3" ft D .3 3 P V3 ■a M d ri m -V -H d 2, ft ^3 s/n O Tr't'' o r° 3 --r* »w J d pv: m FÏ ~\—M J, F* -5 .sg.?pfl,-~^' s S 3 x 5S3* F 2-3 3 5 jjf rr* ShO1-* 2f r. 5 C- O. H n» *T 3* - g S-53-3 S.3 F3? S 3.-.Ï, S. P-- Sj-ivrp- <5-=-§.s.m d-?3 ".cïl'Sr-- £dbd .2£MS ri'i-6-s I/;* - F5?l£3- ^5* -i -re i "H A ^ïN -6 o 3" 5' 2 ï*.--< - ?r 4.5; 2 1=3»- a?<2?r" 2,: -J* a 3-» s -1 n u OS ft o ft c iT'- J3N 3 -»-*<£ 5 m - f'-rr Cl.' c 2 £*3 o 0, s v **^'2 C n a .5f»£1>I -I 35 3-r-o O o a- S! g 5 g-* o a 5 «ti 3 f® - £;--5 - .5 - 5 O -3 P 3 T N r tl rj 3" ?*2 S f S.S-^ -7 33? 5 N§-«=3 vS - aq O C 5 f» 3 r. c *r- a- -1 3 2 ft i - .GO"3 g B a - a 1 TcêHunr een éx'trvwel gejcegen Hl'VSMANS. W'lOMNr,, met omtrent Vrrig Morg- n WRY- en HOOY -,L ANDEiN, gcjc'ifgcit aan tien anderen by vien H.iyzc Cr.untJliyn ondyr ZoetertvoudeTc; bcvraagen by den Notaris B.SQBT- - !l'"W)/f tc t.cyden. l.-CtteasVG,'j-rni»n it. Hob roek en J. Eaftdrager, Makelaars znll.ee «V -Maandag den ><5 February 1784:,te Amfterdattl r in'tbudnzyds .Hecjen Logement ,.*s avonds t.ei.5 noren yertaopen een van ouds^gerenoiHeepde. C'AT.OF.IS DRUKKER.Y genaamd JUST MQQLF.NTJE,met d.esy-el'fi H,eren - Hnyzingc Kn.egts - W'.toningDruk -.Lqotfcn Verjvery.en Claudery Stiilinge en verdere Gctimmerten,s, Tnynenen I.andyrycn, alles hy dea anderen gelecgen aan de Rivier den Aniiicl, tegenover ,- de (SooRped'i n y.oji He Stad A^lcirdpm breeder by Biljettea: Dq Papieren., Bewyzpnyap Eigendom cv, Vuil- Condition zullen vier ilagen voop cn.np den Verkoop 'sg, des v.oorinid,! igs „te zien zyn ten (lomptpirc van den Notaris, Mr. ffgrttvimMf Mftbe- nrVt'op dé Kyzer.s Gragt, naaft.de Goudc.Ketting. N<>g zullen, gemelde Makelaars up Maandag d. u 23 February. 1784 en vol-; f'-'nde dagenop dp voörjïieidCatoen - DrukVery v- rboopen alle .vafte cn.loiFe Gi-REIr DSC-HAPPR-N PAARDEN R Y T f 'YGEN.sSTYGER S- SG'HUYTF N &e.breeder bv Nn.ti'e gemeld(,'welke,by de Makelaars zal tehek.«s*>en..:yn.. rS,DF. WIT. J. (IOU.SQUET-R ÏHRÖO <t Di'ka'.., E. S.CHOLTE, T..VAN OT.TF.N, J. (d- STHYV;F.R,t;. S.CHVVR- j Maandag den, i6F,e:bruiiry I"?4te Amfterdam in het 1 Sl'YlvER'RAFF1.NAD1CRY nietdeszelfsannexe GF.RF.ED.Sl'IIAPi'RN tli.aande tipdi Prince Gr.agt, tiilFcbendeBeerc ètiykun Siraaten'sMiandags gnVrydags, tc zien,met een BriefjetJoorecn.derMakclaarsgcteckond- De P'-wyzenvan Eigendom en Veil Gondjtien zullen tier doren voor en op den Verkor pdag re zien 7' n ten Co:- ptoirt van der., j N-tarV«Mr.P. HUNTUM op de Keyzers üiagtbcnoordyn de llarieStrqat: .Qadvf.uA^.ekrii't by.de getnej.de ^altylws. J-slff rS* -1 s£ 3» - g2,5o~2 -O 3 O r. C/3 5L 5 3 O -j J» ?2 i 3 6"o 2 O o P r. 5 S>fi r« rn "Z' 3 5» ja a t r?É p- - sj*3 c -- g-" fc-O s s. ïüasi %y*~ g £-*< i.a.s.1 pi É-S si|E |l s||J 3 2 5 2 2 g'2.?6 n Ui I |6?fi*si I %p s-fslSl l r s 5L2«*Mrts<r^ïS",nc<ï'&*2':>c':> *3? V 5 ®B 2 is s s* n üii s fcgfi i Um sl §■«-§*• 1113 r? i-s-i Is Islliti ?3 g-1-3 gw "•'Sl-kpf g«|^r2 ÉS-*0 «"C.PJS'SN--- &31 O p Z S^cr2.0-3 3 *f r O" -• r? 2 2 O P O a rt H 5 22 OO 5 P 3 3 7 l J \jNi HÊNDltsK IRU'M'NÜ et»- jt\N Vl-Sv-Mnkelaars zullen opD(pgt,d»g den27 JanuaryzytgV morgensoen rcauren epdé.Flurvctle Burgwal orulertle Eobibarttc Amfterdani-. by Executies uerkoopen diverfe MEUBILAIRE.- GOEDEREN slsBcddcrts «iet War ToekeWoren i Rmoenc-- en Wldle-DdkensMabognie- co NOoteboöniesKal>inctteiir.,i Höek-BttSèttcn EijgelCeker enanikjeSineJen ySptiegcls .Schil der yen y Viocrtapygen en.E'»rpcpteiivvPore«lynen-,.Lak ien>GIaswerks eenig ge- ntgaktCuudr eu.Zih'ttw.crk,, Lywaarcn.,Mans-enVrouwe RIcedere»,„Whtkei-KalOen^PHhlceli. Va'ten .Bahkeu-, Thee Bos- fcie'n.enz.. ep.Ia.11#alyk.een- paftytjp B«Jp. KEN alles daags te v.oore»-te aien en nader berigrbydv ge.iu..Maliclaa'rs.- ArKE. AT.'BEHTtgS AUKES MAT TH Y'S. POC-Rl LRMANS- in. tWILUEIBDANIXfi DBS RIilELLES-.Ma'lcelaarS, zulten op Woensdag den»#*., jannsuy.f784; (.vo)getisAppur*dtcmoiitvoodeAchtbaHekrca ScheepencndcrStad Amftcf- dstn) in de.Rqgulic-ryDwars Stixiatby d.c Vyzct Straat, over dv.Sta-l.van rvylon "ju* dt.flus's namiddigs ten 3iiuren preeys, vcrkoo,pe)iA4P/\ykR.EtïN,alle oud 6 ii;-Jaqr; mitsgaders eenrge RYTUyGEN.cu THYGEN, HOOFDSTBLLEN-en BTi'-TEN cn.'t gten.op de.V.erkoopdag zal wurden te r ot-rfcl yn-gebtaat; ibrtederLy Bitjctten 's morgensopdeniVekkobpdag tc zien, A.,vgn AFptre«„-.J. Ldutung yj. yan «tn.BjicdtvouEebagclit,Nielli 1WI1P. (Schouten Juniory-rMa-ko-loats zullen op Md9»dagideiieeerüfn.M»ant «784; t,t Amitv/dam in 't O.tZ.ZLCrcit Lofcemont-rerkoopca NoVr^'Eib ROOPMANvs'-HUYS en Erne,, A a a n d etmgcee g e n iO 1» ij t. K t"y z er Giugr-het d.ruendi-.Uiliv v«n dedtrlnceStraat'NoV a. tEeb dito s (baande en gelod- gi rt op de ringel,kegt tegens over de Rootyns ArnsSteug-u-c NoVy De!bcl£t in een PARHUYS en ErVe -, genaamd deüFaag Biiddggsywn? uur.,.n;«eetiEneTje:^opt epudet.gegmldfiMakelmuis getpekend,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1