i?*4i LEYD SE ro E NSDA a N E DER LA N D ÈN. MS I ERDAM den 35 O&ober. Schipper Corn.de Jong, yoerctide.een Jjoin Schipecrgirter van Lon den in de Maas gearriveerd, heeft den if dezer, des avondsten 9 uuran ontmoetd Mylen van Oiteo- tulfchen Blankenburg een Twee-Malt Vaartuig dtwel- it )iy aanzag voor een Blankenburger ViHer dit 30 Man v.tn difEerentc Natiën aan boord had, hetwelk de Bom agter op zeil de» op het^lve wilde overfpriugen niet geweid fomnuge iadden bloorGeweersan boord van Schipper de Jongwaren ijk 16 PalTagiers die hen dapper afweerde zo met Handfp'Aa ken als gooijen met (rukken Krytwaar mede het Schipge blaft was: Van het Vilfers Vaartuig haakte zy continued pin het Bom Schip als na de Handfpaaken doch koude nie- «saüt fcwecfendé hagelbui van ftukkeuKryt, 4eedbenein- &iyh afdeinzen. Volgens de Engelfche Haven Lyft zyn den 18 dezer inPorts- mouth binaert gekomen twee Hollatldfche Oorlog Schepen tffcedito Fregatten en een K'-ttervan Lisbon hetwelk men - denkt, dac^yn zal herEfquader van den VVel-Ed. Geftr. Heer Jiboiit- bynagt Wiliein van Braam dat op de hoogte van de /laayifche Eilanden op de Gort Indife Retourfchepenkruis en zoude ert welke dus mede wel i« het (janaal koude zyn genaderd. Van de in Engeland leggende Schepen zyn er vólgens de liatfle Brieven weder ondwr zeilgegaan ais den 21 dezer uit GosportP.de Wit van Smirna en uit Plymouth T. D. Weever yanSc. Andero beide herwaards. In Brieven van Archangel van d?n 13 September word ge leld, dat by de dTie Eilanden verongelukt is het Schip jig i slowKapt. P. Janfei van Archangel naar Hamburg ge- Itliincerd het Schip is vérbryzeld. Van Elzeneur word van den 19 0$ober geweld: Op Aan houd is totaal verongelukt het Schip van E. LindrtroOitiV*ii jïbop naStokhfólm beft cm was beladen met Zout, 'c Vólk Igeborgen; het Schip van C. Capaccio den 7 dezer by To icogeftrand is den lódito aan ftukken ge'flagen/hctgrototft.: [{declte der Laading w ord nat geborgen1. Arrivementen Te Petersburg Of Spiekermap té iVy-binS;- P.J. Gaiceos; te Riga T. D. Ca mm inga; en tc Hamburg Fd. B.Mulder, W. A. Kleun F. H'. Kievit en G- F. Mcitémi, allé nnhier tt,_ ihalv Archangel Neuftik van Port a, Port. J. Taakcs vanBordeaux, R. MU> MyW dtrs van Riga, T. Lolling vanJöniukerken H. WcbmSnvan Bergen P. Lolke van DronthemD. Rogers van-CIirjftïaa;) find, en H. M. Pruis van Antwerpen. 'sGRAVENHAGE den 26 October. I>é Heeren Sta aten Vin Hollanden Weft-Frieslandzulieu morgen^vergsdfïen. EXTRACT uit een "particuliere BRIEF uit 's HAGE den fi Oétober. DcBérkhteh, welke UWEd. thans overde be- ^dendaagfebe GébéurténiflVn worden toegezonden fdvyncn „jaill niet altoos even zceV mee dc waarheid over eelt te ko- men waarom meene het een en an'dcrzo veel my bgwnft is jtotUWEd. Gouverno te moeten mede déeieiï. V it Het is abufief dat, geiykin UVVEd. voorige gemeld is de „Heer Baron de Reifchach geene conferentie zou hèhbcn, „dan na de aankom ft van een Courier Xvliit zyn ExrcJIér» tie heeft op giftere h niet alleen met den H e e r.Roms wi n ke !y i, thans-,Prefident van H. H. Mog. 'mart* ook c-cuigc andc-re Heeren vanRegêéring in gc-fprekgeVe-ft Het is ook, zo n en verzekerd, abufief da t hct'GöarniOien ivan Rotterdam zou uittrekken althans niét "c Garde te 2LÏ* MMï* C JR. A N T.|i O - ■5* BEN v O CT9» EÈ. 'JS3 tJ a o O 8' 'Mffc.f.f I «fèli s i S C» - .S"^-S§ -3 r! S c -s 3 1 !gS5S-o» - o 2 o o 5 •8X* 'w 0 ïgy g-3 J; "2 *33 6 H ■2 O c^o .V >CQ C ■- 6 - ÖS P v'3 K EXTRACT 'Alt het Regiper dér RéfoUitiin van de IIte- S e ren Staat eh van Holland en Weft-friesland 'in Hun g ■Èd. Gr. ÏJc.g. Vtrgaderingt g genomen op Donderdag den 21 Oftoher 1784. rje Heer Penlionaris van Zeeberg beeft ter Vergadering genf- g o porteerd dat de Ifeeren Gedeputeerden der Stad Haar-ai g lem en Verdere Hun Ed. Gr. Mog. GecómnaitteerdeD torde S3 xaaken van tic juftitie infevoJge en ter voldoening van Hun g g Ed.Gr. Mog. Rcfolutig CommifTorual van den 16 July laatft-3 K a s leeden, hadden geëxamineerd een Requeft met verfgheide b.m 22 J «w>.: Byiaagen aan Ixoogildezelve geprefeuteerd door CatbaririM^ s Ï-mS'5 n t- 1Taan, thans Wed, vju Qillis ClJri/liuan van der Mealenwoo- - 5»«C> gi§3w S m neude te Leyden-, 'oir "oorzieuing ter zaakc vanzekerep.ro'- u a J a s "s 3.5 ceduures i*y 'c zelvd Requeft breeder omfchrceven mitsga- o 9 Z2 o C 1 S Ma; Q 5 p «■S§.Ö®saS3 t S m gg S3 3> Sa re S di 3 ders deBerigten ingévolgeHunEd.Gr. MogendeRéquiutie 5 op't vooriz. Requeit ingeleverd zo door Mt. 'Johan lHtro- nymus van der Mdrck 'Hoofd Officier der Stad -Leydenv^^.S door Sclieepencn der/.elver Stad, benevens eene Bylaag by?, j S 5cj^ het laatllgenieide Berigt gevoegd 3S=2?ï-3.°>i,a tti no c se 2 o o - >-» **t j3 ■w' 9 o o aï o»0ö a- op't vooriz. Requeft ingeleverd zo door Mt. 'Johtn lliero- m -e o.. -o f «j 2-"5 gf "3 'sa o E Jr 'r c id j- -'2 h -0£gn.P.JfcJl5t,»ï Rï En dat zy Heeren Gecommitteerden, Ingevolge Hun Ed. o H(§"2 Gr. Mogende êxprefiequalificatie tot hunne meerdere onder- HE «3^ 3S rigting gerequireerd hebbeude alle de Stukken en infoitna- dj; a'Etó® et -o S o^"o.SB,5 -1. ~_0. •- i-T P ry F I-, o n, -mi iv. ga 6 o S-'S„-S U L) -> g 2 2?^P. O 5b J tien tot dit werk betrcklykbv hetonderzoekvandateen en ander volkomen waren overtuigd geworden dat, zo lingulier >cc w; deze zaak in haai en oorfpron^ was, even zondcrlinjf met be--n trekklns; tot de procedum eidien aangaande gehouden was a gehandeld, ah ^yirde de aanleg en verdere voorrzettihg der 0 - i - zelve in èiiervoego ingerigtdat eene ver gel v king daar van >Ql" ^>^5 met de gewoaoe behandeling van crimineclezaaken .zearras a ©m"'" - fi* jKQÏSd&n^ &V4 0-A 3 - O.R ï*°-~ 2 SS, het .-onderscheid tuftchen .dat een en ander plaatshebbende, cc op ver-fekéide refpeiftcu mnelldoenin *toog ioopen. èi,0, 3 Dat zy Heeren Gecommitteerden de waare fourcehiet van 3 W y c^.SlS hebbende zoeken n» re gaan-, dezelve, op pUufibele gron- w 6 den nergens andersin hadden kunnen órrniëkken danlnéeójg 5 begrip hetwelk van iten eerften aanvangaan den H.iofd- 'c S-o S Officier der 8tad Levden febeen tezvn geimbueerddatna o mcniJyk deze zaak, ten aanzien van den fare der misdaad, 2 welke daa'r in lag opgefloten oil de zyn vaneen byzondere nncunr vérfchülende niet alleen in wezen maar particulier ook in de wyzt van behandeling van andere-, ichoort zelfs itroce delictei) Datgel vk hier van in de gehouden procedure's ,raeer dan 'een fiewys vvüsvoUfgeb*Ottie»»zv fleèrcn Gecommitteerden echter vermeend hadden -, zonder in eene optelling ofdilcus- fic daar van te -treeden ina-.traHeen re moeten 'nagaan óf dé behandclingin deze; het zy geheel-, het zy ten deele zodanigê praêju'diciable gevolgen in /ig behedzen dat de Stipplianfó daar uöor niet regt g« quaiiticcerd geVekiHYd zoude k'unn.ed worden om by wecge van beklag, als overeen daadelyk ex ces, tot den ^ctivcTain haiiTióevipf t te rriogén nee-nen. flat de /aakuit dit gezigtptinr oefchouwdzyude aanft'onds de atrtrti- vs.- l;vr ffeerenGccoinmirtecrdcn naahftfggetrok- ken h^.d h?t vóó?l'z. Svtfci*? zeif$waarin de Hoofd-Officier der Stad Leyden-, met oetretking 'tot deze zaak' tot nog toe «v-a'r; fchcen geverlecrr ré bebbt 'n -, als zynde hét altoos een band- 'taO'élvk en uit hAó'fde der gevolgen ten hoogfte bezwarend g grief voor (een byfcbtiKUgcleh-dar zynzftak, fcbo«>u volgens haaren -aart n«et anders -dan «/"cue gewoone behandeling vt'réf-^ 5 ÏCbende (».ely-k (bt irct volle zekerheid ten aanzien van 't voor rj* s handén.«vnde ge'vaIge/e^r kan worden cgxer «ioor c'en Aceu- JutTr pul/Heus Z'-u wordea gecon-fv^étetrd van die natuur dat, 'q in dezelve over ha:-,r gcfeee-I boloop eo'dussah de praêcedcncé Vnform«rfen en.d^nverderen aanvang van 't proces airot dé afdoening vt>).'t zét ve toeiets andersyoïidc knnéèn of mn m lc> o es i- 'ca- ■V -o 'S "5 gs - m a <5ê .V Séa .-f i- O ootó> scO 2 '^r- ,Paard ook is het prefuinticf bezyden de waarheid dat nror- ren plaa'r> hebben dair nrd'inari* i» 'cvinvtn'eelc /.eiken gebru ik- c «gen het Vcffchil over hcc onderzoek dat a-ldia'i: reeds 1%- Iyk was.Terwyi dc applicatie hier van op het Ca sf ribje et-,' w»x jonnen is zal afgedaan vrorden 4 aTzo dcnklvk ticc BL.- fnignc niet voor Donderdag weder zal -rt'airts igrypen-. (Aten had wel gedagrd-athetzelvevooricdenVrydaj?zoude n zyn gedecideerd gewórden, dan de Gedepte teerden ysn ze- Hkere voornaatne Stad Waren verdeeld, alzo er twice van advis waren or.i meerder aurhoritatióasn HeerenCómnrls^- fpriflen te verleeneu, maar twee andere daarin diffic ui ree riten en uit dien hoofde door fommige andete Leden geen advis Wirrd uitgebragt. h Tan opzigte van de extraordinaire Vetgade'ring-, wr 1 ke op de aankomft der Exprelfe van Keulen Zaturdag avond by Hunne Hoog-Mog. en den Raad van Staatc bélcgt ïs-, weck ik niets zekersalzo vry geheim word gehouden maar het i, zeggen is dat ro<«r eenige dagen de verfchiilen over dè Grensfcheidingtn tuifchen zyne Doorluchtigheidilcu Keuf- vor.ft van Keulen en Bi/lcbop van Munlterop de Froutic- ,ren van OveryiTel en de 'Boutmnge zoudeti vereffend zyn en dat gemelde Exprelj'e do Ratificatie van die Conventie Zoude hebhen medcgebr'agt,maar men ttvyfield daar nog aan-, y, Gifter is ereen Couner van Pary» gekomen maar d:TZèl- verDcpeches weet men niet zeker; hoezeer wordgézegt-, k dathet'Franfchc gaarn zag dat de ruptuure me'tden Kei zer wierd voorgekomen. Ondcr'tötrchojn houd men die in de Ooftenrykfchc Nederlanden voor onverniydetyken bév reids is het grootfte getal der Keize'rlykc in Vlaanderen Garnifocn houden in beweeging ook aan de zyde van de Reeuhiiek nier ftil mogelyk zig in ftaat fteld zigtc verdeedigen vleidzig dat alle poogingen, om Vrankryls fchouwer te doen zyn van de verfchiilen'tafrehen Zvne Kei- zerlyke Majefteit en de RcpnbliekiVi'Ugtcloos zullen zyn n«hhans, zo men vertrouwen kan ep Briever, ait Me'tz en Douaibeide aan Vrankryk 'toebehoorende is in de eerft- itm. Stad geordonneerd het maakc* van Tenten vooreen talryk Cörps en in de laacfte ordre gekomen tot het buuren vaneen raeemgté Paarde», om Veld- en Lcget-Kanon ré vervoeren terwyl *ldaar met veel yver bet gieten van Ka- i Döniword voortgezet. h Uw Ed. weet zeker??k, dat de Vroüw van denberugtete Koetzier.^o£*«n« Grypfoewelke zyneMeeftreffirMejoffr. de Wed. van der Meuten te Leyden va» eenen toeleg op bet bleven van Zyuè Door?. Hoogheid befchuldigd heeft, en reeds, zp wel als die Dame, ee» geruimea eyd injArreft isge- weeft zig wet eea Requeft om voorziening aan de Heeren Staaten van Hollanden Weft-FriaslaodbadjeidrelTeerd* gtlyk voorgem- Dime zig ook aan Hun $d. Gr, Mog..een gelyken eiade ve/voegd had myt een beklag over de gehou- l'é verfje?v':- ing van 't zelve met de Mirféngèv/ópné*beh*ó- r -deling welke de Sappliante-, waarfcbyclyk als 'een gev<>'g Van *t vooriz. Svftema reeds had moer: n ondervinden gecn-'A g 'twylfel !»vïlun llcért-n 'Geennwnitiéot*de'n h>d óvrrr Aatren nope'nsdc leatrnaafrgh'eiilder k'la'gtc-rt doofde Suppliante tcti g J dezeirin den boezem Van Hun Ed. Gr. Mog. uipgéfTórt o Dat op ilit ll u i: byzónder aan Han TleerénGecommitteef- r-g'S drn zeer notabel \V3Tca voorgckoinen twee oirftgndigbed^-n van cehkanrtiërkl.ykcft invloed op 'c geheete beleid de/.èr zaak hier in nsinéntlvk beilaandeZ O <o Voor fcrh> dat <1/:'Siippiisiiteopeen Moot geruigehis vftnhaa-,"3 ren Koecziér en bcfchuldiger 'jfoha-iries (ïrypfóe* re«*d< ceni^- c u zins als crimineel wierd befchouwd en geóórdeeld wierd het j£ proviftopeel gevolg hiervan te moeten ondervinden terwyl a o 'men fnfftiVclïen den befchvtldiger(wfen men hier om deze naant i ^3 nrei opzet onthield of, fchoon men zig niet had kunnen dis m 'penfeéren om hem hcnèycns eerve Cornelia van Her Sant id 3 bewaaring te ftellen) rtecdsalfécn «rrepochaMc Getuide cou Z 'fiderècrde én hem op dien grónd'ook zyn getuigenis alhoe- Wel op -c' •fprok Getuigen Ejv zig in •C. ^'-ö o r; 'L 3- fü Z >Z> Ce 'rz J- c i - .1. r* C Jzr-.- sS K tg&z. Ji'Jb Êf3 *te'- O V_ <2- CJ c O--7 a "Jé K ^4 öc -l. -1- -s*£a 3 f—, {-4 »*-l u O "-'rj r, *9 C- S -Et 9J .C t»9' O tej .^Ï'e - Cz X- tSi^ i' O P {T 'dj. V. O «A v ff» Lj O en «O o !2 C -s ^d.VJ F n 2 =5 - P 5S) «- m/ c 3 V - 5 p 25 iVnV'l 3 t.-j-2. t fa 3?^ i'Z S -M c - "tl v c. O - U li r, o «>5? c aN-S| 1 u'3 2 ejfslri S J». -",•3 P5 ^ïr -w 1 >5 7Sq ïM -§.e feS^^sI'-ssë-Sèel delyk, op grond quart pliante, naeert vry willig aanbad hier toe van htAfc zyde ge- l daan, ziek uit kragte ee ner pró /iftoueelfc dirpofitr^ van Schee- j p^nen der gemelde JStad bevond) aan te üierkën als een cruni- 0 r neel gedetineerde e» zulk? niec-trgenftaande hy zelf door «>p-p t, b gevofgëe daadoö reeds had getoond, dat ,na her»ee«nender c w *r. it -j >- Ö-Br 2.22 C_-§.V 9. S - ?Ï3' JlCVOI|W eza«»l»w IWW.a ll,u - I— --- ts. J £^*^2 c« O'"^ re'folutfetothetprovirtoneel cuftodjeeren van ucpupplianré, Z,jgP> .e het nog volkomen ohheilift waszo wel by henr Hootd - 5 0 L XG ***13«5C w - - r 1 - t; O' U, C iws r «o b —J •--"JÉ fier, ala by Scheepenen, of de praécédeiue informatien wel ma-g <u i téri» opkvere* konden êtu zodanigein^uiötoire procednres p 1 f: öfe!.c•^ e o '.Z.kti (nnnlUnttt tA A»Jurnpf-mCn n O XaZ jd U &l s O (U .9 "v tégen dcSupplilnte te onderneeroen- Dat fel yk eene dusdtanige bandc-lwys in haaren oorfpTOfrg 2 en gevolgei bcfcboüwdniet alleen tenhoogften praejiuh- ciabel te noeitién was voor de Suppliante in *t geval voor 4 handen maarqokiQdienZe in ^tgenerlal geadnmuerd-wii rd,» denotabelfte inbreuken maaien zou op de zekerheid reen ten en vryheden der Ingezetenen in 't algemeen, de »oodzaaklyk^ beid der kalven van het maaken eener voorziening in deze öy ei««e »w r«c|u imm aiyi bbu i- hen Heefe» GecommitteerdeD biet haft kunnen worden M ëene proceddureshet fchynt nu dttzzitdie beide vetm. I iwy ffel g«rokken terwyl ?yin de overweging der muUW1 les te jelyk zal bcist^i>a*di|ndoer jat VkJilMt iie.die hê*rtw htucfchilftwu^t* kunnen-dieaenIa <bj- i f f-' tj C o rV. ej ly *"Z 5 Cr «|3 1 A: Sfc'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1