leydse Sj '■to >j» c'«f] 1*1,I ■rfar \\17U' POBNSDAG dm, "II C ït A N f.SIII! fc 0 4i X O oft' a o|cr<s T3 .5 13 O J* cv - r* QJ 5 3 O r* O T3 jj ilfsli I w CL.o K fli# I SEPT'EUtÊ Jt. w— - ic-g §0 5 g 2 te1^ s 5 r1 w u *0 JsJ <U T3 o - a ft» gïjïc F js be u P «-T3 CO P O e ^'=0 Sf* 3M-? g-p^sg. 5.2 ,2 2 -5 0 c2 c c =S5~a! r ='i U 2 S g r i'-^g z, U U -O JÉ tt 0 r- ej»Q u. x I# ~s.ft*t fe c a j^V p* w *-. c a »- ts *s?3 ""££,c »S o, C - ft ê.5 x 3 *5 c 2^^ S ül- «^^T; »-fii 3 «^3 O j2 fci <3 *-• JT V ECQ N Q tft» C &j j2 £J o Fitbïëjérïicti 5 1 <0 O O ai StaVCC »- e "r; V OROOT-BRITTANNIEN 1 EÖÉLEMOÖËNDË HEEREN! \Jt7 y hehben met geen minder aandoening als bevreemding «S ONDENaen 27 Augully. De Gouverneur Van New- VV uitUEd. Mog. Refolütic van den 28 Juiy iaitiHeden ver- .Sta e foundland heeft Depêches overgezonden, beliel- nomen, dat ne de Linds Clafiqg dour UEd. Mog. reeds in de sfc 2® zende klagten over de Franfchcn als welken, maand Jun.y in Conformiteit van her Reglement op de Regee- ftrydtg met het jongde Vreedens-Traftaat, de aaü ring dezer Provincie 111 den Jaare 1(5/? geèmaneerd, en inge- E jfgedaane Eilanden St. Pierre en Miqutlonzeer verlter- i volge Refolutie van Ridd. en Steden van den Maart 1748, 'k t- S3 45 _S£ ei "2 ui tn van een talryk Giurnizoen voorzien waar op onze weder geatrofieerd cn in train gebragtwas bepaalden valt-J - T - "f r^ï-»- „maan het Hof van Verfailles gelaft is om deze klagten gedeid binnen Deventer op Maandag den lödezer maand Au- .1 S <S S S-eïi-ts - ^■r ketoog van het Franfche Minifterie te brengen. 1 vuftv. en ook ren iim eer,,.,. ti/e.ten - 3 1. se»« pe0.1. Comp. heeft gedeclareerd in de ai „iltenverkoopen I.8oo;Oc5ofgSong?o Thee ,oEg zptnce,300,000 fg Dyfan Thee geprif. 4S. 6 Pence 100,000 (Soochon Thee, geprif. 3 S. 4Penca, 3,000,000® Boh< Thee by belang mogten hebben alom door de Provincie ten fine J; ^2 van Puhlicatieen Afbxie waren geekpedieerdja zelfs,gelykJp« fsuuv»"" - a-r J' --T' Vrttl fUUiikïUC vil aiUAlf WüICil tjtcjt I'CUICCIU ja XCijra, ^CiyM. «r w V£ v V M c ■- CO ar" r- p [jeprif.1 S. 5 Pence,, en l,ooo,ooö fk Congo Thee geprifeerd Wy in het zekwe zyn gein fornieerdna dat het houden dier S "S o «s 2' o T jS.6Pence. klating door BurgemecftcrenSchc-epénen en Raaden der Stad Üw 2^ S c103^ S I j>c Koopers moeten voor het geejie dat in Engeland gecon- - J »- - - - - - o 4, aa fcir-tcrd word 12 en 1 half aan-hetGoüvtrnc^ier.t betaaleti Ifïhcemag alleen QitgeVoerd worden na Ierland en ha onze Igil-Indifehe Bezittingen ais wanneer de 12 en 1 half.per ajie Jcn geencn» weike-in Claaring behooren en daar in iets te 1 «*>'S doen htbbenbeloofd eö uitgeroepen was aan UEd. Mog. ^5 c t J co c was ingekomen«ene Mifljve van BurgemeêfterenSchede- .i: f-i u,1 c ^S^a,000 u s, -^5 O )e,:l|c«tteruggegee-v&n zullen worden. NEDERLANDEN, AMSTERDAM den 30 Augufty. Over Engeland heeft men jrievenvan de Kaap dé Goede Hoop van den liMey laatftle- tnwaar in gemeld word j dat in de Indien een Attacque, tus- jchende Engelfche en.^het Volk van Hvder Ady gewyeft was aar by de Engel fche. met verlies van 1600 Man de Nederlaag jdden gekreegen: Door een Deenfch Schip is op de Züider- 'iteecite van 30 Graadengen raid het O. Ï.Qbujjp. Retourfcbip r.1ü\y00RBERG nevens nog een Comp. Retonrfchip van Bata- fl's)|yU,doch''Waar. van de'Naam niet gemeld word Voorts waren w»JieSchep*n NETLOOKapt. D. Hu 1 febofell 4 na Batavia i'én jjfiQQERSEANKKapr» Swerus VrolyknaCeilon beide kfdenzMey van de Kaap onderzeil gegaan. I Volgens herigten van de Helder is in de Storm van eergifter idIjihet Kappen der groote Mali op de buigen Bank van *t Strand fl. Ieven beweften het Zuiderhoofd gclVrand het Schip de Hoop u,[Kaph P. G. Teuglervan Surinamen herwaards beftemdhet irt-1 jgter Schip is aan lt ukken ge Ha genen zal dertkelyk weg zyn door Zeelieden van Huisduinen en de Helder zyn 27"Man ge j'lrsd, dpch de Kapt.Lootsrhan en vyf Alan zyn opfaetSchfp :-k| gcbleeven 'zo het Weer beterddagt men die te kunnen ber- I7>lfen>; van de Katoeo zal nog een gedeelte kunnen geborgen worden maar deiKoffyis nat en zal weg zyn. Den dezer is op de vlakte van de M*as agter de Oofttetèn \t 1 jjebfeeven het Schip de Jufrouw Cotncliagevoerd by Kapt. S. Hemfenvan Bergen na Dord gedeftincerdgeladen mét 1 Stokvis en Traan de Loots was aan Boordhet Sc hip verloor t| by de eerde ilont het Roer, maar is nog Qicht s de Kapitein en I Êquipagie hebben zig door behulp van een VilTer met de Boot l| |efilveerden /,yn in den Briel ge rriveerd, InHelvoetis biooeü ge loepen Kapt. J. VilTer, voerende het Schip it Vrouw Anna Catbarihavan hier na Petersburg ge deih'necrd hetzeiveyhad den 23 dezer zó Myléh N. Weft van Te/Tel zyn Groote Steng en Kruis Steng verlooren oók zyn de Toppen vai^de Groote en-Bezaaus Maft aan ftukken,enhet Schip ter reparatie na dé Stad opgezeild. Met het in Engeland binnen geloo.pen 's Lahd$ Schip DE DOLPHYN van Demerary heeft men Brieven uit cfe Berbice, volgens welke aldaar gearriveerd zyn D. Meyer en J. F» van „Selouwvan bier. Arrivemênten Te Petersburg W. Atfcs; teRigail. Kra mer; en te Archangel, A. Rinkcs en M. E. Bochsalle van hier, M. da Silva van Port a PortJ. Iiinfch van Bordeaux G. Roelofs en H. C. Brun van ITambwrg, H. Pj Fasmer van Ber- |en; in de Swincfcunde C. Bendix v-,n Livórfio J. Grawitz i J.Mo lier eti u. Maack van Petersburg, en H.B.lohib van-Emb- denen tg Hamburg j. Pietet^ L.Tadfen enj. Moliérvan Archangel, J. Witt, G. Geclts, Boos, S. Murray, D. J. Lul len en H. C. Ha.berftr^h van Petersburg, f.L. Geerts van Ber- H. Theimi^metr V. 30 Q. ensRQ Robbenfpek, L. P. Thomas 1 Y. 30Q. en 3a Q-R-S. P. H. Theu.nis r V7. 37Q.', H :A, Kaftcjman 30-Q. R. S. Q. D. Meyer 3 V. 10c Q.en J. JajtfcD 1 V. 2B Q. en 82 Q. R. S. 4 alle uit Greenland. By de Beritbréri van Batavia kan men (Volgens de Brieven i "Vakdaarin dato 9 February dezes Jaars)hét volgende voegen 1 DEN 6 JAN. wierd in plaats van den overleeden Kapt. J. N.F, Neef onder be vordering van .Kapt. tot Commandeur der Militie te Banram aangefteld den aldaar béfcheiden Lièut. B. vso der Klaas H rft cn voor Terniten in plaats van het Schip 'RJifato goprejedeerd her Schip Roodf.nrys. Den 13 wierd aan j den Schipper van bet Schip Ri/hen fsmel E"dé de Vries geper- I mitteerd ais tweede Schipper njet het gewapendSchip Rotter- iams If'elvaaren tc repatrieéren. Den 20 wierd op zyn ver zoek otvfH^gen den Secnnden en Hoofd-Adminiftrateur te j Terimen F. B. Nemmekani; als tweedt*Schippergeperrait- teerd te repirrjeeren den Schipper H. vanBa^gêh; cn op j tyn vefzock var. de t'huis reis geexcufeerd den ord. Clerk ter Generaale Sccrerarv F.,G. F. van Expel. Den ai véniatn nlen uit de Verprei - Brief van het over Ceylon alhlpr gearriveerde 'jeirmcerde Comp. Schip de Zeeuw dat het Ed. Comp. Schip Gothland ter Rheede Colombo verongelukt, doch de Equi- pagie geborgen was. Den 23 wierd aan den Burger de Roo toegevoegt den Tytel van Hoofd - Ingelanden €ét^we.ëde j* 'fybvk ïitm: nen ep Raadïn der Steden Devehter, Campenen Zwol .ge-^s; fchrceven binnen Campea den 24 July wasi by na een Deli JE" S"H bcratie van cenige Weekcn san UEd. Mog. hadden kenqjsge- o 5 5 'c c ë- o P C "S t, geeven Dat het verzoek van den Heere Drolle van Zallantl -5 v u. Jj o g •g hy eirctilaiie Miffive vonden J July lvtilleden gedaln.oin aq rï! 3 'P g 'S s e tegehaden 1» Augitüy hnnne Gecommitteerdentothctholl- ^2* -T?x "p £*3 jj denvan'sLanuaeiaringtewiUeninzenden,metdeveroifch- «'SS g^^"g -;5 J.5 c pOa1 tegttentie hebbende overwogen, bun inde tegenswoordige T tydsom(landigbeid,.en (ituatievai) Zaakenteveole zwaafig-iS£ 5*1" EgfU.I =S a S-I di X Oyerltemming fubillleerenniet konden refolveeren» met c S Sl'35 c de Riddeifchap tot liet hduden vari Glaring te tredeh, waar pj c"ï w"^~c c S ïo toe geziot wateiizo dra die diflerenten zouden zyn uit den '5 ï.^.e q Z o-ï-o weggeruimt, en dan.we) hoe eerder hoe beter.'* o CS;t"a'g£C'« J £«-£>, heden waren voorgekomen om daar aan te" defereeren :S ,v Terwyi zy Heeren 20 lang de difputen tuflehen de meer- è-S g c Ci 4: S derheid van de Kidderfchap eö Steden over het punt van 15,^ S ti E -iu._a\. 1. r.n 11fe v. *r- CJ *C -CJ a«n provi&onecie intrekken der klaring ft w-erde gelteld." Eü dat UEd. Mrtg. dan uit hoofde vart dien Oordeelcnde, dat bet houden der Glaring op de» bepaalden tyd in dit Jaar geen voortgang koude hebbengoedgevonden hadden, orh daar van by Miffive en Extradl van gemelte Refolutie by aji- fentie Var. den Heere Drofty van Zalland kennis te geevéh aan den Heere Dro(le van Twente, en by abfentie van ge- nielte Heere Droll, aan den Heere Dioft van Voilenhove, met verzoek, om daar van te wiilen kennis geeyeti aan tie Leden van Ridderfchap en Steden uit de Bjucterfcfiiptot derzelver.awit'bt." t Hit Ver-Mig hierna..) c w DeLenien vau deComtniin-terDireÖie van hetPeparte pj ment dei OEG0NUMISCHEN TAKS te Amfferdam I by htin ag S E n qe.cerfte aankondiging van den 14 Maart dezes Jaar» in 't al-'"rj gemeen verzogtlu bbende de authehtique berigcan tlerSeha- d- E - jx den» door de Overlti'oomtngcn verooi aaakt, tp bezorgen aan,..^ de Secretarificn Mr. C. paiilant en Mr. F. N. Aruizeuiui 1 q c y 45 ,en vervolgens, reeds ifl het be.rin van de maand Aprilnaai- g alle övrfilroöiudv Diftriflenvérzonden etu genoegzaam aan-^ dia - tai.Exeuiplaarcn van Tabellen, ter invullingcdergelsedene j> Schadeusen nodige Beh.ocfteii» vinden z;ch vèrpiigtdat s g*. verzoek, ter, opzigtc van dig w»«r van zy to toog toege éne C'S ïaj berigter. tntfingen teherhaalen of ,'mogeJykl.y Je refpe- ftive Gerechten van eenofanderPlaatS op het Teri itotrVan - S 2 g den Staat geleegen onverhoopt, geene zodaanigc Tabellen'W J 7 s. g - ui waren ingekomen of wel aldaar grene .noemenswaardige G g ..^-5 .'5 Schade gevallen, ja ook, gelyk zy reeds ondervinden niet ^°3~ verkoozen van de bedeelinge teprofilêeren en daarom geene d-g ,-ji z'Z opeaave gedaan. pg 'y >-A. g Zy verzoeken derhalven, by deze alle, die inogten oordce- P len.dstin hun Diftridl, eetiige vfergeedtng behoord te gtfejie-s den,daar van voorultiroo .September eerftkomende^ aan ho-^ 5 C»=~rc u vengenoemde SeeretarifTen kennis te geeven ten einde met Ik dj 'ij Jetl.- J- t- - i!' (£2 O» |f? U xïs"i g- kïC Q -» ft' "P i Si o 4 t=£ br. "S c c k PO, s s;/ A 'd S-tsi het Taargetyde zulks toeliet, het verongelukt Vee, in 'feddyk- 1 hcip is vefgoed, en volmagt tot Opbouw deromgefjy» facrftjrl der befchadigde Wooningen gegeeyen. opgaave zyn ingekomen en waar dan ook terftoc'dzo dra p, '-gj ■M lde tnfl», ft* V- H ja-|PI. WO Terwyi de Leeden voornoemt het daar voor houden züllc.ri, g s c datopdiePiaatzen van waar, voor den boven hepasiden tyd> ic geene Berigten inkomen, geene Schade van belang geleden J. S ofvandebedeelingegerenuntieerdis. AMSTERDAM den Uit Nsanl de CoirudilDé aB Augufty 1784. C. E. VAlLkAM T. et c V 'i S bA C C *f. V- Ci Het BAT AAFSGH GENOOTSCHAP derPROEFON DERV1NDELYKE WYSBEGEERTE te ROTTERDAM. w E heeft nog Verkozen 'O- w iU na O 3 c u •-W W5 35 - .x (Q ,<T SU w o o N -8 W cn 'K' lif Hf y a u U* W - v. C Z- X Hr* r M td T-. ■- Si CC t= o N. ft c rt Jz >i r.-v; V T3 - h: 'A «Kfexu UT* ft* I |S °t H o r"3 x 5: 5T O r-> S K Q X" cc Q •uj> 0 o> CJ» v Ifll ;c v n-gt c g h .rs c C- ft' ft ei c i c 5 3 Den Wél Doêlorèn JRET.YKE WYSBEGEERTE te ROTTERDAM. E 1 Z Verkozena Tot LP. DEN-CONSULT A NCtBN A - Së ^-S c fel - Ed. Hooggel. Heer M. VAN OF.ONSHM. -■ T- fc g E ag C1k S .jt g, Profejfot pUtiïfiNtisPrrttéOlSof ah. C/:twi.,'& r vr 7. N Vendrig van «le Ooft -Ind. Comp. in plaats van den overleden Link aangefteld den^rweeden Adjudant f. C. Sanerlandi na Céyloli aangelegcliet gewapend 5chip etftr&Schip Rithem wierd in Commando G. F. Schaak. Den 30 wierd in plaats .tteö-Moeder van het Weeshnys aangéfteld Waal,Weduwe van den A<^vokaat Blom voorts vjin Tfmor itt 'Lowiabava verleft dej) Bookhoudér cn Scriba L. Kraayénhof. DRN 6 FEBR. wierd" tot eeffte Taïta'teur der vafte God deren in plaats van den gerépatrieerden XVlmmerkrans.Be- ïoemtden Koopman en eerfte Laridmêét'er H. dë.Tcom, 'h GR.AVENMAGE den 1 September. Dé Hééren Staarën vim HoUanden Weft-Fnwsland züflê.rf mdrVén vrrgadêfel^v HunneHnog-Mog. hebben ded Heef A^TÓINE FlERRE FR.AISINET. aangéfteld tot HooeftderzélvtT Confülté Al giers. Uit CAMPEN word gemelddat a&'n'het Colfegievati ïfoti Edele Muji. d* Heeren Ordinaire Oédepütéerdé Stafteri vaó ^VéTyfle! is ingekomen de navolgend# Miffive van deRidder- fckipvailfemelde Provincie. Holt. Mdatfch. dlr Wcctenfchófipèu febap pro eXcolando Mnïrair Medelid ■vat'ilMmrchdpWT. Jf. j.&t. E. S. A..2 a =.J wetkc li IMethl ikrtd.tiri. En tot LI T> Dhr Wei-Ed. zédk Oeleetóéii HeerE. F. VAN Vit VLIET, ]f.Ui 9,fifed. Kiesheer dlr Stad WMlittrtpirethur siffn de S.lfttcff tér hUtiigdtïé dp EEldicDo en rinncte Tlivi'ehn Lid - Consultant van dl NdtMté- 0f9l1uMlmiiie&fr4b d entte - Sociëteittti 'iHagt. a *5 ;ft» e - u vi cl 9 i "V ydkpZ.. O .ft 'J i*> - O

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1