tfmi leydse ftl&li courant. "!i^ls2|i>ssli«s ^s*i- VRT D AG s tih> e ts •o W So-Sji =t S"^n '-.= ?s« |Q slf" .«2 C-g^-fL^S- oo V -3 E O U td I fcj w Q c «o S £w3 J-* u "CP-» - a. j oc; 5 a-s DEN 8 OCroiiL to lïwës C a; <i t- £T c P-1 b~ ,o P, _1 <k> (J CW w -• T3 o O CC I O t"2 C> I c 2 s «s "oS s .- NEDERLANDEN. MSTERDAM denóO&ober. Volgens een Brief van Kapt. j. H. van der Din den voerende het Schip 'Johanna Jacoba* was hetzelve den 07 September Groot Mog. by derzelver cxpïicatoire Refolutie van den- zelfden dag-, gêruftheid hadden gegeeven dar dezelve niet U. a w~ zoude (trekkenom zig in utiigt huishoudelyke zaaken of S «tr c ti° n keffuur te vjilhn inmiicetrcu vcfl min otp aan dc roelher- vopr UouyrcS' in goeden Haat leggende; en had en Gerechtigheden van dc revive g <S 5^ T.Steden en /.eden-van Hunne Edele Groot Mog, Vergadering,/-* ff S E 8 IfdUdetaatitenrieveH.vansmirnazouden 5September 'ironderzeil gaan Kapt. G. Brandaris, herwaards. jvementen: Te Livoruo H. Madfen van hier, P. H. vtn Riga F- G. RaimandB. Fournier 11 [riefte.T. F. Bidlingtonen R. Brine van Londen 'co vinden 4 tot den II September, da Schepen tGovernoFeliz, Kapt. J. R. Lima, als mede" nog een Schip •J. Micao, O Rofario de Maria, Kapt. S. L. Ramos vanKio oi- meiro, en nóg twee Schepen uit de Bahia, S. Bofovióh van h>|i,en_J. B. Agafle van la Rocheilete KadixB. J. Arft lit Itseme'h,A. Romano van Malaga en het Schip A. S.del 'ot tinKapt. F. leSamauit de HavanateSevilien A. A. en te Hull P. Berg, beide van hier; te Marfeiile J. Fro- J. vinNordkiöping te Port h Port VV. KI. de Haan an H. 'f! genvan Memel, en A H. Jager van Pernau; te Bilbao I,Huspotvan Riga,gn H. Hover; en te Oftende J, Jager lerge»; te Nerva J. Ouyf en S. Lammers van hier. til wokken: Van Kadix H. Gerksherwaards, A.S.Bruyn Jt openhagen en F.KaynaElfeneur. n Jer zeilde uit Teflêl in Zee A. -Mixfen na Surin»men,P. S tiks na BarcelonaA. Janfen na Kadix &<c. b udeze Stad is genaderd R.Sikkes van Gottenhurg. ORAVENHAGEdenzO&ober. De Heeren Staéten van :n inden Weft-Friesland zyn gifteren heden weder verga- ;i ijeweeft. H tvardverzekerddat zeker BuitenlandfchMinifter, uit Bvtn Zyn Hof eene zeer gcwigtigeDeclaratic heeft gedaan, 'tl ut gevolgen zig fpoedig zullen moeten ontwikkelen, i» tnhadgezggt, dat in Zeeland de Stad Middelburg fterk te lt dtDemilBe des Hertogs had geprotefteerddoch in het a tibefluit van die Provincie vind men daar niets vange- s tlleenlyk fchvnt de eerité Edele net voorbeeld van de indfche Ridderfchap gevolgd te zynzo als nader te zien thetvolgend EXTRACT uit het Regijler van ie,Refolutien der Heer en Staat en van Zeeland. Den 23 September 1784. trefpeétive Leeden verzocht zynde zigte verklaaren op iietrapportvan den 9 dezerover de bekende Atfte van tatfnlentfchap tuiTchen den Heer Erf-Stadhouder enden Heer Hertog van Brunswyk ten Jaare 1766 gepalTeerdde Refolutien van Hollanden Friesland, deswegens genomen inde Mitlive van den gem. Heer Hertog, om hem mede de tlttgenheid niet te beneemen om zig ter Generaliteit te «nnen juftificeeren tegen de befchuldiginge ten zynen iflegelegd heeft dc Raadpe'nöonaris voor den Heer Eerfte dele verzochtdat de overige Staatsieeden niet geliefden lindeeren, om volgens dé Refolutie van den 9 dezer laand, heden een Conclufiete neemen op het voor lz. Rap ut, met het welk zich niet kan conformeeren alsbegry- udeZvneD. H. dat eene dispofitie Conform het zelve, in veele gevaarlylte gevolgen voor de vryheid der Inge tetenen kan zyncn daarom alscerfte Edele nimmer kan itcurreeren tot het invoeren van een Syftema, waandoor ilcrpratext van reedenen van Staat, iemani diein het'on-. link koint van aan eenige Leeden der'Regeerirtge of aer In- UMtenen te mishaagen zouden kunnen worden octzet mdtrform van Proces, van zyne bediening en vCrwvderd nhet Territoir van den Staat.'t welk direA ftrydig is tegen iFundamenten der Conlfitutie van een vry Landwaar in itmant, by zy wie hy zy, mag worden gemolefteerd in zyn irfoon Goederen ofEer, zonder op eene legaalewwze lorden Rechter daar toe te worden gecondemneerden «voor alniet in een geval als ditdaar de» Heer Hertog I've by Hooglldeszelfs Miilive van den ïfai, betrckkelyk de Refolutie der Heeren Wlandvan den tS.te voorentenzynen mocht heeftgeleegenheidte mogen hebben zig ter Gcne- liireit tegen de befchnldigingen omtrent zyn Perfoon te onnes defendeeren.'* Mi na ie genome Covclujie op ie inHantie der Steeden. ceft hy Raadpenfionaris voor den Heer Rcrfte Edele op ket kragtigfte tegen de voorfz. Réfolutie geprotefteerd dezelve gecontradiceertals c-onfldereerende voor nul, nkdaanhaar en van geener waardemitsgaders ftrydig ut dc Conlfitutie van Rcgeeringsform van een Vrye Re- 'Hiek «n met de aan ieder der Stiarsleeden coinpeteerende 'der referve voor zyn hooge Principaalali Lid van Staat. fangen en het gecombineerd onderzoek heeft daaglyks plaats. Edochintukkhcil eendifferenttuilchen welgemelde «•ai S-IC S 5-r ta w *5 •Si.wtNiai!- •5 u - 2 >:c w m k- O» s I T-t Hun Edel Groot Mog. vermeerdering van authoriteit, en n verandering der Commiffie, in dier voegen en ten gulken einde, te verzoeken,dat de Politie en Julliticbeidein handen 0 v Sj; P „van wel gemelde Heeren Coramilfariflen zouden wórden ad a,iz 't'f.g 9 i ovófgebragtonzeBurgery van haaren ordinaris Rechter o gcavocecrd en de gantfehè Refolutie van den 10 Auguftv iaatftleden., tot onze geruftbeid, tot bewaariug onzer Privi- -3 o legjen en tot veiligheid onzer Burgery gegeeven, geinver- o .'S^ w 3 S rj u ca» teerd. Wy hebben ons, Edele Greot Ach tb. Heeren, op de g S s> êtéS-S»*'?"-,,!;. eoede trouw der Refolutie verlaaten: wvreclameeren de- ü.'sS'r'nScj'a'*- «="Sü£v* e - O K Oc c K B v W-o S -o gebragt aan de Refolutie van Hun Edel Groot Mog. temeer- o w 53^ maaien geallegiieert. Wy zonden te kort doen aan het oor- 35 g r duel van U Ed. Grpot Achtb.zo wy wilden toucheeren de gevreesde onheilen, diezo voor onze Stad als andere Ste- den, ftaan gebo.ren te worden, zo men op zanklagtcvan eenige Burgers,en dat wel op vygne befchuldiglngen,zonder bewys,aan een integrerend LiS van de Sonvereiniteit, tegen deszelfs genoegen, qhtrndaerd eene Commillie die. wan- neer haar gegeeven wierd de magt, die Hun Edei Mog. na komen te vraagen, eene formele Delegatie aan gemelde Hee- ren CommifTarifleoftrydig tegen de Privilegiën van den Lande en van de Steden, (zo wy vermeencn) zoude nitmaa- ken. Wy verzoeken dus, dat ÜEdi Groot Achtb. deze ge vreesde onheilen pondererende, derzelven Gedepiiteerdcns g gvJE «.=0^ 5 •S Sle H 0 ""reir-o*e Augufty laatftléden voortga,en niet te lapg 's Lands en Stads Fir intien worde geprov velen UEd, Groot Achtb. in de befchevming Godcs&c."&c. zodaanigen laft zullen geeven, waardoor het Gecombineerd onderzoek, zo Us het bepaald is, By Refoluticvan den 10 - Wtèn.Ke*.w»»«v*nM^s! ■Swa-gSgs?? 6-3^4 rotraheert. Wybe-ksg^a 2 &5S s g J S minff Godes &c."<Scc. c ïl u> «T f 41 z a--*Z v Z' trt E "X; iv i L iv- t, w, C4-.>^c a c n0 'if 'r- -5" LEYDEN den 7 Oftobcr. Tot hier toe door de gewigtige sd'Jajt"1» N y £r§"S "i ftukken, welke ons Vaderland aanhoudend oplcverd belet "3 a Eji a §c_^ 21 X g geweeft zynde, de beflilfing van het gefchil tuffehen zyne - l t c P - "S c Pruiffifche Majeftett en de Stad Dantzig aan het Publiek meé» t 5 0 5®- J'3 "Jj'a g 3 ""o, te-deelen. meenen wyegter den Lezer die onder 't oog te'moe s "S "J a -ï t 5 ten brengen, zynde die netelige zaak thans volkome» afgedaan g f -jj S$"£ r"0 "3-? x <5 door de volgende CONVENTIE tu/Tcken Hoogeenteldc zyne m't "S r S,2s" PriiijSj'che t/uftjleit en de Stad Dantsig. Jü "r"; Ss "'ï'tt H Nadêniaal tnflehen Zyne Koningl. Majefteitvsn Pruillen "g -"St bTJ'kjÏ g 6 S en dc Start Ventzigzedert cetrigen tyi een o»a ingenaa m en è'5 w S 2*2 - S,s S - e- -<S; o <d p Z .O 0« O-y— B v CC e V en UE.1WUL'#«IV»S ftUVIVCCIllSVHCyVIScllKLIUu.wv,: M" v,, °,)-r fchadelvktnis ;erllandonrftann isTcn daar-ovti-door hc'miU- (n S dcltng.Haarcr Rus-Kei/erlyke en ZyncPoolfcheMajelIeit, oc2«^ onderhandelingen zyn voortgefpiouten en ten dien einde g>,^5 van de zyde Zyner Prniiflfche Mnjeileit. den Legations- Raad van RucidioUzRelident aan hetllofvanPoo1en.cn o c rf- S i i'SSS-SiaSt'v5ï n en .2*- 5: 1 ■r-^^ .^S s <Jc7,en jodanifre nadere aanteelceningen te doenals Zyne ooghcid xal oordeelen te hehooren."" iHc Heffren Gedeputeerden van de refpeétive Steden heb- w tegen het voorfz. Protefl voor de Heeren Hunne Cotn- 'ttenten gèreferveerdzodanige Contra Proteftatieo cn Weekeningen al« dezelve zullen te raade worden.** M Dantzig beledigd zyn gewoTuen. - u iz - -ü g a „.Gemelde Magiftraat verzoekt derhalven ZvneKonïngl. c n Majefteir, uir naam van gimelde Stad om vergeevtpgen w a 5,5a p w rtó beloofd in het toekomendetegens (looïft-dezelve eu Zyne ^•c5 Onderdanen zig zo te gedragen dnt dezelve geen gegronde „g o w reden tot klagten zullen gegeeven worden." p S'^ Tp II. Nademaal voornaatncntlyk daar over different one- "«TP w «"S c - (Ha-nis ofde Onderdanncn des Rollings Vry*doorbetge ^2 w'g bied der Stad Dantzig konden vaaren en handelen 7 o ver- «cd c -c o 5 5 5 c >-^^-*3 5 bind en verklaard de JVJa^iftraac der Stad Dnijtzighitt Hy.IS -S t^ c'& uitnaam der gemelde Stad en gezamentlvlce Gildens dat 'S -d* m .«erve voor zyn noogerripcipzatw, wa-»«n smg, ^nneer 2vneh Kotringlyke Msjeftei. vsn Pruiflen Bcln-5«"| Sg£c?*gS »de«n I woonders der Stad Dsrntei*",<ie vTye psit.ge op-den fVeich- -g *>-«4 fel Stroom cn door Zyne Landen toeftaatals dan ook gt- m -T? v. v nu: z -3 melde Zyne Koninglyke PruilSfchc Ondeniaanen viybeid SV;!'»,£'-££ S 5 zullen hebben door het Grondgebied der Stad D<.'i;raig,zou 2 u o -v2J==-='cC- S i wel te Land als te Water, en door beide armen van den< 5 5^ 5 Jil-è *2) Wcichfel met Schepen eu Wagens te vaaren en al het gee- e >- ~,->tl' nen, wat zy mogen goedvinden van het eeneinhe t ander gedeelte van 's Koning» Landen t,c brengen wryenonv hinderd te Tranfpgrtceren wanneer de Stad nog in het 1 --w - - zonder zig verbind om den Weg cn de Vaan over de gehse- m ^j-"3 ajw-i 77 rrJ„1..nnu A., V ra n i tl 4T IU Regeering van Rotterdam lieeft goedgevonden om a an ■ifferenre Leden der Vergadering van Hun Ed. GrootMo- «den 4 dezer de volgende circulaire Miflivetefehryveti: panter Hun F.del Groot Mog. op den 30 Augufty Iaatft leden hebben goedgevonden eenige Heeren GeCom- "iitterdens, meten benevens ohzeMagiftraat, te benoemen 'i een politiek en gecombineerd onderzoekwegens een PSeva t misnoegen van eenige Burgers tegen de Wethouder- ehapdezer Stad, hebben wy tot deze benoeming niet gecon- "ireerd, vermits wv oordeelden dezelve ftrydig te zyn mee I fundamenteele Wetten der Republiek en de Privilegiën i linze Stad. gelyk ons Advys, opden 9September, in de '•mien van Hun Edel GtootMog. geinfereerdenhier te- Copieiyk gaande, zo wy vertrouwen,bondig aantoond. 1 hebben egter int beiotaiag aangezien, d»tr Hun Edel I bied der Stad TwiZi/gtrekketi, zulleumoetenbetaalen.de vaftgeftelde Paftagie gelden doch niet rocettier, als van de m Ingezeetenea der Stad zelfs geheeven worden." (Het Vervolg hierna.') I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1