'1 Mil "a Bta 0(j tit *1 Iti lit Pt A M7*4» LEYDSE maandag 4 p's^sSS»'-SsSS^frsl&I COURAN T. IsfJH s|Si"g tfi i B R°S B pO 5S5Ü J btu a qctóèèêl si i E®g*£ l^slSöaW-g^Sgftfg f~a ÏSdï. S •SR «-a 2 -S I"! -0: teg^S-SS .^=a£ï3» -3 a "z g J! u r,2 5-S W S t) J S-U&S5*Ii*S* - - - ->-3 »••»,- 2^ o co .£3*5#' VERVOLÖ EN SLOT DEÏt CONVÈNTÏÈtU$-^ SCHEN 2VKE I\RUiSSISCHE MAJESTEIT EN D E, STAD DANTZ1G. ewyl nu tie Stad Da m zigbier dooraileihoge- w lykè zekerheid teg en s den uitvoer vanWaarcn rer Zee der Koninglyke Onderdaanen vefkrygu zo hlylt deze daar tegeos vry, alle noodwendig- heden en. Prod néten, van 'waar en van wién, zy hetgoed vind re haaien brengen en door het Gebied deï Stad Dantzrg te voeren. D*wyl nu de Scad Dantzig dit grootmoétPg verbod van rZyife Koninglyke ^Jajefteit met dank erkenden aanneemt» zo verbind zy Zig daartegens, om van alie deProklu£en,Ge- n waflen, Waaren en Efte&en welke de Koninglyke Onder- w daanen door baar Gebied, langs den IVeichftl of te Lande vervoeren geen andere.of meerder Tollen en Laften te ZUl- t len vorderen dan van baare eigen On der daan en. IV. De invoer van Waar en ter Zee* door het NieuïoeFahr- t %afcr^ bly fc aan beide kanten open en vry H Up dit eene billyke gelykheid waargenoomen werdzo keurd Zyne Koninglyke Majefteit hier mede goed/dat de Magiftraat der Stad Dantzigvan alle Waaren, toebohooren- ie aan Pruiflifche Onderdaanen, welke door het Nieniot Fabrwajfer ingevoerd worden zodaanige Tranfiigelden zal n kuflnen vprderen als zy goéd vind maar welke'echcèr de M Pruiflifche Tollen m>t zullen mogen overtreden. M Daartegen beloofd de Magiftraat der Srad /Japtzig dat n zydeze Tol niet by het Blokhuis ulaar in de Stad zal heiTeft dat de Pruiflifche Kanen en Schepen nietgedwongen zullen worden te onrlaaden noch naar de Stad te van en en datde M Pruitfïfcbe Paspoorten door de Dantziger Tolbedienden* als wettige D»*u men ujq zullen aangemerkt worden zonder de Schepen verder te vifiteeren. Wanneer dé Magiftraat gegronde reden heeft» omteden- ken,dat in zodaanige Pafpoorten alles niiitbehoOilyk-opge* n geeven is en dat daardoor een inbrepk gemaakt en gefrau- deerd word, zo zal het haar in die gevallen vryftaan ,de uit pp Zee komende Schepen dés Konings van Prniifeh^hy *c Blok' H huis, op eene gefchikte ivyze te doen vifiteeren doch zulks zal niet eerder en niet anders geleideden dan voor datlan den Koninglyken Pruiflifeheu keildent te Datitzig kennis is gegeeven op cljt hy zelveof door een Gedeputeerde dc vifitatie kan by woon en om a'le wanorder, geweld tA n partydighoid, byeeoZodanige vilitatie» te verhoeden." V. De Magidraatder Stad Danlzig verbind zigook valle Goederen en Effecten wélke Zyne Koninglyke Pruiflifche pp Majefteit in eigendom toebeho«>rcn als Zout -, Portelcir. Yzer en Tabak, noodwendigheden van ecu Armeenaainlyk. Aronteering'lofTjnGewéeren Kruid* Lood ca allerhande Krvgs-Amunitje en Wapens gel yk ook ai het Zout var. de Zeehandel Compagnieop de vertooning van Paspoorten door-her KoningIvlce PruifTifche Minifteriunl geteekend, „door de Stad» en dcrzclver Grondgebied vry en onbelem- ^merd, zonder bctaaling Van eenigerechcen te laaten pas fieeren." VI. Nademaal er dubbelzinnigheid ontdaan is of,,de in 't Jaar 1771-, op den .1 JanuSrv gcfloofc-n Conventietus-* fchcn Zyne Koninglyke Pruifljfcho Majelleit en de Stad- pp Datitzigwaar by gemelde Magutfaat aangenoomen hocfr, pp geenc Koninglyke Pruiflifche Onderdaanen cn Cantoniften pp in dc Stad Datitzig te lsatep woonen ziinderd.Tar roe van p> het Miniserie of's Lands Regeerfnge Zyner Pruiflifche Mn- pp jedeitverlof beltojjien ré hebben ook.op do oudé Provin „tien van Zyne Majelleit, nfdsar na verkreegon Provintien ,1 van het Wcit-Pruiflifchè Mepa/T. Jyè was. 2o word Hier by wederzyds verklaard; dar meergemelde Conventie var;8 January 1771, ook op de geheele Provincie van Weft Pruis- J fcliën betrekking zai hcfc.b' n van dc datum der Oodertce- pp kening van dit tcgenswoordig verdrag en dc Magiltraatdef J n Sta<l Datitzig beloofd hier by v uit nüam der Stad en dcr/.ei- ver Inwoonders, dat zy dezelve in alle haare Phnétrn cn f i, Claufulen, zo wel ten aanzien van de Provincie van Welt- J pp Pruiflclien als van de overige Konioglyke Pruiflifche Laa- v dennaauwkeurig waafnceióerjen opvolgen zal. N 4 A vu. Daartegen zal Zvne Koi)ibglYkeM3jclteit VanPruis- i fchcn tot eene nieuwe blyk van Zyne genegenheid voor n die Stadde liit het Datuziger gebied wederrecbtelyk vef*- j pp trokken Peffoonen en Inwoonden-van den dag van de On> pp derteekénirig van dit tegenswo'ordig verdrag indiegevair len terug gecven en tot verdere veriigting der Stad» zal de- pp zelve het tot hier toe, aldaar gehadhcljbcnde Werf-Com- v s js tt 0 c c£ Settelde Verjrelyk it bp tóö/totaeh tnkwg deh Vol- a g macht van de Heeren Gedeputeerden tot de Formele On- S derteeUeHingaJ intern* V.a de lyde Zyner PruMfche S S g 5 t. Majefteit gespprobterd. CgettekenJ) LÜDEWIG V. fiUCtïHOLTT; 3 i-^iO -j <vfsj 5N c IJ OUIÏSCHLAND. B O fcoSïEo'JoiS - C M.L AH B. «ïaatWJ«J1|4iS: WEENEN den 4 Oftober. Meri Zegt* «Jat de-.Kdiiet'ehZé §S'E J1! ^jés.21 Souveraintien 8of9dezeraihier tefug verwagt word,en reeds 4> O t o 5" 51!?- IP'S I ordre is gekomen piet meer aan hoogftdenzelventeietiden; S ö*S ck 5* - S t 2* ondertuflthefl word gemeend, datïyneKeizerlykeMajefteit«g SS? J "g "Sq weder onmidlyk eene Reize naar Hongaryen zal ohderneo i is „«Rw 5-S.BSS-* S'S» eenigen tyd gewigt^^aads-vergaderingen en bezigheden het Kabinet veroorzaakt; althans men yefzekerd, datde Hon- 5°anë§S .2 meh hebbende de omftandighedeh Van dat Köningryk zedert'H o\>,^ "^i«5&5S*e|p.ii m pv& 5 b c"^ o 2'~ïs s gaaren zeer tegenftaan de militaire Befchryving welke daar ®Snc^'»SS1o£S?Js^'^£ j in op Keizerlyk bevel is ondernoomen als mede datzy ook "c Sg S weinig fmaak hebben om de Hoogduitfche Taal te leeren tzo o iS~t 2*5 2 3 i als men wil dat belaft is gewordefi. S £n2 u Sc® .^S Men verftait dat zo aan onze als in alle Keizerlyke Uuivdr- '->S3o,<:'Ii,>£i£cÊïïï I fitciten eene ProieftaudcheTheologifcbeFaajlteit zal aange- v «»B g b 3 sa *S<S v§;g leg; worden» varmit. de Landskinderen zig niet maer nadr g®£~2ïSj= ®'<-5$§o.®'o uitlandrehe Hoogc Schooien zullenmoeen bczecveii. 5 o 2 tt £"S.gS 5 a v... H._. 5 J „.rn Het fchynt dat Napels nog altoos de"zetel is van gewigtigb A u£aS||jË':> g2"S2 ï5-o£-S? i IJlStö Van de Tnrkfthe Gfenzen word gemeld, dat uit Bosnien f'-y! «l**5 3 eene Deputatie van yvcrige Mufulmaniien na Konftantiilopo a S o °S^E. '"C'§5^Ïb - len is vertrokken, om den Divan te verzoeken; datdefltto- <5 matiHifahs Porte die Provincie toch niet kan den Keizer zal JJ aflUan. NËDERLANDÉN. OSTENDE den tïORober. Gifter is de Keizerlyke Brikg ie l'er'Migting, Kapt. M. van Pittenltoven eecige dagen doof e» tegenwind opgehouden zynde, eindelyk van hier gitgezeild b ki, 'kith,!.. Af rTOTViioStaro knUom initio Ir\ m iiAA rV .4 a Ua I 1 O tt/i V ,hv.: b»eütK dc gewijtttg.c beftemmirtg^ t>xn voorby de HolL-wd fche Ourlogfchépende Scheldt op» haar Antwerpen té vaa ren. Aan boord van JU Schip bevinden zig vcrfcheidene Ootlen- l ykfche Hecreu van aanzieti, om getuigen te zyn van de bë- Handclinge welke hetzelve van de Hollanders zal ontmoeten* Hét is hier than sa Hés in be'weégiilg. Aan de Zeekant wor den vier Batteryen aangeiegt, en meü verwagt daar voor een Schip met Kapoa en hondetd Man AtEiüeriften'dit Mechelcn. Een Huzaaren èn echDragonderRegiment zyn reeds op marfch p uirde Nederlanden, en alle denabutifigc Keizerlyke Gifarni- foefts - Regimenten hebben bevel gc-ktcegen oinztg Iftsgëlyks o'pcerjfle urdrt* maarfthvaardig ic houden. lögevïllede Hol landers dè opénin^.Kcr ticheide volflrckt blyveri weigeren; houd men hier den Gorlog onvermydclyk. AiVTU EKPKN 'den rs-Octrbtr. Alhierisvan Stidswefteü ccnc Publicatie aai qepht.t tot i.et s?anhdftcedeti van het benoo- digd Brandhouten Stioo voor de Trouppes, dia dezen Winter^ alhier logeeivn zullen, comêo is met allen yvcf bezig Om deztg^ Stad'ineên ontzachlykenitaatteil'ellëtt. Dc Kci/.eriyke Courier in den hag't van den 9 eh iö' dè^cf ap g- 3,<^ naalr 'stlage aatj dén J3a ron vanl^crfcbach afgevaardigd Is reeds C W o dos 'utfrg.hs van dén 12 dezer met alien fpoedhiet doorgeef i'5 na Bruflël gekeerd, niet Depcches zo men meeftti het^i> J uiterft belang over deh hoogilryZendëti to eiland Van z'aakcii. P; ca p'E'a Daags daar «a des morgens ten 4 uurcri is eert- .Staaten- ^,0 2 2. Courier bier.door met alleh fpoéd van Bfuflel na3r *s Hagé verrrokk-n»hcbbendc zedext den il dezer te bruifel vertoefd» "ZtSrè o tl om Depêches van fluhner Hoog - Mog. MinilVers mede te nee- 2 "g me 11welke nait allen fchyo betrcklyk zyn op de hoogwigri 2 2 S p ge afhandeling dot Zaaken die meer en meer erhdig woXdet». Wydërs Verwagt món ill *t kortecti nader Coüricr uit 's Hage. AMSTERDAM den ï6 October. Met de Brieven vart do p "O Kaap de Goedé Hoopwaar van ïh onze voorige geWkggc- i. mankt is,vernecnid mende Confirmatie d*rtydin£, dat dé En- c> tgcll\hebp dc Küd door ue 7.0on van dén overledenen HydcfS J S i c O C te S3 c Ifq 6 O, V-. yj OX fc. n - 5 u - s s g e-Mi2 s> f. <A O 2 5 cr~ 5jJ 4» 'O Pa'ö JC s3.3 o« f= aS-J; 2 3 «".o! •3 3 •3:3 iT.R c"2 f Ipq-f ra NJ M d •5' - h s a 3 5 qsj-« &S ;S TÜ a K u «i ^3® c»'^L. fz - a o.& a ïi S»S 3 lx v iÜ-j'l S*1 .Ci JU C- ft a. i'- O O tnando voor alt «osna de ünderteekening vafi deze Con- venrie terug trekken. VIII. D.- Koninglyke Pruiflifche Schuw - Jooden Zliilett pp in dc Stad Qautzig en dcrzelver gebiedgelvk andere Duit- ,t fche Joodeó behandeld worden, daar an tegen zulle* gc^ «I melden Jooden verbonden zyn om zig te onthouden van alle by den Danr/iger Politie verbooden Handel. IX. Nademaal dc Magillra.it der Stad D dut zig hfliB^ns pp dcrzelvér Stad cn allederzeivér Tnwootiders onder bvzon- - dere goedkeuring Zyner Koninglyke Majefleh van Porten pp welke door dc gewoone n /er Conventie gevoegt pp ten van Vergal yk na h Zyne Koninglyke Majelleit pp denzelven door dezen pp vergetelheid ftellcn Commercie der Stad Datit»igby alle gelëgenhede'n tebe- gunftigen, en de door hem tedoene voorftellingen van ge* gronde Bezwaaren wegte neemen, en Zyne Onderdaanen op n liet fcberpfle te verbieden van cenige hinder aan de Stad Danizig*n deszelfs Commercie toe te brengen* X- Tot meerder verklaar»ngen vaftftelling van bovengé- yp melde Artikolen en locaale verftandhoudingtuflehen Zyne pp Koninglyke Pruiflifche Majefteit, en de Stad 'pantzrgzo ft zal alles wat in deze gevallen door de Gevolmachtigden ge* tt ftipuleerd zal worden, dezelve kragthebben, alsóf hetzelve pp van woord tot woord in dezo Conventie geihfereerd was. yp Ter Oirkonde en nakooming van dit bovenftaande Verge* pp lvk is deze door bovengenoemden. metbehoorlyke Vol* macht voorziene refpeéfive CommiltarifTen onderteekend en bezeegejd; en Haare Keizerlyke Majefteit aller Ruften pp recmtann, met bewilliging van beide partyen, deGuaraatiC \p dezer Conventie en *il€ daar m gefteldèjPunéten.** Aldus gedaan te WARSCHAU dm 7 September 1784. Aly gertagéb zyn. Ook melden diel)rieven,dat delleerBlorh rot 2 25 c "S Etiujpagie Meefter rc Bengalen adUgeïleldisals méde ilat de Lj c -^ Heef Viee-Cpmmacdéur Peufens-, iu plaats van dén overleden e j Heer Schrvvêr tot Commandeur over het Indifch Éfijiiidcf o benoemd was; Voorts zouden de aan de ÏCaap leggende zes Re-c^ j fc.ü tourfchét>efl- 8 a 20 Juny z'eiUiu' vorwagtende men dsgelyks H 5 daar nog het Schip pr/ns hendrikKapt. L. Smit» mede<j^ ;«z a van Batavia hcrwaards. 5,-S De Brieven uit Engeland melden, dat met een günftige Wind g kg a Vóörby Douvre.sgepaÖeerd zyn als dcn a8 laatftleden i van der Linden DK VLUGGE TREKVOGEL Kapt. B. JsnszeUffcn efi 'v c T', Kapt. Cornelis Corn^nsz. alle van hier na Batavia moetende. Van Engewyk in Gotland word van deh 19 Septgtjiber gé- méld, d<u na verlies van Stenge en met lek Schip aldaar bin- >g^c nén gdoopen is Schipper S. van Putten, van hier na Nerva g t .2 J I 1 1 T. 1_ L.. i. ..A.lt. Ai.l..xa«il' A AA i» c tSJ .-x» fc- fi< i* O Ir r S w - «v! c"0 u £LAA -t- O Tt 2 2-3 q 0 o x. 2 ««ic 3 cr i, tt- c ^G--.2y z 9. i2ft.cie».gr; a» v |r ê1-* ■r-% S et - ui', ie i.Kjyxxrc, iivi.uf, PK-fi. u. j "-""- pgp4 o r uf o r r ccfften dezer VOORSCHOTENKapt. Cornells CornOIaz*g i -5-§3 9".9*§?'b 'caa z.2 ■5 £P iu-ëa S. uS O 2- O a brfc m 5 B cj W' u o ai u» noiu,v.i«v. ^.w»0 Over Engèiand heeft men Brieven v«n 3t. Èuftachiusvail 5 2 g S, 5 X g= A n 24 Augufty, volgens welken aldatr gearriveerd zyndecg-s: 5.0 r,<5 3 2-g "E-J i" E«S X. .It -1 n T/ .„IfAW Ttnn Li A. 'Vv u rtv\ - «-» CU 4 Port C. Aarts van Riga in deCorunha J. Jellasvan Crohn-tóg ftadté St. AllJéfó CT. .IJSÜ-rds van Fort 4 Port; te Stettin P. a^g Hanfen van Bordeaux C.Wiggers vu Enkhuigen en A. F. F.ngelhrechwan Carelskroon te Gotteoburg O. A.Wyth van Petersburg, te BergenP. Laurenfevanhieren P. Bertc raft «t.Ubei «n op het Sotn water H. Tortitft van hier. (Jiu vutlg »gu vitrit AUdzpit.) ■S -3 ad B er B s» ss 1 4- 1 S»K- 133 Föt^iy. "HliMh

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1