A LE YD SË H-.tiplH COÜRA A'. I7*4i MAANDAG M X O j - «fc; Zz boJ2 d <y i mtss^-a*^ 4 ocroü/rA. I" *S ï'ia 5^ 2 e «j Si S. brü »T* C K J r. C OJ I- rï fc»C*»< NEDERLANDEN. MSTKtfDAM den a Offimber. Volgeba een Brief van Santvoort van giller is voor de Gronden door een ViITchers Tink gepraaid Kapt. H. N. Kersjes van Mogad-trherwaard.-. komende. tiifter is van dt/.e Stad in TelTel gekomen endireftin Zee gezeild K.apt. H. Momi'eu na Livorno moetende. Bciv tg September is op de buiten Klippen van'Heyfar.t doer Hlill in verleiding van Stroomen gcMeeven hetSchipde goede Vtrvtogting Kapt. H. Hermanides, van Havre de Grace naar b'intes beflemd dcor kleine Vaartuigen werden de Zeilert tat- geborgen een Man van de Equipaftie is vcrongatykt. DeBrieven tan LLSftNEUR van den 23 September melden» Ju verfabelde Schepen Ankers en Touwen Verlooren had den, en op elkander gedreeven waren, wsar onder het Schip v»nS. J. BlankvatiF.mbdcn na deOollzeean \V. Wilkenfon» vinWisby na Memel beflemd, beide befebadigd: Ookv.-Ss den S3, dei avonds de Boot van Schipper H. O. Bakker om- gefiagen van Koningsbergen herwaards komende, efl detl Schipper nevens een Matroos byomgeknmcn (by Hellingbnrg jataan degroudhet Schip van J. N. Specht, van Bergen na Stokholmen opliet K if van Aanhoud had men een Schip zien zittende Naam onbekend. Volgens een Brief van CARTHAOENA vanden?Septetrp herwas aldaar gearriveerd het Schipde Htrfttldtr. Kapt lay nifetr^in 3g dagen uit Teffel. •Rmvementen Te Demerary R. Broers van hierte Port IPortJ. E. Botter van Rigaen H. Kryns van Nantes i te St. Andero M. Myles van Ferrolte Bilbao J. Michiels van Pe tersburg te Nantes A. Schippers van Dantzigf te Bordeaux I, T. Swart van hier; te Duinkerken A. Martnainvan Kaap yrinjois.en G. Sterenhom uit Gothland te Stettin J Mathie- fevtn Hamburg, J. J. Schumacher van Wismar, C. F. Bttrilel, P. Puil en J. C. Friderich van Koningsbergen in dePillaii J,J. Maas van Workum, H.Jacobs van Harlingen, L. M»m- men en D. Mlcbicls uit de CrooswykL. E. Cortryk cn D. plughoffvan St. Marten L. Janfcn van BordeauxJ. A. Bonn vin hier; te Petersburg T.Hanji van Bordeaux,en R.Theunis via Helftngfors. Onder de in TeflTel en in 'tVlie binnengekomen Schepen jynP. G. Mellema van Morlaix, H. R. Loots cn M. Bendix vznRiga B. H. Gofles van MemelE. Menfes ,S. T. Bron- weren G. Bernardus van Koningsbergen Fr. Jacobs de Jong vin Fredrikshaven en R. H. Luitjes van Elbi'ng. 'sGRAVENHAGE den3 0ftober. De Heeren Staaten van Halland en Wed - Friesland zyn ecrgilter weder vergaderd geweeft en zullen aaaiftaanden Woensdag hunne Deliberatien vervolgen. Het beiluit der Heeren Statten van Zeeland wegens de De- aiffie des Hertoga van Brunswvk is vervat in het volgend EXTRACT uit het Regi/ler der Rcfduticnvan de Edel Mogende Heeren Stunten van Zeeland. Den 23 September 1784. Jigoedgevonden en verdaandat de Heeren Hun Edel Mog. Ordinarii Gedeputeerden zullen worden aangefchreeven en gelaft, gelyk gefebied by deze, om ter Vergadering van Htm Hoog Mog. tedeciareeren Dat Hutt Ed. Mog. met aan digt overwogen hebbende de bovengemelde Acte van Confu lmtfchtpop den 3 Mey 1766tulfchen Zvne Hoogheid dsn Haer Prins van Orange en den Heer Veldmaarfchalk Hertog van Brunstvyk geheel buiten kennis en toeilvmming, zo van de Bondgenoten in 'tgeneraai, ais byzonder vande Heeren Stilten dezer Provincieonder zeet hedenklykc Giauftilen en Stipiilarien gepafleerd, en daar mede vergeleken de intentie der Bondgenootenwaarmede Hoogftdezelven den dienft van welgemclden Heer Hertog hebben begeerdwyders gelet op de tegenwoordige gefteldheid van zaken binnen deze Repu bliek zeer dnidlvk befpeuren dat de gemoederen van verre de meefle Ingezetenen vervuld zyn met ongenoegen es wan trouwen tegen den invloed,welke de Heer Hertog,7.0 uithoof- ia van deszelfs Charges als van de bewtille Aéleop den Per- zóon van den Heer Erf - Stadhouder, en gevotgelyk op het be leid der publieke zaken heeft geoeffenddat zulk ongenoe gen en wantrouwen te meer word verfterkt in de tegenwoor dige differewten ttiflchen dezeStaaten Zyne Keizerlyke Majt. iin wiens dienft dezelven Heer Hertog ook verbonden is: Dat uit deze Confideratien Hun Ed. Mog. zich ook geperfuadeerd konden, datdePerfoon en dienft van den Heer Hertogin zul- k« omftandigheden niet alleen van geen utiliteit voor deze Re publiek kan zyn, als miflehende het vertrouwen 'twelkdes- zelfigewigtigeCharges moeft nuttigen noodzaakelyk maken, maar zelfs fchadelyk zyn moet aan de bevrediging dertwiften tnoneeoigheden welke dezen Staat zo lang verdeeld hebben, enzo veel invloed gehad op bet vertrouwen der Natie voor 7,y- nAloorl. Hoogheid, dat misdien Hun Edel - Mog. die meer malen en nog onlangs hvderzelver Circulaire Mifllve aan de Bondgenooten van den 3 Mey laaftlcden zich hebben toege- iegt om het onderling vertrouwen te doen herleven en de zo langgewenfehte harmonie eh eensgezindheid te hcrftellen, tot walk heilzaam oogmerk Zvne Doorluchtige Hoogheid zich ky deszelfs Miflivc van den öderzelve Maand, al made bereid getoond heeftzo veel deze Provintic aangaap,- dettzelven Heer Hertog voornamelyk om deze redenen difpenfeeren ,en desnoods dimitreeren van alle de Ampten cn Bedieningen welkehvtotnngtoein denStaar der VereenigdeNederlanden beeft bekleed en afwyzen de betaaling van alle Poften die na dften Jaare voor denzelveii'op den Staat van Oorlog znlleti Worden gebrartzonder nogtans hier mede te willen priejudi- ceerenaan de Eereen gootien Naam welke aan den voornoem den Heer-Hertog buiten dien zoude mogen competceren. Datnogtans hy aldien den Heer Hertog wiorhct uiteinde »ih dit loopende 1784 zich buiten de Vereenigde Provintien en het Territoir derOeneraüteit begeeft en zich beftendig daar kuiten blyft onthouden zonder met raad ofdaadeenigeon- dieuftaan den Staat roe te brengenmitsgaders in banden van eenComnufTie uit de Vergaderinge van Hun Hoog-Mog.daar 'ae te committentenover geeft alle Papieren Chartresen Documenten de Regeering Finantien en Fortificatiën dezer ktpnbüek concerneercededes noodsonder expurgatie van cede van geene anderen te hebbenof weerloos gemaakt te kekben. Hun Edel Mog. bereid zyn om met de andere Bond- Jenooten te concnrrceren ten einde aan denzetven re affigne- kek een con vanabel laariyks Appoinélementgefchlkt na des- Hooge Geboorte-enRang. Dat betreffende de Afte van Confulontfchaia» Hun Ed. Mog, verklaren dezelve teil hoogden te disappfobeefefi, efi Zovbel S 5n- deze Provincie aanifaar kipfippllvlr te vpmipriupn mnr ollfi ^oe. ifl V R -Ö F n "ik! ai de ze Provincie aangaatgeheejlyk ie vernietigen met alle des va zei fs gevolgen even als ofdezelve nooit waare gepafleerd ge- e" s» 5n «.--li reeft: dat vervolgens de Heeren ordinaris Gedeputeerden £3 S dezer Provincie ter Generaliteit nog zullen worden attige-öi *r •g.sS'ï. >,2.2 a £3 fchreven en gelaft, om van deze Refolucie opening gevende 2 J^*,> Z - aan de andere Bondgenootentevens te verzoeken datdezel- Sn'fS o2? S S S *c «g»S!i ve ook daar toe zo ras mooglyk willen concureeren en met |C J3 W gemeen overleg te beraimen demeeftgepafteenelllcaclcufte2 Ö"S I maatregelen .waardoor hetheilzaam oogmerk van deze en an- SsgJoiMS ticre Provintien zoude kilt yen bereikt worden. W! 5 s(SS o èS»? 5 EulicndeExtraA dezer Rafolutie by Midi e worden gezon *S »■•§-*' wi m' den aan meergemelden Heeren ordinaris Gedeputeerde h ohi g te dienen totderzelver narigt, als metjezo aan den Heer Prinsc van Orange, in qualiteit als Kapiteiö Generaal, «Is aan den -5^5 ys a» - j£ i w: I'M te dienen tot derzei ver narigt, als metjezo aan den Heer Prins S g V. a* van Orange, in qualiteit als Kapitein Generaal, «Is aan den T §5^ Heer Herrog van Brunswyktot derzei vet informatie en na- O «"2 d Z t o&uï rtgtrefpeftivclykenz. ?'S|I>s(«^a^25--EAa,S?li Sommige meenen dat de zask des Hertogs al fpoedigerter P M.O - cÊ e «o is E Generaliteit zal afgedaan zyn ,dan veelen zig verbeelden. k" 5 rr> C rt 1 ■8 LEYDEN den30ftober. Het was voorleden Donderdag de jj'g c®5 s E-n ja»o»»aü gewoone Exercitie-Dag der Sociëteit HOOR VRtlJEW Etf-z o SK-|v o S S FADhRLANÜthans wettigly^t geveftigdzodoor de goed- gunftige Approbatie, door de Ed. Gr. Achtbaare Gerechte Op 9. 5 den 24 July laatllleden verleend aanhgt Plan,door eenige Hee- ren uit onze geeerbiedigde Regeering, metconcnrreiltievah kJ O «hZ c 6 w-; ES-U 5 C-Z5 ifki Sé pè-p - ft- c. v%.sg,ww »vv(,vv,.u6 7 1 »-«"wui 1CIJUV rt.u u c 41 r Oj Fï Gecommitteerden uit den Ed. Manhaften Burger KrygsraaU Z c c'" en van Exercitie Gctiootfchap voor Vrybtld cn Vaderland, "SS «2 t 'Z bevorens geformeerd, als door het daar op volgend afleggen c u van den Eed voor den voorgem» Mtnh. Burger - Krygsraid4 S *o *5 -& de ordinaire 8 g 8£E?lB'S5 S 5S 52* even Zo wel vO - ,^|i g-| - - ja - «-2 cS K door zodaanige Leden dar Societsit, walke tot Schutterye niet behoorden, mitsgaders door het befekken der Nagtwagt,ais«nderedienftdoendeSchutter«; p - <- r het was, zeggen wy, voorleden Donderdag datdieSociereit"2 £*3 SSo "5 ~-o'ë Sf'-'A S haare gewoone Zomer-Exercitiën op de >-. e..„ t, - wyze voleindigde meteene genet Des namiddags ten een nuren teitnet en keurig uitgedofcht in den Schutter Doelen, belialven deeeffte Compagnie, welke ter geleiding der Vaendelett, vergaderde vOor het Huis vati den Wel - Ed. Heer A.D. VAN DEN SANTHEUVEL, Colonel* en oudile Kapitein der Ed. ManhScbuttetyemitsgaders Co lonel van de bovengem. Sociëteit HOOR HRTHElD EN HA' DF.RLAND. De lerfte Compagnie in den Doelen gekomen en het gantfche Corp» in ordre gefchaard zynde, nam om twee Uuren detl marfch aan onder het heurtelings flaan der Trom en het fpee- ien der fraaije marfclltn door de Muilkantenbegeevendezig, onder eenen groeten toevloed van Aanfchouwers, den Doelen uit langs de GroenhaazeG ragt, het Rapenburg en Stcenfchuur en,de KoepoortsGragtnaaf hét Exercitie-Veld, alwaarzon- dereeiiige.halteteheUdeu anmiddelyk eenen aanvang wiefd - gemaakt met het verrigten v>n allerleye Manoeuvres. De naauwkeutigheiden vaerdi£heid Waar mede allé die Manoeuvres, zo als die by een wel ge,pellend Militair- Corps g u plaats grypen wierden Uitgevoerd, zo wel als het regelmatig." c afvmiren verwekten eeh «Igenieengenoegen onder den vet- haazende drom der aanzienlyke Aanfchouwersonder welke J® zig verfcheide Leden pnzet waardige en vaderlandlievende^" Rcgecring bevonden mitsgaders zag men ér met zeerveel^ZT aandoening detl cordaaten cn frandvaftigen Rotterdammer £,.3f Burger - Vader den Wel F,d Heer j. J. ELZEVIER .Raad in de Vroedfcbap en Colonel der tturger/e te Rctterda/r.en den onverfebrokken verdccdiger zvner Medeburpcreh den Meer LEONARDOS VAM 7.WYNDREGT; voorts waienervei- c f S C,-.;f«-3 fcheide Hoofd efi andere Officieren mitsgaders l.eden van s "b' is g s andere Genootfchappen en Liefhebberyen in ons VaderlandS'g E w" ee so'i zo van DordrechtDelft ,'Schu'tbtn Woef den Utrecht anderen alle ten uiterllen yoldwn over de juifthéiddergt- o-« SfZ o. o daanc manoeuvres. i, B (id f c w ci O» 6 3 O, O _5 t» C c>? o S S i» w »- C t3^*P -U =2 si^l* Nalietafioopen tier Exercitie defileerde bet gebeele Corps fj E.3 g>' jorhyde preiehte Leden onzer Ach thaarc Rcgecring met de 2 .£g2^'-s-c-'ci| gewoone falueeringcn.en nahetwedar opdeszeiHStandplaats z té1 '-a S Egf geretourneerd wasen mecgeprefcnteerdgeweer Hond, fprak g -ji 3 w v c ilf f Si v 3.5 o a ">(2Sv' w W u v s n o Sé. - S h= -3 p, ta 1"* J> a de eendr^gtlieventlen Colonel fan den-Santheuvel het Corps 8 o H dus aan: o H jGEACHTE MEDEBURGERS 1 h Daarwy heden denkrin^ onzer Wapenen fluitaö zy het g-^ v t J my die de eere beeft, zich aan 'tho^fdvanUw Reéetbic- J X >Jg- H di^d Corps geplaatft te Jjjen vergund U, wegens het vol- H braste werk van horren gelukte wenfehenen U wegens Eet 2^ vaerdig eu yverrg volbrengen myner en der overige Bevel- *g c hehfeeren beveelenmvne waare dankzegging te Heruiten. <Z.2 «*c t, Nitt alléeij ikmaar een ieder verwonderd zigov^rUwe c c aanzicnfvke-vorderingen en. des te aaninerkelvker naar 2P"™ r r- E1^ L V -VC w O C vj 'O R ui DA» n. n p #- v C U 1> v g 1-a» c> te C q "§2-.*<£££ -v t c flegts naauwlyks v aantal baaref Leden 1 ren wy ons niet vJ hebben, Neen te leeren,en hiert dan de gelegenheid, geduurendeden allevaerdigheid, ,™-. - x me*, ren behandelen, op dat wy, in het nanftaande Jaar, wederom XLc cr in het openbaar ten voorfcjiyn tredende, dien .lof .mpgen 5 H C 61?4® f-55 wegdragen: Dat deze Sociëteit onder de geörfendjlc van seï*'S ïf >v« Sï pc (J 3 US d.7 a.- S.S.g.S stnhe.sg S3 t»ü s üK Silfc: «2 opwekke tot den Wapenhandelhelge het U niet, dag ik rny 2 >-Sf° ^-S-t Jfi JïZ vandczegelegenheidbedieneomUonder'toogtebreng«n,£. e 5^; dat, indi«n wy braave en nuttige Vaderlanders willen zyn, n .tS^g '*3'%°'. I 'li n ons nog meer te doen ftaat: Wy moeten ook alles aanwen-.gv-o -pp e 6 U'S'? den, wat Ruft en Eendragjonderonzé Stadgenoten, pntyat tg .s^'STS 'rija»aa' S«>-wR| Broederlyke eenigheid onder de Leden dezer Maatfchappve te weeg kan brengen. Hier om moeten wy ons zorgyuldig wsgten yoor eenigerleye trots- of ongeregeldheid, en o"», in tegendeelzedig en toegeevende gedraagenZo gaatbet QHetHervoigopdi vierdt &ltday4i,y^<- «i* wc^iiiancii idui uc*c ovticictt VHHC/ ons Haderland kan gerekend koorden.t'V De Manhafte Colonel, dus de Sociëteit aangemoedigd heb-Z Eea S'u. '"f bende tot de verdere béöcffening in den Wape-nhantfel .«deed "5 .S Jj" A g S i vervolecns zvne hartelvke ztiet ter bewaaring van eehdragt-a S i£ S l. 33 M a l-j 1 vervolgens zyne hartelyke zugt ter bewaaring van eehdragt hlyken in het vervolg zyner Aenfpraak op deze wyzez <4Jl\ Maar gelyk ik U, Myne geachte Mede Burggrsf thans

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1