r %4& n r O te £j 2 £2. N 3 u -• J%?=3= S.3*>==S -• 3 3. a «.is - - ^2 O 55 c GL O -* Z. 5? 3 5.^5 o S-q. 3-a.^ o 05 2 3 - C 3 3 O. 2:5 n [A' 2 - a rt u WJ 3 3 >rj i-a o .3 'f 7 -g3" 5 "'l* 5"J"* £t O c u 3 «52.™ 2 S3 3- rt ^s'trê fSdHSÏÏ* S 8**,,- 3 2. O I Efyjli oT'O Ox O W S 5^-2 g-ë.' öf» 3 3 ?,s> cS'-gsip. £2, os403 3.gtE o ó5&7Sï-»»^32 Cb ïLa-a-^ 5 m o S-SS.ggSjr 3 3 3 S-I&-" S25'0* n m jx< .,2 3.So re *IL S"< n =-43 o- Nj cr^ rt. o k:=,S>~s S."»aSW I3 Z-n° 3 JP&6 iLl'^ S-»i ITs o o S o 3 i o n 3 s i.5 r 3 r. t; ■- fS^SSVS^ iHqfN"-4 - - 3?Tn<°®- 3« 3 O <2§3'*«'£&B83>; I8 r Vcrq 35? c-Oa*.-<^_3££> MO ta- 2. t*3 r» ,4 W ;3.2 zr 1 o o-A BR ®*ohh^c/5'* 5 2 f" ainü 0.53 1. 3 1 ?"3-3 C« -E^sCfS^: B-StoreBv "0 y^aSnw ^wOnjg-sga.^*-* ^fj 5*B Z»0 m a ft cl2 a OS .w - o h NQ,S'S'3 3£.^»g. -Soa» r- -t _a* B'C-rtCrq 3 £f 3 O £--'~Cl_ g 3 Lfl^S-S a*?8 - S's A<S W n- ^Syft - a 3. ?Tvc v, ,M •J.*"* O 3^0 %«23 5k-rt" 3*ï2 as O* n iS'e'C'a- f-< M Ü3 <J""' n> j£C»-£,XS1 P-S-P.2I &*»§- BS.rp.?5 sdsS^ 5*? o T Ï3 •nS:-< ^a?.q 3 ft a.SC?^ ri7 a.^ r-éz-x 7 Men prefencccrd uit de hand te Koop (door Sterfgeval veroorzaakt een extra flo GRUTTER.Y waarin de Affaire een lange ree. s an,J:»aren mct'fuGceè isgedakn^R en geleegen binnen de Stad Ley den op le Maar*' omtrent de Maare- ofHairlemmer BaKtbolumeus van Klinkenberg in de gemelde Griutejy. 3 U 2 JÖ fc a B i m 3 florifante entrel ,..i,i, v11 u^r Neeringftaandc tq nog werd gecontinueerdfiaande en geleegen binnen cicStaJ Leyüen op Je Maart-onitreut.ac raaare- or naaneniuier-PoortTebévraagenbyde Wed. Biitthulumcus van Klinkenberg in de gemelde Gnutcry. - G.Schoften, G. Etmelingh J. van dcr Bank ui f.Tim, Makelaars, zullen op Woensdag den 7 April 1784, teAmilcr- dam ten Huize van de-iveriecdenèin de lange LeydfcheJVars Straat, hy de Spiegel Giagt, verknopen cen m-cieen zindelyke INBUEL, beftnande in divcrfe Meub len Jiiweelén Goud- en Zilverwerk Pnrcelyncn gemaakte Lywaaten Vrouwe .....sc.:. a ,.4.t, -i> ...v -j-—js.ilyóor p..nDoelen Steeg Kaften Bureaux eenig Glaswerk, \N DER SCHLEY'en J. VAN SrH'tRRENRPRGH, Makelaars, zullen op Maandag den a6 April 1784- te A iftevdam i'n dr Spiegel Straat', tuflehen de Keizers Gragt .en Kgrk Straatverfcoo- pen een zindelvke INBUEL be aatidé to div'erfe'M uhilen&c: friaiie' Juwceicn gemaakt Goud- en. Zilverwerk Otitic Blaauwe Gccotileurde en andere Porcélynen ven laatftelyk eenige genfsak'te Ly'jvaatèn en andere Goederen ftieer: breeder volgetis Catalogus, die in tyds by dggemeide Makelaars te bekqlneii zalzynen de Goederen Zaturdag voor den Verkoopdag Voor eea ieder te iien: nader oBdwigtlnge bj-d^geuielde Jii^clsurs. - - :>j - o O 3 3 s 3 3- s, O 3-< C>. =r r 2 5 1 S"«B'i-iiSI 5'£5 S B a.B-»srs||; TT 3_ 1 (t O 11. 11 1 1 1 ft -n t n 3 G (T het NIECWE.HEEREN LOGEMENTgcleege w K11 /.'i. f^\ d M W - v N '5{ 3 H 1, Makelaars, zullen op Weenfdag-den 24 Maart 1784, 's nas. uiiuuagN icii 5 uuu'i ^ic niifuciuMin iu 1 iv.t. neeren LrOgemenrverkooptn een party van 544Tonnen Stakbolmfche TEER, 298 Tonnen Noordkicppinger TETR, en 86Tónnen Finfe PIK; leggende in 't Pakbuy s- dc> Realen No. 3. op'tRealcn Ei» Ianti.cn>in dt Kas de Hallis No. 1. op dc Zoutkects Gragt, en aldaar op den Verkoopdag te zjen. •-t G. Ravekes S.\ Aréhi, J G. Jacóbfcn «n A. de D. de la Penha Makelaars, zullen op Maandag den 29Magrt 1784, *is avonds ten 5nuren t( An fterdaw in ck Nesin deBrakke Grond verkoopen een party p.uiks puik Smirns en Weft-Indifch CATOKN. (zoo gezond als bcfchauigd); nevens een panytjeRood Smirns CATOEWE GAAREN.; leggende al j nader by Notitie Baat aangeweezen; Op MaanOag den 5 April 1784, zal men binnen Leyden op de Haarlemmer Straatby de Turf Marktverkoopen een fraaije party moderne Ml UI. f LEN als Kabinetten Stoelen Tafels Spiegels,Lufters,als mede fraaije GarnituurcsTafel- Porcely nenKoper Tiai^nz,«Donderdag en Vrydag te vooicn te zien. ©oed,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1