f Ml LE YD SE N Vt||4| COÜRAN Till GROOT-BRITT ANNIE N. NEDERLANDEN. 13 m 11 11 |s II 2 Ijs S I fi 1:^1 6 c X L I A°.I784-' jf A A IT D A O I D IV 4J FEBRUJRT. [XTRACT uit de BRIEVEN van LONDEN den Ió, 13 en 17 February. De Koniag heeft de Lords zeer gunffiggeantwoordop hun Adres, en hen verzekerd geen ander oogmerk te hebben in de keuze van Mi» IJJj7dan daar in te roepen zulke Mannen die het vertrou- njwan het Parlement en het Publiek in 'talgemstn waardig „Jen herhaald de betuiging dat zynerMajeiieits beilendige iel«k 'n de beoeffening van alle prerogativen hem door de onftitutic toevertrouwdis om dezelve te befteeden ten be tdes Volles. Voorledene week is in de beide Parlements-Kamers iets ge kird, dat veel opmerking baardwant daar in is (zelfs door tn Hertog van Manchefter) inde Debatten gezegt,dat Vrank- ll toebereidzelen maakte, die eenen Oorlog aanduidden. HetMinillerieis hier nog in den zelfden (Iaat, uitgenomen' it de Hertog van Rutland tot Onder-Koning van Ierland is tnoemd. De vereeniging tuffchen de Gemeentens en de Mi- jgersis nog niet geluktalzo de laatfte ftandvaftig.blyven thun voordeel hebbende de Lords en het gros der Natie. De Lords zyn gefemmeerd om overmorgen in 't hoogerhuis ttompareeren, denklykoversfterkcRefolutien, gifterdoor eGetneentens genomen,namelyk: 1.Dat diekamer lig geea onwettige magt heeft aangemaatigd. 2. Datzy het onbetwift» kaarrecht heeft om deMiiiifters van deKroon raad te geeven. 3. Datzy-het rechtheeft in allezaaken te treeden, welke 's Lands Kas raaken waarvan zybewaardfteris4. Datde Refolutie van den 24january,wegens deWiffelbrieven op de O.I.Comp. getrokken isnaauwkeurig volgens de Confti- tutie en wettig"; 5. Dat de Kamer verpligt is haare rechten cnvoorrechten ftandvaftig te handhaven en zuiveren onge- fchonden aan 't Nageflacht over te leveren." Allewelke tfolutien, in weerwil der tegenkantingen van den Heer Pitt aandere Leden, met 186 Stemmen tegen 157 zyn doorgegaan. Heden zyn de Aétien van de Bank 11 jen lagtfteh 1 vierde; ie van de O. I. Gomp. 123 en I half a 1 vierdedito Zuidzee ander Prys; oude Annuiteiien waren giller 57 en 3 vierde jeuwe dito; heden 56en 1 vierde; 3per Cent gereduceerde •en 1 halfi 1 vierde; dito geconfoiideerde 56 en 1 half 2 1 ierdel I half; 4 per Cent dito 75 en I agtfte k 74 en 7 agtftek 5. DeWiffelop Amfterdani is^en 10; dito opZigt 35 en 6; p Rotterdam 36 a 2 en 1 half Ulo enz. AMSTERD AM;den 21 February. Met een te Roebelle gear- yetrd Schip van de Kaap de Goede Hoop heeft men Brieven inden 2en 3 Decemb. 1783, waarmede men verneemd de aan- omft der Schepen HOOblFERFKapt. B. van der SpekDE MNCESVANORANGEKapt. J. F. Volmer; en BREDE- DDE, Kapt. G. Muldervan deze KamerOok was aan gem. lithoek geweeil en bereids den 20 en 22 Nov. vertrokken et Schip Fredrik den Drente, Kapt. S. Kootervan Batavia erwaards komende; Ook lag volgens een Brief van den 3 De, ember aan meergem. Kaap nog een Schipender Prujffifche flag,datmede van Batavia gekomen en ioh t2dagen daarna erwaards (lond te vertrekken het geen denlrelyk zyn zal het chip Berlin Kapt. A. van derGiefe: Voorts meld men nog andeKaap, dat de Opper-Stuurman ClementByndorp,.als kzaghebber op het Schip KATIVÏK AAN R11TNgeplaatft is. Het Schip van J. Cauw, van Bordeaux na Zierikzee moe- lilde, is tègens «le'Wal van Coiumsplaatvaft geraaktmen left reeds 41 Vaten Wyn er uitgehaalden zélfs hoopte men indien geen lterke Storm opkwam) Schip en Liading te idden. De Brieven van ELSENEUR. van den 7 dezer melden Zedert den 31 January is de Vorll niet zoftreng gcwecil ochegter heeft men deSond nogovergegaan na Zwceden, en tflfchen Kopenhagen en Zweeden word het met Paarden be sden dagelvks Sneeuwd het en de vier laatfte dagenishet ird Storm - Weer uit het Zuiden zo dat het Ys wat «pen aakt; den 4 waren drie Hollandfche en Hamburger Porten angekomen mtrnqseerendenit nogdrie van Holland en twee' sn Hamburg." Uit Bergen meld men het volgende: Het Chip van J. C. Voll van Dantzigvan Riga na Havre de Grace edeilineerd, met Hout Laading, laatrt van Gottenhurgal- raar hetzelve om fchade binnen geweeft is is 20 Mylen be oorden Bergen binnen gekomen weder met fchade en zal er reparatie moeten ootlaaden, dc Schipper was deug Ja-, uarv met een zwnare Stortzee over,boord geflagcn en ver- roaken hcrPruilfifch O I. Schip Fredrik IVillem van Pruis- in,Kapt. K. Jacobs, in het laatrt van December van Bree— itn gezeild, is met verlies van ZeilenTouwen en Stengen op e Rivier gekomenNog wargn mét fchade re Bergen binnen ckometi de Schepen van D. Tunck van Kopenhagen na St. koix F- LingnativanBrirtol naDantzïg P. G. Vofs, van ordeanx na Rotterdam, M. Volftrand, van Bordeaux her- xardseen Zweedfcbvan Havre de Grace na Malmoeen rie Zweedfche Schepen met Haring en Traan; en 5 Mylen «noorden Bergen, met ontramponeerd Schip, L. J. Reebock, an Stettin na Londen; een Zweqdfch Schip is op de buiten ■lippen met man en muis verongelukt; op de Weftwal van utland is aangedreeven een nieuw Hollandfch Katfchip zon- crMenfchen, met Noordfch Hout belaaden, op de Luik - Bal- jen (Iaat gebrand een C met een 7 er door 37J en 1 half Laft en IpeenBalk by de FokkeMaft (Iaat met eenMes gefneeden 1782. Den 4 February is te Cette gearriveerd het Schip de Vrye rriesSchipper H. J. de Jong, laatrt vanTonlon, dezelve heeft [wee Ankers in het Zeegat van Cette laaten zitten, dochnader- tand wederom bekomen voorts meld hy dat hy nooit zulk janhoudend (legt Weer gehad heeft, hebbende van den eoDe I'S- W 03 p a elf TJ o H OJ a *-• fcré td °2 e v t 3 "2 t-" «J u •S's u 1-3 ■5° Cl C Öc O O s to f s .5 K-3 zt li ■tt febynt bet dikwils zig na dooijen te fchikkenedoch des e 59 nachts vrieft het zo hard dat het er nog geen fchyn na heeftS/2 deSneeuwis hier zedert dén3l Jan. zo heevig gevallendat SS J zy bykans negen voet hoog legt zo dat er geen meoglyk-Ü heidis,omerdoortégaan,jazelfsniettePalrd,endenRhyn M leverd ook fchromelvkc vertooning, In de omtrentgelegene £^'5 Plaatfen, uit by Emmerik zit dezelve toe; de Ysdam- g o mentuffchen Rynberk en Meurs zyn door gebrookenx de plaatfen Yfum, Camp, Laverford enz. doorftroome van S Water het geen vaft vrieft op de Velde en zeker al het daar js 7; 'u= (taande Koor* zal bederven: Brieven van DUSSELDORF 5 melden, dat niet alleen die Stad maar ook het Stedeken Meurs aan de andere kant van den Rhyn overftroomd wor-o-g 'g den; de kleine Wjtéren zyn tot de grond toe bevroozen ,3 S S ""a ia zelfs de Rivier 'de Lippe, zo dat het Water zig door de o jj g-2 1--'» -■>- -t- - ■MC--/*.Tl >-i _S ha <U S S s Mg «J 4- w w> 4> tl: B »5 •I »s>§ i .Isl t» 3 00 W 4» O n T5 O 'Site's 2 SO =-3 3 g •O en c t; r 5g 2; 3 i.s '*2 toe 44 •Së in a daar aan leggende Plaatfen als Haltere*Wetfteen «smeer "V 3 ns M c EO s a, «"5^5 êiSl 2*'IS c/a "o a'ëO'2 anderen eenen weg gebaandheeft; door de Koude worden ,.-5 ja ook de wijde D efen genoodzaakt zig in de Steden van ~-o c g S,3-« 0 Mondkoft te voorzien, zo dat de Wolven in het Dorp Santen S g B o g -g g M een halfuurhier vandaani in eenBoeren-Wooningtoegang E - g 5.È 5.SJ5 - gekrecgenhebbendé drie Menfchenhetlevenberoofd heb-2.S R ben; deze Rampen fchynèn nogverzeid te zullen worden .sSs S-g'g 5 s - „met de Sterfte onder het Vee, welke hier begint te gfaffee- g,ec3! S-C g„ I ren God geeve dat het den Mcnfche maar niét aandoet." De Wolven fpraak, die hier zo zeer in Rotterdam op de been Ja»z c'— Is, isnu ten eindegeloopen alzo men heeft gezien ,wiedeWolf^gcj S-rï-j S is welke bevonden is te zyn een grooten Hond die ecenëïv Brander op ten Buytenplaats aan de Maas geleegen hield, lira lrtotroKpnAlrpn 7t;n/l(» nvpr Moo* ffptrpcnan liflApr aan pfth Tl\ L J S 3«C na 4 t, £2 9 H i> 5 43 ^.2 Ir! S SO S g s 5 g -s,:i H x m GOq s welke losgebrooken zynde over Maas gegeeten heeft aaneen '2Si,ss-,'2S(8 dood Paard en een Hond op de Schie in een Moolen gedood, en eindelyk door een onknndigevooreenWolfgefchootenis. C 0. Ik ben &c. - P.S. Uit den eigenften Brief heb ik ookvernoomêndatge ftprvenis Sig. Albert Fineent Lodeniyk JuniorGraaf van Heiden-Hompefch gn Meurs, Baron van Reiden Ringenburg en Heer van Sonshek, refideerende te o SOx«l' 2 Meurs, twee Mylen van Reinbcrg. ?!JlSfiESocïé;ot't*ÏB'c00o 'sGRAVENHAGE den 12 February. De Heeren Staaten H x W van Holland en Weft - Frieslandy die eergifter weder verga» derd waren, zullen op Woensdag den 25 dezer hunne Delibe- ratien vervolgen. Hsn Ed. Groot-Mog. hebben de CONSENTEN voor dit Jaari784gearrefteerd op den voet van die des voorledenJaars. De Wel-Ed, Geilt. Fleer Schout-by-nagt A. ven der Does overleden zyndezo is. naar men zegt, by Hunne Ed. Gr. Mog. deswegéns eenige Deliberatie gevallen uithoofde Van 't gefchil over 't recht der benoeming van Vlag-Officjeren men vinder die zeggen datprovifioneel Zyne Hoogheid zou- - de verzogt worden de benoeming in de plaats des overlede nen op te fchorten tot het voorn. gefchil zou beiliftzyn, het geen anderen egtermaar voor louter giffen houdeiT. Zo word ookgezegt,dat voorleden Donderdag by Hun Ed. Gr. Mog. gedelibereerd was over de Abolitie van Straf, welke door den gevangen Ven&rit, dciPitte by Requefte verzogt was, v o cuö-SSo" en dat daar op was goedgevonden den gem. Vendrig vry te.£ g<S f '533 aJ - i f- tO.XIV am La* t„.» aa is1* f I ,?N »3 en— Eu «i fpreeken van de infameerende Straffe, en het overige te laa-^n cü g> o tenter decifie van den Hove; andere willen dat nog geenede-' g «•£-> st ,tt~Z cifie is, maarfommigeStedenditovergenomenhebben. S'3 S «iv. 1 o *- - r» - V- t: B t» gj De Heer cVAlmeydaextraordinarisEnvoyé der KoHingin-^ c to ,.nn' Deivtnirn.1 Koofr on man nri I Cf O AO Afotnnfia «ion HlintlP O '—-o a rrz V n ui HJ Së-ë-ër-s <J> Qj v3 'T S O V cë 3 x 2 - -T f <u r - x: kv - u cf>9 3 *^3 (L> ~{z ne van Portugalheeftzo men wil geene Memorie aan Hunne Hoog- Mag. overhandigd wyze van Converfatie wasdat zvne Souverai doogen dat Haare Ondefdaanen Kuil van Guineavoortaan voor Schip en Laading Tol zouden oj öt; ce; gy betaalcii. Men zegt dat zyn Excellentie verzogt is om als ge- gJSpSft-asg S woonlyk gefchied, deze Notificatie in Gefchrift te rtellen jé S [J .3 5 maar dat zulks door dien Mi nifter zoude geweigerd doch dat k g. S S g'JS S t'I Z *2<0» niette min door den Heer Griffier aan Hunne Hoog - Mog. van ■'.i» - 2 g J dezelve rapport zoHde ffedaan zyn. f s Hoe het zy dit Stuk baard weder nieuwe giffingefl by onze «f o .S: Politieken: De zaak,op zig zelfs zejfgenze, is niet nieuw, t "55 jin tc'^ c'c maar reeds geroerd voorden Oorlog metEngeland, en wel in Sv&'S w ör'3 aa g S 21 O <L> tri 5" o 2 o O -.&SI s? oj v M - W <L» N '.Si <U f 2"rg vtf zy"niet ontzagen niet hunne 'gewoone mecfteragtigheid den -|^ .j=S Staat te willen betwiften dat dezelveop de Kort van Guinea esC sf o - - in onze eigene Etabliffementen geen ©orlog Schip zouden mo- j gen zenden. Het was derhalven,gaan «nzePolitikcn voort, niet "g u u dier voegen dat Engeland vry onbedektelyk ageerde om aan t,o .9 dcRepubliek te toonen daarin de hand te hebben want. zegt S g.^J gj men, toen er opdieKuft door eenOorlogs Fregatvan den Staat"^ S1" g u een Portugeelch Svhip was genopien, wierd de party van Por- o «3"° g g =c, tugal door onze Britfchc Bondgenoten zo fterk getrokken, dat |v. onmogelykdat de Engelfchc Cabale ook weder in dit Stuk ban. re kunftgreepen oeffendemaar men vleid zig dat het Franfch g 3; g - - -Ï - £"2.! <«":css.. "ScXea S 3 cj »a pc mo Efquadertjé, te Brcft voor de Kuft van Guinea toebereid, daar y wel doen zal 't geen voor onderlinge ruft dienftig is. «- - °J™ it: M "O-c6*?* o cj y*'c? -j fi w w -v kcC JZè "l VO LEYDEN den 22 February. Wy hebbeaby her excerpee- Sf 3 c g-'g ^*2 ren des Briefs van den Graaf F. S. van Bylanti gezegt datJ gs E£ s ")-ë - -SosirïS nog een Briefvanden Heer Geelvink,in dato 12 January, aan eccn5Sa-o° JvgU v In ouze.Courant van den ifSdezer (No. 20) hebben wyge- meld,'dat Zyne Hoogheid dé Prins Erf-Stadhouder ren Staaten van Zeelandopeene aanmaanig Staat, zyn Advis niet langer op te houden, te Refolutie nopens den eed door Militairen op toir af te leggen had gelieven te antwoorden [ember tot den 5 dezer geen Etmaal beftand van Weer maar provifioneeïte houden in Advys.als by overfte*iming Storm en Orcaan «p Orcaan gehad. ROTTERDAM den ei February. Met deie neeme ik de kryheid UEd. te melden een Extraift eenes Briefs, die ik ont- bngen heb vanmynen Vriend te Wefel woonachtig, waarin hy jiy den bitteren toertand dier Stad en omleggende Steden, (in Ie volgende Letteren vervat) te kennen geeft, en van welke ik liet ondienftig dacht UEd. te informeeren, dcwylmenop de- lelve kan (laat maaken,als gefchreeven van een voornaamMan lie de zaaken voor de vuift aan mv zonder eenige bewimpeling leeft gefchreeven, van welke het u vry ftaat gebruik in u Nieuwspapier te maaken, en van den volgenden inhoud is Deze Stad (WEZEL) is thans in zo eenakeligen-roeiland, 1 dat aiemant bet ooit zo hcugd gfczien te hebbendes daags proceft van den eerrten Edelen genomen, verxiaarenae voor -:g; ta nul en ge en er viaprdc te houden, tl het geene daar omtrent £^.2 Jf e door de andere Staatsleden buiten zyne concurrentie mogte -a a~5 vJl worden gerefolveerd, dan de Heeren Staaten van Zeelandbeb- S jj? 5 ben den 5 dezer de vry fterke rescriptie van Zyne Hoogheid Jf niet min ruftig beantwoord, zo als hctvolgendbeknoptUit- •- -v N trekzel kan doen zien. In de e^rfte plaats zeggen II. Ed. Mog. niet te zullen rcle- vperen verfcheide bedenkelyke (tellingen en uitdrukkingen', in Z. Hds. fchryven vervatals niet verivagtende ,'dat Z. H. door het perfifteereet by foortgelyke allegatien eene bepaalde deliberatie op dezelve zal noedzaakelyk inhaken. Vervolgens verklaaren Hoogitdezelven dat door de weigering van Z. D. W f b -3 "7 "S ^^5 o Oi»' O f- p T3 C/> (3 Tl u n f r~ ua Z- 22 r Z rrm ui r/iY® 1—.5 "3 V3'»> *3 .3 9 -C S" tD CJ H -H N Ue «'Ökp'Tj M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1