LE YD S E N-.ïii mmi iiftt *m pm sjl? V O TT 1* ANT P--Sa^s"IsSs* 4^1 ?4{J LUU KAN Ai|l|pS; S||a« Jg(sj tèsgisS te|"lK K «fSlïï: NEDERLANDEN. ■2.5 slljs -g-5éü|f s«gs5?i 5s^«-S2's Si, z>! «n or, "Ml •PlitU 1 »IVB •I 7Ui P0ZNSDA9 w u. c< aat-r=r^ r* 9 N is 'ÊPTÉ 'Hi e N-C^ «SfcB&Cs S-S^ÏS I 3 .«.cfe i- '«•if eS»B - =-Ü 5 to- u -"= g ,f= IS* v»nJ cittn T U R K Y E N. 0NSTAN"I5N0P0LEN d«n p Aogufty. Den 5 dezer op den middag en ofoder cen be vigen Noorden Wind, ontftond in den Jooden Hoek, genaamd Cbirenilt Mahatejleen aller verfchriklykfte Brand. rier van fcruflel ohtfangen, doch van deszdfcmedebtengenS «-„gs is nog niet* uitgelekt; alUenlyk word gezegt, dat Zyne Ex- cellentiegifterzeer drokke Conferentien metLeden van Re- geering gehad heeft. 2 "2 Giller zyn dc twee Granadiersvan welken vooreenigen 5 g j».—.a, j j b xV n i tydisgefprooken,endie mén wil dat meteen Noord-Holland- a „„het juiftde tyd wasdcr Ramazan of Turkfche Vsfttn, in fche luffr. aan 'Sluis in 'tBofch hadden gedisconteerd over g-5 .2 2 ÏT „Ikenzy den dag doorbrengen met (laapen en den nagtmet 'tGefprekvan de berugtc Kaat Mofcl, meteen voornaam Per- g C .5 (Built" cn divertecrcnWas er groot gebrek aan tydige hulp, fonaadjen beide na de Maliebaan gebragt, alwaar hetRegi- ©2"o »e ""l „.rdoor binnen weinige unren meereis loooHuizen m aflche mene Gardes byeen was. Een derzelven word gezegteen ge- S 2 «cr^1.d!„ °«5«n oRfpreidd» 'Ot boren Naffauwer tezyn, enis methetbet.alenderkoften vry og S I gekomen; doch de tweede zynde een Fries uit Leeuwaarden g u"^ In. V,„1„ ,"j'geboortig, en zé jaaren oudwerdgecondemneerdomdoor -S -fta-g „•ou '«Ofl „ade beyverde z g om overal hulp te doen geeven, daarhy de Spitsroede teloopen dat hyook vvfmaal open neder heeft I g gf fr'.,. itid® Vlammen te kunnen vermeeöeren, en deed veel Geld gedaan krygende vervolgens een Briefje van ontflag. Men ja ™"-° s ani ".ij",?n "beiriaan te fpooren maar zegt dat de Sententie 'vry omrtandig wasenhy de rtrïfmocll2 - e'^'ï.-S ffm üeJoldaaten, nog bezet met de dampen hunner nazt-plai- ondergaan over onwaare verhialen, beledigend zyhdevoor jfg"S 5 Zyne Hoogheid, welke zyn Chef is. Het medelyden dic^_os; hoofddeugd onzer Natie had algemeen plaatsz* wel als de -E a ••'S verfoeijiag van de onnoodigc komtt van het Rotterdainl'ch Mo'flelwyf in *s Hage, als de bcweegende oorzaak van het mis o 5 £D dryfdierongelukkigen. S Men verwagt dat deRidder Harris, die gis extraord van Engeland hier komt. den ng dezer van Londen zal trékken. 'f OC tb rh éiv gfc 41 -ëfc;3 t ■H 2 *0 cs -r c »v 'iC <u cc sëT-f ■L- J CgiSfc* '5 {tSoldaaten, nog bezet met de dampen hunner nagt-plai- fcrijei toonden weinig y ver énluft: De Grieken werkten des 'U|iti jbitereensdeels door dien zy niet bezet waren met de zorg- j loosheidwelke ^e Turkfehe Ramazan veroorzaakten an- vtk derdeels wegens hunne zugt om de Refidenfie van hunnen Pa- j sriirch te falveeren, en het is aan hunnen onophoudelyken P'"» jrbeid dnc men voornaamlyk te danken heeft dat de vcrwoe- jiijnietnojf algemeeneris. Evenwel zyner in de ïöuuren, i atlke de Brand heeft geduurd, omtrent 10duizend Huizen '>ii| lioolen gelegtwaar van de meeften zedert de brand van ifSsSfrbouwd waren. "Iti Twee dagen te vooren hadden de Porte de zekere tyding be- J'® lomendat eene ylfelyke Aardbeeving, den 33 Julyvoorge- :ertii nllen in het bergachtig Gedeelte der Provincie Ekilis, op de d<«t utmeoifche Grenzen de Stad Ezerghen of Arfingham, om- ',skl tentjogMylen boven Erzerum, bykans verwoei! had, en i-éds (attent 6000 Menfchen had doen fneuveien. Onder die on- ife jtlnkkigen bevond zig ook Suleiman - Pachagewcezen 'ofk Ckiaottx-Bafchi,of Opperhoofd derDeurwagters van dePorre i«8 «nlangs tot Gouverneur van Erzerum benoemdwelke der f'ki turds reisde en met een gevolg ran 500 Perfoonen te Ezerg- zigb jts was aangekomen waar van er llegts 11 zyn gered, opa Volgens Brieven van SM1RNA, was de groote hittewelke duticdert 14dagen beerfchte en anders zo fterk de Peil bè- esi« v.rderd, met eeti Oorten Wind vergezeldwaar dOordena- >eao fttlige invloeden der lucht langzamerhand gezuiverd wier- e'i» den, en de Pert in die Stad merklyk begon te vermónderenin i t lovtrre dat men in ettelyke dagen van gean toovsilen racer ge iftèi koord had fommige Winkels weder geopend en vcrfcheide ïntt ïoopliedcn van buiten terug gekomen waren. Inmiddels Hui rordgerekend dat al leen in die Stad in drie Al aan de 11 tyds-over dug 413000Menfchen aan dePeft zyn geftorven,en overde^oooo Mtnrchen te MagnefiaenKirkagats daar wyfe.Katocnen van dun krygen» V R A N K R Y K. id), TNRYS den 6 September. ÖE K.ONINGLYKE ACADE- KiJ 1^[IE PER GENEESKUNDE heeft van de in(gekömene Ant- J woorden op de Vraa^eWelke misbruiken zyn erin het be- jiicr af dé, lighdamelyke opvoeding der Kinderen in Krankryk le{^ K v trie et er en en welke Levensregel is weeft gefchiktom bet ft/lel der Kinderen te verfterken en dcrzelver Ziektens voor H komen alles echter bUrekkelykop het Landsgebruik en eek- it onderfcheidene gtfteldheeden met den Gouden Eere Prys «rwaarde van 300 bekroond, de ^rhandeling ten £infpreuk I vosten dcNihil eft dijftcilius quam a confuetudine cculofuru ecitm vHHtis abducerewaar van gebleeken rs-, Schryver tc tyn de Heer W.MUNNIKfiPröfegnr in de Heel- 'Ontleed- j{ Genees- Kruid- en Vroedkunde tè Groningen Medelid van vïr- fcheidene Geleerde Genootschappen- Nog is tqegev/cezen aan iin Heere BRET, Med. DoHor te Hrlts•ene Medaille ter wiarde v«n/aöo, en eene dito ter waarde van looaan denllee- re AMOREUXMed. Boft. van deUniiterfitcit tc-Mcntpellici AMSTERDAM den 13 September. De laatrteBrSeVetivan dcPillau melden .dat het Schjp van A. Luntlbergden 27 Au- gnrty eerft van daar gegeild,by dePillau geftrand en vol Water ii, het Volk is behouden. Te Danrzigis metgebrooken Maft en andere fchade binnen ftkomen Rehrd Ipes Honftra, van Petersburg na Bilbaoge- dedineerden moet ter reparatie ontladen. ArrivementenTe Archangel P. A. Ovidu van Watfoen H.Pecnckvan Leith en J. N- Tbowe en te Crohnrtadt H. Pronk, beide v«n hierP. DetkeB van Berdeatix J. B. Joly en P. Herlin van Havre de Grace L. Lamberg van Gotted- urg; te Libau.E. Franken; en te Riga J.Attesen A. Ger- titsalle van hiera W. S. de Kat van de LemmerH.Riemez. ttn Harlingen, T. Symons V Workum J. Bortiholm van Hamburg L. Lundgreen en B. Breuke vati Stakbolm H. Staalftroom en H. Ohman vanAbo, M. D. Meyer van Flens- knrg, en J. Telgreen van Gertelen in de PiUau C. Graft van h'erJ. J. Ltidtke van St. Marten, P. Daalgreen vanStok- Vilm, A.Doedesvan HamburgD. Sogers en P. Drichelvan 'lettin en te Breemen Schipper Heimers van Bajonnc. Te Archangel lagen volgens de laatfte Brieven op hun ver bak J. L'hrirtenfeneiM. de Ruiter na Pergen. zedert onze laatfte arriveerde in Teffel IS. Salm vsn'Cette al- Rcneman van LivornoC. van der Plas van Havre de Gra--' ".P. Mathys van Hull, B. Geerts van Londen W. J. Borft 95 Q.J- J. Mout het Combaara en 2 V. 8eQ. uit Grocn- ™d, cn wegens Tugenwiud P. H. de Boer, van Bergen n* Bord moetende. Ook kwamen in 'tVIie binnen R. Roelofs en D. G. Hppvan Archangel, J. Godfchalk van Petersburg, en nogeenige uit «Ooftzee, Ben SAugnfty laatftlcdenjs door bnvengera, KL Reneman «PdeNoorderbreedte vaB 40 Gr. ao Min. lengte339Cr.44 Min. geprait N. Adriaans vierende 's Lands Schip ZOUT MAN, vanhier naDemerary en Efletjuebogedeftingerd. '•GRAVENHAGE den t4Sept«mber. De Heeren Staaten "n Heiland en Weft - Friesland zullen morgen weder Verga deren. 10c Heeren Gedeputeerde Leden wan de refpeftive Admira- hteits-Collegicu dezer Laudenzyn met Heeren Gecummit- tardens uit Hun Hoog - Mog. in Befugne gtweeft. De Baron van Reifchach Extraorditiaris En voyé van Zyne Rdenfch Keizerlyke Majefteitheeft Zcadug wedt* een Cou- u rtv F n Cl o o >r3 15^ 'dl ■C,/h Ni-S ^55^ LEYDEN 4ei» 14 September. De Nota^ door des I renger.waarneemendvdezaaken van zyneAllerchrifteiykfte o u- K Majeileit> aan Hunne Hoog^ Mog. voorleden Woensdag over- "S^.o ozej^ - handigd en betreflende de laatft voorgeilelde Eiflcheu des Kei- Z »oJU oc'g zers^ is van dezen inhoudr o o£ g g gs n l"Ae Koning heeft mer gevoeligheid on tfongen de mededee- M "'J u U ling,w«)ke de Staatén Generaal, hem gedaan hebben o c w :eK2'a van de Memorie den 23 der voorleeden Maand, te Brujftï3 g w aan de Hollaitcllche Plenipotentiarifï'en overgegeevenen - S «'S e'2^ks<l g J „*Zynd Majefteit uteent niet beter te kunnen beantwoorden H o p -o '5-S S deze bieuwe blyk van vertrouwen van Hunne Hoog- J5 2 c^. g S<S'^o ï- Mog. dan, door by aanheudenheid zyne bevredendepogin- ju gen by Zyne Kcistriyke Majefteit aan te wenden. Dan de Koning kan voor Huniie Hoog-Mogende niet vetbefgen, 5 dat deze pogingen vin geen kragt kunnen zyn, dan voordo - „*verfe dezelven gepaard zullen gaan met voorflagenge- fchikt om tot een grondflag te ftrekken vsoor eene billyke overeenkomft van wederzyden. Zyne Majefteit oordeeld dien volgens aan Hunne Hoog-Mog. te moeten voordellen van naar middelen om te zien, welke ter bereiking van dat oogmerk dienen kunnen en wanneer Hunne Hoog-Mog. - hem die willen toevertrouwen, zal het hem een wezenlyk genoegen geeven om dezelve ter kennifle van den Keizer vt 1 brengen en als dan van alle die middelen gebruik te maaken-, welke de handen die hem met dezen Monarch vereenigcn> hem kunnen aan de handgeven, ten ein-de dcnzëlven tefeew- wegén «mzein confiderati.e tencemen.'V In den têgenwoordigcn ftaat der zaaken, zoude .Zyne Maje- fteit oordeel en tegen zyne vrtendfehap voor de Republiek en het belang, het welk hy in deazelfs ruft 'ftéld aan te gaan, c «o indfèn hy Hunne Hoog-Mog. niet vermaande om by aanhon- denhcidteblyvenby diebehoorlykegematigdheid» welkezy s tot hier toe getoond hebben en zig re onthouden van -zulke 'ja ftappen, welke de waardigheid des Keizers jouden kun'ncH c j "3 kwetfcn,en niéts anders zouden te weeg brengen dan het j* b&' 4 S^|o <- i C w tlA o tl T vervty deren van eene beyredigingi, die zo wel he i verlangen 5 is van Hunne Hoog- Mog.aU van Zyne Kcizerl. Majefteit. J o a Voorts blvkx dat de Hollaiidtóh- zaaken aan 't Franfche^_,2 Hwf tamely ke bezigheid verfcbnfTcn wantin een^rief uit PA- S RYS van dentS September word gezegt" w Zedert 10 digeu zyn hier vcrfcheidene Couriers uit Hol- g land, en ook fommigen uit Wcenen aangekomen. Onder an- deren ontfing ons Hof voorlceden Donderdag tenenuitdc.cü S laarftgefticlde Reftden\iezonder, twyiïe] met de laafde Re- folnric van het Keizcrlyk Hof ten opzigte van de Schelde. b .,^2 Hy'arriveerde 's middags cn wierd vier tunen ijaderhand g met het Antwoord op' avrtc Depeches weder afgevaardigd. g èS Volgens Berichten uit KONSTANTJNOPOLEN liparfAt«S£'o Z de groorftc'verftandhouding tuflchen de Porte en de Spaknfchc 5 -g Kroon. Een EfquaderSpaanfche Schepen in écL)i{rda»?lleti~o binnen gekomenen waar van er eén van 70 Stukken zw aarc •- u. fchade in het inzeilen geleden had, heeft alle mogelyke hulp®5 c B van her Gouvernement outfingen. Di-e blyken van vriend -§ v g fchapfchvnen ook een naauwer Verbintenis txiiFchcn-beide de c c 5 Mogenheden aan tekeadigen; ahha»s de Staatkundigen mer- c ken aan dat de Spaaafche Natiedie totnog tot maar hepl verre m E c y J t» en zeer fchaarfc betrekkingen metde Mufultitawten genad o - p heeft, ö-r TiU ecnige begint am te gaan, die invloed zoQden S J" g c kunnen hebben op den Koophandel der Volkeren door wel -o 0 r a u a kers tuffchenkomft. de wed^rzydfche uitwi/Tcling hunter Cu.g*« o i Roopwaaren totno^toe gefchied wié. DeGraaf (Ie ïttadagna. EC g zegt men, een Italiaarier Valj geboorte, en dóór het Hof van g «k Madrid tot d«8Zél& CÓnful - Generaal in Jl battle en in Mor&ajg £ÏC: benoemd, om ttSdutar'ltc reddeeren beeft een ontwerp^ *9.0 Sn 0 geprefentfterd. om èenédire^fé Poft tuflchen Ko nfia n t in (polen^0^3 Napels en.Spartjen aan tc leggen. - Het Spaanfche tyioiftericj» oijE^ c 0 zyn toeftemraiirf tot dat omwerp, dit door de Porte goeugc- 2 keurd is, gegeeven Webbende, iade Poftrouto reeds gefchikta n S 2 dezelve van ée Hoofdftad- van het Turkfehe Ryk tot «5 5 wo pJE c o y 0 V, Si 5 S ■S Vól* g. .c= cq'ï a >osJ 4, SX S) «•n o - - o. i* S'O 5 S>Q *L '"•c 1 - X g £L'CLN 1-.43 O *tI-Il *3 c vfl< •a -o 5 Z ö- 3 c-fcj a •dJJt, c oïKStgg SEë£S^f i£.2 a 'C ai O <T 2 P~ag 5nc«. u -o c - o 5W5»!?£ ei-; O P t;£ ï- Ëg« £s .«s •;-3 s'5 W zullende Scutari, en van daar do,rd« rtitriatifchc Zee tot Ancona gitna c B{d - t Ten dien einde z«I men Kertndig vier Schoepjes, ieder rnetoo - £ni tg twaalf Koppen bemant, in die Zee onderhouden; dezelve^ «u? «g zullen twee maat in de maandre weeten den 6 en den el van-g J vC 5 >2 ieder maandde Maale me; de Brieven naar Anconaenvia"' ga g-S^u c i, daar na Scutari terug brengen. De Poft voor A^è/r zal dooreg weg o-o £-"jj0 oSSS^ZoS* Ragufa gaan. 032 S SS S ,2 Dan zode Uitbreiding der Spaanfcben Handelaan dien kant e o ft t-.n ol» - - J ons doetzieB hoe veranderlyk en kortftoédig «11e de onder- tc:' maanfchezaaken zyn, het blykt nog meer nu, dat het ver- 0;6Ï>>,Ï 2 gj. «tW®. tn»-..|?SSgsa-5' stales ITS s C y K Ui i^^ ioop van tvd en de' veranderingen, die dezelvt' mede brengt S -| g ifgA^^gc^; «4. 1- - ■- es "'Cv', C atalonicn en AnJalcnfin beladen; het een de St. Miguel ge- naamtKapt. Éanuti it Axtckwam in 45 dagen van StSc- iafïiaaade tweede de St. ChrifiovalKapt. Pcirv Ceria ia 75 dagen van Barttlonaen de derde de jr. FiliciantKapt^ FcJifActtin $0 dagen van Mirt* la as en Malaga.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1