leydse GROOT-B RIT TAN NI EN. WOENSDAG ZWITZERLAND. ENEVE den so November. De Marquis dc jaucoiirt, de Graaf de la Mar mora en de Heeren Steiguer en ds IVattevitte de BeisGevolmagtigden des Konings van Vrankrykdes Koniögs van Sardinian en van her Can- Bern,ter bevreediging van onze Republiek, hebben be- ëld's het door hun daar toe ontworpen E'dift aan den Grooten i Kleinen Raad overgegeeven, alwaar het eenpaarig is goéd- (keürd, gelyk zulks ook voorleden Donderdag met 411 Stem- gen in den Algemeenen Raad gefchieddebeflaande thans Icgts uit 550 Stemmen, vermits aan allendie by de voorige Onluften de Wapenen hadden opgevat, metkwaare bedreigin- Rp verboden was daarte verfchynen. De drie Miniflers welke zigiti deie Vergadering met ge: tel hun gevolg bevonden doch geen enkel woord fpraken joden, na 'tfcheidenderzélv'é, eene Nota rohd aan de refpec- iveRaaden, behelzende eene Afte van Amneflie doch waar eentge-mev-caam genoemde Belhamels worden Jiirgezon- trdendienaar maate van hunnen fchuld, of Van Ampten oüt- [tof voor 10 Jaarenof voor altoos gebannen zyn. In alle de Kerken zyn over deze herflellirig der ruReopen- itre dankzeggingen gedaan en de MiniRersPlenipotedtiaris- die gifleren heden hunne Audiehtien van affcheid gehad ifbbenflaan «erfldaags te vertrekken. Hoedaanig het nieuwe Wetboek is geconftitueerd weet men nog niet, maar wel dat het Idictvan het Jaar 1738 ten grsndflage is gelegd. Ook zegt men lt het Garnifoen zal vermeerderd worden èn niet meer in de luizen der Burgeren, maar in BarakkengeplaatR worden. LONDE N den 26 November. Het verlangen na de Opening 10 het Parlement is voorleden Vrydag zeer onverwagt te leur eileld door eene Koninglyke Ordonnantiewaar by dezelve jtden 5 December wierd opgefchortde verwondering hield 11 op door den volgenden Brief, van den Secretaris van Staat 'ownsbend aan de Gouverneur en Direfteurs van de Bank des «deren daags gezonden: Des Konings Staats-Minifters, zeer begeerig zynde ,om ,Zo fpoedig als mooglyk is de nadeelen voor te komen, die ,lfl»ar »l te dikwyls uitdefpeculatienin de Fondfen.geduu- rende den onzekeren Raat der onderhandelingen vïn Vreede mffchen de Oorlogende Mogendheden ontRaan welken de ilgemeeneeeren het belang van alle lieden vereifcht te my- den; hebben het van hunne pligt geoordeeld, van zyne Ma- jefteit, den Koning, verlof te verzoeken, om u bekend te maakendat de Onderhandelingen, welke nu te Parys gehou den wordenzo n a tot een beflüit gebragt zyn, dat zy een b« ,fliffende uitflag het zy voor den Vreede of voor den Oorlog beloo.ven, voorde byeenkomR van het Parlementwelk uit dien hoofde van Dingsdag den 26 dezer tot Donderdag den 5 December zal geprorogeerd worden; enzyne Majefleit heeft ray bevolen, u te verzekeren datgy terftondbérigedaar van ontfangenzult." Wegens deae Brief is in onze Papieren aangemerkt dat men lezelve verfcheidentlykgebruikt heeft ;fnamelyk, als een be- rys dat America onafhanglyk zal zyn en als een bewys dat de hafhanglykheid zal geweigerd worden aan Araerica men leeft dieB Brief aangevoerd als een blykdatmen Vreede zal lebben en als een bewys dat er Oorlog zal zyn. NEDERLANDEN. MIDDEL1 URG den 27 November. Zoeven vernoemd mén lat de opvci tzaagde Kapitein Jarry metzyn Kaperfchip, van lynen voonfpoedigen Kruistogt te Vliffibgen terug is gekomen. Men ziet thans alhier Copien van het volgend Stuk RELATIF tot de Staaren Notulen, van den 5 November 1732. EDELE MOGENDE HEEREN Pe Heeren Gedeputeerdens van Middelburg zyn door de Hee ren hunn e Committenten fpeciaal gelafl aan H. E. M. voor Itdraagen.dat H. E. A. met veel furprife uicdé Nieuwspapie- |en zyn ontwaar gewofdea dac ter Vergadéfinge van H. H. M. fegerefolveerdte verbiedendat De Engelfche Loots-Boo- tendoor *s Lands Vaartuigen en Kaapers worden genomen 1 of eenig moleft aangedaanmaar dat dezelve vry en onver hinderd zallen vaaren." Eene Refolutiewelke H. E. A. allefïnrs nadeelig en ten loogden gevaarlyk, vooral voorde Provincie is voorgekomen, ierivyl li. E. A. boven dien geene renen vinden toe eene, zo loeewnone toegeevenheid omtrent een Vyand waarvan niets liergeiyks wedei keerig te wrgten isen de gem. Vaartuigen lusdoende, bevoegdzvn, omdeDiepteusènStroomendezer Provincie zo binnen als buiten onder ons gezigt te komen pèi- to; om van geene andere nadeeligegevolgén als hetfavorifee- tn va;. Correfpondcntiën en diergèlyke te gewagen, welke lit dit alles ;e dugten zyn. DatH. E. A. dierhalven vermeenen, datvan de Heeréti Ordi, laris Gedeputeerdens ter Generaliteit werde gerequireerd itae Opgaaf der redenen welke tot het neemen dezerRefoltl- kaanleidinghebben gegeeven, en datinvalledezelve adveü ifronder Contradidbie van dezelvelleeren is genomen H. E. li.derzelver ongenoegen deswegens behoorente doenblykeh, net laft om ter Generaliteit allemogelyke inflantiënte doèn, e> einde dezelve Refolutie worde ingetrokken, en buitè.n ftft gefteldby welker onverhoopte non - reuffiteH. A. 'tuneenendat by H. E. M. zodanige Mefures behooren te 'orden genomen, als tot voorkoming van de gevaarlyke en na- leelige gevolge»welke daar uit voor deze Provincie zouden manen ontRaan, meeflgepafl en dienRig zullen Worded be- 'onden. Uitnaam der Gedeputeerdens van Middelburg. (getcekcnd) W. A. DE BEVEREN. AMSTERDAM den 2 December. Zyne Doorl. Hoogheid e Heer Prins Erf-Stadhouder heeft uit een Nominatie door tWel-Ed. Heefen Bewitrdhebberen van de Oofl-Indifche 'ompagnie ter Vergadering van Zeventienen tans ter prefi- Me Kamer alhier zittende) overgeleverd geëligeerd en aan- ëfleld tot Raad extraordinair van Neerlandfeh Indien de Wel- M Heer JOHANNES SIEBERGGouverneur van Java e» "S Opper - Koopman en JVattr - Fifeaal te Batavia de Wel - Ed. feerMr.. GERLACH CORNELIS JOHANNES VAN MAS AI" thans in Gelderland als Advocaat fungeerende. Het in onze voorige gem. Schip Sf.TAerfjffl,Kapt.Lombardo, COURANT. Ï5 -s 0 5 W "s DM It 4 DECEMBER. S 7S g-.~*o4a 45 eü 7* ts *0 y» a a y5> <u 4J 2 SL* Z c e 2, 0 S,o.z| =-:,l TT "7^ ZZ w iy, ,0 cT 4» Q O *>-a 5 V. dat van Napels en Livorflo na tonden moeR én óp de Fran- oS<2 fche KuR geflrandwasis er weder afgekomen, en te Stangate Creek gearriveerd. Kapt; Trottervoerende liet Schip Stephen van Archangel tt a 3 Shetland ingeloopenheeft op de witte Zee geborgen de Eqili - g,w r - pagle van het.Prüiffifch Galjoot Schip de jonge Hendrik het- ©8,g2 g welk met een Laading Grainen, herwaards beRemd,enopLap-.2''3{-c land veróngelukt wis. In Ramsgat'e is met fchade en drie voet Water binnen géloo- pen liet Schip de ZeevaarendeKapt. Anderfon van Londen "S°iS'2§S-fS>ó tin tnoAtiin/lo' Q t-i-M n s* o E O jsi g ^g>^g«,Sïol 2- S v M af g ai - o-Z -a W-S 3 s o EO 3 -e-..w -fe aës. "G O o5 w 1 to o f—«»i C< .O O r—i 65<»,r S-o c 13 tóf °5S Ji 5q' O O n0' "ÉQ Rooten en ïchadè bekoihen het Schip van P. Jacobsz ine't een "2 3 3 S Z LaidingWyn van Bordeaux komende: Voorts waren wegens v «P§< - Tegenwind in de Pill|ii gekom.en de Schepen van A. Carbuhn, vanLübekuaDintzii, J. F. Roepen, vip Memel na StettinJ g ts ÖE o.l i.3'g en G. O. Vifler, vin Petersburg herwaards komende. •ïso2^0S§^§'2S Te Genua is den 11 November gearriveerdén den 16 dito "j m 5?I f-3 S, X iber gearriveerden den 16 ditoC JL&- weder onder zeil gegaan bet Schip ElifabetbKapt. C.Rieu- f£ a„B«-s§Pg - -1 p(Zfg,t'§ Werts van hier, laatft van Nizza na Livorno moetende. - o Arrivementen Te Livorno M. Radik van hierte Havre de Grice den 13 November het Schip de Vlaamfe Vrienden, fió 2 S So"? "Z.5 Kapt.F. Jacobsz, van Alikanten; den 20 het Schip Magdalt- p c 5 2 O W ha, Kaptë J. O. Bön, van Marfeille en het Schip ja Concorde, o 3 5 5 5 Kapt; D, Preftte Memel den 15 November met eenige fchade o£)puai 1 1? Uiay. Tl.-l 1 J 1 ^.-r öri f~4 {«-I ■O "5 't; 0 0 2 -a-r. In TèiTel zyn zedert onze voorige geen Schepen binnen ge- «S SSö komenmaar in 't Vlie E. Fenfch van Bordeaux; dezelve is in^ de Sloot gezeild: Ook is binnen gaats ten anker gekomen A. >,2 2 w SJ!^ if ed SS SPZ-REP - c pj m ^3 1» iy'>s »-H T3 F. Muller: Daartegen zyn üit het Vlie en Tefle] in Zee gezeild S 6 H S S-« A. Coffin naBoRon P. Piebes na Kadi^, J. Zuideman üa St. eje"5 ?s t; 5 -SP Malo, enH. ZandlandnaNoofwegen. S 13 e. S-S ROTTERDAM den 2December. Heden de dagzynde; op S j» welkenvolgens Taarlykfche gewoontedoor de Vroedfchap >1 s t s s ^>>."^3 dezer Stad, over de Cbminilfieh, dié tégen priitio Meyopenvil- léd gedisponeerd wotd; hebben Hun Edele Groot Achtbaar- - - heden gecemmitteerdtot RAAÖ TER ADMIRALITEIT OP DE MAZE dè Heer Mr, Jean Bicb'onHeer van Ooft- en Weft- Yffelmondë,R,aadindëVrobdfchaperiOUd^urgéméefler; eti tot BAILLUW én DïKGRAAF VAN SCHIELAND de HéCr Mr. Picter Cornets de Groot, Raad inde Vroedfchap. 's GRAVENHAGE dén 3 Deceihbefl De Heeren Staateè van Holland eri Wefl-FHeslahd k'ullen morgen Weder verga deren. Eenigé büitehlandfche Afgezanten hébben geconfereerd met den Graaf G, vaö Randwyk, prëiideérende terVergade- ringe van Hun Hoog-Mog. wegens de Provincie Gelderland: Men heeft tydihg dat overleden is de Hoog-Geb. Heer «Wi-2 S S-SJ-3 4" "w hem Hendrik Baron van RoüwcnoortHeer van Uïenpas, der cOi'Ss Duitfchén Ordens RidderCommandeur van Dieren en Coad- -5 ~ïi S 2; 3 «4^ jutór, Sriidltus binnen en buiten Zutphen &c. oi "S Zyne Ddorl. HoogheiddePrinsErf-Stadhoudsrheeft, ver-§£•"2 n 3^4 mits het evèhgem. óverTydentot delaatftgem. Waardigheid j n e a o s e van Scboltüs binnen èn buiten Zutphen aangeReld den lieer w -r" c <k M ^*2 3 05 m'cj S 00 Wa O tD l-, E]M O f.s 3ü s S3 SAURIËR dier Stad hebben aangeReld den Heer Mr. Daniel c C -j gl Jan Bod;!, en zulks in plaats vaDden vrywilligenaffland van j 4."0 c'b r, 11. E ci SS c Jakob Derk Karei Baron uan ütecktrtnHeer Van ROderïo, g Ligtenbejg en Kèll &c! -g ^.S g g g g S LÉÏDEN den 3Drcamber. .Van THOLEN wórdgemeid, '5 dat aldaar de Ed. Acbtbaare Heeren Regeerders tot THE- ""wf, ïo^S^ - -• - - - -x - - - - - -- •- - p>v c -73 2 v. p c 5 S OJ-C den Heer J. F. J. van der Burcht van Lichtenberg. "ij-S s g O n'-ï S'S In de jongfle Engelfche Brieven vind nien reeds gemeld de S 0 E 5--É e a Pfeliminairen van den Vreade die men zegt dat bereids tón m SUi'u o1? 2 wci-SJ, fchen de Oorlogende Mogendheden zyn bepaald, én zulks in j?"-3 c 6 dezer voegyn.5 2 "g ig o. y - Dat Gibraltar aan Spanjeri zaiwórden afgedaan, in verwiji-o, o'S 2-4 5 feling voor hèt Eiland plaats zal dienen voor die verkiezen zullen hun aan Engeland zal terug w u diea .uitgezonderd de EilandenDominiqueenSt. Vintcent; «A g §,0 S gO« S.ü^O dat Engeland aan Vrankryk zal terug geven Pondichery en g g §- deszelfs andere Bézittingen iri de Oofi - Indiëndat aan Hol- "2o»a-5o'8?xot'S?-a3S <v H500 voi urnrrlpti Sr. Ttn(Iachi'ns~'eh andere 9 V' S "Cf e 2 'd t* !3 ",«-K „t* O cd CU Q *3 s<!l- 2 p O 2 {J 2 land zal wedëf^ègeVeti worden St. EuRachius'en andere Plaatfen, dié het in de Oofl-Indiën ontnomen zyn;; datAme- g rica önafhanglyk zal verklaard worden en Engeland blyven -5 g,g s in de Bezitting van Nietiw; Schotland, Kana'da, Terreneuf b §;S S 9. en het geheele Land, ten Noorden van Nieuw-Engeland egteraan Vrankryk afflaande eenig gedeelte vahdeKuft van g.e$.g"3-2-g o Tefraneuftot.dfooging en inzouting van de Vifch." gQ-|>£Stoo Dan mén twyffeld zeer aan de Echtheid dezer Artykélen.om ^"5 dat voor eerfl deHeèr Rayneyalden 25 Novemberdesog- d ö-® ■- r -_J._n!A1.1..V.. 75 tl C W>" - u v f 3 K.: s «bi - 4* "3 2 cDl 4» 1 b.<> C O C co aj ■<u o laatfte befluit van éct Hof van Londen op de Voordellen van "rn hetFranfche Hof, en het antwoord niet voor Zondag den &9di- to te Londen wierd verwagtzo het gunftig was door dén Heer Rayneval zelf te brengen en anders door den Heer Fitz-Herbert 5^ gf"g ËngelfchMlnifter te zenden,in welk laatfte ge val er geen hoop St - - -a. i <•- W Ctj -Q ni O R r. Van Vreedes - Onderhandelingen over blyft. o.-- "ten tweeden word óók tegeng'efprooken dat Engeland Ca- 05 nada zoude behouden, en gezegt dat die Americaanfche Provin-S'Bjg. l'ï1 An*. nn'» rrAforrtt- iu M v cj a -s J5 ^5 S - §««5 Q? "i-A -4i jg a 13 .2 g -Jj-J3 ja rO cl,^5 cie wel dègelyk voor èèn'gefchil puntdai nóg niet geregu- jg g j§ft S 8-S I'S lëerd Is, gehouden word, '3q N f U ,s 2: Eindelyk wórd ook (hoe zeer in onze voorige getwyffeldis S '5 5 -tj2 jS aan de waarheid) op nieuws verzekerd, dat Engeland in der b; -"J-S i;£'5 2 daad afgekeurd heeft deVoorflellendoor de Miniflers van i- S £13=5^'5la onze Republiek in Vrankryk gedaanom datdezélve.liepen s gfi c 2-^ •- g zegt men; óver vergoeding van fchade voor de Schepen in den 6^"® 3 a 5 S ,4 beginne des Oorlpgs genomen, mitsgaders voorhet Veroveren fe Lï g-a- en piunderénvanSt. ÈuRachiuswelke Pointen men zegt dat 3 B J S o B-s S J Sm*» Sfl ookde overige belligereerende Mogendheden afkeurden ten «g 2 5 u 2 «2:5: minften dat eene derzelve die heeft geoordeeld te voorbaarig gg 5 g f - té zyn, en eerft gediscuteerd bèhoorden te worden als men aan p,i^ het handelen was: Men'wil ook dat uit dien hoofde reeds in de voorledene weekophetTapyt is geweeft het vervaardigen van nieuwe InRruAien voor onze Miniflers, en zulks miffchien de ze week weder in deliberatie zal komen'. Hü"2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1