t su 2 HÖ-2 a?» - y ►a n .UdttfiiPKrm-itrdrYi S&2 Ê^fllliï? I èlls-fc; <T> öq a jii ro s*2 2 S" 5 ««aE» 8 K-5'^5 c-o S g-ie.a'JSöggrg'S.awSN-»?" oSolSs^S^saa3"^"0^ aB.'grB'ïs-gjB aSffffS 0?S5d=S»^?®B H O 2 v- ïfrS' O P^5 JLsJ rT2i 2. 2-cr* 3-S'ts .gS^-g frffftBSftSSflrW b 3 5" 2 F I S a e 0 rt M n fï O r, a.? 2« 2g t| g-Sls-S- S'S-B 9"B<S 3-S S:^ f 8 ?.|y B g I •g^s S^l E **3 P-~ ►o ff f» O ggSSgs ?a&S;3Sf. 5 g s a _4 C t?. 3 3 ^OCJ <0 7 BT re 3 3 °53 c s-sJg 8 gs-43 Sjah S-'S5! B-a S 5 O O 3 O'S 2 *5 •'Wo 1 tt«ï;?ir •BflIlB. *V s*. <v s oCSo-^H-gS S f SS f5? -Is^ll! il§*- «§-N g S-. s-.s.|s" pv a S sJLfifa 2 S So M vN HL-OQ M O. O 5 >?-•-5-2; 2-2 ttt (I M (J W 0 J| cr^Cé?^;r:W-<t2>tf^Cö£ 2 2 3 O-CU c«o-?>< <5 »ow c O n -u.w mftO^tsgo «2 ^2 2- 5r 3 -J n - «- w -5,w^ïïrib.a?'Wa'J*ft.riA>«'3KM Q- CL rt «0 C/3 er a i S 8 S S-'5i£!< S!2'.B Cr" O *-r- - t-t «o a u< ix P s -8.33 S.--5 *12 BS g« 2 HHOUO^OO PBO 2. N C M ►*9: O- re N 2cL&*co 3 n: re Ï5 2 p. n o.° «°S B - a JX rj ffc re B-S B S £^«'^8 5 S-» S 3 o BO,(IB»',?5«Ï. B I D n S' K,t,Sol,wroFa?S!!< ?,w S <9VBS»?B'a-5 3SS2 JS. lz n O B rPa i W3Q ZZ, M CU g (e'SS- C -v .-■ .B 3 p O. ■o-3 VtJ èa cr«j CL. O O cu •rt- 3 ^SCï7;öc«<i5>Hö3 ÏL /Tl O. CU N ai S^v^" k CU 3* 5* ny< o EC ?8 wg.p P-o 5' a r; n r> ra -sj r: tJ r fï l: o*!TWft jjj.S Z C Sl-istl&s SS-Sfto^NO- o-<«3- ^!|o|II B.aS, 3"ë-5xs- n Kti &°j a «1.1 S 2 2 O'S B o.? O n 2. 3 «3 B .£i.o«j rj o 2 o- '3 rt hj O- Is«r HüEi'ülilIM O V •J 2 re •Ê2-? m CL 2 r* O 5< re ï'S^ *T n reo.=r»rëB™o«^0 É<ss q £5 cu o J-* co o 5? s o ?n «s3nHre3a q-ÖQ S 5:,wq s Ëi n? »b' SgS'SS.'S 5T8'aS-~l?o. "- S a S srN»2 re a;^» *i- M re.re W 5*3.3 re - n o 2 H o>H 2ê W S O-B O K KW3 Uït® |g*3 s »p §f.S,4|irg'ff¥g§"0 re -•. B." 3 re K'SiS S a2 re O 3. o- re 5' Ja'-g5 3 w ar B o |">g g "6 o." re ETS n S jI-oo§-9 o<!<»,<g-%B' rlïïS'a B-*, "^^I^^MS^SSSuïs-S onJf2S^BBnSSB(io.Ng>« -O-O-» Kpb»S»5P»9»| SlrJ?S«5 Wo re 3 ^3ll|fce;||; CU' 5 b-3 O <i W n ^/*3 CB5Tq O- O B 3 Cb ÏTi'yj >>v O yg 2 ore 3^ a S re S 2 g 3" 5o? a a 5 Sprè Hg p a 1.EL« p. B 3 3 3 pr c<m»o5 Sï-Oo.8 b-S'2-^ o=S' S'r'BjcrS.goaEns" BrDST" =cn «s--of-B as 2 o. o a v H „,'2^N0ore_^„_- s B-e-f.jTsr-lgï^vs - |f "P*frre>S5>^§S§<5 èW2.ti _4 ^•''og-ësSOjjj s S*-3 R 5' 5" 2 B Ër" n ^.o ?hit-25S5S o Z CU h.. £,3 cr«< n o a w> v< a O CL {U o D O fï 3 8-3 S5? P*re Br* -1 o wrtCOrD'-ic:,3B:a S r> b i jj j— O i r» ïr i O V> 2 y"o O S, re' 3 «x re ?re 2 -O.» re ö5r« o o-tï} P,i«i 5 o o- H cu <T <t *f> r-* 52 i>» 2 £r ?^a«< IJg-gr j JJ* rt- o 2 C 2 fq 3 3 3 ju o g. J-- 3 3 -jjj a c/3 (-\ 2 3^ I> w D cn n o a 2: 3 Q.CL' C B T rp PI H S S' S' 3 S'",§'? S^S?3 s - r> te -- cuwtB a r JIPS De twee DriemaftHOEKER-SCHEPEN, genaamd DE LADT CLAUSENgevoërd by" Kapt. Mollys lïèhftn en Z)K FRANCJSCUS gevoerd by Kapt. Fatkincr; als mede een dito ISNAAUW - SCHIP Z>£ 5T. JOSEPHgevoerd ki-y KsptAndirisOhmau welke den 16 December 1782 verkogt zoude worden doorde Makelaars T. Berb Ysbrandsx en A. Kluft Lamiou (zyn door dé. InvallendeVorfi ui egt (leid) tot Heden Maandag den 3oÖecember: breeder by In- ventanflen berigt by de Makelaars of by Jan d'Arnaud Davidsz. J. J. VOUTE R. VOUTE H. HAGEMAN en P. F. VOUTE Makelaarszullen op Maandag den Janüary 1783, 'savbrids tensuuren te Amfterdam in de Nes in de Srakfep Grondverkoopen 150 Baaien KOFFY - BDONEN (zoo gezpnd als befcha- aigdj gelwt uit het Schip Je Juf róuw AaltjsKapr. hot'tfVosvan Suri namen leggende als naderky Notitie (laat aapge weezen. JAN WILLEM SMIT, Boek- en Konftverkooper te Amft.is van de Pers gekomen en verzonden LEER der PLANT KUNDEdoorZ). DE GORTER Oüd - ProfeiTorin de Genees-en Kruidkunde te Harderwyk, Lyf-Arts van Haare Rus-Keizerl. Majt. en Lid van verfcheioeMaatrchappyen enz.EerfteDeclbehelzende de Theorie of Befpiegeling. welke opgeeft de'zetïe- *e^0®JV0l|enf deMethodevantJNKaEUS de Planten celeeren'kennen'entebefchryven,teirdietiftederNederlandfcheLief- feebbers der Kruidkunde. In dit Deel word teffens aangetoond, hoe men uit de Natuuriyke rangen der Planten, derzei ver Médi- «naalekragtenkanbeoord^élen. Voarrf gaat een Inleiding over den Oorfprong, Voortgangen de Lotgeval Ten der Kruidkunde, daar op volgt de Schets eener Plait, ommeteeaopflagdes oogs het beloop van het gantfche Werk te kunnen zien. Ditonont- beerlyk Werk voor. Heer en Apothecarsderzei ver Léerlmgcn"falie dig zig in de Kruidkunde ocfTenen is versierd met twee *opèr'e Praat en enz.ifiiói lamcde te bckouten te Haarl. by Wafrïlc ën'vandcf Aa"; Ley'en Lu'-'htmans,Does en Ilonkoop i s «4ge Wynands en ThierryDelftdeGroot; Rotterd. D. Vi»; Utr. A. van Paddenburg en VisFraneker Roinar; Leeuw. Greu.L.Buthngi Dev. Lfe«a»iü Zutphen BeetsDord Biuffd en van Braam enx. S en K a '2 r-r O O *a K CLD' J? n o S1 c - 3 2 s'S a o P S 3 S S^re O g*3^ Hd.< a^B-S L c ft) fn ft 4* Ut *J 93 ff, 0. a*.S53-9l» ■2.»- 'frg In Os s-s- sa n n> fi *-1 s c Z. Z' B 9 ft rt n. W S'J3 *0 H J •s' 2 2 g-5 2 u> <U v. a cu 2 S'S"J3 gf. 2,5 g-o BrSaSs-' B-re S-re 2.~ &0 »- o n5 "„22-3. *p< - fTj ft 00 H m, SU O re» 2*^ b B X, re re re K 2 E B S TO 5 B- i-« •O Ui r» Cl a w v! CUtoOë regg^a.g>' agBrs re Bl2s'§S5.25f2 B.5?m.asï-5n2 W 2 d4b - 3 re S Tt a "*öto B fa H s»5"b O n S: er «-« X o 2 ?r c 2 Éa,s| Bi» ||."8 8^g- "■§5- re 3 2 'p. 3 n re- 2 v>- O 2 ^2 ai- JT' rv rt "v« «1 O ft M c* ?s' ft» 2 8-3 ?S B 5 Eg K K tv tü tv Q r co W. e^^ Op Zaturdag den eerften February 1783, des avphds ten vyf uuren precys, zalmen in bet Heeren Logement aan den Burgfc binnen Leydenpubliek veilen.en verkoopen een extragroot zeer logeabel hegtfterk en weldoortimmerd dubbeld HUYS en Erve voorzien met diverfezoöbehïngen als onbehangen Kamers en Vertrekkendaar by eengroote TU.YN, mitsgaders een extraruihy.WEKKHUYS,bekwaam totalleFabrjcquenen contineerende de Woonhnyzing, voorts al het geen tot een zeer cemmodieufe ,aangenaame en logeabele Woonirigisbehoórendeen nog een begt fkrk en wel doortimmerd HUYS en Erve mede voorzien met diverfc 200 behangen als onbehangen Kamers eu Vertrekken, mitsgaders andere Commoditeiten tot een zeer logeabele Wooning behoorendebeide ftaande binnen Leyden voorn t. op de oude Cingelomtrent de JmvoffenbrBgge bree der by Biljetten intuflehen nadere informatien te bekomen by de Notariffen KLINKENBERG en LUZAC te Leyden voornt. Heden word by de Kónftverkoopers P. TEER, F. W. GREBE en J. W. SMIT uitgegeeven vierzeerfraaye Prentver beeldingen zynde ZEEHAVENS van ROTTERDAMSCHIEDAM DELFSHAVEN en VLAARDlNGEN Seerexs» na het leven geteekend door deTConft teekenaar D. Je Jenghen zeer fraai gegraveerd door den Konftgraveerder Af. Salliett,. Deze vier Prentverbeeldingendie door haare excellente uitvoering aan alle Konftminnaarenbthaagen, zyngefteldvoorde goedkoop Prys van 110 het ftuk, de Proefdrukken a. Dit iötereffanteWerhzalalle drie Maanden vervolgt worden met twee ftuks Zeehavensals van Amfterdam EdamHoorn, Enkbuyzen, Medenblik, Nieuwehavea van Texel, Goedereede, Hellevoet enReede, Briele, Maaslandfluis, Dordrecht, Rammekes of Haven va» Middelburg, Zierikzee, Vliffingen, Ter Goes, Harlingen en Staveren. De Uitgeever's van dit Werk verztekeren de Konftminnaara» dat zints eenige Jaaren in ons Land gee» beeter nog uitvoeriger Kohftprenten tevóorfchyn zyn gekomen rJireeder volgensberigtdtf by bovengemelde gratis tebeko men is, zyn mede te bekomen te Rotterdam by D. Vis; Delft J. de Groet; Gouda VerblaauwHage WynandsLeydea Hunkoop; Haarlem vau der A»; Utrecht J, Vifch 's HertogeabófchPallier, Dord van KraamMiddelb. j. vaaA*3*M| tph

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1