m A°. 17**' LEYDSE COURANT fib* Sifej NE DERLANDEN. Ilïili 2 S S« «f «SS'Ï ii* s.'» !§4ss| -2 =3 s I«|i5 sr" C t k P R i* D 4 0 N*. 149 b i* g*J3 ^2* -a o2 "3 a bö£ B-.E Dl* tj DÈCBMBÈË.. w*. sn If cjo-S M rt CU JJ fe. I <=6-Sp 13 a> B 6.. 8§t®4 o=<ai g =®-- i_ £C jo e - j- izgo.2^«i<5 Sh fa jO E« i. SdS 3 <u o W .••HO .5 25 0Y fo|2g® MS w S S<# ,|-g.v* 133 GROÖT-BRITT ANNIE N. LONDEN den 29 November en 3 December. Het Hóf beeft eergifler een Extraft van de Brieven van den Admiraal Hughes in Ooft - Indien gepubliceerdhy geeft in dezelve een verhaal van het Zeegevegt van den 10 eebruary, ivaarvandemeeftebyzonderhedenpubliek gyo; dat by vervolgens na Trinconomalo gezeild'is om zyne Schepen té herftellen", en daar van den 24 February tot den 4 Maart gableéven wasdat by den ia voor Madras gearriveerd ïyade, den 30 Maart door the Sultan van 74 en Magnanime van ^Stukken was verfterkf; dat hy den6 April met een verfter- kiug voor hetGuarnifoen van Trinconomalo vertrokken zyn de den 8 het Vyandlyk.Efquader wéder gezien had, en dat den ueene zeer hevige Aftiewas voorgevallen, waarin onze elf Schepen van Lipie 137 Dooden en 43oGekWetften bekomen jiiddenbeide Kfquaders hadden veel geleden en lagen tot den 19 in elkanders gezigt om hun fchade te herftellen ,wau-. jeer de Franfche Vloot, eerft mine gemaakt hebbende-om ons teattaqueeren afhield en na Batiealoeen Hollandfche Haven cpdeKuft van Ceylon zeilde, van waar zy den 11 junyis ver* trokken. Onze Vloot arriveerde den aa April in de Baay van Trinconomalo herfteldé zich daar, en zoude den29 Junyde vyandlyke volgen en opzoeken. Wyders heeft het Hof ook bekend gemaakt de bemagtiging m het Fort Dalling in Guatimahen andere Spaanfche Pos ten aan de zwarte Rivier gelegen en 'tkrygsgevangenraaakén van 750 Man Soldaat enzynde die Expeditie door den Kapitein Catnpbel den 31 Augufty verrigt. Ten aanzien van het Vreedes werk weet meö totnog toe niets inders dan dat heden de Lord Major een Brief heeft untfangeri vap deaHee'rTownshend, een vanZynerMajefteits Secretaris- Ten van Staatwaar by zyn Lordfchap berigt word, dat er een Exprefle ui't Vrsnkryk aangekomen wasmet tydingdat de Ereliminairen aangenomen en geteekend waren tuffchen de Commiffa riffen van Groot-Brittannien on de Commiffariffen van de Vereende Staaten van America, doch dat het finaale keilnit van hec Franfche Hof, met betrekkiug totdie Prelimi- juircn, nog niet bekend was toen die EXprèffe vertrok. Het gerugt dat de Heer de Rayneval metde Preiiminairen vin een Algetaëenen Vreede uit Vrankryk was gekomen ,dee- den de Fondfen wel j per Cent reizen maar een gerugt van een tegen overgeftelden aart,brggt weder onmiddelyke daaling e weegInmiddels is het zeklpr dat de Heer Rayneval gifter morgen ten half 2 uuren alhier is aangekomen met De- peches van bet Franfche Hof; doch hctfmertons, dat wy er moeten byvoegendat wy niet in ftaat zyn om h et Publiek voor tegenwoordig nog geluk te kunnen wenfchen met een nJpoedigtn VREEDE." AMSTERDAM den ti December. Kapr. KI. Ehlersgifter van Cuvscao in Teffel binnen gekomen, was den 10October van daar vertrokken en volgens met den zelve ontfangen'e Brieven waren aldaar gearriveerd de Kapts. N.Bygge van' Oftende V. Hendriks, C. Drange R.Douwe*, A. FygelT. Hatafcn J. ICueleren H. PietersszVoorts waren by *t Eiland Aruba gezien (en dusvoorby geraaktjde Kapts. J. Muller en Chr. Vitfervin hier mede derwaarts beltemd wyders zonde met of kort na Kapt. Ehlers van Curacao vertrekken J. A. de loge, als mede denkelyk u»g in de maahdOftoberde Kapts. KnelerA. Fygel&c. Kapt. J. Riems volgens onze vo'orige van Surinamen in Teffel binnenwas den eerl'te* Oftober vertrokken en brengt narigt, dat aldaar gearriveerd zyn de Kapts. J. PcterfenAnd. H- Dirks, J. Evens en M. Klaafen;delaatitehadinde Maro- wvrie aan de grondgeweeft. Door donker Weer en Misgiflhtg is in den nachttuffchen ien 26 en 27 Nov. by Schennonikong gebleeven, het Schip van A. Chriftiaansz, van Kopenhagen herwaardsbeftemd; van de Laading was een gedeelte (en wel de LywaateiO droog doch het overige nat geborgen oolcwas het Volk behouden doch liet schipis weg. Te Havre de Grace is met verlies van Ankefs en Touwen birnen gekomen J. f. Moller, van Bergen aa Genua in Man- ihbl zwa»T befchadigd Chr. Pauifen, van Kopenhagen her- Waards; in Kopenhagen (met fchadeJ de Schepen vanRyn- iers. van Petersburg na Londen, Chr. Fiercke naBordeaox en Gorl. S. Rieck her waards komende, heide van Koningsbergen. Door her F.neelfch Oorlogs - Fregat the Ckattatn Is genoo- men en re Halifax opgebragt het A nericakns Schip de Gene raal Grcst, Bacon, van hier na Philadelphia beftemd. 'sGRAVENHAGE den 12 December. De Heeren Staaten van Hollanden Weft-Frieslandzyngifterenhedenwederver- gatlérifgéwécft. Men ziet thans Oopien j/an de Propofttie door Zyne Hoog heid voorleden Maandag ter Vergadering van HunEd. Groot- Mng gedaan,waarvan rteedseen'gc meldingjsgemaakt: Zyne Höogheid drukt zig ds#r in, onder andeten, aldus uit: Htheb reedizedert een zcergertiimen tyd, metde diepfte m verorv-waa^Fging moeten ondervinden ,op welkeenelicen- tieuze v/yzc in publiqde Ge'fcbriften Myne eer is aangetaft 1 en door welke calumnicüze middelen men getragt heéfc, n vooral by de Diemermeerfche en Zuidhollandfche Couran- ten al Myn aanzien en Myne direftie verdagtte maaken. Ik n htb hooggaande injurien met veele Leden der hoogè Regèe- ring en Perfooacnvanaanzi«n,en met verfcheide Officieren n van den eerften rang in 's Lands dienft moeten duldenwaar van het gevolg ge weeft isdat Ik nog.onlangs ineenzeeral- gemeen gediiTemineerd Libel op de aller onvoorbeeldelyk- w fte wyze en metMy verfcheideazeeragthaare Regenten c* Minifters van deze en andere Provinciën voor het Pnbliek n ayn getraduceerd als vervloekte Verraaders van het Vader- landen eerlooze. Fieltenzo als ook de PrincefTe Myne Gemalinne en verfcheide andere aanzienlyke Perfoonen op eene allerhatelykfte wyze aldaar werden getraduceerd en waar by te gelyk als tot een daad van eer en pligt met rou ts de woorden de omkeering van'*sLands conftitutie en het t» dryven vaneen dolk inrtivn hart wierdaangepreezen." Ik kan niet voor U Edele Groot-Mog. verbergenIhoe zeer het My gefmert heeftdat noch Myne gevoeligheid nochdeklagten over deze hooggaande en allergevaarlykfte tirmultuaire oprnyingennocb de bekommeringen en do- Iwantien van diverfe beleedigde Perfoonenroeh de adres- e - ye et •- o £>W O B te K O X.- «j ta s w f- a ja êC g 5?*.^ - v w,-rR H <a w B Ct, C 90 £T T5 W *t3 w-Sp'ÊUgJ tiK O y c.w 41 -V ig- <w :c c S-2 BI 4 st. 11* n .32 r* S«et: -t 0 w O' - O o ks-s b O <0 fc o g N e O o E&i ■W pr W .•JC; co S3 B fen vsti een gantfeh aa«tal onzer Zee - Officieren, tioch de p herhaalde $n nidfukkelyke vertoogen Van het Provinciaalg n Hof wan Juftitie, het welk ook wel voornamelyk is geweeii c n om den luifter def Wetten en de eer en goede aaattivan m w-g 's Lands Regenten en vah alle braave Ingezeettnen te main- - n tineeren Doch eindelyk de aangekondigde vrges van dat - i, zelfde Hof voor de aU'erfchroomlykfte gevolgen, tot hier toe-S hebben kunnen effetftueerendat deae allergevaarlykfte li- o W centie is beteugeld geworden. b-S Een weinig laager zegt Zyne Hoosheid i 0 c n H?t fchynt My dus toedatzal dé eer deZer hooge Verga - j t= H dering bly ven geconfervetrd zal de luifterder Wetten en B &.(2 Juftitie werden gehandhaaft, zal de innerlyke ruft bevorderd -S en bet noodig vertrouwen herftelr, mitsgaders de voorko- n ming der fchroomeiykfte onheilen en rampen efficacieus-S "S h daargefteldwordenop het geftrengfte 't drukken verkoo- pen en diiremineerêfi'van alle Gefchriften 'sLands-zaaken c g, concerneerende by welkezig niet bevind ds naam van den n Aatheur by den Drukker bekent hoe of dezelve ook zyn Kü genaamd, en zonder ouderfcheid of ey voor of regen Myn Perfoon, Huis of direftie zyn het infefeeren van alle Staats- n RefolutienPropofitienMemariSn en van alle daar over ,22 h te maaketle refleftien in de CouranteD en in hetgeheel hec 7 druifken en nitgeeven der Diemermeerfche en Zuidholland- 2 fche Couranten, ils de voornaame oorzaaken en bronned -S der bovengemelden onheilen te verbiedén enz." Ook ziet men thans copi# van de AatlteekeningderRiddaf- fchap tegens de Refolutie voorleden Maandag op de Propofi- z M u SJ tie van Dordrecht en Amfterdara genomen, luidende als volgt3 Dingsdag den toDecember 178a. g Si*®» pun 2t>085" ••'"ü'S De Heerén van de Ridderfchap en Edelen hebben tegens de S g-w u H o 5 >2 S 'g Propofrtie der Heereu Gedeputeerden v*a <^5 2 4. Z - 0 S f, - o •QH l; a o |ass|s.<-Sf - .5 g i 1 liUfeS. ea s s Si 5 c 5» t* t- 'ïJ (h" O-C Sn O q O <k»- Je S.S g E .3 g" B B M a- o <u x: 2 V rO E >2 0 b-S1 - M L 5 T3 Otw cc:13< c J O g 5 e c< g 41 X Tl W r ut 'J u „_Q t, Zl SSs«5t|S - (35 B S cd I c sa i nC - «tsé'-S® <u J Refolutieop de Propofitie ht'td en Souvsrainittit va».Bollandin twyffel te mogen trek ken, of hetgeen op dien dagvoorgevallen is, met den naam van oproer kan beftempeld wordeu, en voorts van begrip zyn daf de cognitie over de vraag, of er een oproer al of niet plaats heeft gehsd, aan welgenielden Hove Provinciaal behoorden te wor den overgelaaterl. Tegen deze Aanteekening hebben zeventienBteeden de vol gende Contra - Aanteekening gedaan. De Heeren Gedepuieeroen der Stad Derdre chten van alle de volgende Steden, except Medemblik, hebben tegen de voorfz. Aanteekening zodaanige Contra - Aantc-ekening gereferveert, ais dezelve znllén nodig vinden. De Amtticaanf. he Brieven melden; dat de tyding vafl het Dn- afhanglvkerkennen van America door onze Kepitbliek by het Congresontfangcn is en d'vorhctzelveaaa de Vergaderingen g g Q - deronderfcheidene Starten is gerecommandeerd aan her Volk 6 g 0 0 van deZG gebcuitebis kennis te jeeven; ten einde h.etzelyé de c-f u Hoilandersxls Vrierfden hatidele en als eene Natiemet welke «j. K g men eerlang door eene Alliantie ftaat vereënigd re worden. S A'ë -5 S. LEYDEN den j2 December, De M'ffivë der Stad Dockiith "5 djy g aan de tooverige Frielfche steden welke wy in.onze Courant van voorleden Vrydag derrLeezer hebben medegedeeld, is be >2- g -3 -™ reids van die uitwerkinggCiveeft, daiBurgéMeefteren en Raa- -*«£ in eerftgemelde Stadper M'ffive Ii: b- u v --- - g g' -•3 li 2-St C 'K H w w 2-5- - U 2 V --O "ti 2 Vi tuó-d s' r t ïf-£ 2 Jip oH M «r. a. 3 |f.s 3> <u Cd 1-1 v v a •o" CJ W, den der Stad Bólstoardtaan ben geantwoord dat Hiin Ed. Achtbaatbedcns eene dcigelyke Ey Refolutie hadden genomenDit voorbeeld isook eevoledrfoot de Stad llindcloptn en men verwaf t dat Tranches den zelfden^*1 -e i, ftap zaldoen; althans de Borgery dier Stad heeft by Recjntfte 4 Jraaren Magiftraar verzogt om met dié van de Stad Dockurti q ~r 5 volgens wel gefundeerde Refolutie cn Mi five' de concert te ar et- -o S ren; dan »p welk Requeftmen nog geen Refcriptie van de Re-g 5 - geering zietEvenwel meend men dat bereids by eene Onnclu- 5 3 S-s fie van eene meerderheid van as Leden der Regeering gunftig -5 Z S vrtilde i.eannninrepr.1 avtl. id- bct5 ïn r *- «- O4 SS-3 =5 zoude geappointeerdzyfl. Te Dockum zelvè heeft men, behalven de reeds door ons y da -- - medegedeelde Refolutieook goedgevonden te royeeren ente'^ vernietigen hét eerfte point van verfcheide anderen,welke in §,5 g v J a den Jaare 1670 r.öp voordel van Haare Hoogheid de PrincefTe '3 g S -o o Albertipa, Donariere van Naffauonder benaamingvan Ecn-'l^ S o dragt «rarengearrefteerddan welk point ftëeds tweedragt en M jiqj S jaioufie tuffchen de Regeerir.-g heeft verwekt. Voorts heeft S'J. iïf- 8 «<8 de Vroedfcbap dier Stad.eene 'Commiffie van zes Heeren be- O noemd om te examinecren de Abuizen welke tegen het Re- r ,'g 12 pi Je 3 glettient van Regeering, inden Jaare 1647 geëmaneerd, moeten -a WJd 2 ingeiloopen zyn, hebbende de 22 Leden van de Vroedfehap .elkanderplegtigbeloofd, albetgeen, wattegeabetgem.Re- gJ 5 »'C "V V f-es - f!3 §-| "g S - OjJtS S-St,p|o B Ül-'B S r-6 C.J C o 4 S it 5 2 i- Hes"*" J «T C - a 5 a- g:— zs - a F -- 2 i-o s sa fcj-3Ts:2&a *-Su-SS yjfi 3 -S V W o^Cd SS- glementinogteftrydetiniet te gedoogen. M Hoe aangenaam de diverfcheBefluiten dier Regeering hun- j; nen Burgeren zy kan men daar uit opmaakcn, dat deze op den 2 "S rrv -a December hunne Regeering door eene plegtlge Depnta'.ië htb 5 «>5 ben doen bedanken. «c?tis?'5 In een ónzer Nieuws-Papieren word yerhaald dat men in a >Q, a Rotterdam, evenals in 's Hage, met een Dank - Adres aan Zyne -o - g j* '5 Doorl.Hoogheid,texteke'ning is rond gegaan, maar datdaar om B -■ n .2 "5 SI 8- 3 c 3 3 s. 1 - Q .en Ch cj -—I fjrt ^<14 >i 3 -ö 3» H ",-n '3 2 o D li 41 tl Bi fX. •Sï, ti '3 t' X- r tl <J adrf-IH; i-fr^ C< ü-H; ^2^ la ^'03 -""i ^3 ri 5' JJO.apvS e g g ,30'S A r< m.EsJ 00 .-6 a 4-» ag 5c t/3 O K «.>•-- w tH hé 1 - o <i vj_c 53 u v V? trent ook verbod is gedaan. By die gelegenheid werd als een-3 gedaan hebben met weigeringzegt menvan tien Ducaateng Z&- w jg 5 -£ u 2 welkehungeoffcreerdzouden zyngeweeft. a cd SÜjS>2 "tS l'aH Men veraeemd dat bet Hof van Juftitie reeds bezig is met N z 'r Onderzoek te doen, nopens het gebeurde op VrydagavoUd: e mu £1 4 g Gifter, zegt men, heefede HeerBailluw van 'sHage wel een uur ,g Su J.-S csj te v lang geconfereerd met den Hove,alwaaf de Heer Advocaat g >,tuo-~ ---ia"Sm j-L a LUIKEN, volgens de berigten, by onpaslykheid van den Heer «^2 g Q ta .Ro, i Fiscaal 'T HOEN, dat Ampt ad interim waarneemd, en.ZOj.SgcJ'uo'g» men verzekerd de Procedure tegen de opgefpëurde Schuldi- CHeMMS-.Bo,* .5 gen, volgens Refolutie van Hun Ed.Gr.Mog.,teruitvoerzal ^J^t44i-g brengen: Een Perfoon, benevens zyn Knegt, of zogenaamde tl Direfteurzegt men dat bereids Diugsdag avondbv denHove geweeftisen men noemdeen ander, dis zig zoude geabfea- teerd hebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1