1 0 A*-17*+ LEYDSE VRT D AG I T A L X E N. IVORNO den 5 September. Brieven van Port- Ma- bonvan den 7 Augufty, meldenNadat"uien hiér Dingdags laatftJcdcnzyndeden 3 clezer,.eene hevige kanonnade in Zee gehoord had, kregen kort daarna di* onaangenaame tyding, dat eene groote jVljiltheefcfre Galeidoor drié der zwairfte Algerynfche Ka- yerswas aangevallen, en,naeen hartnekkiggevecht met de- zeBarb2aren zig mocftovergeeven. De Commandant der C O ft. A N T. ftf< •IX-C^cCg «".a -2 0<c "SJ E «-S «C cs ■■5 o S S-&-3 f- a 1 55 22%. .g S 3 '2. S{?5 an «-s DEN 34 '5 E PTE if SEX.. *ri <u '*-< <u 3-S g K (X «2 OIT C o S-f-S.&s'SP-0- rr-r«.« >'f m jf-tgSSg, ï^jd ï.-S v. .•„"^■SS-SCï >i-,o j ija fiJ£r T5 .o3 lllfill -•;=•£-«2 f 3 .0 3= to shw .-£^1 c -c VA «2 y Jg e -3 a f S -2 c c l~itl cc cc# 5.-gi?«-S-g 5 ASiSf?^ L-/ en onverminderd het onderzoek over de van ConJuUnt- %'l 2,»g g W o'.~ fchap. Ook heeft de Vroedfchap dezer Staclin die zaak een 5 *2 •«-§ S zeer cordaat en mannefyk Advyshiitgebragt', dnurendeels in- E k c "o c p Jiemtnende met de Refutatie van Holland'waar mede de Ste- -% 0*3 c-fo j?- 2 i?" a n JX m O O frtrtf. h AlT.. m Z. 1 ..UM t. U.L I 1) CJ !>4 r*"* O [4 ï-« 'W «IS am J-r--.V v fX 'den Amersfoort, Wyk en iVIontfoort zigvab gelykeö hebben o c, r o IA «2. - - - gecónfórmeerd. Schoon dus de meerderheiddér Staats Leden w "5 g {2 q «\0>'i£ zig vodr de'Demirtie v'an den Hertog verklaard hebben, heeft g c o o f£ g c< 'r''c 3 echter die zaak heden nog tot geenecónclufjè kunnen gebrags^ 0^5 tSpil tfp- worden,alzo liet eerlle l,,id,zynde dat derGecligeerdeh,het een «ej^o "c c "o Galei-, Ridder d'Efpierty, is gefneu veld met eenigezyner j o^gemomtn. 'Even wel word deze zaak zo J óJ 'ilanfèhap, roaar de overige Equipage neergezabeld. Men wrkTrn nffi" n" v »t r u i.' ir t, "2.^ S,0* verneemt verderdat de Algerynfche Kaperszede'rt het -en j na5 -5 .c a S "Ltlt mislukt Bombardement, bevel van den Deygekreegen - de»zoen at dezerts op de Hord geftrand hetSmakfc hip »'<2 "lebben, aan geene Spanjaards noch Maltheezers, die hun in 1 J£Tl?V» gV°'td uYoT' S"J" fl«pei-, vw^Havre tanden vallen eenig pardon----- de Gracena Hambure eedeft.neerdzvneEaad.neheftond.n ,v lail zig zelfs uitftrekttotde Cdtren." c* r, *t-. c 1 X: 0-J5 3 k n» fi3 CJ" öi pï m' U:S y l" t U.J3 Nü Cl 2 SSS cSS^g G^OOT-BRItTANNIEN LONDEN den 17 September. Onze Fondfen blyven bog tangedaan door de ongeruflj^eid in wefke men zig bevind ten aanzien, der gefteldheid van zaaken in Europaalzo zeer jigtcenen cTorlojfzou kunnen plaats grypen die in haare ge volgen ooknadeelig voor Groot-Brittannien zoukunhen zyn. Meti is uit dien hoofde zeer nieuwsgierig ofn tewéeten, hoe- I daanig on* Hof zal denben over de Pretenfie van Zyne Keizer 1 lykcMajefteitbetreffende de vrye Vaart na de Ooft- en Weft- Indien, als zynde medegeintereffeérd in het Tri ft aar, het welk (Jen i4 Maart 1731 te Weenen is gelloten tufTcheu den.roen re geerenden Keizer, den Koning van Groot- Brittannien en de Staaten-Generaalby welks eerffe Artykeldedriecontraftee- rende Mogendheden zig onderling verpligten tot de guaran- deering van alle hunne Ryken Sjaaren eiiLanden", dieeik p bezit, zowel als de Rechten cnVry liedenwelke zy genie ten en om zig te verzetten regen allen welke de Co'ntrac- „<«|anten hunne Opvolgers of Erfgenaameö zouden willen „llooren in het geru;il bezit der Ryken, Staaten, Provinciën, Linden Rechten en Vryhedenwelke een iegelyk derze'- ven geniet, of op de lluiting van dit tcgenvvoordig Trflftaat j moed genieten;terwyl verders de Keizerin het 3. Art. zi^ verbind, om aanflondseli zonder uittVelen voor altóós.te doen ophouden alien Handel en Scheepvaart op de Öoll - In n dien in de gantfche uitgeflrëktheid der Oollenrykfche Ne w dcrlandeD, en in allé Landen, welke ten "tycTevan Karei den n Tweeden, Koning van Spanjen, onder Spaanfche Heer- fchappy waren alleetjlyk met die uitzondering dat de Com— n pagnie van Oitende, eene enkèide keer zal kn'nnen zenden twee Schepen naar de Ooft-Indien en terug laaten komen H naar Oftende, alwaar de Cömpagnie dè Koopwaareu uit H de Ooft-Indien aangebragt, te koop zal kunnen, ftellen" J, Belovende Zyne Roninglykc Majeftcit van Groot-Brittan- ff nien en de Staaten Generaal van hiirinê zyde omonmiddé- n lyk met Zyne KeizeiTyke Majefteit een Traftaat van Tarif te f, maaken, voor het geen de Ooftcnrykfche Nederlanden, aan gaat, ingevolge den zin van het 26 Artykel van het.Barriere Traftaat." Dienvolgens is onze Monarch Guarandeur van dit Traftaat; dan wyl men hier omtrent wil beWeeren dat dc Kcizerlyke Ooft - ïndifche Compagnie te Tricfte niet onder het verbod van die van Oftende zoude liggen; geeft zulks grond tot «llerleye redeneeringen, en men hoopr dat er een middel van Vcfgelyk tuffchen Zyne KeiZerlyke Majeftcit en dv Repu bllék zai gevonden worcien Ook zegt men dar het flófVnn 'Verfaillès by dat van Londsn aanzoek doet om gezamentl^k dat heilzaam werk te bevorderen-, en zvne Kcizcriwke Ma je fleit over tv haaien om het oor té leenen aan het Ontwerp van Vergclyk, hetwelk van wegen de Staaten Generaal mogt voor- gcfteld worden. Terwyl rfu naar het fchynr-,aan de eehe zyde alles word in *t wcvkjjcftcld om den Oorloss- ramp te vermyden. Verteld men aan de andere zyde datde Ottomannifehe Porrewelke dooiv haaren zwakken toèftatidz-iggenoodzaakt heeft gezien v ver-» fcheidé hardezaake'n in te willigenzig thans zeer beyverd om in fta&t 'te geraaken tot het afflaan van zodaanige eiilchen.aTs baaves oordeels niet op de biïlykheid gegrond mogtcn'zyp. men fpreektzelfs van een Traftaat tuffchen Vr'ankryk, Pruis-- fencn den Grooten Heer. om tot een evenwigt te dieneft tegeft de toeneemende magc van foinmige Mogendheden. NEDERLANDEN. UTRECHT den '21 September. Een Concept van een Reglement Reformatoirwannéér de Rcgcddmê iri déze Pro vincie in het toekomende zon worden befteld en beleid, den een Portugëefch Schip van de Bahia komende de Naam meld w*c S. c'S cï c S' JK '„.13_ J J_ Ai..J _sJS .V. i-T Ü*t3 *-> r - M men met,doch men waardeerde de fcba.de Cf>400,oooCruzadoV. g "oi w Volgens een Brief van GUERNSYin dato 8 September c S f '"H (y, O-gf.NJ 5r Q. 9J r* Ï1 t>1H flj CO <1 - 2 u -2 c J w'ö.*; OJ ce r verneemt men dat hët'ggheel bezyden dc waafheidis., dat het <y u" j m c ,3 aldaar aangekomen Deenfqhe Schip 'Ebenezerf Kapt. R. Rge-^a g 2 -£^§£3 ti *2 a.&s? land vianSaiitevvan Ziékte befmetz«ude zyn, zyride de gant- S> o 5^ g> b IcheEquipagie eii deTaffagier in goeden welftand, niettemin o w>o c had men hen opgelegt 'volgens gewoonte, 4cdagen Quara'n- ^"S S .wg 4~ taine te honden. c o S Kapt. P. H. Rónne, eérgiftèrvan St. Euftatius'in Teffelbin' J r"° T t Ja SQ "S r- S'% 32 O- S-«» 5 ca B ^<0 Sj5 -2«-S den 19 July vertrokken daags te voor en was aldaaraarvgeko-' w g men Kapt.Chr.Eeg, van hier.Bid" S - Arriveir.er.tenTeïlibadeo O. Jansz van Memelte Mala- o c 5c.S ga T"Evers en te Lisbon S- J.,Stoefen I«L P. Bruhn; alle Van 5 hierC'. \fan dij W?j1 yanpordf. DaaneH. T CaVften J. de Trmdade J. de Bóer de Jonge van hier ,,fl. P. Koch KI. Iwerfen van IVJemc.j. uv.u^*» T. Jeffen, P. Rechèlfen en P. Calfen vanPernau, P. K (het A «P .2 Schip Gujlaf Wafa ,van UdewalN.'G'. Sómme van Daritzig D. T. grafts van HamburgC. H,eydeboom e'n G. S. Koge vaft StokholmJ. Akerboom van Havre 'de Grace P. V. Patilfen van Gen'ua, P. Roes van Barcelona 'C. Madfen van Libau II. Atkins van Boftenen Kapt, F. dos Santos van Maranhap te Kadix J. Cammas van Hamburg, J. Koch van Memel U. J. Vryburg van WyburgD. Hervü uit Virginien P. Ba^ia van Campecfie. bcBeVindhebbereu van de'Generaale NedorIandfcheGe«c- troij'eerde O. 1. Cpmp. ter Ve'rgadering van de Zeventienen ziilien hunne opepbaare Verfco'oping houden in de refpedive Kauieren by ycrdeeïing en ten dagen als volgd; Inde Kamer Zeeland op Maandag den eerden November 1784 inde Ka- nier Amftcrilam op Maan.lag den 15 dito'; in de Kam er Del ft-op c Dingsdag den 9 dito; in de flatter Rottetdan) opDouderd'ag^! T den T i dito in de Katter Hoorn 'op Dingsdiig den 23 dito en SJ g 2 in de Kamer Enkhuyzen jo'p Donderdag den 25 dito. Dc Goo g 2 deren worden vcrko'gt met een llilfta'nd tot den eerften Augu -11^1785/ Behoudende de 'Compagnie nochtans aan haar dc Fa-w g--t* ."J A-J. Air i <u irc e i* G «-■.* O a y <u n c T ,S'Rt o c P c 2cj V culteit, om de Goederen die met-de nog verwagt wordende x {2 Schepen zullen worden aangebragt,, ten allen tyden te mogen ba f o c ,0 ..„H 2 C2 Lil T <G 'C -j: O O O ts w 2 i tu Sj ver'koopQn uitgezonderd de Caurisde Rcvguallele Zyde cn als welke onder de bovengenoemde ftilftand zyn is de Olitcittn bi'^Wcpcn nt.— Ve fSutdcren welke by bovengemelde Kamereiiftaa-n ver- -3 Jij kogt te wol-Jen zyn deze43500® n-i.ttê Pepet; yoops-ge- 5 t s o cbnfyte Nonrcn 047 fg diio INIagelen 1 35 Fielten Soyri Ja S panic, 2CO000 ffi Cam is 945231 Salp'cttr243793 g Sa- g .5 panliout Bimaas 24535'(g dito.JavaasCali'j-.o'uTf- o.r hout ;^J497ffiIndigo Java?s 2cooffiCurcnnia ja'vaas543677 c a 5 (g Poedct Suiker 29155 fg Tin Malax aan Inkt kokers 4B8150 j.-ê ffi dito dito aan Schuiten 1.4000 (P dito Bancas aan Schuiten 5 H g 471S Cardamom Javaax; 10290 dito Ceilons; 35097 fg g g Campher; iooo BeniQin1481$drakenbloed; iplTRCnra &ZO"* Gutte4165 ff lange Peper 3 iprt ff Cnbebe 3560%Sago «Soa Malax sooff Radix COpeftana i 2074ps. P'arl d' AmourSchc1--g 5 pen; 40O0ncen Kancel Olv 300 oneen Fouly-Oly; scooff ri'H a'~ Npoten Mtiscafen-Oly in Keeken3°°ff IVagel-OlyI279cn T, o 3 zestiende Carraat ruuvve Diamanten; r Gouden Ring meto ce»Diamant; t Tlals-Cicraad113 en 1 vjei'deff SrampPaar- c 5"g lAn; 7en 1 halC.keial,ditoiito5 7ps.Dandrotttngen metGou- e: g S o'j Bindrottingen; 24 Aamert roode y. gaêtk J- L l. 1 i'„ rr-t: C-L O C--A WO*— r- - v- 1 c 1/ U o *- r --c s c «is c S'o z 5 g, Cu, oir P-^ l'n C c N - v 'o W <J 4- V- rbS S' CJ CJ 'AA p - H k>. W dj 5#;-ó w r-. tj ycg™ S5 •*- - r (Ü.OJ-5 C «J -Ü r-4 s "«-a •<y ,2 «j -o ff-g 36 a rtec v- y.ian •r- 5» t-. e r i- S p ea r-< cr. c p* O C ■^.2 6c 5 v; T 2 I-S £•-22 ..S 22 2V e -. O* •"S "E 'c rs 35 1 .o -to 'JM o 'XJ s - 2 2f O C v ct .-^i o c S e fc c - C O c rt ER- s '»s«SS; c J? N- s I Ma ilen Knoppen; 3 aoo Boffen Cdnftantu Wyn'12 Aameb witre dirodito3700 i halve leg- u earften dezer door de negen Heeren der Staats-Comm.tr.e uit- Arafe ,9,34 g» Rengualfche ZydeTannv; aioogdiro gehragt zynde, was den 6 OtSober aanilaafide bepaald, om het Taj)B9 B./aDa; 78oöff dito dit. Adapingiai4ooffl'dito K g=| pndc vzpek en de afdoening dezer hoogHaangclegene zaake - - - - - - - 9 -Staa'tsgewys te ondernecmen. Dari, uit hoofde van het korté tydbefrck tot h'et inleveren der noodige Cbnfidératien, ^ls m'e- de om dat den.ia Oftohér, wanneer volgens het Reglement vaii 1674 door den Meer Stadhouder de verandering der Regeering gei'chied, te kort op handen was en deze zaak Vootdien.tyd j ^0*n j' ,.9.5 t.in«„rtl.odn> m'cde ecne pj!rty KAÏ0ENE LYW/OATEN en ZYDE-1 STOFFEN benevens de Goederen van Particulieren e» van ï,3,:. vóorige jaaren overgehouden. o S» c 's GRAVEkJIIAGE den 23 September. De Heefen Staaten g c S Van Hollanden Weid - Frieslanddie heden weder Vergaderd geweeil zyn. zullen op eerilkomenden Woensdag den 29t't"0^£,-SoSS 'söc— zer hunne ordinaris Vergadering aanvangen, waar toe de g- 2 "5 S -2 - g Si - "7 w POINTÉN van DEElBERATIEN na de refpeftive Steden o SO {«"sp d *2 4ü*f t, -< C 34 -V X- u 74. w» ■sfc.yi miirc-hien niet zou kunnen afgedaan worden, is ingevolge drie onderfcheiden Requeften ten dien einde waar van een door 17C4 notable Burgers en Ingezetenen dezer Stadondertekend was, gilleren door dc Vroedfchap dezer Stad, en heden door de Stiaren dezer Provincie gerefolveerd datdc getvoone Jaar- lvkfche verandering van de Vroedfchap dezer Stad, hangende de Deliheratien over het Concept- Reglement - Reformatoir, zal worden gehouden in Staateen gefurcheerdftot tyden wyle; dat een nieuw Reglement zal zyn gearrefteerd, metauthorifa- tie op dc Hceren Haar Ed. Mög. Ordinaris Gedeputeerden, onk daar van aan Zyne Doorluchtige Hoogheid de vereifchte ken nis te gedven en is zulks ook verdaan ten aanzien van de an dere Steden dezer Provincie. Ook is ter Vergadering van dc HeerSn Staaten dezer Provina cie ingqkomen een Miflive van EyneDoorl. Hooglieidoverhet uitgebragte Raporr en Concept-Rerlement-Ref.rmatoir der negen Ileeren top de Staats CotnmiiBe, waar by Zyne Hoog heid, hoogddeszelfs ohgenoegenin de fterkdetermen teken- Ben geeft- tot zo verre dat hoogddezelve daar by verzoekt het een enanderte feponeeren. Koven dien is ter Staats Veiyjatlering nitgebragt het Advys der Heeren Edelen en Ridderfchappe, in de zaak van den Her tog van Brnnswyk Wolffenbuttel, tendeerendeom get». Her- leg te dimittcertn en vut: bet territoir der Repnblick ie -eer- '■idmen, conform dcRcfolutitn van Holland ca va* Friesland, ditoRaypoiirfe32635 ff Katoene Garens Sourats !9Sioffit;5. dito dit. Tutucóryn's117649 ff dito dito Javaas3009257 ff .7 "f o a if*, KoWy Javaan; 117 quart Kiften TheeHeyfa» 373 dito difó e ij f; r.'.S c dito Heyi"an Schin1 dito dito dito Songlo 10 dito dito dito c o v a 4i 317 dito dito dito Pecco; 871 dito dito dito Sou- o S'-ij 5 5 o 116 diverfche Kiften Thee Boey lp Kaften Por'celvn c r c 4 Ie eene rartv KATOENE T.YWAATEN en ZYDE- s r öiJ9 •^1; 2 v 4 -- <5 o C -?'§- J-J ü--~ in- - "2 MO "71 S.S E a.s «-«-j ope e a r- S- k -r 5 .0 ar dezer Provincie zyn afgezonden. van Staate. ,-e Van ROTTERDAM vertieemcmen dat hetpeHodiek Ge- g, febrift: De HARDLOOPER VAN STAAT, aldaar vcrbo-.-g g c^-j >.h S den is geworden met byvoeging van geene Schriften van dien 3 o 'S a saick - r-o .W- - - CJ O -e tU»- 5-^fiS v|E Schryver verdér te drukken of uit tegeeven. Men verzekerd dat thans ter Perffe zoude zyti eetieVerant- Weording van dén Hertog van Brunswyk - Wolffcabuttel. LEYDEN den 23 September. Aanftaanden Zaturdag zal de Hooggeleerde Heer FLORIS JACOBUS VOLTELËN. Mei. DofiorMedicinae Cbemiae Profefor Ordinariusdeze nieu we waardigheid met het doen eener plegtige ORATIE aan vaarden; F .•—■cc. w c X> srS e S:ai

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1