I ft !»t«l ecu out »ckt >ctt, ns of r'n .iijl lett. nu ink y*i EIS mi Hap mil avtl »H7»i LE YD SI VMlTD AO ^P7|( mjn -t i feï} ai rr. 114^ Eg eo UK AN T|lf!! k t ff sj^S^V F TH -\V-'*cQsS® -• .WnfJ ChowZhi DEN Ï5 ÖCTOÜ2Ê. GROOT-BRITTANNÏEN. ONDRN den 8 O&ober. Heden wordin rs KotiingS by zyn re St. James eene Raadsvergadering gehou den zo gezegt wordier eenfge voordellen, oiV- langs aan ons faiTufterie gedaan door den Keyzerly-- jjn£xt raordi na ris En voyé Graaf van Kageneg, e'rt den Heer 1 jiiiioli-n, Ivlïnifie'r ï^fenipotcénans dei' keizerin Vbn Rusland-, J'l' 2)g gereed maakt om in diezelfde lïoedaanigheid naar bet m Hof vin Verfailles overtrekken. Volgens een herige uit Ierland heeft de Graaf van CharTo- W „0 nt, Geaéral'iflimusde'r gewapende Vrywilliger-sdien poft i«(?«IeKT <°it erkentenis. dat de OnluftcnsarijteRookt en ge net) ?yP door de Vyandefl van den Staar, en nict dnOT ccne hc- 'Wté'onj de waare belangens des Vadcrlands'tchevordcren. ;a tw; fleldevcn wei n og ilerk aan dc echtheid van 'da r-herigt. Giftir waren de A&ien van de Bank, met het Dividend, l}cn I half, die van de Ooit Ind. Comp. zyti lieden 128dito aidzee zonder Prys; oude Annuircitengeflootennieuwe flut, gift er 54 en r vierde a I .halfjpcrCentgereduceecde M - "2 o o io -o 5r »o o *w i; Iïê|l M' co #?l te deatie van de Republiek aan Hun Was toègctend; dat no'cli 5 c y Mp^'l -lif. ■SiSIllsf Iff -ÏE ^-51, 0ëc>5-5§P r Rj O a P q -*-» ËQ^fcW^g-ë c. §"~S w>->> u. "c U JS 77 e p P v SS S Pi «T P f J. '■3 c'3'ê 2T°isfo:gss2| 1- k. -ïjü rt cZ - w to-•* 3 - »s g vo.e o fcw.üpïq 0 -w; c'Pvo SEöS R P 512 5 t rj ,*r^r .S£aB'8"-2£jsiJS!? «gS;|-|ïT~-"wClfe;Sa o S* nvj u. h- £-2 6-2|<HS|SS^r>3cj "c. c kT «jpd'p Si-— ex - S.EaS'gHig -"tjê-j - Z n f rW7oc pc O-' Koning Philips dc Vierde, luerwrcn ditTra&aat was gefloten-, o cotjC^ 2 noch zyne Silcuefïenrcn in Jer tyd, dairtegen ooireenige aan- *o a S 'S fpraak hadden gedaan da't KoniY.g Kaiel den Twééden ill licit o c g o byzonder ook op geen anderen voctzy'ne Nederlanden haide P r-e - genoten dat by degkoote Alliantie van tien Taareipoi daaï u g "^-3 ■omtrent gepne andere hépaaliijg was gemaakt; dat o'p.dien voet g w«kSj de voornoemdeLandeii volgtsns IretBarrièTe-Traclaa'tvaii deii g g. jaarc irte aa» wy.len KeizercKar'ei den VI. door Hun Hvog-gp; t. Slog, waren overgeleverd, en by Hodgftdcnzelven èVeii als .0 Ss -S; g by desétift Itooge-Succeil'euren tot lieden toe beZerca; dat c JSs zelfs ook b'y de Confereii'tiente Antwerpen en te BruiTel.waar -r, by al het queilieufe onitrént de loitt iirykf'che Nèdcnlantieir 'd^b; u ■wasvcrhaudeld, tegens hetgefloten houden derSclicldégeen o |'-So"ö liet ïninfte^l.eklag wasingsbragten dat zelfsoukuog by het «^>0 Tableau van een ei bley dezes Jaa. s iict geen alle de prïtcn- 0 3 jd. ficnvan Zyne Keizerlykc Majt. tot lallen van deze Republiek g moeit contineercn geen woord'da.ar vangerépc word. =S'? Vervolgen»zeggen Hun Hoog-ft)o;i.:udedst/.y, volgehshun 5 ^.Cdj c. pligi moetende oordeelen dc belangens dezej IRepublick, helSx Ö.<w y só t^td-e1 S Bole* JP W r» id op Amiterdam is 37.dito op Zig't^6eu 9. mi NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 13 Oétober. Över Vrankryk heeft men litven van de Kaap de Goede Hoop van den 10 luny iaatiUc- jcilotc tldito geconfoiideerde, heden, 55 en 1 agtfteh 54 en 7 htm licht th dat van hunne Voervaderendit point iiiociiee con- hJiy.. tftllek 55 li 54.en 7 agtlle4 per Cent dito gefloten. De Wis- fiderecren voor zigén voor hunne ïngezeerenen van het aller 1 gfÖ lehcpcn ROTTERDAMS 1VELVAARENKapt. A. de Wit t, Batavia en DE MORGENSTER Kapt. G. Berg vai> Ccir n.1' Ion j ook wierd het Schip PRINS HENDRIKKapCvH- Smit wnBHavia aldaar mede dagelyks verwantMerdu* van Ba- tiviu gearriveerde Schepen vemeeuul uien, dat aldaar den 9- ^issrc aangekomen is het.llollar.ds Efqaader onder Comriitrndo pf, wq den Schout - by-nagt J. P. van Braam hedaande in de yl UTRECHT, GOES, WASSENAAR en PiUNCbS LOÜI f 8A? en tejgylk binnen kort. na Malacca zoude vertrekken ao!( waren op B.uavfa geatriveerd dc. Comp., Schepen DE UINCÈS VAN OR/iNGE Kapt. J. F. Volu-iervan ticze ^jiamer,en van de KamerDelfr. De laatltW5nevei^'anTtminu!eIden -vvcgcirs hgf.fn oaxe vorige gem. Schip van Kapt. O. C. feache dat hetzeIvt amllwk geltotcn is en van de Laading ("alzo dé Suiker ^;4ten door de Zeein Rukken wierden etflairen zou niet veel gebor-t ;enworden ,on van uq Equipngie eyn drie .Man.ye.roBgvlwkt 'oorts waS het Schip van J. Phlt vbn hier op de Rheede ge- joiner, metdcO. N. O. Witidop Zeegedreevcn zonder mén «verder van vernomen had^ de Schepen van J. Bauin^ t, van Voirmputiei- na Koningsbergen en J. F. Schujtez na Stolpc ielijnd., waren dóór gem. Storm op lie Rhode gékomeiL, het Taufte hadfehade. llyStraalfond is g'eib'and en zit vol Water her Schip van J. f. innd. van Roil i ngi b er gen her \yaard'ji."koxn'é n «chet Volk* was fljetlcvenvgevaiir^L-red. Arrivernemen Te Livorno van den £4 September rot den jOftohcr R.de M.-an van Petersburg H. J)ecker van LS- iati, A. Brake van Ponto di Goto, J.R. Efehcts van Hamburg, C.Fens, H. C.Prehm M. Hoog en J. Thyfen kcrrol .0.Synions en te Lisbon L. D. Reuvekamp en C. Koorzalle vjaRj^a, j. Kuiler en C. Wil ion van Londen, G. Jharhder van' BilbaoVoorts de Pc ctngeefcbff Schepen St. jf<z& I 'fnuwpho, Kapt. j. A. Cljullasvan Goa een van Montevideo eeu'van Maranhao en -een vanRjra; teftaiu'x|^^s\hrands vi^hier iga, KL Thoinfen van VVyburgTT^riTnlTiva'ns en U.Bol van Riga! J.G Efchcfs van Hamburg, J. Holm en Lamb, rt vanOden- se, G- Trihoii van Havre dc <5raceWydcrs de Frinfthe Sché pen HlppopotamtKapt. J. Bilgri .en Cntïde AndresKapt. P. Almatriquc, van Chirtien Iflcde F ra nee, ais ihéfile vier Spain- fche Schepen uit de Havan.adrie yah de Caraques twVc van Vera Cruz, cn een va.tf Monk MeÖ. 'sGRAVENHAGE den 14 t^tober. Dé ileeren Straten van Holland en Weft - Friesland Zyn gitier'en heden weder ver- gade;--' ge weeft. LEY DEN den 14 'O dl ober. Üi't onze voortlrcbengfen aan gaande het voorgevallene mét het poffenrvkfche Schip de ló/riit heèft de Lezer 'kunheb 'zien dat deszeffs' Kapitein van JfeghgïU zig beriep op de Kéizerlyke Order, hvnr rot .Tiet doof^ waren mede gegeevenDie Order was van dezen ttfhbud: l .Van weger! den Keizer- e;i Knniiig. De Kapitein van den Bngantyn de Eonii. ged^dineetd aiynde otn zig met zyn Schip én Laading, onder onze-Vlag; dirqd van^Antwerpen naar Zee tc begeevcii, langs de Schel- de, zo word door deze uitdfukl'yk aangezegten vébboden aan den gemplden Kapitein en zyn Vol levari zigteondefwer- °u c - 0ti u»- ct a X» niceïltc aanbelang, cn teh allercaauwften verbonden met het J] 5 "3 beflaaii en de; veiligheid van dezfn Stkar, zo dat zy drtr v*n 73 niet veniKvgteii t'e glifcereh dkt Hun Iloog-Mog. zig ook SO_J| i-ceds in diervoegen hadden uitgedruktdiy dcrzelverRe'foiurie 3~ van den 24 September, doch dat zy jbet leedwezen haddc.DArer- "g'. g a, g namen, dat dén inhoud-dezer Rtiblutic door toeval cerfl op,S -o den 5 dezer Maand aan lien-i Heer Graavc Bclgiojofo haddg g Sf.S ct kunnen Worden gvconimuniceerd waar door iniffchie» was J!-? S 2 roegekomen.datdeorder totlietv'ertrekvanhetbovengemelde2 g 3 V.iartuigliiet buiten executie haddékunnenhlyvetl. Hunne Hoog-Mog. wyders opgeceeh.de alle dc infehik a. p-c 4- s. n ÏV-5S &SS c ""S üf?kt fe-S v Sj.3 o©£ 0 0 c is} - o tt O np O Cj t* 1 .9-S jij S gw-=5: ^-§.2 t-SH iykheden jegens Zyn'c K. Majefleit gèbriijkt, befiüitêii aldus 6 "1^ J32 S^|;g Dat Hun iloog - Mog. al vcto»j':u 'dien zelfden geeft voort- F-x f c -S i 5 .,rf w-ftl S Dat Hun Hoog - Mog. al verdw iu dien zelfden geeft voort- g gaande den Kapif'ein Volbergen hadden aangcfehrcGven-, Pm-, - hoe zeer alle andere Sehcpoazonder onder'fchei. déweikè langs dé Rivieren inkomende de uitrer'f fee ren, zon der Paspoort te ligtcn, 'voor het Collègie t falitcit van het reflbrrcalnngeabel zyn dcyoorfz, È,rïk egt er Gicmaatte ontflarincn de Wagt daar af te heemen .vooizó verre er 'eenige opmógte zyn gefieldmits de zélve daadeiyk terug keerc of aa-vnceine d'e-Seheldé niet verder, a'f té vaaren; - Wat n n van deze zö»P verde- worden .e L/.vd;ecd-5 tvd 1ecr<?n; Óndertuflèhcp m^nqueérd het niet aan aiJevleve herigton en yerhaalenwegens dc gevolgen van de gefchillen met t\?n Iveizer. In Brieven van Pa.rys vafi den 8 dezerzegt mén Alles paffe erd lutr in ond^rhantlei i n ge n en in de Dike def CabiD'etten zon,let dat u.cn ze^.^én kan, welke den uidug zyn zwl uetvoornaartifle zaaköictnïus op her Tapyï is, na- -inclyk dcpreter.fié de$ K< izers,gefórmecvijqp den aandrang de r Antwerpenaars om de Hollanders tc do *n afzien var» dé Stipulariè'n' v.ïn lyCi '«lKnfVOs 'i'taétv.:. flct geert niet dé jnccUv' »v:»r,rkhyn 1 yklieiA l.:.n fjeptvInjftéérd worden-, is, dut ons Hof, zynde tnet^weeden Guarandcurvan-dat "Tratftaatt r 00 T. 'Z tf Ti i a s.Bo w *9 <P, ^'•§S5 i -fÊfa vi 85 en fan a.ndt-rer nietj-nlndcr Uoor belang dan door rticti w gc- lil maakte Verb in re ui (Ten niet de Republiek gelieerd, in dve.g c,f zaak,zo wl I mét zyne liefde voor de uft van Europa ais zyri "1 S. fet c»i lrertemligévoordcélcr. zal te raadé gatm." e Nog andere zeggen dat men in' geval van Oorlog, hulp Zal A~a r 1 bekomen doch noemen nict van wien en foi^mige verrellen, 3 ts -5 Sc dac zékere Mogen Ihei-.l Z'»'ï hebben te ker-ucn gcgcevch dat - gSi* t? indiende zaak óp de Schelde dus wierd doorgey.et c g o r.kt onverfchililjr zonde kannen LJvven vyat van dalles z-y 21 js onzekerstllcèn'jvk wórden op d'e^'fenzen veel pf^M^aticq «5 sfemaakt ew dc Generaal du Moulin is Ir. Sra.'is Viaamitren. -o o S *Z 1 ui o c - "V t: i- - c tf- CC .4/ t- Eukdcrt alleen ter Voldoebing .mi tic be}of.(N vervat in cm g AuVeGehtiédooi* den Othiergefcbieevch geiUld in dvEeyd- x cj 5 fche Courant van dato cleh iÉ> September dezes Jaars 1784I oeeft SE '3 P de Onuergefchreeven het genoegen, 'thans aan hei Publieke c s Coninmfcru:*tie te d'oei»uat hy, te vergeefs aanzoek gedaan ...j u liebLertdeby dehZufd- HolDndfchéft Couranti.er, Wadehfee-ja 'S, c c v - - - T7> ie en na eene wetgc- a 5 >,tj 0 gr E van certe contra Advertentie irizvne voorfz. Courant t-c g c SS- men van wien hy de brngten hadontfangert rrn pl-a eei v zyngéfchied, van alle zvne lïüisgeiiooten van alle de gee- nen i dictentyde dat de bedoelden Predikant afvoer (7° veel f g men heelt kunnen ontdekken) óp de voorn. Kamer gevvcejl.^ o S.o wH- van den Schipper-, die voorn. Pvedikant heeft overgè- 5 c: g .y .zyn •j- c n C ei •- Kapitein en zyn Volk, om eonigu verklaai'irtgte geevqn aaq Voorti. Predikant afgeeft, ..w... u> - a i»ae Tollen van de Republiek op die Rivier of dezelven Op Overgekomen, 'niet bevonden heef: ten Huize -9 veel min Op de co - »eenigerlv wy7,e te erkennen." Koven-Kamer, van d'ert vootfz. Caflolein: dat van wegens^ 5 S g" Wy hébben feeds verhaald op Welke wyze de voórn. Kapi- i den Ondergefchreeven deswêgens onderzoek gedaan zynd KininhctuitvoerendierOrdresisbelecgewiirden thansver- by dén Predikant wien dit zoude zyn weder vaarttien dat iSlPïl ifpyji E^g*^! a'é'Ê'wi^l f- s nil I t 5 n t±e p,*-3 5 -*» J? S ze to «4; L - "e. 'Oe.* giSi S r**r* „-W Jccmt men nader dat dé Heer Baron van Reifchaèha«n Hun dezelve heeft bptuigd -, niet alleen de uitevrte afkeer ie hebben Knn* lOnrt J:.1 - e.l - -A J..,I J Hoog-Mog. heeft gecommuniceerddat van dit voorval een proces - verbaal aan Zyrte Keizerlyke Maj'eflëit was gezortdenj tft n^g voor het einde dezer Maand hoogtidës'/.ëlfs nadere Or- ÖR tpvërwagcen waren. Voorts word o*k gezegt^ dat mert goéderhand weet dat het Antwerps Schip in zyrte Hoofd- Touwtn grootlyksbefchadigt isdat zyn Vlag en meefte Zei- Jen dfoorfchoten zyarën den Schipper door eeiiSplintrtrvan ïyn Schip in hetaangezigtgekWetftis. Inmiddels ziet mért thlns publiek dé Refoiötie Mnnner loog-Mog. op dit voorval genomen 1 welke wy uit hoofde v»n derzelver extenfie thans niet geheel kunnen plaatzén inaarwaar in Hunne Hoog-l^og. willën datHoogftderZelvef Van eene zodanige Advertentie^ als in de Zuid-Hollnndfchc c Cotirantwasgoplaatli; maar ook dat hyiiog grond nog reédeh.S i1j.u AUJu .In.-.- ZS k a. Beeft, om denZoort Vandeö Ortdergefch'reevch eénjg/.iots vet- Z.Sc»Sb3c-:H -oLgt keipJ'éeen jongman Wieh men heeft, aan óngeziéöéen fmertelyke des té meer me* zyrte Prötcékie zal vcreéren, enhétberigt, in"S]S de Voorfz. Zuid-Hollandfche Courant,, houdén Voot eofl.e r?nde dat eeft ieder welden- 3^ 'J« Z 2 g 2 illerattregtvcerdijjlt gctr»j{t 'af -SJg'I gf 8"O<3 jlsg jfpasss®^ $A s= «-afg s li I Is is W...V» .y». y... 23 Jf ""lifterjteBraltel, wel in gemefureerdebeuroordirtcens egter j verfo.ijelyke Laflerta»lwaar tegens ingévalle voorfü. Zuidp Clc'f di>u irn.AilVfifBH a.nli «i'o Li. J.r O C J F. IIJfl.L I -é P.L...y MC I J» ,.r. aI. 'iw<1 mno. O0k7,j4rao|- deaén Wore ttit den y.eveifchten eml»ligbyden Onaf .de Belgiojofo be- i tïollandrcbe Courlnt-Schrwer* of ivi» dezelve o; nve'r dit,Voorval. t te>.zig zoude willen oppofeeren» tenfterktlt by HurinéHoóg-Mög. ïegjtïrt obfe itrdiekèföliltle dat by hef jeprnvoceej-d. Traftaarvan Munftelh.et rqthïtot geflotenboudéH derSehel- +-- (SDRJNCHEbrden •- i ^MfeieJyiovwrHanHooj-Moj. te r»3p*oJ.._l784- CO^Ns. VAN t?ÏË^ENBR,U&:G "iü; |i f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1