LEYDS E l4? 1^1 !f lil si COU R ANTJIIHIP^ 1^1 1=52 igi«*ï - A". X7*»v M A A If D O NEDERLANDEN. 1DDELBURG den 4 December. Men verneemt, dat de Ed. Mog. Heeion Staaten van Zeeland op eergiiteren bi floteniiebben, den Vendrig dt H-'itté, als nog in detentie by den Hoogen Krygsraid, te reciamteren en de Judicature van denzelven aan de Hove.n van Holland en Zeeland op te dragendat wyders de Heeren Gedeputeerden van Middelburg, Zierikzée én Vliflingcu hebben geprötefteerd tegen dé wyze op welke de meerderheid der Leden hebben goedgevonden, de voorfz. reclame te be handelen. DORDRECHT den 7 December. Gifter avoöd-is alhier in den ouderdom van byna zes en veertig jaaren overleden de Wel-Ed. Geb. Heer Pjeter Pompcjus Repelaar, Vryheer van Waeile enVa;kenswaardvHeer van Spykeniffe in den Oud- raad en Scheepen dezer Stad Stc. dcc. AMSTERDAM den 7 December. Kapt. J RoUsman.méthet Schip rfe l4oop.cn 1.iefdeden 2 dezer van Surinamen in het Vlie binnen gékornen is den ai September met Kapt. P. Janfën.van Surinamen vertrokken wanneer aldaar mede op het vertrek gereed lae Kapt. J.Riemsen binnen 14 dagen zouden volgen Kapt. J. Coert, en binnen 3 5 4 Weeken de Kapts. A. Muider r en Chr. Ketelaar, alle herwaardsVoortsberigtgem. Kapt. Rousman dat de op deRiviergeleegen twee Lands Schepen als mede alle de Koopvaarders, en wyders inde geheele Co- lon-ie alles in goeden ftaat was. Nog meld naen uitbet Vlié, dat door de belemmering van het Ysvan boven aldaar ter Rheedegekomenis het Lands Snaauw Schip DE JAGER, Kapt. Drillinger, als mede Schipper L, ïjalkesook was nog binnengekomen H. Heemesvan Roche- fnrc en U. Eilderts van de Pillau welke alle denkelykin de Sloot zullen zeilen. Gitter arriveerde in Teflel een Fluit- een Rat-een'Brik- eun Smak-en drie Kof - Sfhe'phnde Naamen onbekend. In Hellevoet '3 als bylegger binnen gekomen Schipper Pierer Koorenvan Vigos herwaards beftemd, dezelve had 7 Weeken reis en had 19 dagen gekruift voor Teflel en de Maaswaar by ook gebrek aan Water en Provifie kreeg. Ookis inGoeree gearriveerd A. Krui van Malaga welke den 5 November van daar gezeild was: nog in Hellevoet G. ThyiTen van Nantes. In Medenblik is wegens zwaare Ysgang binnen geloopen Kapt, J. Néttelbeek van Lisbon herwaards beftemd. Te TOrient wierdby hetvertrek der Brieven opgebragteen EugeU'ch Schip groot 300 Tobuit Engeland na de Kuft van Guinea gedeftineerd. De Brievenvan Elfgneurvan den 30 November mélden, den 47en 28 dezer wasde Wind N. N Ooft den 29 ea 3">Z. Ooft, tnet Jagtfneeuw. Het laatftgem. SChip van E. Syhrands op Mnens geftrandis er weder afgeraakten legt te Kopenhagen om te repareeren; tot Afensdahl is met gebroken Maft binnen gekomen het Schip van F. Enrho't; eb te Kopenhagen oat van J. A. Henrich Springervan Riga herbaar.I, komende, hetzel ve "as aanzie grond geweeft en lek gewordenzou ter repara- ttemoeten ontladen. In Noorwegen is meteen lek Schip bitinên gekomen Kapt. B.--P. I'aulfen, van Bergen na Anconagedeitineerd, moet lallen tn reparee'en. Te llnfum isgearriveard J. Hanflen van hier, welke 8 My- len beweften Itilgöiand afgeraakt was van Schipper KI. Rbos van bier mede derwaards beftemd doch welke nog niet gearri veerd 'was, rtrrivememea: Te Lisbon H. Adriaansz. van Livorno A. I). 1: of, van Riga T. Brónza van Alikanten het Portugeefchc. Schip N.S. da Lve Corpo Santo Kapt. J. G. de Moura van Pbernambtuq te KadixF, LaVanyvan Port au Prince de lm Santos van-Hamburg; te Barcelona J.-Vogedes van Lihau te St. Sehaftiaan H. Ji Ernft van hiertePatT. /e P. H inifen van Dtntzig; te Horfl -nr M Bornholm van St. Marten te Paifa* ge J. L. .Veltkamp van Memel'; te Roskoflf-S. Klyn vin Breil iudeSwinemundeC. Smidt en J. G and van L Inden J Rau- nerr en Pm> van Memel E. Schutt van GottenburgP. Schmidt en P. C. Ncdjll van Riga. Vertrokken Var> Sevilien den 8 November C. Cornells en van Lisbon-den 5 Nov. R.ö. Vifler en den b F. Gradazo alle herwaardsJ. F. Rodriguez naSt. ThomasD-Nordio na Venctien M Bauljn na Valence en R. Binéball na Kopenha gen en den 6 Nov. van Bergen P. P. Fasmer na Ancona. 'sGRAVENHAGE den 8 December. De Heeren Staateh vanHnll inden Weft Friesland zyneergifter vergaderdgeweeft. Van ZIER1KZF.E word gemelddatde Ed. Achtb. Raaddrer j Sis bad, oedgetónden door hunne Gedeputeerden ter Staats- j Vergsdering hy wyze yan Prepofttie te reprsfenteeren hunne 1 bekommering overdeallezints enbcgrypi>ke behandeling der j Zaaken betrekkei'k tot het beftuur van delen Oorlog, en de werkeloosheid van 's Lands Zeeir.agt, waaromtrent hun Ed. Achtb. zig du aPeealyk (^paaien tot hetbèkende géval van het oict ui.ionpen der Schepen naar Breft, remaripieerende, dat.of de gegeven communicatie van Zvne Hooghe'd en de infor- p niatie van de Admiraliteit van Amfterdam, dat, de Vlopt van al I bet nodige voorzien was, nietmetde waarheid zoude over een i komftigzyn, hetgeen men geenzintsonderftellen kan, of dat et by de Officieren de gemelde Schepen coaamandeerende, een verreffnaiide en onverfchoonelyk verzuim en nalatigheid, om tig in ftaat te ftellen, hebben plaats gehad, en dat vooral da coTtnindeerende Vice-Admiraal HartflnCk omtrent den flsat van èyn Efquadergeenzintsfchynttehebhen geadhibeerd die voorzorg en oplettendheid, waar toe hy uit kragt van de bevee- len van Zyne Hoogheid volftrektelvk was verpligt; of'dat ein delek de voorgewende redenen waar door mén van de reis na Breit heeft moeten afzien, inderdaadtiiet hebben geëxfteerd, ten miufte biet In die maateofmenzoadedeze Expeditie met even dezelve geruftbeid, als een togt in de Noordzee hebben kunnen rlnen. Dat hun Ed. Achtb. om deze en andere onbe- grypelyke gebeurrenlffen zig indispertfabel oordeelen verpligt te zyn,om in confideratie tegeeven, alledeftnkkentotdeze taak betrckkelyk te renvoyeefen aan een CommifTwriaalBé- foigne, zo fpoedigdoenlyk te houden, ten einde aldaar rypelyk werde overlegt óp hoedaanige eene meeft gepafte wyze met de overige Leden van het Bondgenootschap, van wegens H.E.M. zoade bebooren te werden geconcurreerd, en na dé waare oor- taaken van den deplorabele» en voor het oog van gantfeh Bu- mpa fchandelvken toeftanddezerRepubliek niet alleen naauw- bourig onderzoek te doenwéar dezelve ontdekt hebbende, WUb6 P C Pc 's o a s-1 C 2 «•"ïS 9 Btt! &&C BMB Bk. CQ (u a> Jc 2Ü V;Z re M E e a-.Q. v o iï sa A CJ sj x is n •13 j; o /j c o n u 5 ■3 Cïc inkoiaderjicid direö in deh grond aan te taffen, en uit den Weg te o ver ruimen, dooralle de geene, welkezigaan opzette!^kpligr-ver- SS zuim mogten hebben lchuldig gewaakt, dadeivk te doen ftraffen v -fc en buiten verdere Adini»iftmie of bewind te boliden en wy- "2 ders alle zodaanige maatregelen te beraamgn en valt te Hellen, "3 waar door by veidere voortduuriBgvnn den Oorlog de toi bier h toe gtfubBfteerd hebbende werkeloosheid der Nayile magtge- jR u prevenieerd en het beftuur der ZeeZ'aakéirzodaanig werde in- v«p2,S5'ac| gerigt, dat de tegenswoordige wanorder en verzuim door een h 5 «go v-së prompte direftie enWelberaaden yver gepaartmet een onge-1W g 2,g>» veinrtvoorneemen om den Vyand afbreuk re coen, eens einde-J S g re gfc H •- lyk worde verwifleld. Dat eindelyk hun Ed. Acbtb.indien dit zo hoog nodige herftel niet ten fnoedigftekan worden geSf-'S o u g c S - 2 feétueerd, zig verpligt agten door net dilBcnlteeren van ver- ï*0 dere Cenfente* tot eenigetly Petitie» voor de Zaaken van de-C-ö Sx£ osïfll» Zeeten minfte» zorg te draagen dat 's Lands Inkomften nog 8 c »3r" a daar by óok niet nutteloos werden vetlpild, en van welk voor-0 neemen,reedsmesrmaaledgedeclareerd,dedaadelykeultvoe rihge alleen door de hoop op betemitgden isnitgeftsid. Vao AMSTERDAM word gemeld tht de Hoog wei geb. Heer S 5,2 jj o tie van HolteBürgemeefter der Stad Hardërwyk enextraor "2 o - ÉSild Si -I -■2 5 4 «d c 3 F ri -£ -S Sf<-bd C Ire ■51 s 4 -ra 45 c li 41 rv.2. Aalt 1 dinaris aldaar den P ais v feX B - g v g -Sgfl2ïl« g B"ë-S a Gedeputeerden ter .Vergadering van Haar Hoog - Mog.S "g len 3 December overleden ia. c S. Hun Ed. Groot Mog. die ZO al* hief boven gemeld 5 3 S3 5 <2 is, eergifter tot Woensdag den li dezer wAren ge ad- 2^5 ^^3 o jeumeerd, zullen Morgen ogtentom tien tturen ver- gadeten zynde de Aanfchry ving ten dien eindeaan 5 - o &J2 de Heeren Leden, welke in middeh naar Huis waren ■- c gebeerd, dezen nagtafgegaan LËYDEN déu SDeceinbér. Men vé vérlangtZe er na de Engel- 3.2 71 3 -ö V N X v u w 41 crp e 3 js S 3 4» c H iü u js 3 - wf" fche Brieven van den 6 dezer, vermits men daar in meent be- §q rigten te zullen vinden van den (laat der Vréedes-Onderiiande' "S TT "2 E r >a <o a g C Z-v-g o-w-m .fc lingen teParysalwaar de zaaken zeer geheim worden behan- «-«ü-i fe e o «ter5,<£ s 30 deld. OndertufTcben worden van daar aanhuudendend Cou- g "B3j=i^-S-£2^SEi" riers herwaards gezonden; want in een Brief yan Antwerpen j:-3 «d?- p Soe<'« van «ergi/ter-meld men "S a u c .SiogsS Dat is den nagt vaö 30 Npvémbér met allen fpoed een Ka- B,»y5:7'3 g g hinpr» refillrier van PaHs Hhnp/li*» no wuttaé van 1 tone December door twee anderen met allen fpöed ge- volgd wierd; welke vermeenden by zig te hebben de be- rigten van Particulieren door wien zy waren afgezonden óm huhne goede Vrienden ce Verwittigen van de werklyke voorbereidingen,om door een algemeen Traöaat van Vreede de ruft vanEuropa, zo w«l als va'n America te herllellen." Datden 3 December een Hollandfche Courier nit'e Ha^fc re ingroote haaft dóorgem. St»dna Parys vertrok, s>ndenvol re getidcn dag uit de Hatftgenoemde Staddes morgens om 7 uuren weder een Courier aankwam ten fpoedigften na Amllerdam voorrreizende verzekerende -dat behil'ven - hem nog drie andere Couriers vaB Pirys né veifcheid» l'laatfen waren afgezonden met de berigten der gegronde hoop opeenenaanftiandcn Vreede." Dateindelyk dvti 5 dezes des morgens nog een Cabinet- ««J, 3 Courier van Verfailles met allen fpoed na 'sGraveBhage is j doorgereift." c *0 a Deze laatftgtmelde Courier is Volgens Brieven uit 's Gra- venhage, voorleden Dingsdag avond door den Heer Brantzcii - uit l'arys afgezonden en Vrydag morgen tan 5 uurehbyden" ,7 lieer Rasd* Penfionans aa"gekomen. met degew'gtige fydi'ig, S "5, 3 ziet men S ■O'fi de ''reliminaite tfrtedet AériyhtUn tujfcben 5 GROOT BRITTANNIF.N en AM E Rit A Zr» getekend en 3 -re dit luat/le Onufhitnkelyk. itrkUard is." 3 .5 3 Hoe het zy vee'en meénen dal .litgroote Struikelblok uit den weg geruiiod zvnde de reft wel zal volgen: Zig grondende c». g. op den inhoud van eenige Brieven uit Patys van den 2 Decern-sa ber,behe'«ende Dat de liter Gerard )le RtrytieValwelke te Lord. n was E jj geweeft, den ck November van daar re l'arys wa».f:niggé g-5 komen en terftond by den Koning was ingeleiddoor een s4 Graaf Je Vergennes, en dat, na het eindigen dier bySep-g^.S komft bv Zyne Majefteitwelkt wel een uur lang had ge- -2 .5 S - i, '&T O srèj O 2 o 4*. CaN! —8 e-2 15 5o S a V u c: U -S S 6 ^-STjeSS- w P. «J-4 Üï3ala\ O -" u 'f 2 5 t C LI. 3 _i m Z - r: aa 'en .5 S ui! "7 «re *23 -2 5- css a - z - g r -5 &3 u 're' - a <4 -d S jyi 3 2 tó 2: rA Ï<5.HS-< - O 0 o ï-tE ti fc - w 5 H Is 13 «2 sCCOM CJ "5D QJ 4> Z vre j3 y, »-i r< s- -• A w 41 «3 gtj' h o, L y c* P* ir! ^1 H duurdhec gelaat des Koqin^s ea vip deii Graaf de Vcrgeti- 0 'S w - re nes zeer vergenoegd fcheen te zyn." o-Sssf"2Sc^«8 H Dat de Spaanfche /\mbafTadeur Graafd'Aranda den ge v v j* w 5 heelen volgenden dag te Verfailles hééft doorgebragt &n de g "_g ^""7 g Heer dg RalneValue reize wedelow naLondeii heeftaHnge- - B - re nomen met een voldoend Antwoord zegt men vo, Engélfch Hof op de uitdrukkingen van zeker Artykel re ke niet duidélyk genoeg aan Zyne Britfche „kwamen" i_~.— s >-o s.-c Midden in alle die"Vreedza*me hattdelirigen fchyöco e.r in >o g -3 3 g g, Vrartkrvk geene middelen verzuimd te worden, om in govalte Z a den Vreede niet doorgaat,1 eene hragtdsa-lige Veldroet te doen: 5t*63 aj want, behal ven de Schepen ,die men Weet dat te Kadi* gereed 3 S v g- g SSt%. m A gemaakt worden om na America te fteSyenen ,zyn ervolgens -3 s* een Briefvan Breft, van den e^Novenibep, daags te voflren tieil g Sc.» I, Si hepen van Linie a»n bpord hebbende 78d5M»n geregelde wnd?^-ogï;f354t'2ft!9C:o Trouppes, onder be vel Van dïn Heer de Barras, uit die Haven ^.uvó^ F e0? J'Z S"1 na Kadi* in Zeegeftoken. c g g J S a£ £73 >>5* •f.O ÏPr 1EYDEN den 8 December, Laatftlédeft öagt is alhier eel| Courier door getrokken welke zyncfcis tnet allen fpoéd na*r Gouda moeft vervolgen. Zo eel tner»heeft kunnen vernee menis c^.r moeit vervolgen. z,o veei (uciriicefc Kunnen vernee- «.&Sè)Sj!SS2Jjiü«>g' sde oprzaak zyner zendingom de Leden der Vergade- .2 S J E.ï, S- 2 5 St ring van Holland, waaT van fommigen e«n keer naar Huis was-as 3°a 2 3 re.n gaan doen ten fpoedigften byeen te roépen, om Morgen 3 2»SEi3,'i>,tciSg - - re - - - V. P9» GJ Vy At; OW r" V. 2 re- t? 'extraordinair te vergaderen. Welke de reden degar verhaalle g S 9 a S 4 g bveen komft is, weet men niet: Dort het waarfthynl^kft is2 s - «fS-g-s s s dat dezelve haare betrekking heeft toteeti fóort van Oploop DauJi - ,i? gg o »,B 7^ of Tumult, welke zekere Perfoonenin *s Hage, Vrydag avond Jïd 2.'gR..-eE,B» 3 9 en inéén gedeelte defnagt hebben poogen te verwekken; heb-B 5-S<«'S a 1"" bende zig toen een Troep Zamengerot Volkop hetBuiténhóf,p o,». Binnenhof! ftraffeloos gepleegd, de kragtdadigfte voorneemens voor altoos te fluiten. Oudertuflcheq heeft men hetgenoegenteziendat het beft en zelfs het grootfte gedeelte^ der braave Haagfche Burgery en Ingezetenen clen grootfte»af- keer van alle dergelyke onderneemingen toonenwElke baars geboorte verfthnldigd zyn alleen aan zeker foort tan Me*i fchen 'bereids zo men zegt /daarvoor bekeadl •ja-te cl S »n w v c* 'O S? o

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1