"SÉ* n So :=!;-h,° 5*3 g O V Esxmden diejenige Creditores, welche den t Juni igajj.znfammeneine Summa von ƒ40,000, ven SeitenJJioes 'giek S'vt g 5 loblich Frihkifckcn Craitzes zu riick bezahlt, zuerhalten haben, hi'emit'aufgef'ordert, fich mit einauder ein zuverstehen,undzüm q »^pS' c.»s^< g £<8™ S 2 8 gemeinfamen Mandatarium Eine beUebige Perfon zu beftimmen ,an welchen diefe in künftigenj Jahr verfallige Frill auf ifcrt »£*-* £»2 S SË^cS^o Rechnun g ausgezalt werden folieindemman widrieeirfalïs und wennfie fich üb'ereinen gemeinTtme» Mandatarium nichtver. S o*™ i5ëBn 8 2.*" einigen follten,ver*üsfiget feyn würde mit derabfendungder ƒ40,o®ozolanganftand zu nehmen, biser^oTheilhabereficli 3 2n ^5 S S rr3" 0£" o w beydïBi Herrn Karjfeboom gemeldet und diefen in ftandgefezet haben, die auszahiung der /4o,ooogegen extradition der Craiff. ^*>2 3 2 >5uï^o 2 ^2^ WHaupt-Obligation zu bewerkftelligenin weffenentfteiHingdieHerrenTheilhabere den daroberwachlendenZinfs-Verlui! 2 ^rere 3 i.ü" o 2* a-IÜ".. 3 >^7-ziff felWlhevzumeffen hah«i werden. ws o v-s-u o k B-t w kü rr n 2 o* >j> zig felbft beyzumeffen haben werden. P»3fÏ3^3S§iê 3 B-EH"5!ra Een jonge JUFFROUW van goeden Huyze, en van de Gereformeerde Godsnienft, prefenteerd haar Dienft voor B 3 ra 0 i" S" o GESELSCHAP, of waarneetning van een HUYSHOUDEN: adres by A. KOSTERBoekverkoopet te Leyden. 5 3"»S; n Een JONGELING, van de Gereforgieerd Religie bekwaam en geneegenom fin plaats van CORNELÏS BAKKER "°|5"N2>^ 2 O-j-2 -sa r 2-B i?beroepeneSchoolmeefterteDeifga'-^Jals ONOER-MEESTER tefungeeren vervoege zigin eigen Perfoon voor'. ►dc- n a w zien met Atteftatien van goed gedrag, by J. WETELING, Schoolmeefter in 't Arm-School der Stad Schiedam. 2 o'sE'G?5™ ?o O0 ha Een TUYNMAN, hetSnoeyenen Broeyen verftaande en gefiuuwd> mits zonder Kinderen, geneegenzynde op een £H> '2s'£S2il<"Ofe>i53Cn°fa klein Buyren - Verblyf te woopen tegens Nieuw - Jaar of primo February aanftaande, kan zig adreffeerenby L. HEB- *w- -3 S.^S"» 73 - S DlNGHBoekverkoopet te Leyden. O Or^ 8 2 3Sr !^>p) Iemant geneegen zynde een nieuw, zedert korte Jaaren gemaakt en weinig gebruiktBINNENWERK van een PAARDEN, cgê ;g" £a>'< Sg^STAL te'Koopen-, beftaande in fteeneKrebben met zyn Voorwerk en Klappen RuyfKnegts-Kamer en Haverkilffpreeka n n E, o S to 3 Óg S"§ fe*kt den Makelaar BERNARDU3 TWISK op de Heeren Gra'gt ,byde LelyGragtte Amfterdam.. o j"o§&. m S £-2 3.w De öitmuetende Verzamèling van Latynfdfe, Franfche Eng.-, Hoog-en Nederduitfche BOEKEN beftaande «S_ra i3^H&C!B!Z' voornaamelykinMedifche ,Anat.Chirurg. .BotaniciNatuurk. enfehoone MêngelwerkenEleftrifeer - Machine o- !?s2> oj£?o enz.^welkefi door L. HER.DINGH te Leyden op den 6 en 7 December 1782, volgens voorgaande Advertentitj Sja S oSn ogSgSgoS-S zouden verkogt worden 'is door de fchi - - - - Üïpra K' Pi ra cc o. n kunnen aankomen, tot naderAdvertentie £0 g, o pc 2 <5 P §<Svl Uit de hahdteRóóp hetvan'ouds verhiaardeen nazedert weinig Jaaren voor het groótfte gedeelte vernieuwde KOFFY- "5 g-C n> - fcS-'T? Ybo.H HUYS, ftaarrde en gèleegen binnen de Stad Leyden op de Breede Straat, regt tegens over het Raadhuvsen uitkomende ff? o 55S D g." C«"ig^g§. op de Lange Brugge, zynde voorzien van viet extra rpyaale Vertrekkeni-uime WoonhByfinge, drie Billards, en'tgunf «o.0 «a.D^ Z" o-2° daar toe en tothetzelveKoffy-Huys verders word vereifcht; waar van de informatien te bekomen zyn zoo ten Compt. va» 3' 0 2 F. g'13 O' p den No'taris HERMJNUS VAN WAALSIt'TK te Leyden voorn.als by dt EigenareïTe van en in hetzelve Koffy- Huys, u 5?c g' t»^Sk B £.s ö»'g Koop binnen Leyden, op Dingsdag den 10 December 1782, 's morgens teqpuuren, verfcheide duizende Ponden zo» id> «2 3*2 g w» »?-.2 30"* a zwïarals ligt oud YZER lalsinedc een groote qHantiteit BRANDHOUTzoo als het een en ander by Partyen op de ^tads-Tim. i' S Sim 8 S'^'S're I S merwerf leggende en daags votfrde VerVooping te zien is: De Conditiën en Voorwaarden zyn ter Secretarye der gemelde SS 8 3 ir«SS s&Setd te leeW», O n r, •- ON Uitdehandte Koop het ADELYK-HUYi en HAVESAATE BENTHUTS, beftaande ih eenlogeable Heeren - Huyfinge 3. 2 S *Ster leggendè mime Tuyn en waartoe gehoord het regt van verfchryvióge in deRidderfchap van de Provintie van Óver- - [7*1 Ou k 11 A en 3 7Z7* N - r iM J. '^^1 aa,*AM JA.C»AJ YTAII nmT, a AM Hd u tvt H n M dH u J LL Al. a 2 g-sgt? S. Uit de hand te Koop 'ee'ii compleetfc BOEKDRÜKKÉRY, voorzien zynde van diveWe foortên van'LETTER EN en nsJS* 50 2 3 o"~v-5'» 2 2 3 2 7. yftelftadnde en geleegen in deStadVoIlenhoveen waar Van nadere informatie en onderrigting kan worden bekomen by Mr. R-STZ rat—o S S n h 2 3 w n w. S b"R S'"»1- 2. I's g 8 y BLOEM-CIERAXdeN ,meeft alle zkio goed als nieuw, verfcheide goede DRUK-PERSSEN en verdere GEREÉD. 3^^. "gPTeiS ra§ SCHAPPEN tot een compieete BUEKDRUKKERY behoorende: Te bevraageh by den BockiurkooptrFRANS J)l -•e?r 3>b"" a^aa^oÊb' DOES. P. Z. te Leyden alwaar deProeven der gemelde DRUkKERY te bekomen zyp. "ï.2 S.»^2 HËT KOF-SCHIP DE ELEONORAENÜARlAgevoerd b'y Schipper Rasmus Tbeunisop Mi s. jijt1? p3.jS HÊT KOF-SCHlP DE ÈLEONORAENjSlARlAgevoerd by SchipperRtfiCTKjrécants, op! r °-S S R 55«' c g" Q Makelaars H. Moensen'W. Blinkte Amfterdamgeveilddoch opgehouden blyftuit aeband te KoopTebevraageHbydege. "jog, 2 i§ melde Makelaars, en by "3JP«.?SS.rl t> U»Y WAintfif „1 g.- P. VAN WALREE .Makelaar, zal op MorgenDonderdag den 5 December, 's namiddags fênjuureff, te Amfterdam in dj "®S g a" S"S Nêh in de Brakke Grondverkoopen eéil party vin 25 Kavelinge ZYDE- en FLOREÏTE - GAARÊNSals 6 Ballotten Itali- S a (3 S na M K*tCg 2 W 3" aan'fche Organcin cnTram; 5 BaalÈ'n Zagoraj sdttoEruziaj JditoBeiigaalfche; 2dito Italiaanfche Verwinding2. Kiften dito; B Je 2 R £-» «'5S EL a O o. !5; 2 Baaien Florette Gaarensen eefi Baal Mocha: breeder volgens Notitie. "30 «Sg.HaS-.g2* A. VAN POOT, A.MOLLEMAN, A. WÉSSELS en J. H. VlRULY, Makelaars, zullen op Mórgen, Donderdag den '5 Dj. S.O L 2» ?HSo camber 's avonds ten5uurenprecys> te Aihftéfdïm in de Nes in de Brakke Grond, verkoopen een party HALVE LEGGERS, "G »."So ««-gei 3--. 2 8 gi AAMS en HALVE AAMS B ANDÈNleggende -in een Kelder onder het Pakhuys de Moor op Uilenburgtuftchen de Bata o-7 3 >- o. 8 S"*0 S S n S v'er Straat en de Oöfterfe Kaay, over de Joode Hob'ttuynenen aldaar Heden en Morgen 'te Zfen raug; GzZ>% 3- 'Op Woensdag den 11 December 1782, 'snaniiddags ten 3 uure.n, zullen de Makelaars VAN DER LOOY en LANS te Sg 77,2*3- "II" 2 o. o Rotterdam, om gereed Geld publiek Verkoopeneen HUYS en Erve, ftaande en geleegen aan de Ooftzyde van de Schiedamfchea S A' n< p- x 3 ro'° ra pj S Dyk binnen gemeldè Stad Zynde in hetzelve Huys een reeks van Jaaren een Broodbakkerygeexerceerd, die nog met vee! g-e SS 3 f 3 5 ïiicces word gecontinueerd. Op Donderdag den i2Decemberl7Ö2, dés namiddags ten 3 üüren precys, zal in bet Am/lérdamfcbe Veerbttys binnen de Stad 1 Gouda, publiek worden gevèild eh verkogteen hegtfterk en in den Jaare 1779 uit de grond niéuw herbouwd HÜYS en Erve, I zynde een extraordinaire ryk beklante TZERWINKÊLftaande en geleegen op de Weftzyde van de Gouwe, aan het Amfterdam. fche Ykerveer ïldaarItem nog een HÜYS en Erve zyndeéene als vqörenbeklante 'tZERSMEEDERTftaande en geleegea J opdenRaam, agterietvoorgemelde Huys, wordende de Affaires, :dieinbeide zedert verfcheide Jaaren mer extraordinair fucce! 'j 1 zyn gedaan, aldaarnogdagelyks gecontinueerd nader informatie te bekomen by den Timmerman JAN BLEULAND en Mi- keiaar J. BOERS Jansz. te Gouda voornoemt. Op Donderdag cfen ia December 1782-, 's morgens ten 10 uuren precys zal men op de Hofftedè BRITTEN- RUSTby Alphe'n aan den Rhyn publiek om gereed Geld, verkoopen eenigte geroeyd leggende IPEBOOMEN, mitsgadérs een party i- extra zwaare Elfen Elfen éO Willgen HAK - HOUT, zeer bekwakm tot Werk - Hout, zynde reeds gehakt en leggende aaa 1 -1 - Bonnen; kunnende alles gemakkelyk te Water worden vervoerd. Op Zaturdag den i4December 1782, zal men is 't Heeren Logement aan den Burg binnen Lêydenpubliek veilen en verkoti- pén een hegt fterk en zeerwel ter NeéringftaahdèlïUYS, ERVE en GRUTTÈRY, waarin de Grutters Affafre en Netting, vee. "wsSei b. ïe Jaaren met goed fuéces is geëxerceerd en nog gecontinaéerd word .ftaande e* geleegen binnen de Stad Leyden op de Hoop S a,M5? - 3 >3 ra SsffHjf»! re Gragt, omtrent de Hooglandfche Kerk Choor Steeg; mét nog een HÜYS en Erye in de voornoemde Choor Steegagter tegen 5«g jSJ» x; ^~è3 dé voorfz. GYuttcrybreederby Biljettén en nader informatie byden Notaris VAN ALPIFëN. 3 g ^2s h©55 S'§." 2» K*g Dp Maandag den i6Décemberl782, zal meaifi 'tRegthUys van Berkel én Rodenrys, publiek doen Veilen en verkoopen dt n S q.3 o S?" SS ^51™ Il'a-'E'? beklante hegte fterke en wel doortimmerde KOOR.N-WIND-MOOLEN ftaande en geleegea binnen devoorfz. Heer* o ra 8 R ft§ O* ra lykheidBerkel en Rodenrys-; item ê'èn hégt fterk wel doortimmerd HUYS en)Erve en diverfe Percéelen WEY- of HOOÏt b5 &.j" SI *5 6.3 7* S -a o*3 3' W 8 3 LAND ftaande en geiéegén als Vooren breèder by geaffigeerde Biljetten gefpecificeérdinmiddels nadere onderrigtinge tt S^tsSraw-S" S S 2"" x: n bekomen ten Comptoire van J. Laxgeveld J.Z Secretaris vatt Berkel en Rodenrys, ofte by Córnelis Bree, woonende te s S 2 3' H. g M a regents -g Berkel en' Pietcr van der Valkwoonende tePynaèker. raraj-^raNgj. s»jn >P S* W jg-o n* JanBlaaupotA. de Lange, J. v. Mourïklfaasz. en G. de Vos Makelaars zullen op Maandag den tö December 1782, *s na. S. S 3' - ra'g^CT-^' middags ten 3 uuren precyste Amfterdam in het O. Z. Heeren Logement .verkoopen een pauvÓBLIGATIEN ten laden Hnl 2/3' g" 3 >|3a 3 PP^'xira i lan,i ®n Weft-Friesland te weten ten Comptoire's Havesrtukszamen groot in Capitaal/sobo. ten CoinptoireRottevilani; ra S 2a SstMa- io ftukszamen Capitaal ƒ8900, ten Compt. Gouda5 ftuks zamen Capitaal ƒ3220, tén Compt. DelftSftuks.zametrCapVail 3'ra >1 3" 3 S-3 f783919:9 enten Compt. Dordrecht 3 ftnkszamen'Capitaa!/4d6obreeder volgens Biljetten, b - gem. Makelaars tebekn- 06 3, o15 ra 2 Hl raja's 5'23g-25reS' men. Zullende de ObligatieneaPapieren4dagen voor en op den Verkoopdag te zien zytt by deitNot. f/./'eoiindeKalver Straat. m o a ra"« w a re raT5^, Op Donderdag den l9Decemberi78a des avonds ten vyf uuren precys, zalmen in 't Heeren Logement aan den Burg biuneo Hij >5*ra 7, F'S? rt 3 Leyden, publiek veilen en verkoopen een groot, zcierlogeabel, hegt, fterk er. wel doortimmerd HUYS en Erve .voorzien met SB.NS'SSo<3£>ng:j.g|mR^>. diverfe zoo behange als onbehange Kamers en Verrrekken daar agter aan een zeergroote, ftaaye en zedertweinigtvd rleHt? f"? ?*ra t» o-S-w ^-o aipgelégde Thuyn beplant metde eerfte en fvnfte vrugtdaagénde Boomen daarin een nieuw gemaakte en zeerpropere Volic S.--3 3 0 ra —S-S" jsg-g o re 1 contineetende wyders al hetgeen tot een ze^r logeabele én extra aangenaame Wnonhuyzinpe behoord ftaande endegciee- ra ra a rt 3.0 22^o>o9»S gen binnen deze Stad. op de oude Cingel, naaft de Laabenhal: breeder by Biljetten en nadere informatten te bekomen tefl 8" co ra S"Mr.SS S o- Comptoire van den Notaris LUZACte Leyden voornoemt. ra g-ptra s o.3"3.-S'S:g® ra g HS g-® 3 TeunisBosmanWillem Rebel en AbrahamY'pelaarMakelaars, zuUèn op Dingsdag den 24 Decerns»' 1782', re Amfter- 3 ra ga 3ra~. ra""S. nBjn dam in 't Oudezyds Heeren Logementverkoopen No.TEen hegt fterk en wel doortimmerd BROODB AKKERS-WINKEL- ra 8 2. 3 S ra's 0 S'lv.® HUYS ftaande en leggende ifi de Koning Straat, herderde Huys van Baomftpnt.; cn No. 2. Een HUYS.fn de Rooze Straat "S P i-raö735T~53 g f* s-3 —"2. Z. Z.by de eerfte Dwars Straat: breeder byBiljetten. De Bew.yzen van Eigendom en Veil - Con:liticn zullen vier' dagen voor S a c ra.'jj-S'14, ra 3 2 »'s a SV 2 en op dén Verkoopdag, des voormiddagst'a zien zvn ten Comptoire van de Notariffen S. én E. M. Dorperover de Trappen E3 2 ,r'2 Srara^raCrapKn.g3 van de Beurs: Iemant geneegen zynde deke Perceélen uit de.hand re Koopen fpreeke met bovengemelde Makelaars. 5 w 2.® raS®:^ HEDEN IS VAN DE PERS GEKOMEN, VYFDE NIEUWE VERMEERDERDE en VERBETERDE LYST DEK =éMra a-3 3 ra g g ra^Oa ZEEWAGT van de Republiek der VEREENKJDE NEDERLANDEN, zooder SCHEPEN van LINIE, FREGATTEN, 2.r2 3-2 a-ra R>8 S 2' S" 3 re .KOTTERSUITLEGGERS en KAAPÈRS welde reeds in, CommilTie leggen, met het GETAL der ophebbende STUKKE!» i)>g2.2£'n'ra32.Vi§ 5..?'I" o" GESCHUT en MANSCHAPPEN, a's ook van diegeeneo, welkènog'nietin Comir.ifliczyn gelield benevens de opgaave v«a 0 7" jSs-^ès." fci 5 S-S-de JAAREN inwelkede SCHEPEN gebouwdzyri; als méde eene opgaave van die Schepen welke genomen, verongelukt en "e ra'^ ^3^ re Verkogtzyn. Nb. Geen van dez'e Lyft word voor egte Drnk erkend, dan alléén, die door den Drukker A. STUBBE tJ S £,X- 5 ra g S" Q 5 G IP'S UTRECHT eigenhandig zvn onderteekend. En'zyn in allé Steden by de meeffeBoekverkoopers3 'Stuivers te bekomen. 3 n tau.g s? ra ®- aS, «2, ra 8 -i T^dc viaare en weScndlybc oorzaeken Dan 'sLands Vervallen en kvtynendt ^3 7o> te koomen 7deStuk,8vo. In betwelkde verfcfceidenePlaccaaten tegen de losbandigheid der Drukperffe, en de baitenfpoorif cj" S" heid der Courantieren benevens de redenen van derzelver aanhoudende krachteloosheid, en te gelyk de hevoeg'heid én éf !iS >-S t5"- re 7° S ra "ra verpligting van alle goede en braave Ingezeetenen.omhetthanszoofterkin zwangzvnde, vuilaartig, leugenagtig, lafterlykel Q." g =j^ra S a c.m? oproerig Schryven tegen te gaan, aangeweezén en getoond Wrden: de Prys van ieder Stukje i« 22 Stuivers,. t;GÏra rag 2. ore—Ec' Om tot ST. NICOLAAS prefenten te kunnen dienen, is heden te-bekomenDE HUYSHOUDELYKE HOLLAND- g- - 7 3 g 3. g. rara '3 SC HE JUFFERLYKE ALMANACHvoor het Jaar 1783, vercierd met extra fraayt, Kopert Kon,"-Plaatjesvervattende bravea 7o >ól S re" 2,w S Jfl *1 hetgeene in ordinaireAlmanachen teviaden is, nog: 1. Acciiriare Lvft vanalle Gezegelde Papieren. 2.^ Het afgaan en aankn- i rn 5" 3 2^*» o.» o B 3 s; men van alle Poften, Bodens, Schepen en Schuiten na en vanalle Plaatfen. 3. Het Luiden der Poortklokken van verfcheide» in KmH" a 3 Steeden. 4. Stedewyzer der Nederlanden. 5. .Afdeeling van de gropte des Aardryks. 6. De in levenzynde Vorftenep LS" 2" ratdQ^.rajyB Voftinnen in Europa. 7. Levens Regelen vooralle Menfchen. 8. Zonderlinge Hiftorien. 9. Een antal van nieuwe Geefti- g. >3s2S-r'"^^2a »R.W3 ge Raadzeltjes. 10. De JufferlykeHuishoudfter.ohderWyzende het BereidenKooken, Stooven, Bakken en Braadenvan al- Oj-g rg-a S-m H o ^,a lerhandeSpyzeö het toéftellen van Taarten en Paftyen; hetmaakenvanallerlyBanketenSuikerwerken, Reukwerkenlief- ;-3" H 3 Og g'SS'o-ra ra felyke Wateren nuttige Huismiddelen en Recepten enz.enlaatftelyk 11. Het dubbelde Wasboekje voor de Huishouding: i-S» 5 Sl,^ 3 S *Xra S-5? g w e de Prys is ln Bandjes h ioStuivers, en in héfte Bandjes ft. Te bekomen té Amfterdam hy G. BOM, Boekverkooper in di 73 Snsrac-S;^ 2' 5 a* 2 Mol Steeg, en verder in de voornaamfte Steden by de Boekverkoopers. B S.£é? #ï,i" 2? Sra-i*3 - - --- -- oï!f. By PETRUS CONRAD! te Amfterdamis hedén van de Pets gekomen Het ze vende Deels TWEEDE STUK der Handelin- t» g> 3 ra m den van het Geneeskundig Genootfchap onder de Zinfpreuk: SERVANDlS CIV7BUS, bevattende de Verhandelingen der Heerfü 5 W>» ra o a <G 3 So —G. TER HORST, C. PEREBOOM en anderen, nopens deVraage: Zyn er Braakmiddelendie men in zommige gevallen boven dt» 0.-0 «l» a o9^ Bcr.g.ra jy0rtelvan Ipecacoanna verkiezen moet r.oo jivielke zyn die fniddelenen wanneer komen ze te pst? Hierbyeenig zJVaarneemingi* van de Heeren C. TERNEJ. STEENHUYSENPH. J. LOOFFj. BARL1NC.KH0FF en F. BUCHNERtot de Genees- e» Heelkunde betrekkelykin gr. 8vo.de Prys is ft10. Eenige Exemplaaren zyn n-og compleet te bekomen. Te Leyden by de WED. ANTHONY BE KLO-PPER en ZLON-cp de Bieede Straat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 2