■i?£3VS. 92 Ten Comptoire vande HeerenEchcniqueSanchezenCernp.zalalleDingsdagen en Vrydagennaden eerften Januaryeerftu ;t> C;» ts&K Z** mende, worden gevaceerd ter betaaling van de verfcheenen INTREST-COUPONS ten laden vanZyne Majeitcit den Konio,' tS"Co'" G S van Span jenten Comptoire van wylen den WtterNicblas d^ Ecbenique genegetieerd. 8 13 Cn S.3 S: s" re'De Conditiën eener te doene vierde Uitlooting van Porcelynen derHaagfche PORCELYN FABRIEK van wylen A at hm '-Sf. Sj^ b j Lyncherzyn gratis te bekomen ten üuyze van voorn. Fabriek op de Bierkadeals mede ten Comptöire vin den Notaris A. 'Q ÏS-03§ K-re "n pnV ^-Muller in de oude Mol Straat in *s Hage, en by de volgende Boekverkoopers, te weten te Dordrecht by P.van Braam teAmft'er. n rë re-i "Z u, porj^re 2" 2 dam by Laurens van Huift; te Gorinchen by den Apothecar Cafparusvan Tfierling; te Schieden by den Stadsdrukker te Arnhem Sf a re 3 3>m N L.T*g" Tr90ftte Utrecht by j. Viste Groningen by L. Huyfing enz. c<r nSino 23 S" H p- Word geadverteerddatuit kragte van een Aéte van derde Default en vierde Mandament metde Claufule van EdiAe ad vahas mo S- Sf °gSfoa ZCuria door JACÖB IVINKELHAAKwoonen^a te Alkmaar op den u November laatitleden van den Hove van Holland geob' 3" o pi a >2 w g."i 2 tineerd voor de vierdemaal ex fuper abundantigens den 13 January 1783, voor den gem. Hove zyn gedagvaard, alle en eet H™ S TTZUr^'S I*" S^a'B CCliegelyk buiten die geene, welke zig bereids hebben bekend gemaakt, die zoude willen luftineeren een beter recht dande voorn. re^3S%o^.-rej>0;-greg.1;;J r_<o^ o- jmpetraDten te hebben op de helft of eenige gedeelte der Nalaatenfchap van wylen MARTI'JE PLUGHin baar Leeven Wed re 53 sn J! os g" -• van DIRK KLETN, wiens Vader en Moeder is gewêefi JAN CORNELISZ. PLUGH en CLAARTJE BAARTZ REUSommen 5? rf O it s er 7"—3 "a Nng tZ1" zien wyzen het verdere Profyt van den voorfz. Defaulte. Eén JONGELING, van de Gereformeerd Religiebekwaam en genoegen om fin plaats van CORNELIS BAKKER., b g 1 2 5 beroepene Schoolmeefter te Delfgauw) als ONDER - MEESTER tefungeeren vervoegezigin eigen Perfoon vooi- SsV&üi hj 3"" o m"5? o* f> ST zien met Atteftaties van goed gedrag by j. WETELINGSchoolmeefter in 't Arm-School der Stad Schiedam, ig 3 g =37 g O o Z3 Alle de geenen welke vermeenen geregtigd te zyn tot de Nalaatenfchap van wyle ANNA DE BODEgewoond hebbende en 5"»';,, fL2 g"re g 3 r 2 öS-X 2-onlangs binnen dpSttdLeyden ,abintefiatooverleden, worden verzogtdaar van, uitterlyk voor ultimo December 178a, ken- 2 8 3 g'"' o -Ti ~X ta 05 E! 3'3 5* nilfe te geeven ten Comptoire van den Notaris VAN ALPIiEN te Leyden voornoemt. 2.™' g"2 Uit dé hand te Koop, om metprimoMey 1783 te aanvaardende van ouds vermaarde wel bekende en Neeringryke HER. ree», _re- - 0 g 5" 5 c; BERG genaamd HET BOSKOOP, (baande engeleegenop de groote Marktnaby de Waagbinnende Stad Gouda: naderon'- O 2 R. C 1^ Pa4 L y j7. :r_ ttt. -A r*jtvt__V»a r anr» titon oam 15^ 2 S 0 1 n 2->" graphieen VaderlandfcheHiftorien en vetderin al'tgeentoteen behoorlykeOpvoedingvereifcht word^ o Sc3 re S Sa'g 3 re ï'czt' lemantgeneegen zynde e«n fraai KABINET-ORGEL te koopen, nanicntlykeenBoog-Kabinet metdrieSreyllukkei 1"3 5'3 S"p." s" a. rati-- in de Kap, briiih geboend Hout, het is hoog 8 voet 2 duim, breed sen 1 half voet, diep 2 en t half voet, Regifters, als volgt re re, g o, re g o ra_ Holpyp 8 voetFluit 4 voet, Fluitó voft,Preftant4Voet, van beft Tin enrgepolyft, met opgedreeven Monden, Oétaai b mÜ »S" r a voetPrêftant 8 vóet, voor deRégterhahd Kwint i en i half voet, alle R'egifters gehalveerd en Trambulant, en een it 5 S rè 8 3 os'ï I IS"» 5* «H uitfehuivend Klavier, door een goed Meefter gemaakt: Te bevraagen by IS. MITTERREYTHERjMeeftct s"^!J-<i-"'.?ire333re^"S.2'g'S Orgelmaalter te Leyden. «2.3 Sg b 3 ®o o ca c Te Koop binnen Leyden, op Dingsdag den ro December 1782, 's morgens tenpuuren, verfcheide dnizende Ponden zoo g<< >?|b 5 g," re g o zwaarals ligt oudYZER, als mede eengroote qüantiteit BRANDHOUTzoo als het een en ander by Partyen opdeStads-Tint. S'g-re <re >re ra o. 03 merwerf leggende en daags voorde Verkooping te zien is: De Conditiën en Voorwaarden zyn ter Secretarye der gemeldt S.W8>S olg!f£?SgitoJ 3.re S f >Stad te leezen. ^refrecg-^g-asS"-"^ re 5 uitde hand te R0op het ADELYK-HUYS en HAVES AATE BENTHUTSbeftaande in een logeable Heeren - Huyfinge ét 2f n.? 3 O™*? daar agjer leggende ruime Tuynen waar toe gehoord het regt van verfchryvinge in de Ridderfchap van de Provintie van Over- AJO fr, r*i hvH -Ir L? Q- •- - - k-4 -•ire S..:. -« •-■-re '.:S.wsr i.V'.Jj- J- *.s - .re '•- a re S. EP 2 "vs S S.re*o2 2 "5 3. yffelftaande en gèïeegen in de Stad Vollenhove, en waar van nadere informatie en onderrieting kan worden bekomen by Mr, S IIV. J. mpnkSchout te Vollenhove. o ore*2-2.re'a S- 3 g,re S re 3 n Men zal op Morgen, Zaturdagden 7 December, 'i morgens ten iouurenprecys, op de Hoffteede DUlNDIGT, aan de Leydfcht V2 ^"reWfek> even buiten het Haagfche Bospubliek doen veilen en verkoopen eenige parcyen zwaar ElzeEikeEfle en ander o,™ re a >*in 3 rê"g HAK-HOUT, aanBonnenafgenommerden voorde Gegaadingden te zien. 5>32.re 2'c 3 S» fa 252 a o. c. Op Morgen, Zaturdag den 7December, zal men in *t Heeren Logement aan den Burg binnen Lèyden,pnbliek doen veilen et re're<<°0^'13 S 5 3. verkoopen een kapitaale welgelegene HUYSMANS WOONINGE, met omtrent 27 Morgen zoo WEY- als HOOYLANDEN, cTïl o J" 2 fff 2. b re.» alles geleegen by eh aan den anderen op de Oude An in de Rypweetering, zoo in de Blyver-Ackefflnots- als Waterloofe-Pol gj ^3,3 o.' 5 SI' ders onder de Heerlykheid van Alkemade; als mede nog omtrent 6 Morgen zoo WEY-als HOOYLANDmede geleegeu it 0* g-3 P re' 2§.3' 2,2- g H" ft de Blyver Polder onder Alkemade voorfz. alles breeder bv de geaffigeerde Biljetten gemelden nader informatie te bekomet 0'"SreSSS «qrebgs o-by den Notaris JOHANNES VAN KLINKENBERG te Leyden voornoemt. S're g »B »g.B re g_ 3 g 3; ADRIANUS VAN WYCK, Notaris en Procureur in 'sHage, zal op Dingsdag den 10 December 1782, des avonds ter KS*re £i>flOg! é'3 3 5p 3<s ~pi5 suuren,in de Caflelenye van den HovevaH Holland veilen, en op Vrydag den 13 Jito, desavonds tenpuuren, verkoopen eea re." réHf3» 3 g1 q zeer aanzienlyk,mod»rn,hegt,fterk, weldoortimmerd en in allen opzigtefolide en wel geconditioneerd dubbeld HUYS ei "g 'Z re t«' Sr re 2. *2?l-ore daafide ende geleegen op de Kneuter Dvk, op de hoek van het Heul Straatje alhier, hebbende een allervermaakelykl! 2.-C svaj u 5 a g Hre rej Üitzigr door dé groote Allée van het Voorhout, welk Huyscontineeerdee» Zeer groot aantal van ruime Kamers en Kabinetten, re g o.3 re- re g. b 2-^' o 3 re M zoo boven als beneden, waarvan de tneefte metTapyten, Zyde enandere Behangfels, proper Behangen, mitsgadersGelambri. o re a feerdGeplatfonneerd en met marmere Schoorfteenmantels gelyk mede met Spiegels en Schilderyen in de Schoorfteen en en boven de Deuren (waaronder van de eerfte Meefters) vercierd zyn, en onder welke Vertrekken excelleerdeen fuperbe Zaal, - laD? ruim 34 en breed 21 en 1 half voet, behangen met een fraai Tapyt, georneerd met een gefchilderdPlatfond en een friayt 1 Schoorfteen, waarin een Spiegel van een oagemeene groote, wyders een Gallerye, lang 68 en 1 half voet en bleed ruim 12 voet, voorts royaale Zolders, Appartementen-voorDomaftiquen, verfcheide Keukens, waar onder twee met gemetzelde Bakovens, rfchoone verwulfde Kelders en veelvuldige andere Office» en Commoditeiten tot eene aanzienlyke,reguliere #n c'omndieufe Wooninge gerequireard wordendewaar agter een groote Tuyn, mitsgaders sen Stallinge voor elfPaardeti en Koctshuys voor 3 k 4Rytuigen, uitkomende in het gemelde Heulftraatje, doende in de ordinaire Verpondingen f 150, en zynde boven dien belaft met vyfRentjes of Recognitiën, aankomende de Graaffelykheid van Holland, zsmen groot f 4:16 Jaarlyks. Hetzelve Perceel kan met den eerften Mey 1783 worden aanvaard, en is driemaal 's Weeks te zien, te weten Maandag, Woensdagen'Vrydag, ks morgens van 10 tot ia, en 's namiddags van 3 tot 5 uurennadere onderrigting t#n Comptoire van den voornoemde Notaris en Procureur VAN WYCK inde lange Poten in's Hage voorfz. ■^v' <D DANIEL DES RUELLES en JOHANNES MENEVEN, Makelaars zullen op Dingsdag den 10 December 17.82, 'savondi tenhalfvyf uuren, te Amfterdam inde Brakke Grond, verkoopen een party Van 16 Baaien Angory TURKS GAAREN; leggen. re 2 S" 3 S deopdeZolder No. 3, vanhetPakhuys Vrankryk op de Nieuwezyds Agterburg Wal over de Bloem Markt Steeg, aldaarof ^^:5"|SH'S2^3^5 3§§de"v5kooFds?tezie°- "35 2 b 3 «S Ho Op Zaturdag den 14 December 1782, des avonds ten j uurenzal men in 't Heeren Logement aan de Burg binnen Levden* W re* 3 8 g" Sf1" re"" g-" 3'publiek doen veilen en verkoopen een kapitaale wel geleegen HUYSMANS-WOONING beftigndeindeszelfsfterkeBouw- Huyfinge, Stallinge, Kaam-MooienZoomer- Hhvs Schuur, Bargen en verdere Getimmerte groote Boomgaard <Sc.met f pe 5" 5- (j 3 -3 ö1*8 ^JfSre re 2-r»r" deszelfs aanhaorige fchoone WEY- of HOOY - LANDENte zamen groot omtrent 34 Morgen deels geleegen aan den Hoo- - gen Rhyndyk, in de oude Groenendykfe Polderomtrent de Hoogeveenfe Vaartonder Hazerswoüdeén deels aan de voorfï. >3 S-aS 3 o 2-"S, m 0 ^3"° 5*™" Vaartinde Generaale Polder vanen bnderBenthuyzcn. En nog drie Kampjes LAND. geleegen in de voorfz. Polder emlet 2-rtïl "i™ b"1 b S""2 5™ 2, S S S.- 3 Benthuyzen groot ruim drie Margen 400 Roeden: alles breeder by Biljetten, en nader herigs ren Comptoite van J.-L'ANGE "j gG re 3 2. 2 3 3. w" Notaris en Procureur te Lovden voornt. 2t-|5j3c"2t2wb!Bi;a.3Sö3''1're'0 Op Zaturdagden 14 December 1782, de? avonds ten 5 uuren precys, zal men in het H eren Loge mehtaab den Burg binnen 2> 5' 5 tre °- 2>°5 o.Leyden publiek doen veilen en verkoopen diverfe extraordinaire goede partyen WEY- en TEÉL - '.ANDÈNte zamen, a- n- o 5 03 3-3 re °-o re metde Dykgronden, groot 57 Morgen, 3 Hond en SiRoeden, geleegenaande Noord Weftzyde van de Broek Weg en Gelder- JT3* woudfche Weg, in de Droog gemaakte Gelder woud fche Polder, onder Soetefwoudebreeder bv de geaffigeerde Biljetten, ea skSl* »2.<SbS- s nader informatie ren Comptoire van jOI'ANNES THTSSENNotaris te Leyden alwaar, gelyk ook zoo in het Recbthuvs te 5.? b*8- 3'b^5 ei3 Hazerswoude en te Benfhulzenvals in het Rechthui» van Sqeterwoude, zynde bet Fontynaan den Hoögen Rhyndyk, agt dage# 3 n - Si' W1 re E re voor d« Verkooping da Conditiën en Voorwaarden 7. uilen kunnen Worden gezien. "o |.w ë-tuS 9» s 3 >t)23 jt-™Nog zal men ten dageen plaatfe als voorenpubliek doen veilen en verkoopen eenextraordinair zeer aanzienlykyg'röof. ruim, Ef J. to iere^-c; o a J hegtfterk en wel doortimmerd HUYS en Ervevoorzien met diverfe zeef royale zoobehangeri als onbehangen Kafnerseo jo«!® b re" 2* Vertrekken mitsgaders eèn compleece Thuyo en 't geene verder tot een, ektra logeabeieeh riante Woonhuyzinge behoord; S B 5vS.f Z o ^."M^re voorts een ruim KOETSHUYS STALLINGE en MISTHUYS daar agter aan ftaande énde geleegen binneti deze Stad,aao t» o, 5 re 'B ":re ta er"1 o de Zuidzyde van de Oude Hogewoerd, tuflehen de Koene- eoKraüwel Stcegen, uitkomende in dr Koene Steeg en voorts door de rê S re re c^3> 2 5 --o Bregte Poort, tot op 't Levendaalnader informatie ten Comptoire vanopgemelden Notaris JOlfANNES HiTSSENté Leyden. o-iSg-re.^ >a)3 a 2 cö°j5* Op Zaturdag den 14 December 1782, desavondsren 5 uuren precys, zalin 't Heeren Logementaan den Burgb binnen Leyden, 3'g 2.5 5< 3 o -? S publiek worden geveild en verkogt een groot ruim begt fterk en extra wel doortimmerd HU^TS ets Èrvé, voorzien metver- 77 1 jLÏ'rét g s) 5" fcheide boven en beneeden Vertrekken. *vaar onder eenige Behangen, ftaande eiide geleegen aan de Noordzydè van aenOuoen É'ëre'^ "lÊrla'3 Rhyn omtrent de Koe Straat of V eft Steeg, en ftrekk'eócfe tot agter aan het Maarendorp of Haarlem Straat, voor deze geween --"no bS2'2 -23-« zynde zes Huyzen als drie op den Rhyn en drie op de Haarlem Straat-breederby geaffigeerde Biljetten gcfpecifice'erd, ent» R S S g re 2. 3 I» S" rej 1» re" inmiddels nader onderrigtinge tehekomert-ten Comptoire van den Notaris P. SÖETBROOD te Leyden vtiornocmt. •réSSÏTS fi-B'a- O §19 H S'S.nj Op Maandagden töDecember 178azal menin'rRegthuys van Berkel enRodenfys, pubiiek doen veilen git verkoopen de o c 3-re «sjo 3 3 2 wel beklante hegte fterke en we] doortimmerde KOORN -Wip-MOOLEN ftaande en geleegén binnen de voorfz. Heer- pib-f lyVheid Berkel en Rodenrys; item een hegt fterk wel doortimmerd HUYS en Erve en diverfe Perceeléti WEY- of HOOY- ff.» 3 S2réira 1 ËjS TAND ftaande en gfleegen als vooren breeder by geaffigeerde Biljetten gefpecificeerdinmiddels nadere önderrigtKnge te hl re"» ^bekomen ren Comptoire van J. Langcvell JZ Secretaris van Berkel en RdderiryS, ofte by Cornelis Bree, woonende te töieQ'tob wfHbo Berkel en Picter van der ValkwoonetrdeteEynaclter. 2.g S ?.ig Word by dézen geadverteer, dat regens Dlngsdagden l7Decemberaanftaatiden, ten Huygê'Vin Hendrik SandersBhnwmanop "S. "3 den HnvzeHulkeSteinzal worden verkogtzoo in Perceeien als in MaiTa een quautiteit extra zwaare ÈIKE^BOOMEN, Sreo_ Sre>S over dc honderd Jaaren oud, bekwaam tntSeheepshoutPaaien Balken en Timmerhout, ftaande aSn de groote Weg van Arti- ef'ïi'i3t« «fj f-3 13 N o 2 hem na Utrechtvoor de Buitenplaats Hulke Stcin bv de Klingelbeek een half Uur van de Stad Arnhem en zeef geleegen ora cS W3 o ^iiw're w<ib> Êlï 3 vandaarzeer nabyteWaterlangsdenRhvngetranfporteerdtekunnen wordleni: Waarvan nader aaawyzinge zal Worden gedaan 2'eng S-e'S'i» g-S door HENDRIK SANDERS voornoemt ELS'2 2 233 Men zai op Woensdag den iSDecember 1782, 'smorget?» ten 10 uuren, te Alphen voordeBuitenpiaats Rhynlultpubltefc noen S'V.'S.É5 °or? re 5® T? veilen en verkoopen 69 fluks zwaare hooge opgaande TPEN-BOOMEN, zeer bekwaam tot Werkhotttftaande voor en by dc -?2"3 3^° gemelde Buitenplaatsmitsgaders nog eenige NOOTEN - BOOMEN en een party 1PEN HAK - HOUTftaande op dezelve re =.m'o.2" "-3 3 Buitenplaats; kunnende alles zeer gemaklvk te Water worden vervoerd. «reS/S 2*Sssa 3'fS:2 2 „-o ONDERZOEK van bet VOORDEEL, datimmers de ENGELSCHEN of de AMERTCAANEN, de FRANSCHE, £-2,2.5- g <5 f2 w 3 3 5 SPANJAARDEN of HOLLANDERS uit (Jen tegenwoordigtn Oorlog by de befte Slagen of Overwinningen kunnen be- S3S>s o 9 SS 3 halen in eene reeks van BRIEVEN aan den Heer NECRER, geweeze* Conrrarolleur - Géneraal der Finanrien in *2*" S 0 S Vrankrykdoor J. TUCKER D D. Deken van Glocéfter in groot O&avok ia Stuivers word heden uitgegecvci a 3 3 re inde voornaamftê Steden der Vereenigde Provinciën. 25-2 - re-1 Sri^jo rël n DatdeDICHTKUNSTvanalleTydeninbuitengemeeneachtingin ons Vaderland geweeftis, en nog voor eene der aangt- ""Ire o 2 re o to 2 naamfteUitfpanningen gehouden word heeft geen bewys noodig. Wy ontmoeten in dezen loopbaan derfraaijel etteren _._-N§ 3. gig-S - re>re g ai> mderlandrcbeOrigincilen en onder deze verdiend HUBERT KORNELISZ POOT, AbwoudsVcldzf gcr geen van de 113 S; 3 f 5? 2 f minfte gerekend te worden die by Ploegen Akker, met zeldzaame vaardigheid ..de Dichtlier handelde, en denftraak der Ken- vS5"§ re2r"o 3 re S"?5»» nérendoor eene loffe bevalligheid, ftréelde;zyne Gedichten, welken in III Deelen.wcieer in Quawo te Delft werden uitgej „geeven doch zeriert lang uitverkogézyr, 'heeftmen omtrent twee Jaaren geleeden in drie bekwaatneOétavo Deeltjes her- druktwelke by M..DE BRUYN te Amjltrdamtans tot eenen maatigen Prys van 4 en 1 halve G1te bekomen zynHet onge w dwongêni zyner denkbeelden, en de verfchillende foortenzyner Vaarzen-, maaken hem voor jonge Dichrers van groot belang- 1X717X7 4NTHDMV KX APPFR TIC.AM nn tip Rrferfe Sr raat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 2