- 34 I a leydse y RT D A G N®. J M j;*ö --3-S 1* COURANT.?, DSN 15 M A ART. od GROÖT-BR ITT ANNIE N. TERVOLG BRIEVEN van L.ONbEN van den 5 cn p Maart. Daar dc Tegcnparty h'et voorftelom ecne nadereRciuonftrantic aan den Koning te doen (lcjsts met EENE Stem heeft doorgehaald, fchynt itzy cenigermaate begint tc wanhoepen omgettadigdc .od tc /.«Men behonden en den jongen Staats -Dienaar it ttdoen tuimelen Om evenwel zulksSvarc 'tmogeiyk ii (werken zyn dezen ogtant alle de Leden der Tegenparty ójt om ten één uur 11a den middag metdenHcer Fox en iMorth ecne groote Conferentie by te woollen welke by Hertog vjn Portland zal gehoudenworden, itmaatregeleit dieVarty zal neemen, in gevalledïKofting cre itemonftrantie even eordaatals dpvpotigftMr^P .woord ^10 als ook gedagt Wórd is onzeker itcmeir l v*akewUnderr.tht!C worden hei Volk voortgaat met zig door veelvuldige Adrcifentc ihoorenenniet met zulke die alleen door ettelykc Fatty iftfiizyit getekend, maar door al wat Éigenaar en voor ategezeteain ieder Graaffchap is, gelyk dat van Briftol ■i8;9 Burgert is getekend, en den 6 dezer aan den Koning rerhandigd door een der.Reprcfentanten dier Stad verge- ihapidoorde Admiraalen Lords Rodney en Hood, thalven die Adreflen betoond het Volk ook ten klaarden boog zydeii Heer Pitt chacten. De Stad Berwik heeft onlangs, haar Burgerrecht opgedragenCantorbury heeft oorbecldgevolgd, en aantlaanden ZaturdagzalhetGoud-, j,.Gilde dezer Hoofdilad hem meteen groot Fceftveree- naar welke eer de overige Gildens van Londen ooltfterk angen. Dé .Bewindhebbers der O.l.-Cómp. haddenook ogt hem cent Maaltyd te mogen geeven doch de Heer heeft zulks beleefdciykgeweigerdzckeiiyk om zynen inden geen tien minftcn voet tcg«n hem te geeven, fcrwyl pdii'chc zaaken helgroot voorwend/.el der Coalitie zyn. .gO l'l E M> «a Vee, datgfóoteodeel» fn defta^emeè'nenVlócd VèrzwoIgen c iseenig beftaa'n zullen vindenom diet te fpreeken van de g g bincre fin.arc.dip menigte bubrferom'tverliesvan Echtgenoo- g ten. Kinderen of Ouders, jammetiyk omgekofticb, zq zy al het i* -"3 f-i 4, <H TT1 ro Pr 5 8 X o u ci; O t~ -O o a OU S=U O u a c S s S>s* •E"3 £Q rs y verlies van Goeden Huisraad voor niets telden-, treffen moer. Zo zai ongetVryffeld deze hoofddeugd Vvedprotui-h alle hoate cj o aanminnigheid met nieuwen luifter uitblinken-, by alley.die 5®'- onder dankbaarc overweeglug der onverdiende goedheid van *.3 God Almagtigdie hen tot nog toe'genadigTyk Bewaajde .bitn- |C nen gelukftaatby deelcndc van deze hunne rampzalige Mede- g 3 Chriftcnencn Landgenootenbedaardeiyk vèrgelyken. ca "7 Dan, de befchouwing der ititgeftraktfieid Van de O ret- j. 5 ftroomde Landenhet gebrek aan genoegzaame kennis in de g. byzortderc Diftriftenom nauwkeurig vtfn den toelland drtr zmriecironderi'iéhttewoTdriien dc hier uitömAaaue vreeZe«j; u 0 5"? dat deLiefdcgaaven niet evtmreedig+efdeoldzöttaen wofdeir, ssfl 8 terwyi byzondere Perfooncn of Gezelfchtppeti Van elkanders "3 J 'u pogingen onbewnft biyvenm dus Veel ligt de nooddruftigen C c u van hcteeueDiftrift veelandere daarentegen weinig zonden --sï?» bekomen; zyn zo vede zwaarjgheden, die mifrehien aan deze d u S* zo noodzakelyke LiefttCgaaven hinderlykzyn ziillcn, j; Het is daarom dat A- MartensT. de yogeltir. i'. Ga- J O a hs,H Paau'JiMr. H. yqllenbovenCraeyvangr.rMr. J. c p B. Bicker7. BvanScbnrrenbtfgMr. W. C. BackerMr. 5 S S s o - NiTonis ,A.y. [feiflernwu .J.vèndtr hooghr .MtiC. B.Hsil- i a „9 u lantcnMr.P.N.Arntzénius, tezamen uitnlaakende de COM- 3a «3 - MISSIE ter dircétie van hetDenartementdesOECONOMl-"" £«a yo v 1.5 - S ~.SO ét B «i VQJ O ■o u >s g^,'3 »-i c- <S o !=6,S 1 S) u -S ce; ïi«, ai o tC 0 -p ra 921 sag r' ai O Q <y e .CtU O ÖO B CJ 4i vy C-2 ï.gu 6c3 a-S 'E O •a 5 I» ■S# «S .,<c se 0> O T3 W vs -4# »X3 X - 0 - 0-i c c "5 ■c"-S.»ü 0 er v z t- 2 S-ff b'5'O 3 '»C tsfi£ X .5 a «OW c-g ■&Mo ■va j» 2 II Z"ft 3 <3 c O" c C c t5 -jS Ow |S5| |5Së| «t^a, <2 "-id u .Vt -ÏJ rj srtiE «•gr-tj o k V« S «2 o c V •O ■c O c c> s -O -N O •S-ïH '"S-E.É s^ES2 - iw V MISSIE ter direftie van .hetUepartementdes OECpNOMi- SCHEN TAKS t»AMSTERDAM,nangezogt door verfchhide- ncedelmoedigeVaderiandercn diemccndcn, dateenegeve- iligde vergadering," die door gantfeh Nederland bekend wits én eorrefpoiidentie kt>n 'onderhouden beft gefchikt wasoir u van alle Oorden,naauwkeurigc Berigten tc bekomen ert vol geils dezelve dc meelt evenredige verdeeling te-doe'n Van di< - w 00 -I n 5" a C pC V3 wa r»-j -W3 «ucö.r^ -' - SU° fu ^ei o v, 3'Ï5 üM is. w •3 5«Ê££S c'5,H..« F* r- P Ü-kgo c<-v u S-5 Co MPip>lL^.. f^erde aan *t Strand der Eilanden van ScfÜy. te /.yn fom Brieven ziende aanfpoeien, brak er 'eQ-ii'CipciiWzai dat pit Indien waren oordcelende dat daar omitreeks een j)>, uit dat Waereld deeï gekpmvn, nioeii vergaan zyn, be- fde hy een goede Prtmie aan al wie zulks durfde naarfpoo- Ihet^ccn tcngevorgehaddat 'nicn met veel moeite het Wrak Ier Water ontdekte, en een Jlrieven - Zakg Vaar in ettelylie icyen waren, er uithaalde. Zedert heeft men vernomen 43,t Veróngelukte Schip is ge wee ft tbc NancyRaqiiet - lioöt, iMadras,'inet 36 Man Equipage en 12PaftligiefsV.Zo Heeren Dames en Kinderen,die alle zyn verdronken ytie^elye had, ilven de Remnen voor dc Compagnie \yel voor 200 duiz'. It. Juwcelen aan Boord voor Particulieren ^ert onder de Ironkene Dames bevond zig Zekere Juffer Chrgvlver - Irde Toneelfpeplfteri voor eenige Jaarcw naar Indien ver- kciï om haar Fortuin temaak en, 't geen haar, ook ^eer wel Btwashebbende te Bengaafen b>yeene enkele Vertoonfrtg i/.ctid Ron^>yen gewonnen en'nu kwam zy met groot e aertimèn terug: Haar Lichaam is tulfcben dekotzen ge- denroot haar Kind., omtrent 20 Maanden oud, vaftin e Armen gedrukt'. Ook had dieP.Vqiietaan boordde bc- nboe dc Vrcedcs-Artvkclcu in Indien bepaald w^'ren: N E D E R L A N D F. N. V1$TERDAI\T den r? Maart. Over Vrankryk iieeft men kn van dc Kaap dè Goede Hóóp van den 2 j inua'ry dezes volgens wélken aldaar gearriveerd ,wa« en de 1. Cl Fij; Uti JDR AAKKapr. AKikk.erten ZEEDUfiY J F. Zeeger$beide van de/.c Kaïuer hcceerftedjroct fata via cn het laatftc over Hat,avia ha Chtuï hioetciïd'e',;. ris zonde volgens den yInhoud der geméld., ft rieden i*el'ds\ pen het waards^ vertrokken zyn het geerf datfden k.ch:k. iccrgetncldc Frcdcrik 'dc;Grooti:i en Berlin zyn. ïToulon liep volgens de laatfte ftrievcn bét gerugt-'dat fchip Nuordhullnndgecomma"»'eerd bv Kapt. Rynevél l;, ctwclk Kapt. Vaillanr fdic zoals reeds gcmcldte Nape's riveerd is) gerioodzanktis geweeft re Verlakten gclukWg Nkftft zyndê é^r. Corftcaanfche Haveuaangfeiandis AVv- vy neemt men dat het Schip HERCULES Rapt. >lel- fiien toFebr. tcPort M3hon behoulen aangekomen is. eeti ftriefvan Marfeillcvan den 5 Maartvyo'rd gemeld v by Rngiifa niet man en muis verongelukt is hetSehip de ctrc^Knpt. J. Juliien van MarfeiHe na"Tricft. oor Vliilingen is-gekomen SchippepA. FredrJlcs, van Nan-* ia Oftendc moetende met verlies van twee Ankers Touw en RoerVoorts zeer ontramponeerdhad voor Oftende Stor-u gthad^ «Jóeh^cen Loptfen kumVen krygéft en dus Top Zee moe re ii gaan heeft op een Bank /.Waar geftdren, at met, twee Pompen pastens korvde kor/iért tyhem wa-, [wee Engelfrhe Schepen geweeft waarvan metal het ipezonkrn en her andere zeer ontrampojieerd 15. nvementen Te Lisbon C. Newninn van Falmouth, T.J. ervan Cork; te Kadix J. Ni glit s v.3pj Charlestownte L-Smitvan Bergen te A'icnimo K. Hilbrands •arrhagenatc Bordeaux E. Scbwarts van Newcaftleté re dc Gi*ce C. Rnnge van Arendi,dahlré Hamburg T. cr.i van M-irfeille te Middelburg C. vanMuyen van de 1/311 G11 'p'je. B ti N 7" w T W« o, k Uc 5 2 s P g s ro._ - - ft. ft,— o O behoord, op zig genobmen hebben zo Vee! !n hiiti is-, toe te lalsè^ £Q^ q2-K> brengen ter bevordering van hetlöflylcoogmerkhunner waar de medeburgeren Zo dat daar ufthcc tneeli mogciyknut op den ineeft gelyjten voet .getrokken wetde. 7.y hebheiTdan werkclyk aanvang gemaakt-, om Zo in dé Steden danr Departementen van den Oeconomifchen Takzyrt geveftigd, als in andere, tot het Grondgebied vati den?taat v behoorendeby de refpeftive Magiliraaten ert Gerechten en by wien zy fteclits oordeelen diénftig te zyn dc nö'odige Be richten in te winnenvan het gétai der noödlydenden en hel gcenc dezelve wc) eerft cn voorn'amclylt ontheerenóm ver volgens uit de Penningen, die ijtngten ingezameld worden~j- ten fpoedigiie ecne gevoeglyke verzending te doen,zo veel. T:m mog.elyU in Vocdzcl en KJeederen. 7\- zullen geduurende de ecrftvolgendedrie Weekeh des nairifddags van vier tot Zes nurenbeyifïnciide op Morgen -, Zaturdag den a» Maarten vervolgens de vier éerfte dagen der Week Vacccren in het Ondezvds Huvszitfcnhuys op de Tüvf s vi»-» -cè vij,d rlragt alhier ter ontvjirgft van de Liefdegiften welkehnrmc J co f ^-2 j y S metie Ingezeeienen zo van deze Stad al. van andere Steden c ~.*Z =E.'".° S '-j..o enPlaatfenin Nederland alsdan zullen gelieven te brengen nfd7 a. e c-f- tc zenden eh gaarne Qnitnntie aan den U'enger geeven van i g S b' S SS& i» ï'uda ïü5*a srl-i Z.% W' los Geld ontfangcnw.or A, ten blylte dat liet wel bezorgd is Terwvl ook egncBos zal gereed ftaan waarin men-, des V4r-. kiezende,-zviu- Gift. kan nederftorteh. P?' o 2 m -- a-ir C V1 Q -jr .«X M O T: ■S--cJ -5 Q. .S F Vcrvol^enji.-zo dra de verdéeling is afgèlpopeh ^opentlyk c x v- o tf Jj veraPtwoordjn^-d^en .van deu.ontvani* en uitgaaf-, jn het Ac- 5 T^neurrr Tllul^re'*t welk nnder zal bekend gemankt worden. s'Q Z En naardien een recht pcaarr Nedcilnndef, vopratin e iVc - c T" V.nift-andHrheid als déze -- .i--; C P-r- o c .9 S C B '5S..r f /•O" - n y Recnzinrs tdr'hct openon vnn yne J- ;g e Z 5 J 5 >digd r.f vermaand tc wórjZctiir^rg g -- Jj g- cn getoond achtup zullen zy aHeqn.u -g S.'t "5 y -B. V - kt •- "o "yj F B-o'-V c-'U. r c o'rSd •i'B r!11". o A r cjO PU-..Sü.SS^P' milde hand behoeft genoil ich daar d'n.rztin^klinncn betuigen zich. reeds lorvraf, dén gelnklcigflcn iiitfloï van deze hnnneheUngJonzc onderneetning bviiezcten nuyé der nooillydenden trouwen van hnnhc edeimoedige Landgen alle en een.tegclykSic hiin eenige authentic drr hun voor.neéineh bétrekkelykklihnen geevc-n verzoe- ji S'§B.3 F - S o gn»!» m- i_ ken dezelve tc willen zenden aan' de Secrerarilfen Mr. 'C. G*Jg-zv> X. S ^'c ^-§-SS ,5 «g faflfnut en Mr., p. N. Arniicntiis te Amftcrdhm. fte H-i.B g £-5 - -5 AMSTERDAM Uit naam'vaa voorgawcmdc'CommiJJie. fc'jiasz'ië .1 ""U S^a'iS den i4 Maart 1^4- C. E. VAILLANT. gig g .5 d g 'sGRAVENHAGE den Hl Maart. Dc Hcereïi Staaten vnn o^g>>;r^'g g gss "T HoUaiid en Weil «Friesland die giiier en heden weder verga- c *- derft gcwccft zyn zullen op eerftkomenden Woensdag den 24 tl S.'H o^ dezer hunqe ordinaris Vergadering annvangen waar toe clc Jcr f - 5U. [;Jrfngo, Hu|geHieefterep der ftreden Mid eertige Bodens van Staar Wtlgema Zeeuwfchc Deputaric van ha arc hebbende doen gecven, is eiftcr middag door eene pleg'tigcDe •derdeuit Téflel gezeilde Schepen giftcr zVn J. "MathyzA i'Tholcn,VHflinfcen en Vtci»e, benevens 'en Heef Secretaris ysfn oPietcr.sna de Straat Davis,cn M. A. Schale ni'Londen. j Tlooggem. Staaten van Zeeland* yan de Spiegel AMSTERDAM den 17Klaart. Daar uit de ruime Lief- van den Heer Road- Petvfjpn'afis Chalmers venter verkwikking van hun die dezen ft ren gen Winter fklecden, zo edelmoedig gefchonken nog onlangs we- oni heeft mogen blvken dat de Opgczeetencn van ons faar Vaderland lom geroemde aar.eik, wien tzich van 2 - J St, pv cnbyftand, op zyne beurtmag beloven, diehy.byzy- corizewelvaart gereed was aan andere ongelukltifïn f« tnbewyzen. j 1 de Rcvolpen van dien noodlnrtigen Wintervolwns de I vise betichten uit alle oorden, aan 's Lands Riviertn j zendedo»r Overftroominuen «^Doorbrakenalle denk- Itn van liet akelieft Treurtoneel te boven zaanrt-fwyl "leer dan honderd Steden en ftorpen v«ele ffuizenden In- 1 'enen, Zich op eenmaal van Huis en Have ontzet vinden, net naauwlyks geborgen lyfde eerfte noodwendiehe- torlevensonderhoud volftrckt ontbeeren ja, noftinlan., Ddzo min uit den grond dien zjHie woondena!s K3n hun rccjiti Amfterdzm cn Alkmaar, cn den HcerRaad-Pcnftonaris g f'' va» Bleiswyk, en was By her heen rvden e lloofd- en GranadieZso. den het Geweer, roerde <lc Trom, cn de Officiers deeden bet u ïv jewoonSaliitnietSpontons en Vaandel. a= JJ.5 I3.c< S-gt^ 't if»" Vermits onder dc Zeeuwfclie Deputatie zis ook'den Heer «',2,8 b-S>> ft 2 na'S a. htvind, diu gecommitteerd is wegens Zeeland om de'Zaak van Brcft te kelpen onderzoekendenkt men dat dezelve nu zal doorgezet wordenOok meend men dat thans met deze Depu- tatie verder zal afgedaan worden, hetgeen in de zaak van d« Witte en v«a Braiel oog te verrig tenia.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1