D leydse COUR ANT.ffii IaJjS! MAANDAG h1. ijl E< N i'6' ■"B *S So *°m DSN t NO NEMBSR hl vF.RVOLG van de contra aanteke ning van tien steden tégen het protest van de ridderschap. k ttvoorliet overige welgemelde liceren Gedepu teerden zeer wel begrypen dat het niet wel moge- lyt is, Zybe Hoogheic cfficacieufejyk te beletten raadin te nemen omtrent de djrcftïè van zaaken jJlTdén Lande', van zodanige Perfoonen als hoogiidezelve jut over gelieft te conful.eerenhoe zeer het te wcnfchen w,re, dat de keuze dien aangaandealtoos was gevallen op ptrfoonen die tuinder hunne byzondere belangen, als-die vinden Staat, met bunne raadgeevingen hadden bedoeld: Hurdatwelgemelde Heeren Gedeputeerden nogtans onkbe- •rypen dat de Heeren van de Ridderfchap, hunne voorge wtndc, furprifeen aandoeningby de voornoemde nadere ^intekening vermeldeigentlyk hadden beliooren te gron- j,nop zodanige wlzthtivice nprefcntalion en protejlalien dit (lohunne zyde zonden zyn gedaan waaruitgebleeken ware, ,i)r gemelde Het tog van Brunswyk door middel van dé voor- tuanit side, tegen de uitgedrukte intentie van het gehcele fondgenootfthap aan, zigvan dcdirc&icvafi 'sLandszaaken, .-c-!ïh'ü 5 53 to g. w n tl S c t"0,4» 3 ,0fc O >tl> h-Ü - TJ e - I_ C (y M >r- c n C to S <D ba wtuo c o ft» a tZ T" den Lande, moeten werdei gedfaageh* en daar toé op den c.S «2 Staat va» Oorlog werden gebragtgeheel en al om ver zoude .Si c^:^ra (looten; in die gevallen, naraelyk, wanneer een of meer der 5 *>"^5 fiondgenoóten tegen het advies van de anderen, in getnoeëë-S 1= ?-©"H 2 i oordeelden dat de,Penningeft die door hunne Ingezetenen* S o niet anders, dan ten nutte van de gemecne zaak, móeten woi - den opgebragtin tegendeel gepetitioneerd kouden worder.* 4j *5 ten einde van dezelve een direft ftrydig empiooy te maaken «£3 dat is te zeggentot continuatie van een Perfoon in den dienft c 3 van den Lande, die door verre het groot/ie gedeelte van die^jsja "Sa zelfde Ingezetenendaar inn'è gevnarlyk v/erd geoordeeld Si. c zyn: hoe zeer de liondgenootcn éewgè Jaaren te vooren met'3 g ^>.n<i.:.i.n:j 1. .A1. .ei1*s a U l O C Cxi £0 g £f «gis A' i Vj1® I* Ifc. ^<ïss4 E S p g IV C 5 U v„ •sge - 10 43 '5 t a i Sg s c S N 5 liS' ?z fee ng| h h SS - S w 5U; 5g?ag.^^-.'3 K'ï eenparigheid, en zonder het nu gebeurde te hebben kunnen 5 I -fi L. s. c 5-rf i=5^ ss-ss.bïy' ?S n s Ï- »g«' co, •«*3 'g CR, ,2 vooiziilji, tot zyneaanftellingc hebben geconcurreerd. Dat§ „n, - ,v s j- by aldienin zodanig gevalde vryheid van al of uietto' c S*!- non het opbrengen van zodanige lafteu te confenteeren intwylfd N jT u - c-« ;u zoude kunnen werden getrokken er geen redclyk denkbeeld van de vryheid van ('ohfenten die" nogtansvolgens de ton-" b o g vg w "5 Jt; flïtutie van dezen Staal, niet in twylTel kan worden getrok- ken meer te fnnaketï zoude zyn: en daar uit. vervolgens Ji.'ïêa deze onbegrypelyke confequentic zoude moeten wbrdeïf'gc-éS-S ja f '5 va S pX ""C"S> «,Q deduceert; dit zélfs een eenige Hondgenootuit hoofde van jfs S rË™ vnder dien aangaande in eed of ohd&r verantwoording van i oeuuceertdat zei Is een eenige Bondgenootuit hooide van S o r*' tfaan het Bondgtnooofcbap tt fiaanniet often elaadefiintmy- ^odaaiug geprctendecrd.reijuifiet van eenpaaj-igheidde zes c «5 *c-> £<§-5 j( mecfier zoude bet ben gemaak t Dat. daar en tegen de furprife en aandoening van wel ge melde Heeren Gedeputeerden vry wat beter grond vindi:t iegehafardeerdeilelling van dc Heeren van de Ridderfchap lyhnnne voornoemde nadere Aantekeningen Protell dat, jumelyk de meergemelde Aéte van Cor.fulentl'chaphaaien jrogeoaamde etl/mtsgeoorloofde oor/prong zoude genoomen heb- |ben ,uit het gepraetendcerd genia»ifciieertl verlangen, door jdeBondgenooten in hetgeneraalen hun Edele Groot Mng. J in bet particulier by hoogftderzelver refpeftive Refolutien jvanden 8 Maart 1766, ter gelegenheid van de meerderjaarig I wording van hooggemelde Zyne Hoogheid genoomen want Idatuit het zo evengemelde verlangen van deDondgenoo lies, hetwelk zig, mani/ejielyibepaalde tot de continuatie I van gemelde Hertog als Veld Maarfchalk en deszclfs aili- J.ftentie inzaaken, bet Militaire Dèpah'enitnt c'or.cerncérc-nde f Tintegeitdeel, te willen dcducecren cen verlangen van dc Bond Igeneoten 'dat gemelde Hertog zig van de diï éclie van alle j '1 Landt zaaken zonder ondtrfcheidmeteen'e vo'lllrekte 011 I a/hangiykheid van en onverantwoordelyltheid aan de Bond I genooten door middel van een clandcfliue ASc van Confideue- f fcbap, meeller zoude maken een redeneertrant van dc Hee- I ren van de Ridderfchap opleverddi» niet alleen welgemelde I Heeren Gedeputeerden maar ook allen en een iegelyk die 'dezelve aanhoord, moet furpren teren ea aandoen. Bat de zaak even eens isgeleegen, metopzigte tot den op hef, die by de voornoemde nadere Aantekeningen Proteft van de Heeren van de Ridderfchap en Edelen word gemaakt Vin de privilegiën en geheiligde Maximenwaar op dc Regec- lingsverm dezer Landen voor altoos is geveftigd namelyk dat A'icmantwie by zyon oerboerden tuiten eene vooraf geen de ilecblspleeginguit zyne Goederen Reziltiugeu en Ge rechtigheden zal worden geflootcn of uit den Landeverbannen I Want dat de applicatie van de voorfz. Privilegiën cn geheiligde Maximen (voor welker handhaving welgemelde Heeren Gcdc- I jiuteerden, met de daad, altoosgetoondhebben, vooraf niet I minder, als de Heeren van de Ridderfchap,te hebben geyverd; opgevallen van dien aard, als is het cas fubjeft; cn waarop, leeds by de bovengemelde Refolutic v.111 den l8Augully is aangetoond, dat dezelve zomin als de tuflehenkomrt van de o'rdinaris Juftitie van geen applicatie kunnen zyn zonder dat men by de vnorfz. nadere Aantekening van de Riddcr- [;.fchap, dien aangaande eenige opluflingc kan vinden) dat .zeg gen welgemelde Heeren Gedeputeerden, zodaanige verkeerde j applicatie dergemeldePrivilegien en Maximen, dezen Staat de ongelukkig/Ie van alle Souveraine Mogendheden van den gtntfchen Aardbodem zoude maaken by aldien zy, minder I als dezelve, bevoegd zoude zyn., om redenen van Staat; en dus pracifelj'Jt in die gevallenwaarin de ordinarii "fuflitie niet werkzaam kdn zyngevaarlyke Perfoonen uit haaren dienft te ontflaan; en tot behoud van deo Lande, van haar Territoir te removeeren: Van hoe grootc geboorte, en vermaagfcliap met andere aantienelyke Mogendheden van Eu ropa die dc zaake dikwerf dies te gevaarlyker maaken deze groote Perfonagien din ook zyn mogen Terwyl men, daar »n tegen van de intentie der welmcenende Ingezetenen van dezen Staat, meend zig veilig te magen voordellen dit de zelve nier zyn kan hunne privilegiën en geheiligdeRechten zadaanigin tezien dat eene onnatuurlykc extenfie van dezel ve tot gevallen die daartoe geeu betrekking hebben tot no toire ruïne van den geheolen Staatzoade behooren te wor den gemaakt; t veelmin, dat die zelve welmeenende Inge zetenen clne allernoodzaakclykjle voorzorg tot behoud van ie Republiek, in zaaken, die volftrekt buiten het Departe-, ment van de ordinaris Juftitie zyn gefieldzouden aanzien als otne introdutiie van een despoticque Rcgeeringsvorm in deze Landenwaar door de eer en veeivaard van den ISurgcr aan de willekeurige denkenswyzezomtyisvan eenige weinigen, onder bemanteling van Voorgewende reedenen van Staatzonde wordengefubjeSeerd; za als deze gantfeh weinig gratienfe in- fimulatie by meergemcLde nadere Aantekening is te vinden dan waar over het oordeelen zulks wel met relatie tot het géval voor handen, en den (laat, waar in ie zaaken van de Republiek zig tagenswoordig bevinden geruftelyk aan de pollcriteitkan worden overgelaaten. Dat, aangaande de begrippen van de Heeren van ie Ridder- fci.ap en Edelen, omtrent het confiitationeele van deze Repu bliek waartegen, na hun Wel - Edelens gedagten, by gemelde Refolutie van deo (8 Augnlly, zoude zyn aangegaan, met her afneemen van het Traélement van een Officier, in dienlt van dc Generaliteit, met volle eenpaarigheiddenzelven toegelegt, en daar toeop den Staat van Oorlog gebragtwelgemelde Hee ren Gedeputeerden wel begrypen, dat het aan veel moeite onderhevig zoude zynwanneer men wilde onderneeraen, de begrippen van hun Wel-Edelens omtrenthet conflitutioneele van dezen Staatmet de begrippen van Hun Heeren Gedepu teerden, in allen opzigten, over een te brengenmgar dat men echter meend geruftelyk te raoogen vall (lellendat de vry heid van dezen Staaten van deszelfs Leden en Ingezetenen niet te vinden is,, in eene zodaanige ingebeelde conflitutio die in tegendeel de vryheid der Confenten van ieder der refpeftive £o'ndgenooten,'in de lallen die, door dezelvea, een diende van c-f h -vö'G fr-a p Sj I anilcTtfi zonde kunnen noodzaakeh, te confenten ren eet- het c j verder draajen van lallen, die door de laatlljfewclden £<óor*h3 ef*-" c c g deeld worden, dat tot wezenilyk nadeölvah dén Lande zouden® S &|J"5-.pV>:'Ac0* wordetvgcëroplóièerd: Zó dat «m zo ëêng'vrééifede flel-liii^ H flaande te kunnen houdenmen van dë Heeren van deRvddei - febaj» cn Edelen had vcrwag't, dat, in pfaais vsh blot te klan-5*3 7 y J1 b r,D n w- b£ o ZZ oma 'C tt £.-g »«i ïi-ü i p°"eS' om ken van woorden, opzigi;elyk tót dt gronden vdn dê Unit l>y s= luinnc nadere Aaiiteekening gehëezigd Imn Wel - Edelënf:,. arrT' m 5" w >"ts - 'uit di& zelfde Unieeenig Artikelof wel eenige andere duf^ ti delykcen klaarc Resolutie, Sttatsgewyze genoomenten dién einde zouden hebben bygebragt. o S Dat daar ined.c, daft ook «van zelfs vervalt het gezegde by jyi Z el R Z w t. mccrgcihelde naclére Aantekeningals óf wel gemelde HeeVen 2 t -■* Geciéputeerden het afneemen van xSicrgélykeTraïlemcnten, C 'S o allceniyk, zouden fundceren daar op, dm dezelve Traftcmtntin ïS op' de repartitie- van deze Provincieföaan daar uit'de meerge- dagte Refolutie van den 18 Augullyevident is, dat hün Edqlo Groot IViogc in dit gevaluit hoofde van hun gedraagen Cóhfetit' in d^u Staat van Oorlog van bet hopende jaaraan Gecom mitteerde Raacien hebben vry gchaten tot het einde va* het zélve* Jaarde gödonfénteerëe betaalihgen aangcmeldeTIér- tog te doen En dus hunne vryheid van Confenten voqr het totkoihendc alken, indezen, hebben in liet oog gehouden Al wap hët dai: aldat zelfs zedpanig Traiïeftïejii év de yepdt'ïiiic van eene andere Provincie zoude mogen zyn gebragt. --- Zon der dat deze hunne vryheid, om in een poll ten behoeve varl 1 iuccrgedagten Hertog op den Staat van Oorlog voor het vólgende Jaar "al of niet te confenrecren kan werden ge- zegd bep. rkt te zyn,, door eenige verbintenis nit hoofde van welke de Bondgeiiooten zonden gehouden zyn den Hertog langer in dieail van dezen Startte continüecren als met des- u zelfs belangen kan geoordeeld worden hefraanbear te zyn Even weinig als weer gedagtfe Hertog vólgens deszelfs eigene g g v futtenue begreepeniieefi kunnen worden langer aan den dientl dezer Landen verbonden te. zyn als hy zoude kómen goed te |"3-. vinden. c I c Dat laactlelyk aang tln-le de bevreemding van nteergcineU de Heeren van cicRidckilch?pen Edelen over de ofdresaan £-4 de Officieren binnen deze Provincie Guarnifoen-'houdende ,2 u J c geget ven om de hcveelen van gemelde. Hertog nier itii cr te ■ëêzS retpecleercneven als of deze Hun Ed. Gr. Mog. gëgéeveti s ordres niet ovfer een te bréngen zoiukn «zyn nietHoogfldcrz-1- 3 t>: •3 ver begrip aangaande de coheürrentle van de Bondgenoot n 3 'Z** tor het dimitteeren van den Hertog uit den dien (I va^ deft gé c g 5 heden Staat: Deze bevre'cmdfng wékras vervallen zal g b S wanneer men Coftltdérecrd dat i.kjè zeér'dc'-voorfz. concur- 3 «fejg een tie van de Bondgenaoten wel in zo verre phut? heeft moe - r. c K*1 tul os 01 f.B -i-ë :sc-3 g °S §3 -0 a kJ v t.', c *- a a <ÜT3 13 1 V u •S G c £23 n ~2 2 &4 s h-C •5? 5 i en V tcits Landen j die onder de Soirotraiulteit vau bun lldclci'irwt 'r-'fc v Mog. niet afzon dcrlyl behooren, te removeerenNogtanr. Zulks c e w niet verhinderd dat Hun Edele Groot Mag. als eenige en af- 5 zoiiderlykeSouveraioen binnen hoogdderzdver Territoir en j- Provintie, zodaanige ordres ftellén 'ffl's de belangen va-u- da- Jq c w zelve Provintie hen voorkomen te vordefe* Terwyl een ^-"«I S§ iegelyk die minder zwak roor nieergedagten Hertog én de t» to OjS "S voorfz. Aéte van Confulentfchap hebben als dë Heeren van deRiddcrfchap en Edelen het niet alleen mét het Souverain <s c*jg c 3 gezag van hun Ed. Gr. Mog, binnen Hun Territoif', maar ook 5 c'x; mei de Regalen van voorsigiigheid o vereen komllig zullen óo'r gH dcelen,dat de heveelcn van zodaanig Perfaon,flliedoorhoog(l- c co cg Z \3 N- r- W C A «- "S5rS-2 U dezclven ïevaarlyk word geoordeeldaldaar niet langer woi den gcrcfpcélcerd. Alzo de inconvèiiiehten die Uit het gehoorzaamen van zo-"5crp^ï"C3g daanige beveelen zoude kunnen ontftaan oneindiggrootcr o.t'ï I S- kunnen weezen als die geenewaar over hun Wel-Edelens Oay-S 2''5jjSz thanszig fchynen té hebben bekommerd. "3 K u De Heeren Gedcptitecrdcn der Stad Schiedam hebben zig -cd volkome» geconformeerd met de bovenllaande Cohrra- c Aantekening etf dc gronden daar L all».dre poinftcntocwelkerjco teerden by het ucemen van hun Edele de Refolutie van den 18 Augully deze,. Jaars .volgens de liil^^-;^ vande Heeren hunne Principaalen hebben geconcurreerd De Heeren van de Ridderfchap en Edelen hebbel gereferveérdde faculteit om tegen de voorfz. Aantekening zodaanige verdere Aantekening rade zullen worden. De HAren Gedeputeerden der Steden Delft knyzen Edam en Medenblik hebben tegen voorfz, tra - Aantèkening zodanige Aantekening gerefervcertais ucm x ic v.s u HeercnhunnePflncipaarenzouden vermeenente behooren. j c >.g g-M<"S-o g ft» 41 O tyb od tw cü O o \ja 5:-Z< SR:a wed c te cti!G w-, g >>«yN 3 ?-ë? C «u s os S v O IC •- a* B Dt Heeren Gedeputeerden der^tede» DordrechtHaarlemW o,* LeydenAilllerdam Geuda Gorinchem Schiedam,^ Schoonhoven AlkmaarMunnikendam Purmcrendeheb- o -ï K 3 tif. cc oe «h !?f Séceïii ben tegen de voorfz. Nadere- Aantekening van de Heeren van de Ridderfchapals mede van de Heéten Gedeputeerden der Steden DelftBrielle Enkhuyzen Edam en Medenblikzo danige Contra - Aantekening geréferveert ill de Heeren h»a- aè Principatlen zullen t»raden worden. Accordeert met de voorfzfcefol atien. S o. - B >-C -ij.. j S- r.'= >-o 3© ^«O i, st;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1