s LEYDSfc ft C ÖÜRAK X.Ill «ii ,7»4» M 4 A H D J 9 DJSU a# SM PT MM M MM. Loin FÏ GRO0T-BRITT ANNIE N. ONDEN de» i^Septemhsr. De Gretf v*n Kagen#!", l neewen.en dit door de vonrfz. Comroiffie gerapporteerd zytide c" o kin d*" Secretaris voor»., kwam denzelveo met zynZoon, en S dceden gelykluidende vérklatriige alt boven aan voorfz. Gil Extraordinarii Er.voyé des Keizers ea dc lieer Si- V f "V-Sru "5 B - V ,'S mm.i^h, 3'3SjlS decltovta het Gèteelfcliap vrolyk tot avonds ten $nurcn by R °2?e Mal'ktBdercaendatr wierd Vac nietnanc ftrikvraaten meer 2 c£q 25a «aJ.au o a SI.5 r»\ van Rusland, hebban verleden Vrydag elk ecne JJjónderlykeaudienne by den Koning gehad, over de gewif- tigetatken., welke thans tufTchen de Hoven vin iVeenéti, Pe- itrsburg en Londen #p het tapyt zyn, welke mei voorgeeft ytfeklyk 18 ZT* tot wederz^dfefce Commercieolc belangen, pitigadertovereenige proviftoneele Verbintcnlffen ,ter be- reftigtng der eHemeene ruft van Europa. Wat belangd de Gefchille» tptichen des Keizer en de Staaten Ceteraal, deawegens word verzekerd,dat de Hoven van Ver- gilles en Londen, hunne bemiddeling en goede diende heb ben aangeboden tnr vereffening der wedtrzydfche Pretentie», ill wede dat nog andere Mogendheden zullen mede werken en tene Vredebreuk tuflchcn dien Monarch ea de Republiek voor te komen voorta word ook verteld dat verfcheid» iyka-Vorfte» bedagt zouden zyn tot het formceren vaneen* Confederatiezo ala omtrent ean eenw geleden, en welke zan dienen ter handhaaving hunner voorrechten entérhewaifiig der ruit ven het Dultfche Ryk. lieden zyn deA&ien van de Bank, met bet Dividend1171 die van de O. I. Comp. 115 en 1 half k 145 a t half; dito Zuid zee zender Prysoude Annniteiten waren gifter 55 en ibalf; nieuwe ditoheden 54 ens agtltek g vierde; 3 per Cent gere, deceerde geflotendito geconfolideerde 55 en 5 agtfte 1 half i5 agtfte; 4 per Cent ditoatiet bet Dividend74 es I agtfte. De Wiffel op Amfterdam is 36en 10; ditrop Zigt JÖ en 7op Ketterdam 37 a gen I half Ufo. NEDERLANDEN. ANTWERPEN den 17 September. Kapitein LeviBéa van Ifeghetjt, voerende het Twee-Maft Schip of Brik ie Expedi tie met Ballaft gclaadenis den 14 dezerdes morgens om elf uuren van Ollende door dp Binnen -Wateren in onze Haven aangekomen. liet paffeeren van Courien door deze Stad ia zeer fttrk.< Ben 9 dez'er des nagts paffeerdè een Staatei» -Courier va» 's Hage naar B ruffelmet Depeches voorde Hceren Commls- firiffen, en by't fluiten dezes was hy nog niet geretourneerd.. Des namiddags van den 10 dezer retourneerde een Statten- Courier van Ptrys naar 's Hageen zo veel men kon ontdek- kee blyven de fcuitengewnnn» beweegingen in Vrankryk veortdnuren. Een derde Statten-Courier reed den 12 dezer des mórgens em drie nurenbiar door naar Bruffel enParys, cnherfchynt dat deze Courier gelaft was met deRefoIutie Hunner Hoog - Mcg. o* een Traékait met Vrankryk te fluiten. Wyders is de Frtnfche Cnurierwelk# de» 7 dezer per Poft 11 's Hage w«s doorgereden den rgdezer weder na Vcrfiiliei gemoiaraecrd met Depeches van den Heer Berenger, gelift tast de wsirneensing der ziakea vsn Vrankryk by Hunne Boog - Mog.zekerlyk tot antwoord op het verzoek van zo (paedig nsogelykop tegeeucn de voorgaarden, op welken zy zi( met den Keizer gouden willen verftzan, waar na Zyne Alltrcnriftelykfte Majefteit zyn uiteifte vermogen zou aan wenden, om door zyne goede dienftcn de zaaken niet Zyne Kcizerlyke en Koningl. Apoilolyke Majefteitte vereffenen. EiSdclyk is cergifter avond een Kcizerlyke.Cottrier met De peches van den Baron van Rcifchaclimet de Pot in alle baat! hierdoor ntBruffel gereden. Alle welkegrootebeweegingen eerftdaags eenig nader licht doen verwagcen wegensdc tegen woordige omftandigheden. EXTRACT uit een BRIEF ven.ARNHEM, Gefcbreeven Beu to September 1784. Het wis op den 8 dezer dat het Tapper Gilde dezer Stad, vol gens ouder gewoonte haar nieuw verkooren Gildemeefter iehdalde, en by die gelengenheid een Diné gaf, Waar by els Giften tegenwoordig waren de Heer en Mr. F. tien Meurt, Secretaris vsn het jegt Gerigt vsn Veliiwen, (waar van den Heer ven den Rexenieel het hooft is) en zyn Zoonmitsga ders den Gildemeefter van het Klcermaakers Gilde. "Niet leng aan Tafel gezceten hebbende, vielen ef contihueel Discourfen voor, over de tegentwoorrtigc omftandigheden der tydenwib- neer de voornoemden Secretaris telkens zvn geleegenheid waar na« om op dc Gezwoore Gemeente, Gildemeefteren én de Vaderlandslievende Bur* cry op een bedekte wvs te fchim- pen.of zo ala men zegt, fteekqn onder water toé te brengen, dat van voor». Gildemeefter vriendelyk toch teffens cordlat tot genoegen van het gantfehi Gezelfchap beantwoord Wierd, en waar bv het bleefmaar even voor het fchtiden van de Tafel gingde indiscretie van gezegde Secretaris zo verre-, dat by aan bovengemelde'Gildemeefter een vraag deed, doch weir in dezelve eigentlyk beftond. weet ik niat, maar zy was in fuhrtan- tie van die nttuur, dar de Gildemeefter daarop niet wel konde antwoorden zonder overtreeding van zyn Eed als Gilde- teeefter gedaan dat moogelvk gezoyc wierd, om daar Van np een andere plaats gebruik to maakenDan de Gildemeefter, die-! lift bemerkende., antwoorde daar op zeer bedaard, dat hv zulk j een vraag van geen ecrlvk en verftandig Mae verwagt bad.waar "PgerepliceerdwierddoordcSecretaris? Gy redeneeriels een kiceeie JtinftDe Gildemeefter voorn, namdatrop een glas j met Wyn dat op Tafel ingefchnnken ftond, en fmeet hetzelve den Vraager vlak in zyn Tronie, waar op hy Secretaris ea zyn Zoon (dit anders een goed Kalf is) in furie opvloogen en den Gildemeefter te lyf wilden die wel niet groot van Perfoon; j maar nogtbans redelyk gaauw is, en couragie tegent een Aoliit kezit. Hv greep luks een Stoel (waar mede hyagter uittred- deade, ft rinkelde, en op zvn rug kwam te leggen) echter di* furieufe Lieden ,20 wel wilt van zig te houden, dat hem geen bet minfte IctzeHfefchiedde. Het Gezclfckip kwam mede op de been en fprong tuffchen beide; eenige geleiden hem uit het Vertrek in een andere Kameralwaar zy hem hartgrondig be- 'dankte voor zyn cordaat fpreekeo et handelen, het* fterk fol- liciteerande het Gezelfchap toch niet te gillen verlatten. OndertulTchen deed het overige Gezelfchap den Secretaris be ltypen det ky ongelykkad, en daerwierdeenCommiüenade Kamerdaar de Gildemeefter in was, gemaakt, om te vraagen of by genoegen zoude gelieven te neemen els de Secretaris kwakt te verklaaren een onvoorzigtige vraig gedaan te heb ben, teffens bncuigende niet met die intentie gefehied te wazen, als die by den Gildemeefter apgenoomea wesgewordee.cn zïn Vriendfcba^ weder verzogcwaarmede de Gildemeefter (wiet h tendril fend tyadideclines dc fiaeefea m nullen ï'G 9 6 V C4" o uw] r rttf _C, 'I yü kiOÖrt P G S g s S*.s fa?" i S «"W.sïn gedaan ZWOL den 14 September. De Heordn van de Ridde.rfchap j dezer Provincie .zedéft gifter op gedaane befchryving van Sn "w den Heer Land-Droft Van Zalland alhier ekpreffelyk verga- fSïïS"»" eg derd zyndeam te Detibereeren over het Traöaa't van defen- o 3 five Alliantie met de Kroon van Vrankryk, hekken daar over lü o j het navolgend' bvAuit t«noomen en daar van datelvk door E0SS«S«2 „-5* den tiriSer een EïtraA perExpreffe aan de Hoeren Ordinarii n 5 3-g E- j c"S S Gedeptteerden Staaten dezer Provincie, thans tot Velle'nho- w >0 m?'s w-MM 1= S-o 5 5 ve ter nccafie van deVerpagting der Turftellen vergaderd 52-y SS £.2 g 5 derwhardaafgevaardigd. S g-»fa-S »S5 52 S o 5 EXTRACT uit bet Refi/ter der RefvUtien van B tio b S S "C -21 *-«2 de Hceren van de Rtddtrfchap der Provincie Jo5St°o?'-JN„S'i;S-o~£ï ven Overyfsl. t a. t? o S Jl - 2 t- ZWOL dek i4Scpwniber 1784. •=o>»tS!>a5- •''ii.'-6* In Deliberatie gebragt zynde de ipgekomene Refolutien yan S S™ 2 "2 -6 Hun Heog-Mog,', hebbende tot Bylaag de Stukken relaiif t •£'2 a 1q -wo"5 E w tet het ontwerpeeneraan te gaine defenfive Alliantie met da^e PZ J 3 w S üiJ 2"S Kroon val Vrankryk, is na Deliberatie goedgevonden on E.lj'g u iï 2.1 0 i «1-kï £2 m\lC van Holland en Weft-Friesland ep dat SuhjeA genenien: b~ S.-'S" a 7 Deeh dat des niette inin moeten betuigen lmn gevoelig onge. m eeeev. Jut een yr Arlent irf^/se.fetst- itAAi-tniretteuiAAr/li .r *,1as m «.«e* V .O f. 1 1 ?5 y 9 v* m S«S«>k 5 J. *.5 zyn, en zulks buiten twyffel om redenen der fubflilerendé diffentien met de Hceren van de drin Steden over bet punt vad Overftemming. Dat Hun Ed. Mng. by dezen verklaaren dat figbydepofte- riteit onfehuldig en irreprochabet willen gehouden hebbed tenhettetardement, het weikuithoofdederherliaaldoDecla- ratie» en Proteftatien der Steden van niet de Ridderfchap in generhandt befoignes of Vergaderingen te willen treden, tot een zodane voor deze Provincie fletteriffaote gebeurteeTs oc- caficheeft gegeven maarztilks zullen laateo ter verantwoor ding ven de Stedenals mede teffens van derzelver Gecommit: - teerden iohet Collegio der Heeren Ord. Gedeputeerden Selllé hebbende als die ongeacht de bovengemelte ann Hun bekende Declaration enPr*reftetien,door haare irregulierehandelwvze «w ie het uitfehry ven der extranrdinaris Land-Dag, in plaats van - "2 de AdVifen over het voorfchoeven punt van Deliberatie by c Briev«n vanomzen'ding van de refpedtive Leden van Staat in te nemen veroorzaakt hebben dat het Advis dezer Provincie daar door nietop zyn tyd ter Generaliteit is ingebragt. 1- £.ï5ï Dat Hun Ed. Mog. derhalven om niet weder op nieuw by op komende/aiken en omftandigheden sandiergelykezo vooriu'S.Si liet refpcA en achtbaarheid der Staaten als voor de digniteit^ 5 vanHun Corps Itefivebthandelingen.geëxjsoneerd te werden, - a«ce"; nts zullen vérwagten, dat in het vervolg geese Land-Dagen óf Jpcc S Vergaderingen, van Ridderfchap en Steden worden uitge- S b |!®'J^,;iij fchreevea ten zy alvorens dopr de Heeren van.de Steden ver- J if; zekerieg worde gegeeven datzyHtin tot het bywoonen van t-, S e»J2 £-"* Zodanh uittefchtyvnn Land-Dagen en Vergaderlngeu Ilfteereii 5 IE o »'aEo!ts3 'e S zmli-n. DatHtin Ed. Mog. nog eindelyk by deze occafie niet ki^i tien cj 1 tifitpn 'rrinai"fliif»rr» Jnt v.v vprwnflr duf nok C <x ê?|s; »- M 3 S® 5 h s w - 5"* f V a V m O wJ 5o| .-fa 8 *7? 5 |sa a S <|i S,k» Rlöi L 2'^ w e» f C»' Niil u - r-e - p-- Zodanh üittefchtyvnn Land-Dagen en Vergaderlngeu Ilftcereii 3 3 S ir-ë^ óüa-Üe'1 „HL 5^=1 «alaaten te. rcjnarflueren Jat zy hadden verwagt, dat ook Er"o-2i?"5 S teffens de Hecreti Ord. Gedeputeerden tot de te houden be- J ï.S-g 5" ïnignes over het voormelte in te «aane Trafïaar van defeufn e fdff.cCjsni Alliantie zouden hebben verfchreevên de Steden van Haffel fg - T 2 t'*' en Steen wvtcconform dc intentievervat by de 381U Articnl o der InftrüAie vnorhet Collegie der Heeren Ord. Gcdeput ,als" t waar by aan welgeineite HunEd. Mog. is geinjungeert om u S-c-a-8 S E Zérge te drageDdat gemelte twer Steden over matrrian van Vreede e» Oorlog, e«z»iken van diergelyke natuir insgelvks j X .ïfc-; met e» teffens tl» overige Leden van Staat geconvoceerc en «'ï'g w." 1- - - veffthreeven worden. 0 Accordeert met 't voorfz. Rsgifter. ..u-.--i..i5a (W«J fetfeiend) P. PUTMAN. S 3 E g g? w 2 DOIDR ECHT den j8 September. Door Zyne Door!. Hoog-mJsE sC g tf ttid den Het-re Prince Erf - Stadhouder zyn «ic een 0 verge! e- S^.E c E S£,t, ïf j verde Nominatie-, vöot den tydvantwee Jaargh, ingiande «•o UJI - H ik? Etre/enusen Mr. febei/yenden Brandtler: er.als Scheepenen- -n g j-c -a - a v- j Cémmiffafiffeo HntbetijStrgtenustn Mr. Joheu vanden Uren- v g 2 S g"£ *2w '-;i .xaZJato .aOo'u JH.Ï .OuQco, 134 deler; en gaan ef, alsSebeepenca de Heeren /ihreham Hendrik J c Ondermeter; -fntheny Balthazar ven den ErendeletAntbo ven den SentbeuvtlMr. Jdelph Herbert van der Mey van der - co.'C JJ 5 e>ae p ÉS Linden eu Jen Hoeft Heer JenMoeft AMSTERDAM gearriveerd Ooft - in China dsn half February ln'd.Comp. Schip HOOLWERPKapt. B-vinder Spek, van j deze Kamer na Batavia gedeftineord. Detl4dezer is van Hellevoet in Zee gezeild bet Ooft- ^d. i Domp. Schip CONSTANTlA, Kapt. A. vsn Kitorsvolilvaü 1 Be Kamer Delft na Batavia moetende. iHet Fertiff ep de tjprdt tlAjizjf dt.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1