ïU' wWd; f\ S&'cJSr&$$ 01 0 u ~Q a a I ,E Y D S K JA ND 4 G M.ü «s\l iii4v^y N°.p|ii COURANT E~ o <SU t/slie-Sllr DEN IS MAART. püITSCHLAND. W C N P< c E ai S-S-sSlSiS C c - S *rj c A H T3 £3 5s 5* O*0 E «OS5 bo - - -VC .MCI c fe r. 2'2 5 a. r- -r i> (- [TRACT uit een BRIEF van FRANCFORT den 6 llaart- Giller zyn te Sachfenhaufen twee Huizen in'gellorr, en men heeft van opder de puinhoopen eene Vrouw gereddie voor omtrent 14 dagen in pnibedde bevallen was en gcvaarlyk gekwetll is liKindis totnogtoenietgevonden. Onsverlies, hoe iincrklyk, is maatig, in vergelyking by andere plaat- eberigten van AfchaffenburgCreutznach Ockfen- 1 Siege nmelden niet als van ingevallen weggefpoel- jxn, endergelyken." Houtvlot van meer dan sooBoomen dat boven Bam- gtalos geraakt is heeftin zyn drift alles wat het op de de Main ontmoette omgeworpen. Het Dorp Buch, ibuurfchap der voorn. Stad, is geheel weg, zyn de alle t Ruizen om ver gefmeeten, dat fterk voor andere welke voor dezelfde gevaaiyen bloot (laan, doet n. Het Dorp Köhleg, by Sommerach, heeft maar eene 0g behouden; en aan den Main zyn alle Molens ver- Te Hcidinsfeld zyn verfcheideMenfchen verdron- ■n zedert twee dagen en nagtendoetde Rivier de Main iders dan op malkanderen kruijen HuizenSchuu- ulien Tuinen Wagenhuizen Meubilen Tonnen jn, BeddenszwaareBoomenzelfs njetalle hunne ils enz." groot-brittannien. lENden 5 en 9 Maart. Wanneer den 4 dezer, de Spree- de Kamer der Gèmeentens eencCopie voorlas van jngs weigerachtig Antwoord op hun Adres wierd tries Fox voorgeileld om hetzelve op den 8 dezer te (lihetwelk ook wierd goedgekeurd, en toen wyders Tegenparty voorgcflagen om tot dien dag toe niet te en,doch eindelyk wierdgoedgevonden den 5 dezer by imen. Wanneer nu op diendag de Bill wegens Dcfer- eger te berde wierdgebragtbeweerde de HeerFox 'alvorens die Bill te overwegen des Konings Ant- Deliberatie moell nemen, dus hyvoorflclde de Deli- over die Bill ook tot Maindaguit te (tellen en hetge- tm met 9 Stemmen te triumpheeren. rmlfchen geeven de Coalitie- Heeren te kennen dat men e pooging zal doen om de Heer Pitt te dwingen tot het (gen van zyn Poll, en men daar tóe zal vo'orilellen om reeren dat de Minillar, die den Souverain zodaanig oord heeft aangeraaden, de Bewerker is der tweedragt lenZyneMajefteit en derzelver getrouwe Gemeentens, tdeKamsr gezet werde en ohbekwaam verklaard om n, geduurende het tegenwoordig Parlement Zitting >ben." eer Pitt rondborllig bekennende dathy den Koning woord geraaden had,zegt de gevolgen daar van cordaat aafwagten,en,in plaats van ecnigen fchyn te geven,om mitteeren is hy de ordinaire Wooning van den cerlben Dienaavguan betrekken dat tot hiertoe nietgcfchied en is dus zeer benieuwd hoe alles zal afloopen, te meer giller vrugteloos is afgeioopen een niendgefprek tus lafiartog van Portland enden Heer Pitthet geen met oerte bewerkt wasmaar waar door nu ook alle hoop seniging word opgegeeven. os het vrugtloos afloopen dezer byeenkomil is oor- teeil, dat verfcheide Land Edellieden giller nagtge- tbbenin den voorflag van Charles Fox,om den Koning lereerbiedigllc doch tellens zeer nadruklyke Rcmon- over te leveren. Dit Stuk is zeer uitvoerig enbere- Men erkend daar in wel de billyke rechten en vrv- an de Kroon maar ook (laat men op de Privilegiën en Xbtender Gemeentens men herinnert daar in dedige volgen der twiftentuflchen dc Kroon en Gemeentens egeeringen van den Huize Stuart; men doet eene op- der Voordeelen aan beide verzorgt.door hunne famen- ngbydcgelukkigeStaats-Omwentelingmen betreurd »nen der tegenwoordige droevige gefchillen ,.en doet ng van onlchendbaare verknogtheid aan den geheilig- rfoon van Zyne Majeileit, verzoekende hooglldezel- «n zyne n raad te verwyderen die geencn, welker raad den grond zyn der breuke tuflchen de Kroon en de Ge- ismen bulhiir met de betuiging dat men zyn pligt heeft met het kwaad aangeweezen en hulpgevraagdteheb- devoorn. Raadgeevers nu voor alle gevolgen verant- ilyk zyn. De Heer Fox liep evenwel groot gevaar van iritel te zien vervallen want het ging maar door met in iJoStemmen. n zyn de Aclien van de Bank gefloten die van de O. I. Ia8en 1 vierde a 129dito Zuidzee zonder Prysoude titen, giller 59 i 58 en 3 vierdenieuwe ditoheden ilf; 3 per Cent gereduceerde gefloten ditogeconfo- e 58 en 3 agtlle b 59en,i half a 3 agtfte a sagtfle4per to gefloten. De Wiflel op Amllcrdam is 36 en 1dito 3Senio; op Rotterdam 36 en 3a 2 cn 1 half Ufo enz NEDERLANDEN. VERDAM den 13 Maart. Over Vrankryk beeft men van de Kaap de Goede Hoop van den 18'Nov. iaattl- 'olgens welken de Scheepen Frcderik ie Genoten, Kapt, f en Berlin, Kapt. A. van der Giefe. van Batavia B aldaar nog leggendWWfCTT^SffiflWfiH.do helk van ier herwaards zoude vertrekken,; met deze Brieven mookdeexacletydingvan de aankomft der volgende - .-Wp' g Aus hetzelvegedeman- c n Sv'^i O 0 na-* c Q* -aJ: land zoude retourneeren; ook had de Wel-Ed. Heer JOHAN NES VOS,'die Poli niet aangenomen deerd was aan den Wel-Ed. Heer ADRÏAAN MOENS. w Brieven van DANTZIG verzekeren dat de Stremming der Dantziger Scheepvaart door het Hof'van Berlin weder opjfehe- C"S ven was hetwelk aldaar veel vreugde en vertier gaf; aan den J s goeden uitflag der Onderhandelingen te Warfchau wierd niet w 2 I - getwyffeld. B$ï S g O- 00^' - - s - „o c o j: .TV rt CP* O .-2 w a O r* C O v; 5'® |a;'S 7Z* <U O o *r In Brieven van Livomo van den 27 February word gemeld S g V'w ifc het Engelfch Schip de Groot Hertogin van Toscaneu, Kapt. 5S e-0 J 5 o'Ê^ Si is'5 van daar naLonWen gedellineerd, met een ryke Laa-S - noE?S>!h ""ia V e. Pi x; Blackat ding op 300,000 Pefos begroot wordende, en welke onder dés- «3 zelfs Equipage30 Man uitmaakende. drie Slavonierfe Matro- 5e; 5^ iE'S'^'o'0 D W -T 3 -£cSwS Zen had, welke kortna hun vertrek begonnen te rebelleeren, Eb^ u, en den Stuurman m«t nog 3 a 4 Man vermoorde,als ookde-2 S j£-~ B'S'5os0','i'3 w Kapt. zwaar fcvaitlle, zig vervolgens van het Geweer meelter Sg sSi'-MpS'nfti «^3 mbakende en al bet overige Volk van het Schip naakt en bloot ,"u~i:«.5^.5u|£Sja5e:j«*Wa aan Land gezet, die te Livomo terug gekomen zyn, en. zyn ver-jij 3 g Sj'siJw'® volgens met hetSChip voortgezeildhet beklaagenswaardigll £fg g,o c g-*" w g is teffens dat des Kapts. Vrouw (een fchoone jonge Dame) in 0 2 5 o>Ë"5"5ct£i:^c'-*EM^ hun handen gebleeven is." S Nog melden dezelve Brieven dat vergaaniseenHollandfch c n S sT"W Oorlóg Schip van 74 Stukken (het geen niet onwaarfchyulyk^ SgvJi "w.S 2^ w .5 -5 -4 is het reeds gemelde van Kapt. Smifl'aart) en een ander zoude g-c c.'3'ï 2 g c 3 Malleloos in die Haven zyn binnen gekomen, waar uit men q "l g zoude kunnen opmaaken het Schip van Kapt. Ryneveld, alzo j; S; c g Sbo'i, 5'?'" 2.5.3 9 - - u S dat Malleloos in een zwaare Storm verlasten is van hetSchip Sp g e»!u o c S tbf "2 p. MEDEA, Kapt. Vaiilant, welke te Napels is gearriveerd, en het g B 2.2 i W gem. Üthip van Kapt. Ryneveld niet boven dc Wind had kun- 2 s o S 1; 2 i o nen komen. CJ| g ga-a s 50 w Te St. Chriftoffcl is afgekeurd het. Schip van J. Cornelis^33 i o u£ van hierna Philadelphia moetende. 5 c os -j, a ^tSigiS O -< v By Goodwïndfaftd is ep Strand geweefl:doch er weder afge-'S èomen en in Ramsgate binnenhet Schip van R. Chapman van Martinique herwaards beRemd. w .a na <u S T U* -04 oj J k10 «S3 o.^ Vflll mmtlllKJUV uvumuiuu V1LVIUU. i. sv ^.5 41 W r In Kinfale met verlies van Boegfprfet en twee Man het o SB'S) c Schip dc StandvajligcKapt'. Walcholly, van Leverpole na c Brcll moetende. es *T«4: S'us' - s s» m u In Plymouth is met fchade binnen het Schip van M. C. Vel- ijB'0 :Süu5NQ,2cEtf,£, C1" 2 da, vanSeviliennaOllende. Volgens een Brief van Alicantenvan den 14 February, lag te Torrwechia zeilree Kapt. B. J. Klyn herwaards. HetSchip de Juffrouw HelenaKapt. G. Rodekerlag den 4 February tc Aiematte; had reeds een gedeelte der Laading in en dagt in het begin van MaartnaZirkzee te vertrekken. Van Ellaples is na gerepareerd te hebben vertrokkctl - R. Michielsvan Bilbao herwaards komende. Arrivementen Tê Kadix M. Monck vanMogadorF. Cle ment van Havre dc Grace J.Pars van Lisbon, A. Nutelvan Alicanten F. Perc van Calais O. Wipke van Edinton, M. Blank van Koningsbergen cn D. Onate uit de Corunha te Lisbon, volgens de laatile Brieven, J. Veder van Philadelphia, A. M. Arnaud van Kadix, A. Berg van Mogador, II. Lusk van Livorno P. Sullivan van Ferrol enz. Den 34 Maart zal zyn Brieven - Zak fluiten Kapt. Simon k-g^g-^gSgSg Vaartjes, voerende het Schip Broeder LurtnaSurinamen "p';; 3 2^ zyndahctSchip reedsoverPampus."' 5 S 's GRAVEN HAGE den i4Maart. De Heeren Staaten van 2% E Holland en Weil - Friesland zullen op aanttaanden Woensdag 5 Cz S S-3 hunne Delibe'raticn vervolgen. EXTRACT UIT HET REGISTER DER RESO LUTION VAN DE HOOG-MOG. H>EEREN - STAATEN GENERAAL DER VERLENIGDE a NEDERLANDEN. -pin2-" S - a'o o> MART IS den 9 blaart 1784. r\c Heeren Gedeputeerden van dfcErovinqie van Friesland (j aéc c"3 hebben cpexprefleLaïl van de'Staaten hunne Prtncipaa--è o a V. len, op den ipocdiallen voortgang van het Bd'o me, by Haar k 1, 1 - Hoog - Mog. op den 20February laatilleden gedeccrncerd, op H 2 -j jf de Mi (live van den Raad van Braband houdends klagten over je "Z A g S. ufurpatievas htxMilitaireGebi zo van deMagitli de Prieëminentie gcerd£ waar'op gedelibereerd zynde is goedgevonden cn ver- Haan mits dezen te verzoeken'de Heer van Nagel en andere ~T .7 - V3 T3 i c cd s C4 UHe- O O s^'5 c citc' bX) Z 'Z - *5»? ea N gH2 |5S <J Cï O £2 bXi a> tu .-O .j 5 u w e c' 1 Z V Haar Hoog -Mog. Gedeputeerden totde Militaire Zaaken., om, o S c met en neven s eenige Heeren Gecommitteerden uit den Raad S Z g van Staaten, by Haar zelfs te nomineeren, hetBefogne op betr^ "r: - voorn. -Subjeft gedecerncerd by Haar Hoog-Mog. Rcfoïntic 2 2 S;a<5 t S 5 c t» van den 20 February laatftleden by de hand te neemei», tc.. c fpoedigft voort te zetten, en van alles alhier ter Vergadering Rapport te doen &c. Zyne Doorl. Hoogheid de Prins Erf-Stadhouder heeft op de c'S bekende Mifiive van de Heereu Staaren van Zeeland geant c g woord dat Zyne Doorl. Hoogheid, fchoon overtuigd, dat de S c c -.Si,S Refolutie van den 22 December van de allernadeeligfte gevoi-«o't genzoude zyn voor de Militaire difcipüne en fubordinatie, echter, indien de overige Staatslceden niet zoudengoedvin- c -11 i. tl - <Jc _Si ÖCmZ, o 22 5 ci u - 3 U -3 ë^E S"3 O I L.) IC tv H «5 C c: 3 "5 0 S 5-3 ct O'" o - Cua 2 O D ctf n «f o «Wü -1)0 U -£T C W) C C dCl rcv den van derzelver begrippen af te gaan, geenzints van intentie tutSTp.^; waszichingcene minnelyke fchikkingen cn bepaalingen der 'Z S g-o - -■ «be- f33 c.wasö S gl S S5 1 Vil vspiiBiiiigv.. lil u Militaire ju risdiAie te begecven, voor zo verre zulks met be- «j co Z g houd van difciplinebeftaanbnar was; dathy over zulk» gereed E ^oE p 0 cngeneegenwas, om, desgereouireerdwordendeaisKapi- o t= 2 1» töia - Generaal een voorllag ten dien einde te fuppeditseren 2"ê «g a dat van hem niet kon gevergd worden dat hy concurreerde iu -o S C-,,f2 S eene bepaaling, die hem voorkwam nadeelig te zyn voor 'tbe-o o v S* 's Lands Militiedathy dus verzogt, dat er vo«tr als o Sf/g v» e conclufie omtrent het doen van den Eed door- deg-^. P houdvan nog geene 'ij DE VROUW EVERHARD.lNAfK apt. j Militairen in Zeeland, mogt genomen wordJen; en dathy, om X Selderen DE PRINCESVANORANGEKapt. J. F* een blyk te geeven van zyn verlangen om de harmonie te^tilti- jLj_>n den 14 Nov. OUJVERKERKKapt. P. Six en j:a:- h» VERF, Kapt. B. van der Spek, van deze Kamer en de ^Zeeland na Batavia gedeftineerd. Ook had men aan 5; o 2 C ;5 rj Z t "-f v -3 te. J S 3 Hf», P-l veere*onverminderd zyne contradiftie, aanzien zoude de te^u jf ■- W g Ew o-c gj? c"3 neemenConclufieingevalle de Staaten mpgtcn goedvinden j; a s'1-'5 S E dat tegens de uit hunne detentie gevlugte Militairen procedu-^ 5 toer.' iiap tyding van Bataviadat aldaar alle de Hollandfche res wierden aangevangen en dat hy onder die zelve referve gearriveerd zyn (waarvan mén genoegzaam zeker geneegen was om te confenteeren, dat deMilitaireGevangcn'ên^ c E-<g;4-'2^ e Sc,1fPen HOLLANDKapitein If. de Vriesj te Zierikzee aan het Gerecht aldaar geëxtradcerd wierden ,S 3 p-, j* "5 WDERLO Kapt. J. van den BergJAVA, Kapt. Jan DE BOTH, Kapt. J. C. Schultzen in de Straat Sunda Benaderd dc Schepen MAAGDËBURG Kapt. A.van Tn, en AURICtlKapt. Jan MyndertSwaalVoorts Schepen POTSDAM, Kapt. B. C. Mulder-, en BRES- pPJ- Roosop Batavia gereed ter vervordering hunner China; nog melden dezelve berigten van Bataviadat Ed. Heer HENDRIK BRETON, als DireAeur Ge- nnNeerlands'Indien bedankt heeft en naar het Vader- ■=E5 ?p-f 7geëxtradcerd mits hier uit geen prejudicie wierd getrokkenen alleen in c jj M 0 verwachting dat de overige Staatsleden met hem in het maaken-g „O >h g io u eener nadere fchikking omtrent de Militaire Jurisdiétie zou- 3 c 3 eu m c 2; W k» den concurreeren enz. Hunne Hoog-Mog. hebben goedgevonden te artefteereii eenen Algemeenen DANK-VAST- en BEEDEN- DAG, over de geünieerde Provinciëngeaflbeieerde Landfchap-' pen, Steden en Leden van dien te houden op WOENS- DAG den 14 April eerilkomende." •'•S- -- ËiaO'O - i ?g.5~ 2.'. cSü* u ,^(41 J> v o

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1