljettenJleden tnzie». DeBe») zen van Eigendom en Veil «Conditiën zyn te zien ten Comptoire van de Notariffen Bonman en vin Beem, op de Voorbn wilby bet Poft Comptoir. r<! N S' cu a O.1- re- y-j Heden Maandag dén 22 November, zullen de Makelaasr A. DE LANGE C. T.WISKB. TWISK en W. DE NEW 2 i> O 3 3 2, V1LLE AbramsZ. te Amfterdam in het O. Z. Heeren Logementverkoopen een hegt fterk modern getimmerd KOOPMAN W c-re n2", ö.re"re (-H HUYS en Erve, ftaande en geleegen op de Heeren Gragt, tegen over de Warmoes Gragt: breeder hv BiljettenHedei S 3 re S-3 5 - zien de» Voormiddags van I» toti uur met ten geteekendBrierfie van eea der gemelde Makelaars. De Bewyzen vanEip 2,3 253^: 3 s. a» re"S<^ SO dom, benevensde Veil - Conditien,zvn tezien ten.Compcoire van de Notariffen Bsuman en van Beem. I u G O o re ^^"re «e g re HedenMaandag den 22 Novemberznlltn de Make laars J. Kwik* C. Twisk en A. van Dobbenburghte Amfterdam - n, - - - - ,'t Oudezyds Heeren Logement, verknopen een hegt fterk «n wel doortimmerd KOOPMANS- HUYSenErve, op de Rat GragtN. Z.tuffchen de Zandstraat en Kolveniers BurgwalHeden te bezien. NB. De Kooper zal In zyn keuze hebht at 's Jaars volgens Veil - Conditiën die nevensi Decker op de Heere Gragtby de Berg Straat! n. Maandag den 22 November, te Amilerdam inht SCHIP genaamd DEJOMGE JACOBCommn et, wyd29voet9en i balfduim, hol ijvoet lea o wag. 3." r Jjb"5 R 5'half duim 't Verdek voet aep i Half duiin en deSiuurplegt lovoet 3 duim als mede het WALVISVANGERS GEREF.D "3? 2 5re g-re g a g- U re re-^ 3.» 2 SCHAP vsn de gemelde Commandeurbreeder by den Inveurariffen cn berigr by rie gemelde Makelaars. 2 3 Q™ hjre 3 a 3 5" re re p. JOANNES HUYgENS Notaris en Protureur in 'sGravenhagezal op Mofgen, Dingsdag den 23 November, des avond o o.-S s ®{f ten 9 uuren in de Ciffrlenye van den Hové-, finaal verkoopen een kapitatfPihódern HUYS ERVE en TUYNmet en """'•5re'5203re?.re3s:3 £2. w —2, Hartfteene Gevelen in welk Hnyszyn een aantïl van twintig Kamers, waarvan er een is gefchilderd door een der beroemd 5 tf 3 re j? re OF-jfa 5 fte Me*ffars en verder verfehcidene behangen of geboifeerdKeuken Kelder kapitaale Zolders cn het geen verderta 3?v!? 5'f* re" 2. E. 2 525 r, «5" een groote Wooning werd vereifcht, ftaande aan deNoordzyde va» de Amlterdaoifche Veerkade in's HagebreederbyBii "SB' 5.2 »-jf fï aw rta 2 5 3 5* r g S, o-3 m 2 2 5*3 I 5- 0 5 S 5 - 5ire3 5'ge>2rereN=_g g* re 2 o eg L 2 g* S o p re rë Sr* oj «,tT, «11, ny uty cn Awaa 4 en i nair per e-ent; 1000/.yne iceizeri. rvtajeireit, oy evi, cu e-vr«y/.- ,-vu,, j «w vr 5? 3 5' g* y 3 5*- o-re T| re're.»*' de Plantagie yilTerszorgbv de Wed. Hamilton en Meyners; 8000 opde Plantagie de Goede Ferviagtir.gby gem. Wednwi 2 3 2 o 5, ^E.re'reS'S £a 2 H"<JtUon en Meyrters; een Aftie op dc Ooft- Ind. Compagnie ter Kamer Delft, groot 243 Kapitaalen een Aclie in degeoc C,"? 3 o re^3. re 2 Sre I?re"5 3 troieerde Weft - Ind. Compagnie ter Kamer Maaze, quohier Delft, groot 2400 Kapitaalbreederby de geaffigeerde Biliette ^S'&.S'orê ifa.re3'3re'en Notitien-gemeldzullende gemelde Effcften metdcrzelverBewyzen Heden en Morgen ten Comptoire van dpn Makeln »»S'j j 55" 3 ire? r'l -3 So Andreas Mys worden gezien en gcexam'ineerd. g"3? re 5 ^2.?"^,^ 5 re» S"re5 G. H WESTERF.OMakelaarzal^op Woensdag den 24 November 1784te Amfterdam in het Oude Heeren Logement, vei g.Sfg're» 1.5-re^ rere koopen eenparty InlandfcheEngelfche, Franfche cn andere HANTlFACTUUREN en W1NKELWAARENbeftaandejl 7. 3.- S iS-3-SS- -3 ,3 5. S Lakens ,Zvde en Wolle-StoffenZyde-en Katoene-FIxiweelenVtlverere en Trypen Ooft -Indifche en andere Lywtatel n 2" 2.H B S re re re 3 5w*5:2-2>re iSvde- en Zaijerte- Tiouffèn cn veeleandere Goederen meerbreeder by Notitie, die fe bekomen i». S.>3.ï-I 3 S re 0.2 O S.2 re ADOLPH VANASPEREN, Makelaar, zal op Woensdag den 24N0vsm1.tr 1784, 's namiddags ten half uuren precys. Kt Wt,; j. si,3.-"5'2J 2ö.a5l_2 Hnyze van H. W. Z-weepeCafteiein op den Nieniven Dyk, in dc drie Mcriaanenverkoopen een party extraordinair puiks a SeS 3 g'gire 3 3 s. 3 pnike van circa 80 Ti«r»jesIerfch VLEESCH, zynde Mefsbief, cn van deSlagting T783en dat by Kavelingen van vyf Tien gjas-ag "2 re re O g 3 re M« jes tefiensleggendeop de Keyzers Gragt, tnffchen de Leydfche en Spiegel Straaten. 2 - «35 o eeï15. 2 3 Op Donderdag den 25 Novembsr 1784, publiek te Koop te Oegf!gecft;nan de Buytenplaats P\hyni>o(fbyhet Haagfche Schouv, 3 re 3 n 2* S rnim Co extra zwaife IPEN BOOMENals mede een groote party zwaar ESSEN en EI.SEN HOUT op Struik. tJÏS'ï «o re» 1 S3« 5 3 3 V af-«n 7- HONKOOPen L. HEROINGH te Leydenhebben nit het nagelaaten Fonds van de Heeren C. en D. HM re"= cl !T nc-iv? are S-o2 J"gekogt (fchooti n de Negotie nog gecontinueerd word op de Firma van HAAK COMPde nog maar 30 OVF.RIGI 3 •«- w- 2- KXEMPLAAREN van Novuj THESAURUS JURIS C1VILIS ET CANoNICI Continens varia rartfima Opttm W-O ^3 re psre Osore rum Interpretuminprimis Hispanorum-tt Gailorum Ostra Tam Edita ante hac, qnam Inedita in q.nbns utriumque Jus e'ere"? SclEj3-3-» Emendatus, Explicatur, atqueexhumaniorihnsLitsris Antiquit. Veteris iEvi Monunientis illuftratnr. ex Colleaione» 5 3.2 re Mufbo G. MEERMAN J. Cti, IN FOLIO VII VOLL.OP GROOT PAPIER (want de Exemplaaren op klein Papin Sn'jNjg zYn geheel uitverkogt) waar van nu nog maar2oExempi. overig zyn, welke tot f 21 ongebonden den eerftkomendezulltt -re.-re 3 re--g re"2^!? >"ïre re worden afgegetven,alsjnede-TOM 4,5, C8t 7 op ordinair en TOM 5 Jt 6 op groot Papier afzonderlek Een breed- 32b» g-S5§^re »lsSre?re voerig PROSPECTUS van dit Werk Is alom gratis te bekortitn. Dit by alls beroemde Rechtsgeleerden zeer bekend r wjöS^ 3'ö jf 5"»> nuttig WERK door den grooten MEERMAN met veel moeite ky ,eeu verzameld behoeft geen de min fte danpryzirigen ze s o 2o a h bngetivyfeld fpoedig geheel uitverkogt zyn - 3^5 g^; s c 3 n MELDEN zyn ook yoor een gedeelte door aankoop bezitters geworden van het GROOTE WERK vit a o S ft §«<ScSwden beroemden G. J. *s GRAVESANDE PHYSICES Elements MATHEMATICA exfierim. Confismata id_gr. go-. fe»33 7 3 5 O.3 S-.» 2 Vol., cum fig. EDITIO TERTIA DUPLO AÜCTIOR. HET ZELFDE WERK <n 'iFranfeb door E. DE JOK n COURT, Do&or en Proféfor in de Phihf. Math4to. aVoIl.avecfig. v kVJVTNANDS »Boekverkooper te AtnRcrdam y heeft weer in voorraad gereedhet reeds alom genoeg bekfende 2oo n tige als Ieerzaame ST^NfCOLAAS. GESCHENK VOOR NEERLANDSQH JEUGD MET ACHT FRAAI JE PLJjATlXS in klein 8vo. in de fmtaken om te kunnen gevoef-d worden by de Gedichtjes voor Kinderen van de Heeren VAN *t HOEN en anderende PrVs is u St.in fraaijc Engelfche taFliniche Bandjesen hf lit; beft Papier: kx65«-. UpgelfchèBaid: ïfi12en Franfche Bind: i/X: T6. fe 3 3 «-e-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 2