HSSfftftttFf #fl;|iHUtn oBE3 ?1.5s8->FSSff 3wS-=S tl? I? Hi ffls II S"? SÊ Sr'iSOrW 8-."SS3S?Sgi®*gS«fS!« s??s! C. P. KOENIG teLcyden geeft uil en heeft alum verzondenAAN MYNE BR A AVE LANDSLIEDEN na het mislukte Oproer van den 3 April 1784, door PiETER VAN SCHELLE. HET KRU.SDRAGl.N VAN ONZEN HT.ERE JEZUS CHRISTUS by gelt egenheid van den gereezentwiftover zekere Leerr dcnvanDs J EE SAGE TEN BROEK, in cenegcjneenzaame Brief-WiiRling, nnauivkeurigover- —.„„..„.tl., r™rj. „u J-Am,, Lidmaats» der Hervormde Kerk in Nederland, ia heden ii 6Stniv. te beko- Rotterdam J. PolsHaarlem C. H.Bohn Utrecht A. van Padden- Braam, Leydcn A. en J. HonkoopDelft J. de Groot'sHageJ. A. enz. BRISSOTDE WAR- VO. d'impreffinn - Oriëntalesde Nos. chacunde mais qui cotite- l'Etat de V Inde en généralavcc une Carte d eVInde.; par te mime AuteurJivnnt former au moms 12C fitatre Feuillesin 8\(0. quiferout didribiiesgratis auxSoufcrifteurs pour le TABLEAU de l'Etat JcsSe ..m. v»•••*- rontFl. 7 4, let2 Cahiersïcndusb Amfterdair aux perfonn es jui ne voudtont foufcrirt r~nc pour ledit TABLEAU de 1 'Inde. Oufoufcrit s'aborine pour cesdeurOuvrage .accueillisavcc tin grand fuceis eu Angicterre cbez J. li. N. DUSAÜLCHOT, Li- braire dans le Kalver Straati An. (Kr dam clpz letj'cl on trouve anjjS les Ouvragesfuivans du mime AuteurSavoir TABLEAU desRéforrees Politiques Civilcs da l'Europe.cn 1782, gr. 3vo., de fix Feuiiles dTmoreflion: it t8Sols de Hollande. DE LA VER1TE,Paris 1782, gr. 8vo.: iFl.»:s,& BIBLIOTHEQUE PHILOSOPHIQUE du Ldgislateur «(«Politique «U» Juiisconfulte,Paris 1782,4Volumes,gr.8vo.; kFl.p. 0 0 "4. c izj 3 H V» M te Alkmaar ver- zoekt een ieders Gunft en Recommandatie, kunnende van een prompte en civiele bediening verzekerdzyn. Alledegeenendie iets te pretenderen hebben van, ofverfchuldigdzyn aan den onder Beneficie van Inventaris aanvaarde» Boedel van JENS of JAN P1ETERSE KR A AT. op den 25 January 1783 te Guadeloupe overleden worden verzogtzulka met de befchyden daar toe behoorendeop en aan te geeventen Gomptoire van den Adv. en Not. Mr. H. T. Meynsmaop de Heerén Gragt by de Huide Straatuitterlyk voor primo Juuy eerftkomende; zullende nadien tyd over den Boedel by pro- vifioneele repartitie worden gedifponeert. Te Leydcn by F. DE DOES is gedrukt en alom te bekomen: i.Miffive tot Antwoord van een Kaapfche Burger aan zyn Vriend te Utrecht, over de Vraagen en Beantwoording in het Aanhangfel, tot No. 1.van de Ooft- en Weft-Indifche Poft voor- 1J-J- J.-. A A 11n TI7.1 17 J .n._ LI1TAV TM» OB A Af .A. O *-».!. J - iicn MaatKunciig met de tegenwoordige ftaat dier Volkplantingê, gr.'jvo.k/l:j. 4. Advysvahde Juridifche'FacuitcitteLey'den .doorde Hooggeleerde Heeren Profeftoren F. IF. Pejlel, S. Voor da cn D. G. van der Keefel, over de Proceduresongedécidecrd hangende voor de Ed. Achtb Raad van Juftitie aan Caho de Goede Hoop, tnflehenden aldaar gefungeerd hebbende independent Fiscaal den Hecre Mr. ff. Boers en den Burger J. Smit Jtnsz.tenzaake van een Obligatie of Handfchriftgepafleerd in 1778, over een Somma van jocoRyksdaalders, 15000 Kaapfche Guldens, uit de Copieftukken tot de vonrfz. Procedurcs.bthoo- ronde geadvifeerd es gerefumcerd in de Vergadering van de voorfz. joridifche Faculteit is Leyden 18 Aug. 1783, Folioau St. -iiJttJl mr

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1