LEY D S COURANT. A n k it Y k. D s 1?^ I o s 5 s -fj oj NEDERLANDEN. DOORLÜCHTIGSTE vorst en Meère 51fiS|Sig.Sj»*S'£S °.I7**4 V RT D AO N°. 14 t3 25 iS DECEMBER. *cfM 5 0 'Q© E5 40 •S.£ ro c N hSi cj <0 -TdO Vi W ccj o 5 5 T3 O <t* ■Nt 4» ÏSi v ÏPi '3 41 ;vS 0 •anfg l, - .J - J S a v^.' '"*.5 S At "3 2 sET^sï? a-o "a t t Li *- »-. W O Tt CL. 3 —4 JA, j. «O O u cs t3 "T a .spjs u 4J,fa jS a otJ^j is 5- jr <-< N u' •3 O c£ C CC ÖCl—I ij *- <u fcaC.c'yg 0 C4 V c c0~>» -"«.o o "s "S** W 5 "Pa? u= ^r* -a rP r qj oj 3 3 i: v M *t3 2» "Öj 5 ft S 'w T «2 •O "S WcO^j o 'S «5V« C'2^5 c-F V R Stad Stavoren dcc. Ötc B«S -5 {5 g "2 TL R '<U "^ARYS den 28 Novamber. Tot heden toe heeft men ge- Jl dagtdan eens dat de Marquis dt la Fayette hier nog was dan wederom dat hy'zig reeds na America be- geeiren hadom zig weder by dén Generaal Waehing- ,zyu Vriend en Krygsvader, te vervoegen. Ein'delyk is't ad?:l ontvouwt. Hét Hofzegt menwilde aan den Mar is de eer doen genieten om gezamentlyk met den loflvken B. 1tklin de Aéte van Onafhanglykhejd van America te tekenen, dra dezelve door Groot - Brittannicn erkend was gewórden, iar de Staatkunde dezer laatfte Mogendheid heeft in haaré derhandeiingen te lang op den weg van onzekerheid leggen alen zo datonder betwagten na het Ultimatum dér Vre.ed- jBefchikkingen van Giiorgt III. men hier voorgenomen heeft iór als nog werkzaam te zyn. Eindëlyk na herhaalde uitftel JcMarqliis de ia Fayette opden 25 dezer ten 3 uuren ni j middag na Madrfd'vertrokken; Zullende die Heer het be- Iroeren over de Land-Trouppeadie op het Ëfquader van j Graaf d'Eflaihg na America liaan ingëfcheept te worden. AMSTERDAM den 4 December. Öeh cerllen dezer kwam 'tVlie binnen A. F. Muller, van Villanova en Salou en gis- arriveerde in Teflfel een KofSchip vanSc. Marten eneëa lericaanfch Erik Scheepje de Naam onbekend. (Jat Pruiffifch Galjoot Schipvolgens onze op de Lap land je Kuil-, eigemlyk in de Mond van dë witte Zee verongelukt, jevoerd by Schipper F. Mulder, en van Archangel her- ardsbéftemd, het Volk daar van is geborgen. Volgens de iaattfte Brieven vanElzeneurisopGodtlandaan {rond ge weeft doch wéder Vlot geworden het Schip van S. cflëls van Wybtirg gekomenmaar zal ter reparatie moeten daden. Het Schip vanJjü^afemk|Lvan hier na la R.ócbëlle en Bór- iuxbe'ftstpd,.ïï!^WP(na^vlaamfcheBanken veelgeleden; eft, doch door hulp valt een EngelfcheKonings Loots eerft te rgate en daar naè|teRail)sgatè binnen gekomen is isbevoa- 1] nog digt te zyn* en zal dus zyn reis na Rochelle verVolgén als dan daar de nfcidige reparatie aai) het Schip laaten doen'. ByBergen is mee fchade aan het Roer binnen geloopen Jur lAlends, van Atchangelni Bordeauxgedeftineerd. Van Malaga meld men fiet Brieven van den 8 November, dat (jste Vooren gearriveerd was Kapt. Th. Caftagnola, vanhier tH vanCeutaalwaar opgebragt is ge weeftdoch vry gegee- a. Arrivementen: Tè NantéSJ. Michaels van PetersburgM. jlwek van Oftende i en D. J. dé Jong van Bruggete Havre Grace G. Luitjesen te Bordeaux P. Andries en M. H. de icr vanBreft-, H. Attesen M. Wjebesbéide vanhierNog Bordeaux, en wel reedfc den iöÖftoberCiC.vanNeie eü Doekfe, beide van Oftëndete Oftende G. Stuhman en T. ij'é van Bilbao J. Vroom vatl DieppëA. P. Bangman van iitenburgi T. Douwes. en J. H.Viffer; te GottenburgJ. J. i'ulér t® Glukftadt J. H. Moesker en j. Chriftiaansen te eemen H. Kófter, alle vanhier, en H. WilletntenteLubek flëytsma, J.F, Luhauen J. H. Walff, alle vier van Riga te mfirhagën B. SchniidtE; RymertsF: Rehder D. Angel .Berg, B. Broderfè.én C. Knudfe.alle van St. Croix, T. Hol- i/an St. ljbes, C. Molléï; J. Bakker, T. Paffer én C. Henrich 13 hier; iö Plymouth J. jS. Karftens; en te Londen J. N. kowe en J. Dreyer, alle drie vanDantzig. Dèé 28 November is in de Sónd gekónien G. O. VilTefvan iarsburglaatft Uit dé PiliaU herwaards komende. Te Delfziel is binnen geledpen H.Roelofs; van Breemen canards. VanBreft is vertrokken S. Klyn na Röscbff; enyan Hatp: pirg, volgens de laatfte Brieven J.M. Meinërs ,C..Eskeseii I jurgens na S«. Thomas, A. Konigna Granada^ W..Weffels na ienoa, C. Cords na Barcelona, J. Eekerman ent. A. Sorgi Ha |ta.ix J. F. Koopman riaPört 1 Port, H. P. Jens na Bajonne H. Krukenburg na Bilbao, vóórts i3naarBreft, Bordeaux iantes en Rnuën, 11 naar Engelfche en Schotfche Havenên, ëa lydcrs de Schippers Manekë en Akkerman herwaards &c. Men zegt dat er twee 's Lands ÖorlÖgfcüepen en een Ooft- BdifcH Compagnie-Schip uitTëtTel na Zeeland gezeild zyn. 's GliAVENHAGE den 5 December. De Heerën Staate n van lolland en Weft-Friesland zyn gifter eri heden wéderverga- i)e^3éercn Slaatèn Ceneraal aan de Staatenvan Holland ge- «ninuioiceerd hebbende den Brief, welken Üe Staateri van iieslandaari H.H. M. gefchreeven hebben, over hun Quota in egemeenc Lifted der Uniéwelk zv meenen ten aanzien vaii et vermogen hunner Provincie 11 te hóóg géftéld te zytieri tofin zy eens vermindering verzogcerilè die Brief vo'orlee- en week inde Vërgidering van Hun Ed. Groot Mog.gelee- in, welke, naar men verneemt, van oordeel is geweeft, dat ten in de tegen wóöfdige tydsomftaridigheden terwyl deRe- ubliek ongelukkig in eenen Oorlog ingewikkeld is geerie elegenheid hadom op eene niéuwe repartitie van de contin enten der rèfpeftive Bondgenooten tot dé gemeeneLaften te enkenmaat een bekwaamen tyd daar toe afwagten moeit, ta'dertriflchei heeft men reden om te gelooven datvermits eSrtaten vatï Holland wel hegrypën dat de quota der Previn- ie Friesland inderdaad het vermogen haarer Inwóoneren te oven gaat, HiiogftdèZëlvè aan die Provincie, op gelykewyze Iszy aan die Va n Zeeland gedaan hebbeneêne Som van eene live Millioen,Guldens zullen verfchieten, óm haar aandeel tkunnen voldfiieri. Alhier word e n is reeds door een aantal Schutter», Burgers Ingezeetenei ondertekend en zal ten dien einde metaan-" UBde Maandag in den Ouden of St. Joris Doelen, ter Teeke- ing leggen D'ANK-ADRES aan Zyne Dóorl. Hoogheid, oor de openhartige en zeer voldoende openingen wegens het tllier der Zeemag t van den Staat en Vaderlyke zorgc, met alles II mogelyk is aangewend te hebben totbehoud van hét lièvë 'derland. Vrvheid en Gödsdienft. Dt Stad DOCKUM een der elf Friefcht Steden wélke het Uartiefnèr Steden, of het vierde Quartier derFriefcheStaa- ■n uitmaaken hee ft aan de tien andere Steden den 27 Novem- 'r dooreenen Stadsbode do«n afvaardigen de volgende circü- (re.Miffive 1 EDELE ACHTBAARE HEEREN! oor de zorg Vinden Hoog-Welgcbóoren Heer J. Char les Bigot, Raad in de Vroedféhap en Burgemeeflerder v l.v??lr-eB &c' *c* 1,"°onsfetkandgefteldeenoge-'S 5 drukte Miffive en Memorie van Zyne Doorl. Hoogheid, S'5| Ró nopens de ordres, in den laatftafgeloouen Zonjer, by Hoogft- e dezelveals Admjraal Generaalaandr e Marine van dezen g - a Sn s:> C Si-c Ta 2 4» .S s ta "i. -S «Ajs Së'-S* O a w vê C -S - •fe 5, C o n Sfaat gegeëvett. Wyjiebberi, ria aaridagtige lëélure, die ©-ƒ -- <- IWpmnrip WM-mpfpIrAn mot- nn 1 J» M n Lands qua rderen geriomene Refolüde, aan dt Éondgenoo- s» 9 de Edele Mogende Heereri Stiaten der andere Pro vin- *S 03 o 05 n.cien afgezonden." e W Onze Landsvaders b epaalen zig daar alleen by kemar'ques w omtrent.bet yerzógte fecoürs naar Breftdoorzyn Aller-Sg S>q u chriftëlykfte Majefteit, den Koning van Vrankrykaan Hun a - - .Sf -O-^— t. CO c i, <u Oco <u O O w a buoM ad C t3 HM o-.s o>*>2 n 2 - S ^3 .S S V J3 c >1 Sig 5c3 O o - !r eld M HoÖg-Mog.j(uu«jj«K;,u. ■Öi'Ö.Cjfc, Wy vinden die-Miffive van onze Hooge Overheid allëzfns f c E gegrond, en biddët diensvolgens UEd. Achtbaareri hier op i-J-» S ög derzelver aandagt.eens met ons te willen veftigen, in ver- 2 trouwen dat UEd. Achtbaaren dezelve in allédeelen met ons O zullen hefchouwen als een regt Vaderlandslievende handel- '5 «fe; OTTirwo an - n? t /J, an 1, A a CJ1A 4 T 1 11 s O r i T* k# O' "O u. as -| r 4) O O «c C fc o 7* t»S J® <s ü~r ■^«2-S 5 S i S -C M >4» e a» gz'SëS-s-St&tïi-# .5 B P .s IJ tx a y v3"-9 99 uitgebragtto worden wy met verbaajibeden aangedaan over** c 5 'S deszelfs inhouden .wy kunnen niet hevreeden hoe het moge- S;~ «ïk ^c-jg 0 u s h tyk isdat zsdaanig een Advys kan worden uitgebragt'door g co W T n Leden van - 99 \*S*> dtp yjlelAZCI Cftao J.YO.Ï/Igui-io. tmj „Wy 'kunnen dat uitgebragtt Advys nergens aan toefchryvem «gS g S -^'-S *1'5> dan dat dt voornaamjie Leden van dat Qjtartitr verfseren in g b- a o <u v v L E ,.£-•- eene vér.pligtinge en afhangelykheid aan Zyne Doorlugtige -of b-r|"aw g-5 etrAirU.id V. 1, .1.1.J..,J «S»I - tSe w>r S»i.5 Ce O* -"S u *<SS H c c H o a> T3 n ftodgheidom welke 'te preevenieerenwy hebben geoordeeldC -5 iat "nze onvermydclyke pligt vorderdeeene Refolutie te nee- ï-, _T g D men van zedaanig fets inhoudah het iygaande. ExtraSt die- - ieerdhet welke wy de eere 'hebben'-*-T"J <-ö nevens te laaten toektomenmét dt dat het UEd. Achtbaaren dóch móoge Ipehaagenjin dezen tót Heil van den Lande mét ons de Cóncertte handelen, waar toe wy,aan ónzen kant, onder offerte van, alles Wktdiènftig kan i, zyn, 'ónsbereidvaerdigzullentöonen." Waar mede wy |JEd. Achtbiaren beveëlendë in de diét- haate proteftie dés. Allerhqogften, verblyven EÖÉ.LE ACHTBAARE HEERÈN! UEd. én Achtb. goede Vrienden, Burgemeeftëren, Recht en de Raaden der Stad Dockum (was getekend) j. FOCKEMA. DOCKÜM <iz» (onderftond) .TerOrdonn. voorfz. 2.6 Nov. 178a. (getekend) BSÜIDERB AAN. tie Refolutiewaar van in de gemelde Milffve gewag word gemaakt, is gëuoüieü dén 26 Novèthber, en behelft in füb- - (Untie1,,.. n 'Plt.de AabuTatóire Amptenop hét Quartier der Stedeu i, vallende, vöórtaan niet aan Zyne Dóorl. Hoogheid; door de A Volmachten dezer Stad zullen worden opgedraagen ómïï^ daar af na Hoogftdeszclfs welgevallen op de refpeclivè Le-H den vaii het Quartier riér Stéden tédifponeeren maar dat dc jg a Ampten óp deze Stad vallende aan zodaanig een Volttiagt y g- Van hier tydelyks zal worden opgedraagen; op wël.ke vol.ko-g c Uien vertrouwen gefield word; dat na het ejfte Afticu! van het Reglement reformatóir van wylen Zyne Doorl. Hoog- a g lieids Heer yadérglör. ged..na zyn yerll.anded regte con-<9*8. fciehtiete.ngemeentn befte eti wèlVaarén bevinden zullen te B diénen; zonder affëctie gunft ep óriglirift; vindenüèdèon x dergefchlëéven Léden van dc Magiliraaten Vroedfchap ter vqldoeninge van Haargedaanen Eed hun daar toeverpliat, 5 en zullen de abfenten Leden worden verzogt, deze mede tè Z '5 verteekenen, gelyk zulks ook aan de aankomendeLedén zal g worden geprefeötèerd enz." Vin deze Refólutie. is' den 29 Novemberaan Zyne Doorl. Hoogheid kennis gegeeven byeéne Mifflvè vandénvolgeödêri jf g inhoud: O B- «2?' 'li: c eSJ I nS a> O »-• 4> *- C U C Si O CD O rT <L> O 4> tu vji vj *v c-o O:«"o r» a e*0< ^IJBir.iSNhS'Oü ry^ E T-R Cl SS" JZ 5^ ft 52 ;2J «i c csj sq a o'.S ae fi o n «to o"o s i'JiïTlVC k s c S S J .Ï5ï< -- - k.f; ooOc t. o s: - «Lt-'as.ü. 3 gis - I P I u c *-7 - co 'i? 58 *SrT> 0 LI4> v U. o U-.t: e^P b - m <6, g s •2 -iT "r^-i7\ PN- T j V li CS V. -üi Sn tl.l! C! c n 03 tlTy kunneri ons niet difpenfeerenU. Dl H. hy dezen ken- m niiFetegeeven ;datwv,ommoyeèren.de re.deB,hébben 2 goedgevonden, onze Volmagten ten Landsdage expre/Te-"S ■- lykteinterdicëeren,deAmbulatoireAmpten óp heiQuartier derSteden,ingévolgéhetRegletoentRèforma:oirvanU.p,^^v2'© ».S H.HeërVader, glor.ged. vallende, InhëttoekemeridèaanS -,M - U-D. Hds.ofiemantandersdispofitieopte draagèn. Wy 03 -S15 (S;A. R hebben dez^en ftap vin ze vëel belang vpor het algemeen wel- 53 zyn geconftdereerd te zyndat wy niét ten de Magiftraaten en Vroedfchappe fclië Steden daar yan teinformeeren Achtb; onze pogingen wel mét hunne medew.erking gullen S sS g fecondeëren. Voor bét overige blyven wy ons, deze Stad Sl:ó|5'SaSo'3,£! en de Burgeren en ïngezeètenen van dién inétbehoorlyfeeri O"® g J 5 eerbied.recommandeerep inU.D. Hds. hoogeproteftie, -^'■5 S-o ö"2 neemedevryheldonsmetdieprefpeAtet.eekgnen." 5 5 o DOORLUCHTIGStÉ VORST EN HEERE g-i- it Uwer Doorl. Hoogheids onderdaanige Diendaren. j>Z g~5 J'*' Burgëmeeftérèn Recht en de Raadèttdër Stad Dockum. j- -5 g jj L (wasgtteekend) J. FOCKEMA. te e DÖCKUMdeó (onderbond) Ter ordonnantie van den Raad. K o^i 29 Novemb. 1782. (wasgeteekon'd) SUIDERBAAN. '5. S -a' 5 5 Op dien zeiven dag is bereids een begin' gemaakt met dg g g ëo<v meergemelde Refolufiè. ter Uitvoer tè brengen vermits doof© z *,«.^•0 öi| o o~ 0 7 T1LJ-A) S** o N 0 o g«T -3 1 a - .«g - - r:g<s -> g U 2 -r si ,0<S 5 s J= Ci Q-» 13 L9 z c v ^eftèrnd de Heereii Hcftricus Clébt en Franpois Fckiusweike 12 C Aóof onin hnnnf» hf*r1if»nitieren 7.VTI Kevéftibd' "Öw terftonffdaaropin hunne bedieningen zyn beveiligd, De DEPUTATIE, die den 3 Oftober dezes Jaars b'y den29 Daorl., Prins. Erf-Stadhouder van wegens Hun Ed. Gr. Mog. uS" IVL ?J O V, A ^8 V +J {X <D Q w ï'S.ü t-^3 S.al -3 £2,5 S-g cerie COMMISSIE afleidde en in de LEYDSCHE COURANT fcjCol 3 >-3ro -g van den 4 dito ampél vermeld is (bekleed wordende hy de Hee-, t~>—- - tin.-.. ien deGyxelftarvar, Staveren Piffcbcr, van Zuylen vdn Nyc- veltMerens en van lleiswykzynde refpeftivalyk dé drie eerft- genoemde Penftonariffen van Dordrecht Leyden en Amflerdam, de vierde en vyfde Sècretariffèri van Rotterdam en Hoorn en dé" laatftgemeldeRaad-Peniionaris yanHolland) heeft dezen mid dag weder eene Cortiruffic hy Zyne Hoogheid afgelegd. g ■ég e S wè-a 2 o w

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1