V.l 7*4» H#.I4o 0 LEYD SE U 4 A N D A O GROOT-BRITT ANNIE N. LONDEN i!en nS November. Dé Graaf van Kagenec, cxtraordinaris Envoyé des Keizersheeft vooTlee- den Vrydag in eene particuliere Audiëntie by den Marquis van Carmarthen Secretaris vau Staat oor de bnitcnlanofche zaakpn, overgegeevcn den circnlairen tiff, doorZyn-KeizerlykeMajelteit aan de Suuverainen van ;aropa geadrellcerd wegens de Scheepvaart op de Schelde leik verfchilneet de Staaten - Generaal aanhoudend het onder- [trpisder refprekken onzer Minifters; etionzcFondfcn lily to by aanhmidenheid zo aangedaan, «oor de ongelukkige nluilen der nabuurige Natiën datwelke moeite mén ook inwcr.de, zy zeer be/v/aarJyk aan tryzén zullen ^eraaken. Hrt Mimiieric is inmiddels zeeT bezig om de binnenlandfche «ken te regttlecrenen arbeid aan de verbetering der berug- t/i3e van Scbeifvuart, welke deuBuitenlanders zo dwars in ttsaag legton.ware 't tnogelyk door die verbetering, de ommcrciè in het algemeen fterker door te zetten. Heden ayn de Aftien van de Bank i ioen i vierdedie van hO. L.Comp. waren giller J27 an I half; dito Zuidzee zonder tysoude Annuiteiicn giftcr53en 3agtfte it i half; nieuwe ito, heden 55 en 1 vierde; 3 per Cent gereduceerde 53 en 7 pifteasf: dito;geconfolide,erde 54 en 1 half a 5 agtfte4Per Jent dito 69 en 3 vierde i70. De wifl'el op Amfterdam is 37 116a 2 en 1 Kalf Ufo dito opZigi37 en 2; op Rotterdam 37 117 a 2 en 1 half Ufo op Hamburg 34 en Ben op Altona 34 1, beide a a en 1 half Ulo. N E D E R L A N D N. DEVENTER, den 17'Nuvember. Ikkannietmanqueeren JWEd. hier nevens zo fpoedig my dóenlyk was toe te zenden at Requeft dat heden morgen aan de WeJ Ed. Groot Achcb. kéren B.qrseivieefteren en aan die der Heercn Leden van de ezwooré Gemeente door dé Heeren Gcconmutte.erdens uit 'eBurgery word overgegeven, het zelv.e is dooi een aanzien- yk aantal Balveren ep Inwoonders gettekend, met vriende yk. verzoek i»m het zelve in UWEu. eerfte uitkomende Cou- ant te doen plaatferi. Het Requeft luidals volgf: IVel- Edele Hoog Achtbaar e Huren Myne lieer en Burger MCfifUren.t Scheepenen en de Raad. En Wel - Edele Achtbaare Herren de Leden van de Gezzvoe- rene Gemeente der Stad. DEVENTER. "\e zorgelyke omitundigheden, in welke het lieve Vaderland zi'g bevind,-dwingen de OndergetekendenaMeBurgeren in Ingezée,tenen dezer Stad zig by. dezen tot UWEd. Hoog Ichtbasreen Wel - Edele Achtbaare te wenden. Naattwlyks is een fc.bandtlyk gevoerden Oorlog tegén het Lyk van Engelandgeeindigr of wy zien ons door eene met min edugren en ontlankbaaren.nagebuur,die door de^Schatten der epubliek en door bet bloed van 's Lands Ingezectewen is toot gemaaktop nieuw aangevallen. Het geneel verval van 9s Lands Forttficaticn en Frontiereu, veroorzaakt door eene direétie,. waar van inde Jaarboeken van jeen een Volk, eenigvoorbceid te vinden is, doet het hart van eik Nederlander bloeden, die daar uit met omroering en ver ontwaardiging de vermeerde Zing ziet vap een dreigend ge vaar, hetgeen de geringe magt v an dezen Staat, in vergclyktng met die van ouzen Vyand, reeds genoeg gedügt maakte De balftarnge werkeloosheid, in fpyt van de geheele Natie, {eduurende de gautfciie laatften Oorlóg uitgehouden en het vooruitziet, dat dezelfde dire&ié die onze Frontieren en For. ificatien verwaarloosd beeft, en de oorzaak dier werkeloos heid geweeft is over 'x Lands Magt, gednurendc dezen Oor iog,al weder, immêrs gedeeitelyk het beduur zal voeren,zoude deOndergetcekeiulen vol0rekt moedeloos maakt'n zo niet boe [ings boe meer., de braave Regcnren door eene ontwaakte en har belang kennende Natie ondcrfteumU thans meer dan te moren in daar waren de uitvoerende^ipa.g^tfe béveeleu an den Sou vera in te doen eerbiedigen. Doch zal d't met de daad gefcl.ieden dan zullen voor zeker daar toef nu aantïonds in.bet begin van dezen Oorlog, de nodige en kragtd'adige voorziemngan moeten gefebieden, en dan zal toor al de Raad van Staaten van een ander Miniderie moetèn 'oorzien zyn, ais datgeen het welk de ourzaak is. van de wecr- oozen daafwaar in zigde Fortificatiën en Frontieren thans bevinden. Bi\ ft de uitvoerende Magt aan den SouveraiH onderworpen «n worden in deze kómmerlyke tyden byeen Coliegie, welke op's Lands befchcrminge zulk een naauwe betrekkingheeft ickvame, werkzame en Vaderlandlievende Minifters ge bruikt. dan is er nog hoop genoeg oyer,datde Natie op Tt voet- 'pu.or baarer Voorouderen goeden bloed opzettende het Va- iertaud en de Vrvheid tegen haarc Vyanden zal kunnen verde den dofcïi zal dit niogclyk worden dan zal zy ook daar toe nneren worden in ftaat gefieldwaartoehet voorzeker vol trekt nóodzakelyk is, dat met aile fpoed de Frontieren en ortificarien. in de beft mo.gelyke ftaat van tegenweer gebragt, H de Natie in het algemeen gewapend en in de behandeling Ier Wapenen onderwezen worden. Een r ereiichte,welke inzonderheid in deze Provincie plaats letfr, daar men aan deszelfs weerloozen Toeftand niet dan netfehrik kan denken rcrwyl uit hetRapport van de Héeren kqommitreerden van de Provincie van Holland oVer deFrort- renPag. 50 enz. geblyktdat dc kundige en brasve Gene- t£l du Moulin reeds over lang een Plan te verfterking van ere Provincie en van deze Stad in het byzonder hebbe over- egteven doch welke het lot ondergaan heeft, oin, metz*) eele anderen agter de Bank geworpen ta worden. De Ondergeteekeudei^hpopen dan dat nu ook dit of zodanig ÓderPlan als in deze om handigheden mogelyk en heft'ge bikt i* ter verdvdiging duzer Provincie met alle fpoed zal orden in het werk gefteSjlgelyk mede dat op hetvoetfpoor Kan de Provincie Utrecht, en overeenkomftig de Grondwet an den Staat, de Ingezeetenen 'dezer Provinciein het alge- 'een gewapend en in den Wapenhandel onderw'eezen zullen 'orden ten einde dus in ftaatte geraaken om ook met vragt, ,er eigen hand en ter verdediging van het dierbaar Vaderland icdö te werken. Vertrouwende de Ondergetekenden dat het daar toe Over- (Tels i 'jgezectenen die van ouds af nimmer fchroomden zig 'Renalle Slavernyook tenkoftc van hun Lesven en Bezittin- l'ita verzenen, aan geen moed ontbreeken zal. De Dndei-geteekenden Wel-Ed. Hoog Achtbaare en Wel 'Ed. Kntoaare' Heéren gevoelen wel dat de uitvoering van dit "lts aan zwarigheden onderworpen ea kURhaar voor deu v bc-r ai <w 53 Ji c 3 3 a o COURANTE Ojff kt NOVEMBER. ü-o »£:s a 5 ^3 O ta." e kaï O B J= cj J;' i. J{ JJ fll e S S N g jfes-s -7! SI* S'J Z - S c •Zê O"- -1 1 «t s»- Is Lande zyn zal, doch zy meenen dat geen zwarigheden hoe S groot ook, z. dezelve niet geheel onoverkomelyk zyn in^"g J deZe omflandigbeden ees ogenblik beletten moeten hetgehee-- le Land ineen zo veel doenlykweerbaare ftaat te brengen. S; Alle redenen om welke de ündergeteekende verzoeken: fc g o Dat U Wel-Ed. Hoog Achtbaare en Wel - Ed. Achtbaare Cj .5 -r het daar heen zullen gelieven te helpen dirigeeren dat er a 'S. van nuafaad, zodanige meeft kragtige maaLrcgeles geno- g j> Z men wordedat de uitvoerende magtvooral geduurende g dezen Oorlog in haare natuurlyke ondergefchiktheidaan den Souvcrain gehouden wordeen dat dezelve niet weder JJ de uitvoering van de befluiien en beveelen van den Souve- «oq <rf tl r-r- w c-2ë2 O -o S 3 C O Q .3 c Ea S3 a 0.33- y O J V c pi a OM o *- 1 a. oOM-5 *5: C -4 ir- Jc - - e a€'S.§ -ra - v E bX) S-5 B-s ÏÏEtt d SS £«3 03Ö 0 N U A r M M <u - v v di D-g-J Ss S e.-» Ö^J;wg_4»rj g p O N JI "AD CO 1 rain zalkunncn nalaaten of uitftelleu en het Vaderland r.iet F Sis'" S n weder gevaar loopc utn alsin de voorige Oorlog, het (lagt- .ïtfcï offer eener fchandelykc Werkeloosheid te worden, end»t^j;^e --o ji S5 by den Raad van Staate een Mjniftene gebruikt worde hett^-o S c. 3 welk uit kundige werkzaame Vaderlandlievende Mannen ,15uj «W S diy van,een beproefde trouwe zynde hetvértromven der-f;C 3 n Kdl i-Ü" ;-Si3 g=5 c - 0>ü S S-Ji-S t~. Sï§-.. tc o c c 2 ff 2 5 c w |>'3 S|S?b-3 E-ÏUgo-5 so 2 S 033 is lïl C 11 0 O «Eï ïf?» c s- 3DS 2?.-3 <u o N J: w c u "S w c a1 e Vtjt delyk verzuim,hetgeen ten op/.igte van alles wat het geheele e 11 -nTS «»."C defenfie Weézcnvan het Land betreft plaats heeft, alle^ w .fiducie derNatie verzwakt hebben/* *S Dat al. verder dc Frontieren en Fortificatiën dezer Pro-0 vincie door kundige Ingenieurs zonder eenig uitftei onder- f q 4T>. A r, LA* n 7 ..A .V, AAM AA ,1 -/ A If d S V. A Ars C^J £•^3 c'c: 4» 0> L e, m L" w >- e-, S-. S rk' ■S2 Se, or .5 2o o - "5 ZJ J- "ta o* i- Ji ftsl M «4 ej O t> - g M *j E c >- E v? -y a> M/* •- «i^ h g>u - En dnt de Ingezetenen van deze Provincie in het algemtjeö g '5 g .2 E q 5 'C ,2 '2 de verinogi nde op eigen koften de onvermogende op pu - - o o o^,? o'u - n - 5 blieke koften van Wapenen voorzienen in den Wapen - c ff -f: E. V - - 1 - - - 'v A-*- - uj J* - cT'T-f. a; C o ner.de ihundatien, ingeval van nood daadelyk ter uitvoer 35-3 S te kunoen brengen zonder eenig uitftei gemaakt worden." g wo® 5 c Pn rtnr .In In.iotar.inun iron doio Drntrinr'i/> in Kot n!ir(»in<^.n -C P n J CJ handel bthoorlyk^eotffcnd worden.1 En dar tot dit een en ander zo veel mogelyk door UWEd. j? o a S c ««o Ed. Achtb. alle voorzieningen w,bj g Ec2zJ ï.^'c «.a - .1 ai N r-l Al E *7? ei CJ iTT -ti to O Hoog Achtb. en Wel die van deze Stad alleen dependeeren genoomen en voorts 2 Q-g -g 3-v tg j ..namens deze Sraii nn de aanftaandé Latlddav inllantien Jte- 7 - '3 - c *C u s, S IJ al-— namens deze Stad op de aanftaandé Landdag inllantien ge- daan en vrugtbaare en voldoende Refolutien zo doenlyk uitgewerkt, en voor de uitvoering derzelve gezorgd uitige wnrdeir." .Verzoekende de Ondcrgereekcndén dat UWEd. Hoog Aehtb. en l.Vel-Ed. Achtb. als te zamen dezer Stads fouve- raine Regeeringuittnaakcnde ook zond- r uitllcl die voor- zieninge gelieven te neernen w elke tot verbetering van het - B trgerRegimenrtn dc Wapening,in deze Stad zo noodzaa- kelyk zvn." *t tvelkdoende. NB. Er is een voftomen gelyklnidertd Requeft eergifter aan deRcgèermgvan Zwolgeprefenteerd. AMSTERDAM den 20 November. De Ooft Ind. Comp. Schepen DE MORGENSTER.lvapt. G. Berg, van Ccilon, voor d g deze Kamer en l'OORREKQ Kapt. A. Tiui van Batavia.'u 5 voorde Kamei Enkhuy/.cn; volgeiis onze voorige voorgaatsO o leggende zyn uen 17 de/.cr behouden in 'l'effel binnengeko-.g g men, op welken dag in goeéeu ftaat voor Vlilhasen genaderd-3 lp. Schip DE GANGES Kapt. Commandant^ gW is n, 6 „3 1. ft 3 Met gemelde Schepen iLji het I. Comp. Jan Paardckoper mede vanBauwa. heeft men Brieken vanue.Kaapoe Goede Hoop van den 30 ju J S ny laatllledf n volgens vtlken aldaar aangeko nen is het II. I-J C. Schip 1'RI.ïS HENDRIK, Kapt. L. Snut, mede vïn Batavia g h rcpati ieerende en pok Ipucdig vertrekken zouden Voorts -5 1 waren fucceiüvelyk van gem. Kaap osder zcilgegaande tn,t g"" 5.' gaah.'e Schepen liliïLUO Kapt. D, HclfebofcliDE PK RH E tl)* Kapt. C. de Boer; l)E yONGE KRANKKapt. S'uo J. Vtcr; en UE l'KEEDEco VRiHEin K»pt. D. Huifingh c 2 alie van deze Kamer ha Batavia moetendeWvdcrs verneeind "a; men dat de van Batavia gearriveerde Schepen in ce inaaTijh^ jnf Maartyan daargezeildzyn en her Schip dc B/nrgtti/hr den 'Oo-ïj: Maart v an Punta Gale vertrokkenis. -g5 Over St. Eqllachitis heeft men tyd'ngdayie Curacao gearri 3 O veerdzvn C. Tromp en H, Andrieffert he: .e van hielS;^ Den ioJe/cr is, in-Plymouth wegens gebrek aan Water en c Viftwaly binnen geloopen Kapt. J. Hanfen van Curacao her- .5 i waards komende. 3 .2 Ook is in Torbay door Tegenwind in goeden ftaat van Schip aê" en Volk ingaloopcn Kapt. R Luitjes „van hier na Sun namen. By het Eiland Wicht is gebleeven het Peer,fchc Schip Uirfcb, c Kapt. A. AndrielTen van de Canarien naar Hamburg gttdefti-c o ncerdde.Laadinghoopte men ie bergen. i J By Lefard is op ftrand geraakt het Schip van Kitpt. J. N. •g t Bufch van Bilbao herwaards komendehet grootile gedeelte T". der Laading word geborgenOok zit by Portsmouth op ftrand hetSchip tbc Friends, Kapt. Stephens van Letnrik na Rotter- g 6 dammoitende, waar van deLaatlinggeborgen word, By Boulogne is gebleeven her Schip van J. G. Humperich -g >[1 van Bordeaux herwaards btfteind. In Douvres zyn met fchnile binnen geloopen J. Schmerkel c na Genuaen J. S. van Wyk naSt. Sebaftiaau, béide van hier. 2^ Arriveinenten te Ancona H. Brand, voerende het Schip üaöj van J. A. Ewic van Petersburg; te Barcelona T. Douwes-g van Chriftiaanfand; te St. Uhts J. Jellc.\van Feir .lte Bil- ïj 3 <2 N •S 2 og.S'6 o— 2 Ï5s 1.5 2 a ■2-S =3 «a Ï'S-O S r e D oa u; qj S -5Qu K - U s^-kS Z -OJ L J 2*' n o 'j a r2 5 S e ff u. l- JA S O in C a c y "3 O MO. co Ea c K. 4» H C Vi t, 5 «O ra c a 4> O o 4i ÖO «1-2 - - 3 - V "S Sis ïi o-Sto g S •Sw Sir"! d ègo «f5I =.E S 2*2 3 -o 53 w 3 BW. - 5 B re S r- ->5 2 1 *5 5? ■a 31 L- Ci ••fïM.®eS«sg H|s Ea. Si.s o W.MO - a. - !>o CU a« 2 S* ïh- 5 0 •5 Z* tJ n 5icï <^3 5 2 ®S t9- »sd g SgS? ■aS"'». tt fT H -o oa fj c„> ■c a w 5«N Cl Q «ïdni 2&g CS(\ ->fni s g a ee 2 5 3 S-Ü a - i7 xj H.1" H* C X Cl r t>< ar "•hWS S c -- e 4* «3 5- 3 o Je H'-j; „S.3 41 •-"* ftl 4» o a 4- N PQz al E~' J k 2^* S||?o- :Ts° £-3 ?2>|S énG. Boe; en te HatnburgP.C. Wagenaar, beide yin Archan 55I-5 ^.«.E SH ü-J vel. l.lieltvanBaltimore C. Offchenbrug vanPort k Port7.ièf -gïticci-ïü othS;^ >- J. N. Boliti van MalagaF. EïTïeTvanBajomt" «rS 5- f „S® koelofsenJ. 1' jaMjl C. Nordwicht W. Oxley van Leverpoie J. u. Keuesen j. Diaeaervan uen- 5 dén, F.Davids, J.RemkesR.ThyfenJ. T. Méyeren G. T. 3,^3 j, g"^- de Wittalle vanhier Vertrokken Van St. Ubes C. J. Jongeboer herwaards '1 'sGRAVENH AGE den 21 November. De Heeren Staaten van Holland en Weft - friesland zyneergifter vergaderd ge- weeft en zullen den 24 dezer hunfie Dcljberatien vervolgen. De Raad van Staate heeft in de afgeloope week verftheidyi (Jilt Vcrvtlg of dc vier do Blodzydt ffOO>

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1