E.3 3 aa'5 5*=? 3 2N2 a 8 SSS 5'a *^2 TLyq n c 2 w rt IF3 8'a 5? B E?gr5gtSg-S-3' 5 3 a a y* N u rtO P-"1 ftt S-2.' S 8 c «O N o S 3 e-E'2 a 2 £-3 8"° S 3 8*3 S"a S-ïinCTa a-S BS?»a° S-3 a-i3 3 3 S-" 3 S s O g-,r O.B g 3 pj b£s2s.* ?ssa a J! U t^iéO. 5, 3 pr w* rt" oA<w22?a2a M M "1 ft 2 I I OC Ü'3 O a 5*0 O*"1 fai-s-f *9 s s f Sf -<!*• H a 3T/Ï S-3 "2,3 a s" 3 2. irt N (l S S 5 g-l S£ s 3.5"< a™ S 5 S-&ËQ n> 8 ?T£ 2 g-S-rs.w3 2.3&3L S g a- 3 3 i"».2 s3 S- 8"sr2.!T3.a"n a ?SÏO p ao ss u -»j r» C*-) c 3 S."s. 3aa~re™ n 2 73 i SSSB-als^f-loiS S?ï," a - »n CL3 s =r 2. ft 3 W 3 ft e a O C r* rs r- 4 1 as-a <5 v.s-n-2 gma^-öjjiqSg «5tj*a.5-3 - 3 E^a 8" n T3 2 fe. 3 3 -o D. 5 - 3 "a, a* -***■• N?« Zg a 3.8" S4 n n 2 S. Z' a§s- *=S gg. J5 c r>, S-B.S H» 3 S w 2 &8- Z Srau s.n.g-2 a 2 2.2 2>S 33 2 23 N 0.53" :.5S? rt --3 S -*? O n NA« 2 2f 2<2o2oa-»Xog S-i-*" 2.2 n n - i. a s n o A. LE GRAND H. HAGBMAN en D. N. VAN SCHOOTENMakelaars, zullen op Woensdag den 19 Mey 1784, dea avonds tend uurcn ,te Amfterdam inde Nes in dc Brakke Grond verknopen een party extraórdinaris puykt puyk van 34 Baa ien en cen ZakMochaKOFFY-BOONENzoo gezond als hefchadigd» gcloft uit het Schip de Olyfloougevoerd door Kapitein Jaknb Meuktgekomen van Nantes(eggende als nader by Notitie zal tvorden aangeweczen. CORNELIS VAN DEN BROEK Cornelisz.Makelaar, zal op Maandag den 24 Mey 1784, te Amfterdam in hetOudezyds Heeren Logement, 's namiddags ten 3 tiurcn, verkoopen 8 ftuks kleine PRYS - OBLIGAT1F.-N uiteen Lotcry van toMillioe- ■en Anno 1746, vry van Reclame met Dupiicatien, tezaifcn ƒ6400; jattuksgroote PRYS - OBLIGATIENuit dezelve Lotery, te zamen ƒ11400; en een Geconverteerd LYF in LOSRENTEN, ten laden de Provincie Zeeland, met Duplicaat, met de Augmentatiegroot P.Vlaams aas of ƒ1350, rentcndc3perCent; zullende dezelve nevens de Veil-Conditiën ten Compt. van de Notariflen van Kletf on v&% Hole te zien zyn. J. SCHUT, J. VAN DEN HOEDT, G. CRAMEK Jans/, en H J. PE WOLFF, Makelaars, zullen op Dingsdafrdcn 18 Mey 1784 en volgende dag, te Amfterdam op d. Haarlcnv erDyk, in hetNieuwezyds Heeren Logement, verkoopen een kapitaale INBOEDEL, heftaande in verfcheideM ub*l ire Goederen, Horologien, Pendules, Beddens, magnifieke Spiegels «n Lufters, extragroote GlaazeKroonTfuperbe Vloer-Tapvten cnCarpetten, gemaakte en ongemaakte Lywaateti, koftbaare Mans- en Vrouwe - Kleederen, Tuweelen, Goud, Zilverwerk en vecle andere Goederen meer: breeder by Cataloffus. OVERWEGENDE «n ONDBRRH?TVRACR!i«PE BRIEF »»de« Hoog-Eerw. Hoog-Gel. HecrP. HOFSTEDE door ven te Dord Gouda W. Huiliug ecz. HARMANÜS HOBROEK Makelaar, zal op Maandag den 17 Mey 1784, *s avonds t«p g uitren te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkoopen een party extraórdinaris puiks puik van circa 40000 Ponden POKHOUT; leggende in een Loots aan de Schans by de Zaagmoolens Poort, over de Linde Gragt, en aldaar opden Verkoopdag te zien. J. J. de BruvnH. dn Goudi k Bois. J. T. Voute, D. de Bruyn, R,Voute en P. F. Voute, Makelaars, zullen op Dingsdag den 18 Mey 1784,1e Amfterdam in de Biakke Grond, verkoopen cen party van i4Ceroenen INDIGO GUATIMALO; leg gende ten Huize van de Heeren Gebroeders Carll ie Bernardo, op de Keyzers Gragt, by de Leydfche Straaten aldaar opden Verkoopdag te zien. t PL AS, Z. HANDLER, J.J. RISTF.NPATT, G. DE VOS J. VAN DIEST, D. FRESCARODE, J. H. HANDLER en J. RISTENPATTMakelaars, zullen op Dingsdag den l8Mey 1784, 's avonds ten 5 uureote Amfterdam indeNesinde Brakke Grond, vt rkoopen een party extraórdinaris pwykspuyk van 56 Kaften fuprafyne Cort. China China; 2oBaaIen fyne Huyfenblas27Kiften fyne Schellak en meer andere DROGERYENleggende als by Notitie zal worden aangeweezen. "DC Heden is alom 12 Stuivers te bekomen Tweede Druk van het waar en wezenlyk Nut en Heil der Edele Vaderlandfche i vj. vR Y-CORPSEN IN NEDERLANDvooral in de ha chelykeomftandigheden waar in de Republiek zig thans, zoo door den Koning van Pruiflcn als door den Roomfchen Keizer, gebragt ziet; klaar ea overtuigend aangetoond ia een Brief van een Heer te Dordrecht aan zyiten Vriend te Utrecht, in dato 19 April 1784. Te Rotterdam by J. HOFHCUT en alom word uitgegeevcn: HERDRrlykE BRlEPaan de Rotterdamfchc Gemeente, ten geleide van twaalf ARTIKELENin zig bevattende de egt' .ormeerde Leer van 's Heiland? Borgtoglyke LYDEN goedgekeurd door de Wel Eerwaarde Claffis van Schieland, er AJ door den Wel-Eerw. Hoog-Gelee' den HeerPETRUR HOFSTEDETheel, Dotlortrofcffor en Predikant te Botterdamtweede Drukin groot Oftavoh zes Stuivers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1