•I/S* V R A N .K R Y K. €JL>^3Ü ShBÜS HeS £ö1f D I T S C H L A N D. f si- f!g-=£3.vP,^ r&a-i? 0 leydse U/QUNSDAG O V f N°. 30 COU RAN T.llHï tul b 5w 5 %Ta£* DEN 10 MAART. -o O <<a •SS-S'SS.S èst.i j ë'S s f ars» s *- as 2 a£^< a-rt 3 "^uno c O ri-3 NP^ =W o t< w z J c' u» -v H a g «- ra K t> .2 -=.gi: gc:2 B C 2wÖ'3#d Its&pS «SE PSP X 0» *- S^r S Q.ïï o £R2 5J baare en konftig* wy2e san elkander verbonden zyn, welke Ssg*a-i£ ffi N 5s--oo C *T "5a -O Tj U ?w Q V c --3 -M - 5> if 2'3 ?VD Cl v -« ij «-■■«■ B VrS c"* S<" C fc »- -• - fcee *§«S .ïïrjE^Ei;!! I Brug zedert den Jaare 1446 een nuttig ereraad van Campen gc-fH*tu /RVS dea I Maart- Deftrfnge Winter, diewyonder- weeft is, en altoos niet de grootfte voorzorg ingoedenftnat JJ 2? -h 5 5 "C v?° gaan hebben, fchynt eindelyk gedaan tcraSkcn- Het onderhouden word: Het was zeg ik pas suuren toenhctYs wg r "tL" Weer is thans reqelyk mooi en zaldenklyk-nogzo mct een ontzettend geraas fcheurde en eenevreeslykenYs- oi S'J 5 i rdmiren: flnder.ntrehsn A. gang verwektehet was £fleJyk de Ysfchotzen door den ft«r'£ -3 .3 w ken afloopvan hetWater vöortgeftuuwd, tegensde jukken te,o gÊ; b 1 zien aandryven, metdat droevige gevolg, datde tweeagterfte c-a L 5 j Tukken en een gedeelte van de Brug ter lengte van ongeveer 255°,T~«m'£;o.t;-^;_ c.-Jh8" 0 5 -a.C g e-£ o.' C.o .Ecg or vooicduuren Ondertuflêhcn neenjgn de liefdegaa- vaor het behoeftige dee! des Volks geftadig toe. Alle de jtiburscn niaaken zig gereed om het voorbeeld der Ira- bfchc Gomediaaten te volgen en voordeArmente fpeelèn. )c grieven 'ian Iti Kochtlh en Rochefort behelzen het vol- ^Vcrh"'. der gevolgen van den Storm, indennagttuflchen 17 en illder voorleden Maand voorgevallen, len 85 February had men te Rochelle reeds meer dan gol.y- b'egraven, die zedert dat onwederopltet Strand geworpen m,nok was er een menigte (lukken van Schepen, Planken cn aahg' fpoeld. Het Vaartuig, dat van deze Stad naar BI' nd Rheé vaartis met 54 Patfagirr» gezonken waar eenigile die er afgekomen iszynde een Man van 60 rcn, zich op een (luk,van het Schip geborgen heeft, en nlgetis op een Rots geworpen is er was op dat Vaartuig gfan, die zyn Dochtertje, omtrent 8 of 10 Jaaren oud, zich genomen hadOp het oogenblikdat |net Vaartuig gingnam hy zyn Kind in de armen cn twee dagen daar trond men hem ophat Strandin dezelfde houdinghebben- iyn Kfud zo (lerk tegen zyn boril vafl gekneld, datmeu titehad, hetzelve van hem los tekrygen. ic Berigten van BLAYE melden, datgeduurendedatver- •iklyk onwedef, op de Garonneeen groot getal Menfchen ongeluktis; men heeft ih die Rivier meer dan honderd Ly* gevonden, die men begraven heeft; er waren, meiden de- fat Brieven ,vyf groote Karren' met dezéLyken beladen, getv'ocne Veerfchuit aldaar is met 4óMenfchen veronge- _t,waar onder zig bevonden een Ridder van St. Louis, een idshccrvan hetParlementvanBordeauxenz: Men fchrvft Sardthtx &at men in dat gedeelte vair de Garonnehe^ Ik by die Stad ismeer dan 100 Lyken gevonden had dié de» u-room afgedreevet» waren men denkt binnen kort droevige: tyding te .zullen hooren; ook heeft men zeer I Wrakken en gedeeltens van Maden-zien dry ven ywaar uit kt dat er z.waare Schipbreuken gewceft zyne» te Rochelle me» meer dan s« Lyken gevonden. EULEN den 4 Maarr. Thans is het Water in den Rhyn aan jrtllen, doch nog zeerlangzaam. Mén te/ëdat er omtrent ïollandfchev^chcpen gezonkenverbryzeldof weg gedree- r.yn; het verlies derVaartuigen van mindere grootte is v*y imerkelykerwant menteTder meer afsao op, zonder Sloe- of Bootjes te rekenen men ziet zelf nog van die Vaartui- «p, de-To hp en. der Boomen van onze Tuinenalwaarzy de opeen gekruidde Ysfchotzen noggetorfcht worden» n dag gaat er voorby dat nictdcetce of andere Muur in- ennog gifter zagen wy een Huis by deze Sratf oinftorten. ;o deerniswaardig deze Rampen zyn zo aandoenlyk zyn de zorgen, welke ter onderfteuning der Ongelukktgen rden aan gewend. Zyne Reurvoritelyke DoorjitchtighVid, ;en Souverain heeft eene bvzondere Commiffie van ze- Hceren benoemdom den ftaar der Eiendigen teonder- ikeneri de benodigde hulp toe te reiken met volle rnagt om i-algemeeneVCoIlede te openen cn eene publieke Kas aas eggen wa'ar in de'Menfchlievendcn kunnen ncderlcggen ^Ccn zyvtot V;erkWikking van hunnen Medeburgers deiti- tren, cn eene "qwi tan tie vorderen zullende alle diozigb' t nd wjlleifniaaken zo wel als de Kapittelen Abdyen Ma- Iraaten» Steden du Kloofters in dc^Nieuws-Papieren wor- i genoemd, mifsg>.ders bunno vereerde Gelden en het ge bik daar van gemaakt. Zyne Keurvorftelyke Doorluchtigheid heeft het voorbeeld 1 mildaadi^heid geeven met het doen eener Gift van 30e adeLouifen j en tot hier roe is reeds ontfangen ruim 9000 rres, en onze Ach^baare Magiftraat heeft geordonneerd de ds-Mngazvnen te openen om 'de meenigte van hulplooze:, ndi-ren van Gcaanen en andereLe.vensividdelen te voorzien; Ikeifcofchlievendheld ook zo alle harten bezield heeft,dat el', GeeftelvkbeidKooplieden,en Burgers, zelf van ge rvermogen zig t-axeeren onder anderen hebben zes dezer de 4i'w>êr naamea onbekend zyn eergifter duizend Broo- 1 bezorgt, die «aMutheim en na Deutz gezonden zyn. NEDERLANDEN. EXTRACT Hit een BRIEF van ZUTPHEN den 6 Maart. uhiens d-jior_eene doerrhraak in denRhyndyk^ het geheele ïraatfehap Zutphèn onderWater; hetzelve wies binnen ric dagen ryds gewei dig,dat hetfehier onmogelyk wierd icnlcheu cn Vee te redden Onze bekommering vermeer- erdéfterk toen mert vernam .-dat de Wal toftche» de Laar n.Hofpiraals -Poort gevaar liepomdoortebrecken doch «or het annhpudend werken van twee dagen ea nachten tevfdezelve nog gelukkig behouden Ware dit onheil ge leurd dan zou een groot gedeelte dez-er Stad een prooi van I Water geworden zyn Het Water flaategterin de agterfte tnatèiï zo hoog dat men de Menfchen' het Voedfel met Wken verzorgen moet: Ongelukkiglyk zyn de Levens ikklelen Ijier zeer fchaarszo door, de an Menfchen, die uit dc omleggende mnucn toevliigt neemen af^ door het groot getal Mflicai alhier Garnizoen houdende. h. Zo even verneemt men dat er bv Deventer een Dyk is doorgebrooken waar door het Water ontlading w bekomen heeft en een voet gevalle» is. XTRACT nit een BRIEF van CAMPEN den o Maart. ae H L - - -- V tcra C C g c 52,ëë> g^SS «2 r» O 1'-- s t- O s 1 devrees^jg 2 Ci. Jg, i O. f?e 874 eoeten iuden.morgen(loBAvan denvolgenden dagweg- T Sc:-SO fpoelden. De Schade hier door veroorzaaktisimportant, en devrces^^ om de?elve herfteld te krygen ongemeen groot; terwyl, ter. c K plaatfe daar de weggefpoelde Jukken geflaan hebben, by or-*0 J g 5 dinairwater meer dan 40 woeten diepte is; en die waarfchyne-'S u lyknu nogmerkelyk zal vermeerderdzyn ,.zo datde vernieu- wingzo niet on niogely kten minftcn allermoeilykflzai »yn Echter zyn wy verzekerddat onze Regeering noch "tPoeite' Q a noch koften zal fpaaren om deze Brugdie voordeCommu- je nicade onzer Stad volftrektonontbeerlykiseven als in de 9 Jaaren (4,41 en 1711toen dezelve een foortgelyk, doch veel Seö minder ongeluk trof, zofpoedig doenelyk zal trachten te her- 'c a k (lellen; en provilioncel order ftellen dat de overkomftover de 0 2 -ï Rivier onbclammerd blyve. S ^5 .='•*- o, Verderheeft het Rivier-Water, bxitendeszelfs Oevers ge- cï g zwollen, denYSSEL-DYK aan de Wetlzyde aan (lukken ge- Hagen, de Dorpen Campcrvecri ert Oojlerviold enden omtrek g g S van deze Stad aan de Landzyde geinundeert ,.en den Burger ja gNs;2|.S^c siis eu Landman, die door het Zee-Waterin de Stormen van S "<nJ "-Z ï'j 5 o S 1775e» i776zofel géteiftert warenveel fchade veroorzaakt „Ö'S'2 É-g o S'b SgS o.g en op «ieuwsin bittere droefheid gedompeld, zynde de Stadij M -J .2 g »«J c' b 5 "O n i t> w 9 w C J St 5-r V "Li ka (53 *KS^ -S1» tc E O w, 5 -§^5 fa 2 S5 ar <s> W Si -a i» Q7> A W t y binnen liaare Muuren van de Overliroomi ng bcvrvd Ook vernemen wy dat er in den YSSEL:DYK tuflehen g DEVENTER en ZWOL ToorbraaMtn zyn, waar door een groot gedeelte van het Droflampt Zallanden boven al laacft- -K'k e-' C ré C C E°E E o 9 at genoemde Stad en deszelfs omtrek gei lundcerfis. s g Sae!^; C 5C ia'fu 5 ■c k Jj -= 1 E 2-5 5i w -w a> Het Water in deRivicr is niettegenflaandede Doorhraaken s s a t a a a a a - 8t siniggevallen; den afloop van de Stroom is ontzaggelyk de vooruitzichtenzVHallerzorgeivkildoch den Hemel zv :wetnig_ e» de vooruitzichtenzyHallerzorgelykildoch den Hemel zy gedankt, wy hebben een aflandigen Wind, en, zo ver wy weeten zytrergcen Menfchen verongelultt. AMSTERDAM den 8 Maart, Volgens een Brief van St. Thomas, in dato 29 November laatftleeden, is te St.Euftachiivs gearriveerdKapt. C. Mendels van hier na Surinanten moe tende, alwaarhiet voorby geraakt Was. Op het Lithvan Bergen is met ontramponeerd en lelt Schip binnen gekomen Kapt. M. Helt; van St. Ubes. Te J.ivorno is gearriveerd J.JL Snyder van Bergendezel ve heeft fchiidc aan de Landing. Ecrgifteretl gifter kwamen inTeflkl binnen J. Gerritsnit de Corunhl, J. Ciaafes en P. A. Poetftra van Bordeaux W.A. Si pms van Havre de Graceals mede een Koffc'hip de Naam onbekend. De BewlndbcVyberen van de Generaale N.ederlandfcbe Geoc- a: 1 t e E '5 - blanke Foelv10000 fg bruine dito 200000® Vopten Mus caaten; loceoco®Salpeter; 79 Kafl'en Rliaba ber. En zullen dc voo/fz. cn verdere Waaien worden geveild in 6 j. derefpecdive KamgVen bv verdeelinge en ten dage als Vol&d- In de Kamer Zeeland «p Maandag den 26 April. Inde Kamer Auffferdam op Maandag dun 10 illey. In de Kamer Délft«pDingsdagdén 4Mey. K r 2"ë w In dclCamer Rotterdam «p Donderdag dead Mey. u L- In do Kamer-Hoorn op Donderdag den 13 Mev. 3, "ïïj h - c zi jd c: cj -Ö C o •J £5^00- - n 2 r> fj W *-j c *-■ V* "j 5r ïaï S f-é S - s g £5SC a*ts - s: - 9-t; n v *3 a r 51 K 5J V 5J: s - - rT<r-~ a ju H «r3 BT s 2 o V. I In dc Kamer EnkhiiizenopVrydag den 14 Mev. Als mede de Goede n van Particulieren aangebntule Goe- deren en verdere Rcftanten of Kleinigheden die by de re. g fpeiftive Kameren aanbanden mogteri zvn. i u'5 De hovenftaande Peper NagelenKaneelFoelven Noo- g 2 ten Muscaaten worden verkogt met een ililttand tot don eer- 45 C c den Maart (785, uitgezonderd de Peper die by de Maatfthap- b c-4; 5-- ügScQ: 'pv bier te Lande voor den 1 July van dit Jaar zal worden aan- £.D •*r,'v - 'r gcbragt, alswelkeotider dogeftilftandhie't zal zyn begfeepen. r M •s GRAVENIIAGE den 9 Maart. F.enise buiterlaridfche |^5.|4^.0.540 Afgezanten hebben geconfereerd met den Baron van Heeeko J-f .•s.3 s j, ,a ren, Heer van Brantfenburg, prefidcerende ter Vergadetfingê v van Hun Hoog-Mog. wegens deProvincieUtrecht. v Uit de BUCCOWJNA word gemeld, dat op den 2 January •f i 5'S-?S g i-i A HÖ g EiS s «s 6S ^9 y, -~j c OJ u. n' ^'.>5 f^. ,jö 1 £c>dr5» -ja-j-p, e fc o— •sc'jl'Ï.W.-jk" ato S '-c Z~ c dezas Jaars bv Hofodinka 3 HulTaaren van het Regiment Kei- zerly.keHuiTairen, eertydsdrn naam vanNadafti voerende, bc rl j^'è e nevenshunnePaarden, doorde.Wolven vcrQondenzyn. ®-3" .■£varj= - - Menverzekerildatde Heeren totdeCoinmiflienaar Bniflel, g - a door Hun Ed.-Gfi Mog. benoemd, thans ook by Hunne Hoos- Sg E a j; ff 2 Mog. Z^n aangefteld en erthans gedelibereerd word over de J S« ~r. 2 lnftrndien aan die Heeren mede te geeven. ~r D Jj"? «gr.' IT.-' o Metdejonglle Ëngelfchc Brieven heeft men diverfe .Ber ig- P.S o. .3 C re •si -k» C. H P EeN - *C 3^" «e-x rcr c^- j - a: >3 s-, t: j ikkiglvk zyn de Levens- ten van Madrasvolgens weljceonder deEugelfche Ooft Indi- S Jj g 5 SJjc-1* ^>3 Vis's oor den grooteu toevloed ^|)c Compagnie 's Bedienden den Generaal BtnartBevel- - 6 a* c Z~-\c Êc- ggende Dorpen benvaarqs J jjebber van het 'Leger gêarreftée'rd be.bbonMen zegt dat bv ië tt 5*$ F (or.net groot getal Mil war- j ^en Lortj Macartney, Gouverneur van Madras, even eens 54a o 6/3 ^3 c **7* i ti..»t. _iï-i_i - E.. t i r»:_ tr1s, o ëS PL Z? -r- E CK 'LÜ Z r? su "O C? Ni den Lord Macartney Gouverneur van Madras even eens had zoeken .it behandelen al$ hy Lord Pigot heeftgedann I wiens dood tot heden toe nog aangezien word als verhaaft te i zyn. Het Arreft van den voorn. Generaal had flegte gevolgen kunnen hebben, vermits het bevel dts Legers natuurlyker j wyze verviel op den Gen. Major Sir Jóhn Burgöynebekend a - «T»»nrt»»<r dnnr vvn/»n r»p^f»rlflflcr Kv Sarornora in Amt»rira floch C 9 r lyi rusdag den dezerbeeon hetWaternn de Rivier den Yffe! penoeir door zvnen nederlaag bv Saratoara in America doch ^2 s'-c «- ui »- ''W a-ï»Go5k;' _>C r\ C VI 9. o c IE 2 O 9 v S* B j t- -* r, ij n c o 23 *4 qOSl'C^ K c <s. -3 c H ZL u 'zi h onds wierflen wy heducht voor nadeelige gevolgen, dewyl rsal Maj. 'ih des K,nings dienft voorbyhoe wel andere be- J 3 S £-5'? Ys, door de» Jungduurenden en gellrenge.n Winter buiten- j rigtcn willen dat de Heer Burgoyne het Opper Bevel had ge- u -• S T fe •- -S "c F* e "oon dik was, nietlang na den middag-vernam men dathet weigêrd oordéelende dat de Generaal Sfttart onwettig uit detl*Q £jrk«j= K s'SJ g." S S .é8 •- oor de^opftuuwing van het Water i» heweegine geraakte, diehft gezet was; zoveel is zeker dat hy geweigerd heeft den S S I?'S "E £1 <1 s twas 's avonds om 5 uuren toen hetYsbovendckapitaale j Heer Langte gehoorZaamen en het Leger veflaaten heeft, .welke voor deze Stad over de Rivier legt, en die zyn j Men verneeitK dat de Negotiatie ten behoeve der Ooft- Jfga maar weinig heeftzynde dezelve723 voeten langen j In'difche Compagnie zo ten Coraptoire-.GeneraaLvan Hol- «20 Voeten breed, ruilende op zeven valïe Jukken, be- laud en Weft - Friesland alhier als te Amflerdam, met zeer 'aae elk Juk uit ongeveer 70 zwaare Eike Paaien, die op'1 goed fucces continueerd gedaan t« worden, en.dmgelik iea tvanredigen aflland in dc Stroom geheid cn op cenc kaft- zeer gpédyn vonttgang i ft M n edaan te worden, en.dmgefi'ki

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1