t vth Ysbrandsz., A. Kluft Lamiou, H. Beth Tatanges?. en J: Beth,Makelaar», zullettop HeaA,Maandagden>3óDécembff, jt - o t, t a j. A uie-.ua in 'tNieüwetyds Heerén Logement, verkoepen een extraordinarii wei bezeild BRIK SCHIP» genaamd 8.8 e S Jig «5 8 z' >,v"sft:UÜS, Kapc. is in hetjaar 1780 nieu w uitgehaaldlaag 78 voet, wyd at voet4duimholli yoet4duiin: fj hs Sq g»!t: den. Inventaris en berigt by gemelde Makelaars. 'jjiSt fejg kg§g Heden Maandag den 30 December, zullen de Makelaars JACOB VAN ORSSAGENPaulusZ.ISAAC SCHUT én LOU- ~S '-o S| 8 ja ■JJÊpB RR'VS TOÜKESteAnifterdam ia't Oudezyds Hceren Logé&ient, verköopen No. 1. ÉeU wel doortimmerd hegt én fterkg g §3 *c£ S|c« KOOiSlANS HUYS ea Erve, ftaande op de Nieuwe Heeren Gragt, over de Plantagie en No. 2. Een HUYS en Erve <j g> «.<30 Baande in de BaJtker Straattulfchen den Binnen-Amftel en Boater Marktbreeder by Biljetten en berigt by de genjclde J«1 Kh "S^bS Makelaars. De Eewyzen van Eigendom en Veil - Conditiën zyn te zieD ten Compt. van de Notariffen Boumaheü van Ban:. »S, «.fc Sjr1 Heden, Maandag den 30 December 's avonds ten 5 uuren ,zullep de Makelaars M. Kly,G. Jarman en T. W. Beth te Amfter- g 5&g dam in 't O. Z. Hceren Logement, verkoopen No. 1.Een hegt Berken wel doortimmérd BROODBAKKERS-WINK EL IiUYS o 2 2 «msS en ERVE, Baande in de Boom Straat, het derde beooften de Dwars Straat i en No. a. Een dito, naaft No. 1.bewoond door een O a S g g SSwk Zeevcnmaakcrbreeder bv BiljettenHeden, dezen morgen van 10 tot 12, en's namiddags van 3 tot 5 uuren, te zien. Pe Betary-S J3 g. g gg QD zen van Eigendom en Veil-Conditiënzyn dezen voormiddagsten Comptoire van den Notaris JiF.Aleycr op 'tRókkin by g 5 'g g® U° fc {li- de Olyflagers Steegte zién. 1 C L" S 0' JENS DE LEEUW, MICHIEL DE LEEUW en NICOLAAS JACOBUS FABIUSMakelaars züllen op Heden, Maandag 5 §D den 30December's avonds ten gunren (volgens Appoin&ement van de Ed. Aclnb.. Heeren Scheepenen/te Anifterdam in Ii'et S e o g N. Z. Heeren Logement op de Haarlemmer Dyki vei koopen een party puykspuykrype Cabeffe PORTORICO TAB'AK zoo g g c 6 éi .«TeEg gezond als befchadigd; leggende als nader by Notitie wordaangeweezen. j»3 -3 «'8 M t G. VAN ALPHEN, W. DE CROMMEW. H. CARLEBUR J. VAN ALPHEN Gysbertsz. en H. VAN DER «3-S É-" E'S^Si e ÏALR JuniorMakelaars .zullen op Morgen, Dingsdag den 31 December, 's namiddags ten 3 uurenprecys, te Rotterdam in heft; 3 >2 S w g ■-{-&?« Logement hft ZwynshoofdverkoopeD eenparty vancirca 300 Vaten nieuwe Lemmerik BOTER, minderen meerder befcba- B S sig Er digd.by Kavelingen van 10 Vaatjes teflens. De voórfchreeve Boter zal gekaveld leggen in een Pakbuys in de Boompjes agtet g g g S^So135 g ij u de Huizinge van Mejuffraaw Wed. den Heer A. de JonghHeden en Morgen kunnen worden bezien. J 0 P c &3 Op Morgen, Dingsdag den 31 December, zal men op de Hoffteede ZIFlKTEtf,^verkoopen een groote party zeer Zwaar HAK- a beu 3 g"0 S u »Ttó>£ HOUT, als ElI'e Elfe, Eike, Willige en Ipe tot Erwetbn Ryfeii: alles leggende aandenRhyn; en zyn nog op gemelde ftSfOgo Hoffteede te koop uit de handeenigezwaare Like BOOMEN, en opgaande Willige, dik vaneenaeeneneen half voet over g 't kruis: Te bevraagen by den luinraan aldaar. .Zgc.»® üg,3sgSs Op 'Dingsdag den 7 January 1783 zal in de Herberg Romen te Warmond, publiek worden geveild een hegtfterk wel ON„gcu.ij doortimmerden zeer geextendeerd HUYS ea Erve meteen THUYN daaraan,zyndeeen GRUTTÉRY waar in die Affaire o o-g J§ S J2n o. sedert onheucheiyke Jaaren is gedaan en nog word gecontinueerd, ftaandeendegeleegen in het midden van denDorpe Warmond 3 g "g S voorn.voorzien met extra ruime Koorn-en Hooy-Zolders Stallinge voor4Paardenen 15 Kóebeeftenitem WagenhuySE <u Ss sS „-55 ■»r<.rr "L..aJ/iara l^otitriwiAeto moewntr oen nifinMUTTVÖ óm Ï1..M UfamatrlA Clvn+.tem dj H fet j^j g - ve, «o a> <2, p 3 s? Turffchunr.Schnitetihuys en verdere Getimmerte, metnog een apart WOONHÜYS enÉrve ftaande agter gemelde Gruttery«J-S tn Voorts nog een HUYS «n Érve, mitsgaders diverfe Partyen extra wel toegemaakte en zeier wplgeleegen WEY-LANDEN, ge- M a. S Z "s leegenonderWarmondmeergemeld: breeder by Biljetten gefpecificeerden nadégiüformatie tc bekomen in dezelve Gruttery, 5o <5 Ji S als meds ter Secretary van Warmond Zynde inmiddels uit;dc hand te Koop. §££.«§1:2 éi BydenBoekverkooperP.D£IV/f£fVGdTteAmfterdamworduitgegeevenBIBLIOTltËCACRITICAVol.II, ParsIII, SBu j? °c~* --i behelzende: Antcdota Grttca Villoi/oniG. A. Odeiici Epifiola de Marmorea DidafialiaZerrii Fla-eci Fafts K.om.R.. Owens 'g tv NoSes HaganaSaxi Onomajlicon Litt. Nodcll. Obferv. Criticaen verfcheide andere. By dénzei ven is méde van de Pers geko- S? 5 ti ja j- "2 4 <0 men:..GEZANGEN MYNER JEUGD, 8vo. k H 23 EXF.MI^AAREN worden voor 8, in plaats van/ia, aan de eèrftkomende afgeleverd, en Dvel uitterlyk DEZEN DAG £?B.g <na 0 d t'< en MORGEN, kunnende intuflchen ftaat maaken; dat naardien tydgeene EXEMPLAARENdan tot dé voorigePrys zullen '2<c u'^S ai'-- te bekomen zyn, van het VOORTREFFELYK WERK van den Wel - Eerwaardiger» en nu Zaligeu Heer JOHANNES PEE- u "S g c E, o h oS NIER, in Leeven zeer Geacht Euangelie Dienaar in de Gemeente te MiddelburgL. MAAS PRACTICAALE VERKXAA- 52'='®'o^i2S'?:5Cë-c'^a'Jol '2 RING qverde HANDELINGEN DER APOSTELEN, vier dikke Boekdeelen, in Quarto met de KAARTEN ,betrckheiyk gagvi;« S S g w r B tot de REIZEN der APOSTELEN. Een Werk dudeboogacljtinge van geleerde BYBELMINNAREN reeds Jaaren lang heeft 52 u fwaa' -g;lc weggedraagendaarby het ilerkdebietvan dit Werkis mede een overvloedig be wy.s, doordien op de ze weinige Exemplaaren §5*gS 2&'§ Lgjo- naar: Een DERDE DRUK in minder dan in 8 Jaaren tyds zal zyn uicverkogt- De Aflevering gefchied te Amfterdupi by de g "3 S5-S cC ERVEN VAN F. HOUTTUTN op net WaterRotterdam by VAN DEN DÏUÈSén te Utrecht by J. C. TEN BOSCH: Kun «O S -5 S 2 fe g g 13 b- g g nende om 't klein getal Exempt, niet verder verzonden worden,dien dezelve begeeren,gelieve dien voor Rcekcnitig te ontbieden B"S-a EaWKEod.,|5|;'3 J- PH. STRÊCC1USRoekverkoopei te Dordrecht, geeft uit en heeft alom verzonden: BOEZEM-OFFER tot GOD - 2 g« is.a w'f V JPH. STRECCIUSRoekverkoopei te Dordrechtgeeft uit en heeft alom verzondenBOEZEM - OFFER tot GGD j S 0 «E o,w S wegens den KOMMF.RLYKEN TOESTAND van het VADERLAND door ROELOF ARENDSgroot Quartoop beft j> g,N Jj f 5 O CbSi o Schryf-Mediaan gedrukt: a6Stuivers, en te bekomente Amft. by C. GroenctooudJ,Ferlcmen ConradiRolt .J.KrapA Z. o >SkÜ>J s s 1 8 5 D. tnA. Vis; Leyden F. de Does; Haarl. Tydgaattn Beets's Hage B. VermeulenPlaat N. Comp.Delft dcGrobt; Utr. Stubie, g j- SO F G. T. en A. Vla.Paddenburg 'Middelb. P. Gilliffen en verderalom. q E ïjjR qo-Ï 'II. Bovenftaande Boekverkooper geeft liit, en is alom te bekomen by bovfcngemélde B'óekverkoopersKRISTIAAN en o2t5^ FREDER1K LEOPOLD, GRAAVEN tot STOLBERGS GEDICHTEN, uit het Hoogd. in het Nedetd. gevolgt door f ROELOF ARENDSeerfteStukje, in 8vo.zindelyk gedrukt op Schryf-Papier i 8 Stuiviop Poft-Papier 12 Stuiv-. NB. De Uitgeever dezes boud hetregtom Piaaten daarbytèlaaten vervaardigen naar de brigineele Hoogd. Druk. i In den Boekwinkel van de Erven P. METER en G. IVARNARS te Amfterdamword heden uitgegeeven Het ELF»E DEEL van de SPECTATOR1AALEN SCHOUWBURG, behelzende eene Compleete Verzameling VaUdé Ifeefte Zedelyke Tooneelftukken by eengebragt ui.tallede verfcheidene Taaien van Europa, met nieuwegeinventeerdeKorft- Piaaten van VINKE LES vercierd. Dit XldeDeel vervat: De Deferteur uit Ouder Liefdede Fabrikeur tc. Londen en Karet en Karolina. Van de voorige Deeien zyn nog «enige Exemplaaren te bekomengélyjcook nog een zeer klein gefitl op Med. Schryf-Papier; al« ookde ALGEMEENE BLADWYZERS van de voornaamfteZaaken wellre voorkomen in de zes Afdct. lingen der ALQEMEENE OEFFENSCHOOLE van Konden en Wcetenfcfiapp'ènin XXX Deelen uitgegehvenwaar by gevoegd zyn nog IX Piaaten en XI Kaarten. Van dit Werk dat nu afgelocipen en geheel Compleet is zyn nog eenigeExempl. -_-r. te bekomen gelyk bok eenige apartp Stukjes geduurende-een korten tyd. Nog zal in de aanftaande maand Maart, by bovengemelde uitgegeeven worden Eerjle Vyftal PLAATEN voor de GERMA- NICUS IN ZESTIEN BOEKEN, door L. IV. VAN WINTER, geboren VAN MERKENwaar van het Tweede Nyftal inde 1 <j H i e z, maand Juny volgen zalca'de zes laaefte in November deszelven Jaars. De Liefhebberen welke Proefdrukken of op groot ,2 O évg r. v. rrj" si 8i-" t-1 V' pf: voirrige yertraaging van dit Werk't welk met alien y ver ftaat gevolgd te wordenen waar van ten fpoedigften. wederom eer. 5 5 c o "5 B- Stnkjé voor't IV. Deel het licht zal zien. III. Het voor Kinderen en Jonge Lieden aller aangenaainft en nottigft WerkjeDe c 6 S ONTDEKKING VAN AMERICAdoor J. CAMPE Eerfte Deelbehelzende het Leven en de Lorgevaften van K O 'S B S 3 g g - 5 kE g LUMBUS, het Tweede Deel, behelzende het Levenvan FERDINAND KORTES zaleerftdaags volgen. IV. EVELINA«'w E 4 2 eeDe Engeifche Gefchiedenis Tweede Deelwaar van hetDerde of laatft* zoo dra mogelyk zal verfchynen. En V. G. S. '|;V j£ï S'^le®3 STEINBART'S WYSGEEtUGÊ OPHELDERINGEN over zyn Werk wegens de Leere der Gelukzaligheidbevattende 2 3 x O i:,% S'.§' --.V 5 eeija-Algemeeoe Verdeediging van zyn Saménftel tegens de Bedenkingen en Tegenwerpingen van zyne GeleercjeTegenfcbrv- >-C ..B'C'S s ■-/ '5¥, ta v/ren uit het. Hnogduitfch vertaaldEerfte Stukje. 0 -..it li-3 't'F. E 3 By PETRlfS CO NRADI té. Amftérdam, is heden van de Pers gekomen: Het zevende Deels TWEEDE STUK der Handelin- g itk.^ t 5S .2 rt gen van het-Gcneeskundig Genootfchaponder de ZinfpreukSERVANülS CIV1BUS, bevattende de Verhandelingen der Hceren «,C C1 j 3 w Q. TER HORST, G. PEREBOOM en andere nopens de Vraage Zyn er Braakmiddelen die men in zommige gevallen boven - t- j?.S g- 'den Wortel vanlpecacoanna verkiezen moet zoo jawelke zyn die middelen, en wanneer komen ze te pas? Hier by eenige - J 5 - s Waarneemingen van. de Heeren C, TERNE, J. STEENHUYSEN, PH. J. LOOF, J. BARUNCKH OFF cn F. BUCHNER, a^'<§ 11" g -3 tot de Genees-en Heelkunde betrékelyk, in gr.'8vo.: de Prys is 110. Eenige Exemplaaren zyn nog compleet te bekomen. sO.'«ed 2 >M «5 "?S By V. VAN DERPLAATS te Hariingen is vsndè Pers gekomenDE DOOP DER KINDEREN verworpen ender BE JAAR- Ü'ft-Seé, "Dbops aan Kinderen wier. Onderen of geêne Lédemaaten zyn, of Gecenfuieerden- - ook over digaanooégte Kinderen en Von-.2 a. -.®N 0 - delingen. Eindelykwordin dit Werkde geheele Kinderdoop verworpen en de verwerpinge daar van aangedrongen metbe wy- g S S o.®'H 2 g a" b s c->T zen,die men elders te vergeefs zou zoeken gelyk ook dezelve door geenealgemeene Kerkvergadering óóit is vaftgefteld, in gr. b e men elders te vergeefs zou zoeken gelyk ook dezelve door geenealgemeene Kerkvergadering ooit is vaftgefteld, ln gr. OAavo: afii6,en ia totgemak der Bóekverkoopersinde Buiten Steden te bekomen te Amfterdam by PETRUSCONRAD t. 5 ■By B. WkLD te Utrechtis van de Pers gekomen: Het SPECTATORIAAL TOONEEL, 3de Deel, door het Genootfchap §*3 k* -- S'S^1 EX GAUDIO VIRTUSbevattende de verbeterde Echtgenoot. Jerome Pointd. Nanine of het overwonnen Vooroordeel, a 4*5 2 f>e Engelfchraan in 's Gravenhago. Julia of de Gelukkige Beproevingop beft Schryf-Papier gedrukt., inklein8vo.kf 15. dl 5§-Sv F Van de "BweevoorageDeeltjeszyn nog zeer weinige te bekomen. ai'i ,-£(5 Alo-rnme is te bekomenHet Leven, de Aanmerkingen en Gevoelen» van JOHAN BONREL, benevens het Leven van g.g.«5! g".S h .„t> o c S SC ■verfcheidene merkwaardige Vrouwen, eerft uit hetEngelfch inhet Hoogduitfch, met bygevoegde Aanmerkingen en Gevoe- t.% eas,^ §,'3 lensen nu in YNederdurtfch vertaald met fraaijeKoperePiaaten4Deelenin klein 8vo.van het 2de3de en 4de Deel J m zyn neg eenige apart te bekomen a/i1(5. JOIf. VAN T1FFELENBoekverkooptr te LEYDENgeeftheden uitVERHANDELINGEN over de Uitvinding tn Zd- jij L.'S S S-E S a, 5- g menftelling van een NIEUIV CIMENT door den Heer L0R10T en anderen tot verbetering in de BOUWKUNDE ..voor onze "c 15 c.; H EJ .¥5- Landgenooten byeen gebragtuit het Franfch vertaalden met ie nodige Afbeelding e vermeerderd in 8v«.v d li Stuitert, p» "2 H S 'Hetzelve is mede te bekomen bv de meelie Boekverkoopersin de Nederlanden.- 0 S-v •■2.£"o .3 -2 S S 5 By IJ. VAN OTTERLOO te Utrecht-, word Heeden uitgegeevenhet derde Stukje .vanden KATECHISMUS der H. GOD-Ojo >^0 «■ËLEERDHEID, in aangenaame gejprekken, naar dé order der Hoofdftukken van A. HELLENBROEK, metvcelen Bybelver- fcj Q c "g è,.S 50 S ja 3 klaarende Aaamerkingenzeer nuttig voor die hun Bclydenis leerettof die gedaan hebben, wegens derzelver duidelykheid 33 S g Si v fe 2 door,denWel-Eerw.S. VAN EMDRE, Predikant te Hoornaar: de prys is 14 St. Hét vierde Stukje word reeds gedrukt, waar-H B S.g b"3-- mede dit Werk compleet zal zyn. By bovengemelde is thans de tweede Druk van de Pers gekomen van de VaderlandfcticGcfcbic- g S-S'o-gS'ë s c >J Aenijcn voor de JONGE JEUGDdoor gem. Eerw. Heer VAN EMDRE in her zelvézyn de voornaamfte lotgevallen van onsa So~S-a s«a- Vaderlandte viuden van de vroegfte tyden af tot op dezen tyd toeen om het zelye deri minft Vermogénden onder de Jeugd ver. cc krygbaar te maaken is het op de geringe prys gefteld van eene Stuiver. HISTORIE Vjinhet STADHOUDERSCHAP inde NEDERLANDEN, naar betFranfch van den ABT RAYNAtf L. e e.Z^.°i§.S gcS in groot 8V0.h 25 Stuivers, op hetzelfde Formaat als de andere Werken Tan dien beroemden Autheur, om erbyge- £,2 jj £'<§«5 135 g ~j 2 voegt te wordenZyn te bekomen te Amfterdam by A. Borchert enz.; Rotterdam de Vijfeti en Êetheill; Dord BluJfé'Z j-s g H h -2 Ci tn p «i St e, en van Braam Utrecht Wild en Vis; D.elft de Groot; 's Hage TbierryMenfmgh en PlaatHaarlem van der Aag m ,4 Leyden Heydingh en Dees en verders in,alle de Steden by de meefte Boekhandelaars. O S cp? NIEUWE GREGORIAANSCHE ALMANACH, van het Jaar O. H. J. C. 1783, waar in onder andere is alles wat in êoue compleete Almanach gevonden word; korte fchets van het leven van Paus Gregorius den 13de van dien Naam, ter géle- genheid der tweede Eeuwe toen voornPaus 158» dezen naauwkeurigen ftyl heeft ingevoerd, en ig vercierd met deszelfs wëlge- lykend Portrait enz.de Prys is 6 Stuivers, te bekomen te Utrecht by A, STUBBE Boekvcrkoope? op de oude Gragtovef do Maanburger Brug, en alom by de Boekverkoop»*. O üi.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 3