Ife# c c- - M - 'ftO 5r°n sMwZhl it*°S co^wH ■®e«E-M •S^wS 2 ?=4 /- L, crt n°-5 ~""f- W <">J Cft -«- 3&2i&t-Zf2l£SJSt r* .M. O 8.^5*=..^ «J"3 O r? 3..S--5 o ejo "i-i-j 2 u o o cr Sqfg» •Ss-g-?^ pf^H >2 »-2 p. 3 n ?o 2 o 5 o 2w Cun o 2 p*c-3 A 2 ÜP- 3? 7:-3" M ?=gS3 W - a y-ji 3 3 r. 'Z ft JO "2— 3 _o j ,j j; -., - 111 gill 11| r. 3 If S-isfflilJ 3 1 -■ O jys"» M CI >-j -« 3 ft K_-r T 3 «gS-" =3 ^3 S 8-a:- S»3a3 ^«sge. S. n 2 2,- 2 3 S> s?o. 3 3 - "<3 "•'2 5*u - >•**2.2 g£«riït 5 3»2*£ §<r=> ~s "--• - T3 z? frV- fc* 3 r» 0 o 3 o £-o o o ÉH 7 n -t V a* V Is 3 -»js§-3 :-g s?i 3-3 s \s-S 3-a s 3 ST? |S"3.S« £.23-35 o 3 c- <- J=J o ,*x '3 rg o t> ft -w i~. r\ s ft J m - - -* - Zr -*, a. -v -« ,-j n •a c-= 2. O S&5* J o r 0- g 3 3 f 3 :-. T 3 5? g 3- 3 3 V -2 3 I -1 5 n - ;- O. r T 3 30-J- z n o s- 3 2 -7 -1- o. 5»w v rr* - 2. "'-> O O S 7t 1^1 i I, ft. J. II. Hyblom B. Noflhcur H. Aftnu», (i. Toetc.jnip^'A. B. f-olenbrander ci. ."f. van tkn B-otk, M;il.-t-laar!*, yTiltonVp» Maandag den 8 Maart 1.784, te An fl»-rdam ren ^<y?e Vsu- "inn ViWiimif. in'dp K'alvèr Strfl^hnU-K'.-yt'erjf.Krnnii^.N Crknopen; een. pavtv RIIVN- en MOKSKÏ. WViXLCN. en ds«c b\ K,. vr!ir-/. 11 zo" nl,< die,Lrcr'<ijn»u r.t7.iilktir ggf^dcnp-déBiniic- kant onder het iluysva-n den Heer C()ki\'. PLOOS IfAN .iV.LTPL j'aab Co;:t /hr,.en a'dnanop 4vf> 1 kropdag. 's nrt^rgejis v^n 8 tot ia uuren, re proeven nader or.acrngtingo'by gernef j? Mjltcla^TS, of hy j()f/. //Y/,//..>.',/ZTl>Ui, U vtiktvper. Op Maandag den 8 Maart 1784, /;nl men ten lLii/cva.n c!c;i'Bnokverkooper P.. Dr.N /iPh'f-UST re An 4't(" (!an-., vnkoopen- c*ne kleine doch fraavc Verzon c!i: g van i'Op:i<F.N waar onder verfcheicV: vooriminc* >t:enko-i intr.tthtcn, al>; Catcshy^s* foitunnl. IJ'tflory the l\r;'Ufch tfu&hp: iltjh>:rc Nfi-i.ri'U dts öifcrtux en K^oft !(jnc}<es% dc 'erken v:»n. ïHi-ytrl'rith hJVoze-n inau R<1 wardsl'os maar en andeicmet Ueérlyk afgezette Piaat?n, Buff on. Uiflpir* Nat nr.-He-, Kncw-hpellfc in QuaVro,. Saóa maner dïi*n<y GnhnttIVa^-cnaarv Visderl. HiP.eerde Dnik, cn veelc andrrc prcrie'ulV A\'erken ber-eVcft.s et-ui go Ail::ZYK- "WF.RKKN cntiette BuEKKN V ASSEN. He Caralogns-is bvbovengcmeldcn tehc komen *y y. Vzl'N DRft BURG li en ZOON B «ckvenkoop! r^.on het V'arcr re /Vral^evdj ni .wond Itedli^nit/fegérwne Bffcbrfpi'hié' dtr Pr,ocfnetniing£nm,ti'kffttffige UK'HTROLLHN in het gcp.-deerde J iar te Parys opgcEi 'ten n et'byvocging van fc wvzè om dezelve te vervaardigen doorden Heer FAUJAS UF SAINT FÓNip., uit V-t'Franfch vörtaald door den Moer-M. HOUT- TtJYN %Med. Doc^.pnet vier f matje' Kond planten de Pry>' Ufi 16, dezelve zyn cvzontlenna Dordrecht, Hartrlem, Delft,, #&HageLeydxnOoiula J<or.rerd3in er. Utrechten bv open Water in de verdere Steden. Ai en HON. KOOPJVfH.ii handt laarer. te 1 cvdc" g'ct-en heden lik, ten bcht even van den Armen: DANT BETUI GING DIR. LEYDSCHE ARMEN AAN DF. PURGERY. BY DF.RZELVr LIEFDFGAAVFN op een .X-XAIIfte vant 5RR,0K,KELMAAND 1784 door J. HOOFT J-Z-r in gr. 8yo.:. dePrysifc^Stniyersen-.op be4i 1,'apier 3 Stuivers., J n- f* 3 3 2 5 =-= 3 5 PZZ™.>0 B-g s 3 o 3 5*0,2 22.^ S3-—..C- O .5 0 a 0 1ffc f e». 7* o =F r? sis 3 o-J; s4 o Su A - 7: =r* 2 crej. G' -r N c-G. 3 3 2 u 0 5 S-Trï' 3 f| "2 cg3h.S M - u o X030 c ^7 o o S:Jhi>7.!4 tJ rt ft.2 p 3 a r- 2 0 S r." 3 3 3 o t- ,V ffl rs c (n rj O •3 1^ n si. «ga'g-B.-s'SSs. r„ -1 o 3 - o S-4 =c S-2-2 S3 ft 2 3 S 3 f5 ft - y 7-al? ^3 n - o o 2 i 2.'ï 3 f rf *- r. .^a>; r-Sa^tx^ïN' Sa-ftS-s-s^o-Sf, - si 1.2:33 3 3 m g 1 3 2, g-S.= g 2.3 a 3 r" fe 2° 2.^,5 3,2 0 t2" £i n- 7 i? c G I 8 ?"5-S »4s e.Lss^s'sp-k "■2." H!?g2. 5 g 5 E. a ï- 3 2 ?|I 3 7 ^2 3 B" 2. "3 S' 3 S A g 2; 3 S. sa J5 o - ft 2 Q.^ 0 3 »?c y - - N n 3. j r- o s E 3 S.&-3W g'B'a oS-s 0.o-<a3ia„=0 |lf£.g-?e.5|a3 oO-ft..£;'5C ft 1O ÏX. 3. ^rsrsSstan ft 3 So tl V <a •^vj 00 4a. CC p* WCn wim*' ta to !<f Sa. ta. fo O p ocr 73. l'ISBnckvci köcpcr ic Rottci ilaniza! op Woensdag den 17 Maart 178400 volgende dagen, op de Zaal boven dé Beurs,, verliorpcn een fraaye Verzameling F-ngtllchi Eranfclie en Ncderduitrche, (igdgelecrde, Rechtsgeleerde, Natuerkundige, Hiflorifcfcc, Rcisl-cfclu yvingePoctilt l.e en smUro BOF.KLN, waar onder bchalven verfcheidc andere voornaamt Werken uitmunten, alsIn Eolio de Bybelfcl t lafreclen van HuclIloub'rakeu en Pi cardroyaal Papier, LuiciutCatsSuykcrs H erken Dictionaire P.vcycltjpcóiqncjr. (Jun to Pa/rikPalus cv IVtls ,Vo<maarKabinet van Zyn HoogheidSlabber Chomtl,. Vci'hecrlykt Nederland, flijtcrtjci'je P ciztn f'tkrlch H'irkcnSmits lierken enz.in Octavo Ilervty, Martinets Werken heft Papier, Huis ll'oorilenbatkWolfs Werken con pleet, Kollet-s Werken Vaierlai ilfcbt I/iJhrieeerftc Druk, Robhcrtfons Wer ken compleet, Ce Herts Werkenhelt papier, Oenvres de RacineVoltaireJietijfeauCrebiliion Mersier enz.; benevens- een Fraaye Polleétio 'J ONI; ELSTWKI.N TEEKEN1NCEN PRENTEN S' H1I.DERYF.N Ml'ZYK PNS1 RUMEN, TEN en I.JEFIlF.M'F.R'i 1:N negela»ten door dér. Hoer STEPIMNVS KBTIIV/CUendeHeeren L. R. en J. K. A. dc tangeen F. de Valk, Make 1.. ar»zullen (ingevolge Appoinftcment van de Ed. Achtb. Heeren Scheepenen dezen StadJopDingsdagdcn i3 April'!784 'smorgens ten9 en *s namiddags ten3uuren te Amlierdam aart de Verf Moolen aan de Schanstuflehen de Utreehtfe cn WeteringsPoortt n overde Koorn Mooicn ve Itoopen een netre en zjnd.lyke INBOEIs,. beftaande in diverfc Goederen llaand ITi.rologieNotcboome Kaft Stoelen Tafelsals mede Arrc Slede PaardenTuy— gen &e.Beddensmet hun Tocbeiioorer Porcelynen LywaatenAtc.mitsgaders eenige GEREEDSCHAPPEN voordéFa- briek van een Verfmoolen co het geen verders te vooiTahyn zal worden gebragtTwee dagen voorden Verkoopdag tejtüen. Nog maar. 10 Exemplaaren van he: in deze degen allen,uttigft Werk van J. L. RANGHANS-', Z'ielszuchtiiigsn ovoir het I..YI)EN,.cn deo DOOD van:J..C.met ioextra fraaijr Plaaten k/a11, wordénaan.dfc.eejSftkomende afgeiccvcrdlw: Asnfterd^m üyrDJVW- WEEGEBocfeverkot'per in'deiKïIVetftraae.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1